Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratory tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available The durability of inverted roof insulation kits
EN
The paper analyses the loss mechanism of roof insulation kits’ performance due to dampness increase in the insulation layers. The analyzed structures were used in standard conditions for ten years and had thermal insulation made of expanded polystyrene with a hydrophobized surface. The dampness of the thermal insulation materials was determined after the referenced period for their future fitness as roof insulation, based on laboratory tests of material samples collected from the structures. They were completed with a computer simulation of heat transfer and dampness in the partition for working conditions specified for ten years, assuming the thermal conductivity was determined for the materials collected from the analyzed roofs. It was discovered that simulation-based calculation dampness values are much lower than those observed after ten years of roof utilization. Additionally, the authors attempted to determine the correlations between the period of thermal insulation materials used in real conditions and the selected properties of the products determined in laboratory tests. To that end, the collected material was dried to constant weight and then subjected to accelerated aging through total immersion in water at room temperature, for twenty-eight days, followed by 300 freeze-thaw cycles at –20°C and +20°C. The results helped conclude that the abovementioned laboratory testing cycle does not allow for assessing the fitness for the use of the referenced products for ten years. The directions of future laboratory tests were set, suggesting extending the testing cycle at least twice.
PL
W artykule przeanalizowano mechanizm utraty właściwości użytkowych przekryć dachowych o odwróconym układzie warstw wynikających ze wzrostu wilgotności warstwy termoizolacyjnej. Ocenę przeprowadzono analizując właściwości użytkowe obiektów eksploatowanych w warunkach naturalnych przez okres 10 lat, z izolacją termiczną wykonaną z polistyrenu ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. Po ww. okresie użytkowania określono zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych w funkcji ich przydatności użytkowej do dalszego pełnienia funkcji termoizolacyjnej przekrycia dachowego, na podstawie badan laboratoryjnych próbek materiałów pobranych z obiektów. Uzupełniono je o symulację komputerową przewodności cieplnej i zawilgocenia przegrody dla obciążeń użytkowych określonych również dla okresu 10 lat, przyjmując wartości współczynnika przewodzenia ciepła ustalone dla materiałów pobranych z analizowanych przekryć dachowych. Stwierdzono, że w efekcie obliczeń symulacyjnych uzyskiwane są wartości zawilgoceń znacznie niższe niż te notowane po 10 latach eksploatacji przekryć dachowych. Dodatkowo podjęto próbę ustalenia korelacji pomiędzy okresem użytkowania ww. materiałów termoizolacyjnych w warunkach rzeczywistych, a wybranymi właściwościami tych wyrobów określonymi w badaniach laboratoryjnych. W tym celu pobrany materiał wysuszono do stałej masy, a następnie poddano przyspieszonemu starzeniu polegającemu na całkowitym zanurzeniu w wodzie o temperaturze pokojowej, przez okres 28 dni a następnie działaniu 300 cykli zamrażania–rozmrażania, w temperaturach odpowiednio –20°C i +20°C. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że ww. laboratoryjny cykl badawczy również nie umożliwia oceny przydatności użytkowej przedmiotowych wyrobów w okresie 10 lat. Wytyczono kierunki dalszych badan laboratoryjnych, sugerując co najmniej dwukrotne wydłużenie ww. cyklu badawczego. Stwierdzono również, że po wysuszeniu materiałów termoizolacyjnych do stałej masy kolejne wzrost zawilgocenia następuje szybciej niż dla materiałów nie poddanych wcześniej działaniu czynników eksploatacyjnych i przyjmuje, w przybliżeniu kształt funkcji liniowej po około 200 cyklach zamrażania –rozmrażania.
PL
Sekwestracja CO2 w formacje geologiczne wiąże się z szeregiem zjawisk fizycznych mających wpływ na strukturę skały, takich jak m.in. absorpcja CO2 przez matrycę skalną, a także wytwarzanie w solankach złożowych kwasu węglowego, mającego zdolność rozpuszczania węglanów. Zjawiska te mogą powodować zmniejszenie sztywności skał i w konsekwencji wpływać na zmianę warunków geomechanicznych w górotworze, ze szczególnym uwzględnieniem stref przyotworowych. Mogą także powodować zmniejszenie funkcji uszczelniającej skał nadkładu. Skały zróżnicowane pod względem składu mineralnego oraz warunków depozycji (ciśnienia, temperatury, obecności mediów porowych) mogą wykazywać charakterystyczne cechy zwiększonej lub zmniejszonej odporności na kontakt z CO2. W pracy zostały przedstawione laboratoryjne badania przypadków oddziaływania CO2 na piaskowce o spoiwie węglanowym oraz ilastym podczas hipotetycznej sekwestracji do poziomu zbiornikowego jednego z polskich złóż geotermalnych. Wyznaczono wpływ obecności mediów porowych zawierających CO2 (rozpuszczony w solance złożowej oraz w stanie nadkrytycznym) w skałach na ich właściwości geomechaniczne – dynamiczne parametry sprężystości. Po trzymiesięcznym okresie ekspozycji na CO2 w przypadku każdej z próbek zanotowano spadek prędkości fal sprężystych – zarówno P, jak i S, co jest potwierdzeniem danych literaturowych. Moduły Younga, odkształcenia postaci i objętości mierzonych próbek po ekspozycji na CO2 obniżyły się w zależności od konkretnego przypadku od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do wartości wyjściowych. Zaobserwowano też zmiany we współczynniku Poissona. Efekt ten może być wyjaśniony osłabieniem szkieletu skalnego próbek przez oddziaływanie kwasu węglowego powstałego w wyniku rozpuszczenia CO2 w solance na spoiwo węglanowe oraz oddziaływaniem nadkrytycznego CO2 na minerały ilaste. Pomimo niewielkiej próby reprezentatywnej użytej w testach można stwierdzić, że ekspozycja na CO2 badanych piaskowców powoduje wyraźne zmniejszenie ich sztywności.
EN
CO2 sequestration in geological formations is related to a number of phenomena in the rock structure, such as absorption of CO2 by the rock matrix, as well as the production of carbonic acid in reservoir brines, capable of dissolving carbonates. These effects can cause a decrease in rock stiffness and change of rock-mechanics conditions especially in the near-borehole zones. They can also reduce the sealing function of the overburden rocks. Different types of rocks varying in mineral composition and deposition conditions (pressure, temperature, pore media) may show characteristic features of increased or decreased resistance to CO2. This paper deals with laboratory case study of the effect of CO2 on carbonate- and clay-cemented sandstones during the hypothetical sequestration to the reservoir level of one of the Polish geothermal deposits. The influence of the presence of pore media containing CO2 (dissolved in reservoir brine and a supercritical CO2) in the rocks on their rock-mechanics properties – dynamic elasticity parameters – was determined. After a 3-month exposure to CO2, a decrease in the velocity of both P and S waves was observed for each of the samples. Decrease of the Young's, bulk and shear moduli of all measured samples after exposure to CO2 were also observed, depending on a sample, by a few to several dozen % in relation to the initial values. Changes in Poisson’s ratio were also observed. These effects can be explained by the weakening of the sample’s matrix, by action of the carbonic acid formed by dissolving of CO2 in brine, and the action of supercritical CO2 on clay minerals. Despite the small representative sample used in the tests, it can be concluded that the exposure to CO2 of the tested sandstones causes a significant reduction in their stiffness.
PL
Podkonstrukcje systemów elewacji wentylowanych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Podczas projektowania elewacji wentylowanych niezmiernie ważne jest poprawne określenie parametrów wytrzymałościowych podkonstrukcji za pomocą badań laboratoryjnych. Wraz z rozwojem technik obliczeniowych coraz częściej parametry te oceniane są na podstawie symulacji numerycznych. W artykule przeprowadzono porównawczą analizę wyników badań laboratoryjnych odporności na działanie siły pionowej konsoli aluminiowej oraz wyników badań analitycznych uzyskanych na podstawie symulacji obliczeniowych.
EN
Substructures of ventilated facade systems have a significant impact on the safety of building use. When designing ventilated facades, it is extremely important to correctly determine the strength parameters of the substructure. These parameters are determined by laboratory tests. With the development of computational techniques, these parameters are more and more often determined on the basis of numerical simulations. The article presents a comparative analysis of the results of laboratory tests of resistance to the vertical force of the aluminum console and the results of analytical tests obtained on the basis of computational simulations.
EN
Currently, it is estimated that the construction sector consumes over 40% of the energy produced and about 50% of the mass of processed materials. As a consequence, there is a challenge to look for alternative material solutions allowing for the storage and conversion of energy. Phase change materials give us such opportunities. Their introduction leads to additional benefits related to thermal parameters. The work presents a short overview of PCMs along with the possibility of their application. Then, as part of the research, the selected phase change material was applied to the internal plaster layer of an external wall to check its activity. The obtained results were compared to the values of reference samples (without PCM). The proposed solution leads to the improvement of the analyzed partitions' thermal parameters.
EN
Aim: The aim of the article is to verify the fire resistance of aluminum-glass construction partitions with a parallel structure. The paper presents the results of tests in a fire chamber of a selected partition, a leading national manufacturer of aluminum-glass systems. The results of the fire tests were used to validate a simple parallel model of the reliability of non-renewable systems. Introduction: Fire-retardant properties of partitions made of glass and aluminum profiles determine their ability to stop the spread of fire by closing the fire in separate zones. Fire resistance of such partitions is measured according to various criteria, in particular the requirements concern: stability R (glass does not break), tightness E, radiation limitation W and insulation I. The tightness requirement E means that the partition effectively protects the fire compartment against flames, smoke and hot gases. The insulating postulate I means that the average temperature of glass and the profiles on the surface of the partition on the protected side does not exceed the contractual value during the nominal duration of the fire. The measure of fire resistance of a partition is time t, expressed in minutes, in which the structure of an aluminum-glass partition meets one or more of the criteria listed. Methodology: The experimental database consists of the results of routine fire resistance tests of system building partitions obtained in the certification process of selected facade systems. Interpretation of the obtained results of laboratory tests was based on simple models of reliability of non-renewable systems. Conclusions: The graphs of average temperature increase on the outer surface of the tested glass are the same in each case in terms of quality and quantity. Up to about 70% of the nominal fire resistance, the temperature increase is linear, followed by a non-linear phase according to a concave curve. The course of the temperature-rise curves on the outer surface of aluminum profiles is qualitatively different. The graphs are non-linear, convex from the beginning of heating, with the inflection point reached after about 20 minutes of the test. The obtained results may indicate that the multi-chamber structure of aluminum profiles does not ensure a parallel reliability structure, because the object has a quasi-parallel structure. The presented results of the temperature-rise curves and their reliability interpretation require confirmation in further laboratory tests of aluminum-glass partitions with a different structure of panes and profiles.
PL
Cel: Celem artykułu jest weryfikacja eksperymentalna odporności ogniowej przegród budowlanych aluminiowo-szklanych o strukturze równoległej. W pracy przedstawiono wyniki badań w komorze ogniowej na przykładzie przegrody wiodącego krajowego producenta systemów aluminiowo-szklanych. Wyniki testów ogniowych wykorzystano do walidacji prostego modelu równoległego niezawodności systemów nieodnawialnych. Wprowadzenie: Właściwości ognioochronne wykonanych ze szkła i profili aluminiowych przegród budowlanych określają ich zdolność do zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia poprzez zamknięcie pożaru w wydzielonych strefach. Odporność ogniowa takich przegród jest mierzona wg różnych kryteriów. W szczególności wymagania dotyczą: stabilności R (szkło nie pęka), szczelności E, ograniczenia promieniowania W i izolacyjności I. Postulat szczelności E oznacza, że przegroda skutecznie chroni strefę wydzielenia pożarowego przed płomieniami, dymem i gorącymi gazami. Z kolei postulat izolacyjności I świadczy o tym, że średnia temperatura szyb i profili na powierzchni przegrody po stronie chronionej nie przekracza umownej wartości w nominalnym czasie trwania pożaru. Miarą odporności ogniowej przegrody jest czas t wyrażony w minutach, w którym konstrukcja przegrody aluminiowo-szklanej spełnia jedno lub kilka z wymienionych kryteriów. Metodologia: Bazę danych doświadczalnych stanowią wyniki rutynowych badań odporności ogniowej systemowych przegród budowlanych otrzymane w procesie certyfikacji wybranych systemów fasadowych. Interpretację wyników badań laboratoryjnych oparto na prostych modelach niezawodności systemów nieodnawialnych. Wnioski: Wykresy przyrostu temperatury średniej na zewnętrznej powierzchni badanych szyb są w każdym wypadku jakościowo i ilościowo takie same. Do momentu osiągnięcia około 70% nominalnej ogniochronności przyrost temperatury jest liniowy, po czym następuje faza nieliniowa wg krzywej wklęsłej. Jakościowo inny jest przebieg krzywych przyrostu temperatury na zewnętrznej powierzchni profili aluminiowych. Wykresy są od początku nagrzewania nieliniowe, wypukłe, z punktem przegięcia osiągniętym już po około 20 minutach testu. Otrzymane rezultaty mogą wskazywać, że wielokomorowość profili aluminiowych nie zapewnia struktury niezawodnościowej równoległej, ponieważ obiekt ma strukturę quasi-równoległą. Przedstawione wyniki krzywych przyrostu temperatury i ich interpretacja niezawodnościowa wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach laboratoryjnych przegród aluminiowo-szklanych o innej konstrukcji szyb i profili.
PL
Digitalizacja tektury falistej jest zagadnieniem bardzo aktualnym i często podejmowanym przez naukowców w ostatnich dekadach. Jest to niewątpliwie związane z ogólnoświatowym trendem dotyczącym optymalizacji produktu, jak również z optymalnym zużyciem surowców, czyli pośrednio także z ochroną środowiska. W niniejszej pracy pokazano dwie ścieżki postępowania w procesie digitalizacji tektury falistej. W pierwszej wykorzystuje się podstawowe badania laboratoryjne papieru, dodatkowo należy precyzyjnie ukształtować geometrię warstw przekroju, wykorzystując odpowiednie techniki numeryczne i dobrać poprawny model materiałowy do każdej warstwy. Druga ścieżka oparta jest na badaniach samej tektury falistej – w tym przypadku najistotniejszy jest odpowiedni dobór badań laboratoryjnych, tak aby uzyskać wszystkie parametry konstytutywne niezbędne do zbudowania zdigitalizowanego modelu tektury falistej. Celem niniejszej pracy było szczegółowe przeanalizowanie obydwu technik oraz wskazanie wad i zalet związanych z ich stosowaniem.
EN
Digitization of corrugated board is a very current issue and often taken up by scientists in recent decades. This is undoubtedly related to the global trend for product optimization and thus also to the optimal use of raw materials, and indirectly also to environmental protection. This paper shows two ways of proceeding in the process of digitizing corrugated board. In the first of the possible paths, basic laboratory tests of paper are used, additionally, the geometry of the cross-section layers should be precisely while using appropriate numerical techniques and, in the last step, the correct material model for each layer should be selected. The second path is based on testing the corrugated board itself – in this case, the most important thing is, of course, the appropriate selection of laboratory tests in order to obtain all the constitutive parameters necessary to build a digitized model of corrugated board. In this paper, both paths are analyzed in detail, and the advantages and disadvantages associated with the use of both techniques are indicated.
EN
Brakes are one of the most important safety systems in moving vehicles and machines. In vehicles such as cars or motorcycles brakes are used for stopping, controlling speed, and sometimes changing direction of travel. In aircraft, the main function of brakes is to reduce landing speed. As landing is one of the most dangerous maneuvers in aircraft operation, brakes must be efficient and reliable in order to ensure safety of the crew, passengers, and cargo. The most efficient brakes nowadays are friction brakes where velocity is controlled by friction of a pair of specially designed materials, which ensure stable and high friction coefficient over the course of the required braking process. The process itself is the dissipation of energy during aircraft movement which generates very high temperatures in friction materials during the time of the braking process. The materials and the whole brakes have to be temperature resistant, and we must ensure braking parameters are stable during the whole process. The same principle relates to the endurance/fatigue of the brake assemblies which must be durable enough to survive as high number of braking cycles as possible without any failure, which can result in fatal consequences. Every friction pair and every newly designed brake assembly must be laboratory tested for efficiency and endurance/fatigue in order to be used in an aircraft or vehicle. In this paper, we present the basic set of laboratory tests in the scope of friction materials and brake assemblies. Results of the tests are used as confirmations/proofs of proper and safe operation of the brakes for use in vehicles, especially in aircraft but also in land-based vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd możliwości badawczych w budownictwie drogowym z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Przedstawiono możliwości przeprowadzania badań laboratoryjnych na próbkach materiałów drogowych, jak i badania polowe na wykonanych nawierzchniach drogowych. Opisano możliwość badania nawierzchni asfaltowych, jak również nawierzchni z płyt granitowych/betonowych.
EN
The paper presents an overview of the possibilities using the digital image correlation (DIC) method in road engineering. The possibilities of conducting laboratory tests for road materials samples as well as field tests performed on road surfaces are presented. The possibilities of testing asphalt surfaces and the surfaces made of granite or concrete slabs are also described.
9
EN
W strap is a crucial surface support component for underground coal mine roadways. In this study, the failure characteristics of the W strap in the field are discussed, and the loading characteristics of the strap and the faceplate are numerically and experimentally analysed. Afterwards, a loading apparatus capable of reappearing the loading environment of the strap in the field is fabricated. This loading device, combined support systems consisting of a bolt, faceplate and strap is tested under different simulated strata conditions. Failure patterns of the strap are evaluated by the 3D scanning method, and proper selection of a faceplate is explored. Results indicate that a domed faceplate can achieve a favourable supporting effect on strata, and thus it is favoured compared with a square domed faceplate. In addition, rock cavity and rock integrity beneath the strap are essential factors determining the servicing life of the overall supporting system.
PL
W celu oceny zjawisk fizycznych występujących w procesach sekwestracji ditlenku węgla w sczerpanych złożach gazu ziemnego przeprowadzono badania laboratoryjne wypierania płynów w układzie metan-ditlenek węgla. Eksperymenty laboratoryjne wykonano na zbudowanym do tego celu stanowisku do badań przepływów w ośrodkach porowatych. Pomiary przeprowadzono dla próbek rdzeni skalnych uzyskanych z odwiertów z rejonu Monokliny Przedsudeckiej. Badania prowadzono w warunkach ciśnienia i temperatury, w których ditlenek węgla jest w stanie ciekłym, gazowym lub nadkrytycznym dla różnych przepływów. Pokazano modelowanie matematyczne procesu wymiany masy w ośrodku porowatym z wykorzystaniem przybliżonych rozwiązań równania dyspersji hydrodynamicznej. Poprzez dopasowanie modelu analitycznego do danych pomiarowych określono stopień mieszania się gazów w skale i efektywność procesu wypierania w różnych warunkach przepływowych.
EN
Measurements of MeH displacement with CO₂ in permeable rocks were performed for 2 rock cores with different permeability sampled from wells located in south-west part of Poland. Pressure and temp. conditions during the measurements represented gaseous, liq. and supercrit. conditions of CO₂. The results were compared with approx. anal. models, which allowed for inference on the character of the displacement process and its efficiency under various conditions. Displacement of MeH with CO₂ was most effective for CO₂ in a supercritical or liq. state. The MeH depletion index varied in the range of 60-72% and 58-74% under supercritical and liq. CO₂ injection conditions, resp.
EN
Swelling is a phenomenon which occurs in high plasticity soils. It is observed immediately after the contact of not fully saturated expansive soil with water. In clays of very small coefficient of permeability, it may be concluded that swelling is a surface phenomenon - water does not need to infiltrate deep into the clay layer for swelling to start. The so-called active-wetting zone may be observed in the soil layer where the swelling process takes place. The soil conditions in the zone change during swelling and consequently result in changes in the soil strength and deformation properties. In the paper the results of swelling pressure tests are presented and analysed. The tests were carried out in oedometers. Based on the test results, the range of the active-wetting zone in the tested samples was analysed, taking into account index properties of tested soils, as well as orientation of tested samples.
EN
The paper presents results of interlaboratory comparative test programme. The minimum dry density tests were performed according to PN-B-04481:1988, for four different sands and two types of solid-glass beads, by two laboratories, seven lab workers, using nine different types of funnel. The aim of this research is analysis of the results of the determination of minimum dry density to clarify the provisions of the standardPN-B-04481:1988. The main objectives are to: determine the influence of the geometry of the funnel used to test the minimum dry density on the test results; analyse the human factor on the test results; try to determine the geometrical criteria for funnels used to test the minimum dry density.
13
EN
As one of the key components of the aircraft in terms of both operation and safety landing gears are of special interest of the aviation regulations. During the touch down landing gears need to dissipate as much of the energy as possible maintaining the lowest volume and weight as required by the aviation design restrictions. According to the aviation regulations landing gears have to be tested in order to prove the dissipation of the calculated landing energy and to evaluate actual loads acting on the fuselage via the mounting nodes of the landing gears. The tests need to replicate the real landing conditions as closely as possible - including the lift force (or lift) acting on the aircraft during landing. The lift force during landing is not sufficient to maintain the aircraft in flight but acts as the relief force to the aircraft weight resulting in lowering loads applied to the fuselage and decreasing landing energy needed to be dissipated. The lift force or lift has to be taken into account during laboratory tests of landing gears. The lift force needs to be simulated in all of the landing gears dynamic tests: performance optimization, proof of the operation for the certification, and the fatigue evaluation. There are two main methods of applying the lift during the tests: equivalent/effective mass or direct lift application. The latter is used at the Landing Gear Laboratory of the Lukasiewicz Research Network - Institute of Aviation (where author works on daily basis). The lift is applied by the pneumatic cylinders built in the test stand. Until recently the control of the lift force value was performed indirectly by the measurement of the pressure inside the pneumatic system. Recently the experimental direct measurement system using force transducers was introduced in order to directly measure the lift force during every test. In the presented paper, the author gives an overview of the lift force measurement system including its design and the results of the preliminary use evaluation.
EN
The key metrological issue of substance and energy balance in research engines is the precise determination of the elemental composition of the applied fuel and its net calorific value. This makes it possible to calculate the amount of heat brought with the fuel into the combustion chamber, as well as the amount and gas composition of the exhaust. However, to fully assess the energy quality of the fuel used, its ignition properties should also be estimated. They determine the combustion kinetics and, consequently, the course of gas pressure alterations and heat release in the cylinder, which have a direct impact on the indicated power and thermal efficiency of the engine. This article presents the methodology for carrying out this type of laboratory tests and their representative results concerning six different low-sulfur marine fuels used to feed marine engines at present. The considerations focus mainly on measurement technology, as well as the measuring apparatus applied today. Additionally some existing metrological difficulties that might be met were shortly described. The laboratory tests in question stand for the first stage of the program of testing a new kind of low-sulfur marine fuels in real operating conditions of a diesel engine, which was carried out at the Department of Ship Power Plants of the Gdańsk University of Technology.
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów doglebowych, w tym nowej formulacji bazującej na mieszaninie oleju mineralnego i roślinnego wraz z kompleksem emulgująco-zwilżającym na przemieszczanie herbicydu zawierającego metazachlor w profilu glebowym, szybkość jego pobierania i skuteczność zwalczania chwastów. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych na plantacji rzepaku ozimego. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów doglebowych ogranicza przemieszczanie herbicydu w glebie i zwiększa jego pobieranie przez chwasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszaniny metazachloru z nową formulacją adiuwanta. Badania polowe potwierdziły przydatność wybranych testów laboratoryjnych. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem doglebowym przyczyniła się do wzrostu skuteczności chwastobójczej, co również spowodowało wzrost plonu nasion rzepaku.
EN
Three adjuvants were prepd. and used to enhance the herbicide activity of 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide (metazachlor) under lab. and field conditions in winter oilseed rape culture. The addn. of the adjuvants resulted in an increase of herbicide uptake by germination plants and herbicide leaching redn. into soil profile as well as an increase in seed yield.
PL
W opisie materiałowym ortotropowych płyt z miękkim i/lub pofalowanym rdzeniem ważne jest poprawne wyznaczenie wszystkich parametrów konstytutywnych. Niestety, w praktyce laboratoryjnej często pomija się wyznaczenie modułu ścinania poprzecznego. W niniejszej pracy przedstawiono metodę wyznaczania tego parametru na podstawie testu skręcania płytowego oraz poprawnie sformułowanych opisów analitycznych. Dowiedziono, że moduł ścinania poprzecznego w pewnych konkretnych przypadkach nie może być pomijany, ponieważ w istotny sposób wpływa na zachowanie mechaniczne tektury falistej. Stosowane dotychczas metody modelowania ścinania poprzecznego można zmodyfikować tak, aby wyeliminować bezwymiarowe, nieuzasadnione fizycznie współczynniki i zastąpić je parametrami, które mają fizyczną podstawę. Skuteczne modelowanie efektów ścinania poprzecznego umożliwia bardziej świadome projektowanie konstrukcji z tektury falistej, gdzie celem końcowym jest uzyskanie opakowania o wyższych parametrach wytrzymałościowych, a jednocześnie mniejszym zużyciu materiału i/lub dłuższej trwałości.
EN
In the material description of orthotropic panels with a soft and/or corrugated core, it is important to correctly determine all constitutive parameters. Unfortunately, in laboratory practice the determination of shear modulus is often overlooked. This paper presents a method for determining this parameter based on a plate torsion test and correctly formulated analytical descriptions. It has been proved that the transverse shear modulus cannot be omitted in some specific cases because it significantly influences the mechanical behavior of the corrugated board. The methods of transverse shear modeling used so far can be modified to eliminate dimensionless, physically unjustified coefficients and replace them with parameters that have a physical basis. Effective modeling of transverse shear effects enables more conscious design of corrugated board structures, where the final goal is to obtain a package with higher strength parameters and at the same time less material consumption and/or higher durability.
EN
This article presents an innovative design of low voltage switchgear and measurements of the long-term current-carrying capacity of the main lines. The functional requirements for the switchgear have been defined for the purposes of powering the equipment and production lines of the domestic pulp and paper production plants. Due to the significant leakage inductance of the installed transformer, the originally planned long-term current-carrying capacity tests failed, therefore a simulation analysis of the influence of the installed transformer on the measurement was carried out.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.
EN
Currently over then 16 percent of the total worldwide salt production is excavated in underground mines. Salt deposits often lie at great depths up to 1000 m, where the temperature of the surrounding rocks reaches 50°C and even exceeds it. A large part of it is exploited using mechanical methods, mainly with the use of road headers and continuous miners. When excavating salt rock, the cutters of the road header mining head come into contact with the rock. This generate friction and in consequence a rise in temperature. In AGH University of Science and Technology the laboratory tests were carried out to determine the effect of temperature on cutting resistance and selected mechanical properties of rock salt. On the special laboratory test stand the rock salt sample was cutted at three different temperatures - 20, 50 and 80°C. The cuttability index and the side chipping angle were measured for each temperature. Additionally the same tests were performed in the case of salt sample after cooling to room temperature. The selected mechanical parameters of rock salt - compressive, tensile and shear strength were also measured for the same temperature values. The obtained results were compared and described in the paper.
EN
This publication addresses the impact of selected design parameters of milling auger cutting drums on the loading process, and above all the winding angle of the auger blade. The loading process is often referred to as an auxiliary process because the milling process is considered to be the dominant throughout the work of the cutting drum. The correct determination of the relationship between the mining process and the loading process allows to understand how the individual design and kinematic parameters of the mining drums and the mining machine on which they are installed affect each other. The publication discusses the problem of loading with milling cutting drums and ways to increase its efficiency. The research results of the loading process have been presented, affecting the efficiency of this process in the aspect of various angles of inclination of the auger blades. Based on the tests, conclusions have been formulated that allow for the possible selection of an appropriate winding angle for the auger blade, depending on the granulation of spoil.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.