Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reality
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of mobile technology and social media and presenting the novum aspects most affecting the social reality. The aim of the article is to emphasize the importance of mobile technologies and the continuous development of information technology in terms of the importance of social media. As a result, the article presents opportunities and threats to the world resulting from the use of the described technologies and gives an opinion on the rapid development in this aspect. Design/methodology/approach: The considerations and analysis made it possible to identify the causes of excessive use of mobile technologies and to present the most commonly used types of social media. Findings: The article shows the essence of mobile technologies and the likely direction of development in this aspect. The article defines the social reality in the context of social media and analyzes the modern world determined by technologies. The information contained in the article shows the huge increase in the importance of mobile technologies at the expense of real life and shows the priority of general improvement of the quality of life in favor of addiction and manipulation. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of mobile technologies, social media and social reality, presents selected issues related to these aspects and indicates the direction of world development in the context of the issues described.
2
Content available remote Universes and simulations: Civilizational development in nested embedding
EN
The rapid development of technology has allowed computer simulations to become routinely used in an increasing number of fields of science. These simulations become more and more realistic, and their energetic efficiency grows due to progress in computer hardware and software. As humans merge with machines via implants, brain-computer interfaces and increased activity involving information instead of material objects, philosophical concepts and theoretical considerations on the nature of reality are beginning to concern practical, working models and testable virtual environments. This article discusses how simulation is understood and employed in computer science today, how software, hardware and the physical universe unify, how simulated realities are embedded one in another, how complicated it can get in application, practical scenarios, and the possible consequences of these situations. A number of basic properties of universes and simulations in such multiply nested structures are reviewed, and the relationship of these properties with a level of civilizational development is explored.
3
Content available Przestrzeń cyfrowa : arealny nowy świat
PL
Multimedialny rozwój cyfryzacji oraz styl życia społeczeństwa technokratyczno–konsumpcyjnego doprowadził do sytuacji, że człowiek, anihilując ekosystemy, eksterminuje warunki własnego bytu, przebywając w zaciszu strefy mieszkalnej, za pomocą multimediów, zza ekranu monitora komputera, telewizora wnika w przestrzeń imitującą rzeczywistość. Przytaczając oraz analizując szereg przykładów, autor prezentuje marginalny świat rzeczywisty w obszarach nierzeczywistej przestrzeni cyfrowej, który implementuje rzeczywistości arealny świat. Pozwala to na postawienie tezy, iż osobowość człowieka rozwinęła się na tyle, że można doszukiwać się równie materialnych funkcjonalno-przestrzennych kreacji architektonicznych z przestrzeni rzeczywistej w przestrzeniach cyfrowych, filmowych, grach komputerowych czy sztuce, co czyni z przestrzeni cyfrowej egzystencjalny, kreatywny społeczny, amaterialny, otwarty świat. Architektura, która jest częścią środowiska naturalnego (eksploatuje to środowisko), pojawia się obecnie w przestrzeni nierzeczywistej, pozwalając ukazywać i kreować świat, dając możliwość urzeczywistniania, odreagowania, odrealnienia, spotkania się, bycia pośród innych czy bycia kimś innym, a także umożliwia na przykład zwiedzanie niedostępnych „rzeczywistych” miejsc lub odbywanie historycznych przygód/wycieczek. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji oraz refleksji nad kierunkiem rozwoju architektury w znaczeniu przestrzenno-funkcjonalnym (budować czy kreować interaktywne/cyfrowe przestrzenie, wirtualne obiekty architektoniczne). Jest także próbą określeniem położenia/miejsca człowieka (na świecie egzystuje ponad 7 miliardów ludzi) będącego w relacji z przestrzenią rzeczywistą (ekosystemem oraz sztucznym środowiskiem życia) w stosunku do przestrzeni nierzeczywistej (w której tylko z internetu korzysta około 3 miliardów ludzi).
EN
Tracking and analyzing development of the digitization media in which development and society lifestyle technocratic-consumption has led to a situation where a human annihilate ecosystems exterminate conditions of his own being, existence in the comfortable living area through the multimedia, from behind the screen of computer monitor, TV penetrates into the space imitating reality. Citing and analyzing a number of examples the author presents the marginal areas of the real world in the unreal digital space that implements reality areal world. This allows to forward the thesis that the human personality has evolved so much that can be traced to the material as functional-spatial architectural creations from real space into the areas of digital, films, computer games or art which makes digital space existential creative social amaterial open world. Architecture, which is part of the natural environment (exploits this environment), appear in currently unreal space allowing showing and creating the world, giving the possibility of performing, acting out, make unreal, to meet, to be among the others, or being someone else, and also allows for example for explore inaccessible „real” places or historic event adventures/tours. Article is a contribution to the debate and reflection on the direction of the development of architecture in terms of spatialfunctional (build, or create interactive/digital spaces, virtual architectural objects). It is also specifying the position/location of human (worldwide exists over 7 billion people), which is in relation to the real space (an artificial environment and ecosystem of life) compared to the unreal space (in which only the Internet uses some 3 billions).
4
Content available A Perceptionist's View on Psychoacoustics
EN
Psychoacoustics is traditionally based on a world model that assumes a physical world existing inde- pendently of any observer – the so-called objective world. Being exposed to this world, an observer is impinged upon by a variety of stimuli reaching his/her sensory organs. These stimuli, if physiologically adequate, may cause biological transduction and signal processing in the sensory organs and its afferent pathways in such a way that finally a specific excitation of the cortex takes place, which results in sen- sations to appear in the observer’s perceptual world. The sensations are understood as being subjective, since they require an observer to exist. This world model – also known as (objectivistic) realism – reaches its limits when it comes to explaining more complex phenomena of perception. Thereupon, in this paper, an alternative world model is emphasized and applied to psychoacoustics, namely the perceptionist’s model. Like realism, perceptionism has a long tradition in epistemology. It appears to be suitable to improve our understanding of perceptual organization.
PL
W artykule zwrócono uwagę na pojawienie się globalnych znaków wpisujących się w lokalny krajobraz, na tendencję do utraty znaczenia centrów miast, a także na rolę multimediów i rzeczywistości wirtualnej w odbiorze architektury. Analizie poddano strukturę przestrzenną dużych metropolii amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Wskazano na znaczenie współczesnych technologii przekazu wizualnego i ich wpływu na samopoczucie oraz jakość życia mieszkańców.
EN
The article draws attention to the appearance of global signs embedded in the local landscape, to the tendency of the city centres to lose their significance, and to the role of the multi-media and virtual reality in the perception of architecture. It analyses the spatial structure of American, Asian and European metropoleis. The author indicates the importance of contemporary visual technologies and their impact upon the mood and quality of life of the inhabitants.
6
Content available remote Obiekty i sieci. Wirtualna superpozycja
EN
The contemporary city is constituted by networks and objects. The superposition of these networks that affect the whole city constitutes the well-known physical reality. A new network, technically possible, is the virtual space that, still developing, will shortly get up to the city altering our present conventional perception.
PL
Współczesne miasto składa się z sieci i obiektów. Nakładanie się tych sieci, oddziałujących na całe miasto, tworzy dobrze znaną, namacalną rzeczywistość. Nowa, technicznie możliwa sieć to wirtualna przestrzeń, która, wciąż się rozwijając, wkrótce obejmie miasto zmieniając naszą obecną, stereotypową percepcję.
7
Content available remote Symbolic experience in architecture
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.