Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  army
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article deals with various issues related to changes, mainly resistance to them. Basic premises of transformations and doubts that may appear among the organization’s personnel have been discussed. Not only the issues concerning the resistance itself have been included, but also the reasons that determine its intensity and several methods that may be used in practice have been mentioned as well. The study is the result of materials analysis on the aspects of changes determinants and resistance to transformations that are permanently integrated into the functioning of each organization, also strongly hierarchical, which is the army.
EN
Nowadays, one can observe a return to the tradition of territorial defense. This can be seen directly in the Territorial Defense Forces created in Poland. Their idea and ratio legis boils down to the need for the Polish state to have OT soldiers who, in the event of a threat of a military nature, will be trained to support the activity of operational troops and to help the civilian population. The relevance of this formation is the fact that it is the fifth (next to armed forces: land, air, sea and special forces) type of the Polish Armed Forces. This article is an attempt to briefly characterize the WOT role in creating local security standards, because the organizational structure of this formation (as well as its functioning) is strongly correlated with the administrative territorial division of the state. The study, in addition, describes the history of the WOT formation and also indicates the stages of its formation and (as a curiosity) the WOT concepts that were not implemented. This treatment is not only supposed to complement the study, but it is also needed to assess the validity (or not) of the form in which the WOT currently operates.
PL
Współcześnie zaobserwować można powrót do tradycji obrony terytorialnej. Widać to bezpośrednio w tworzonych w Polsce Wojskach Obrony Terytorialnej. Ich idea oraz ratio legis sprowadza się do konieczności posiadania przez państwo polskie żołnierzy OT, którzy w razie wystąpienia zagrożenia o charakterze np. militarnym, będą przeszkoleni do wspierania działań wojsk operacyjnych oraz do niesienia pomocy ludności cywilnej. O relewancji tej formacji stanowi fakt, iż jest ona piątym (obok wojsk: lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych) rodzajem Sił Zbrojnych RP. Artykuł ten jest próbą krótkiej charakterystyki roli WOT w kreowaniu standardów bezpieczeństwa lokalnego, gdyż struktura organizacyjna tejże formacji (a także jej funkcjonowanie) jest silnie sprzężona z administracyjnym podziałem terytorialnym państwa. W opracowaniu przybliżono również historię formacji WOT, a także wskazano na etapy jej tworzenia oraz (jako ciekawostkę) przybliżono te koncepcje organizacji WOT, które nie zostały zrealizowane. Zabieg ten ma nie tylko dopełniać opracowanie, ale jest także potrzebny do dokonania oceny co do zasadności (lub też nie) formy, w jakiej obecnie funkcjonuje WOT.
PL
W wyniku trwających od 2010 r. przekształceń logistyki wojskowej zabezpieczenie materiałowe jednostek i instytucji wojskowych jest realizowane w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jedną z funkcji zabezpieczenia materiałowego jest dostarczanie środków zaopatrzenia. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich do zaopatrywania materiałowego w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego. Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: „Czy zaopatrywanie materiałowe jednostek wojskowych przez wojskowe oddziały gospodarcze spełnia wymogi optymalnego doboru środków z punktu widzenia możliwości wykorzystania przesyłek kurierskich?”. W artykule zawarto wyniki badań własnych (ankietowych) oraz doświadczenia autorów z realizacji zaopatrywania jednostek wojskowych.
EN
As part of the ongoing transformation of military logistics, since 2010, the material security of military units and institutions is carried out within the territorial logistic support system. One of the functions of material support is the provision of supplies. The aim of this article is to indicate the possibility of using courier shipments for material supply in the territorial logistic support system. The main research problem is expressed in the question: Does the material supply of Military Units by Military Economic Branches meet the requirements of the optimal selection of resources from the point of view of the possibility of using courier services? The article contains the results of own research (surveying) and the authors' experience in supplying military units.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej od 2010 roku zabezpieczenie techniczne jednostek i instytucji wojskowych realizowane jest w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jednym z głównych elementów zadań wsparcia i zabezpieczenia technicznego jest realizacja zaopatrywania w techniczne środki materiałowe. Optymalne zaopatrywanie beneficjentów jest jednym z głównych czynników determinujących sprawność i zdatność sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP. Celem artykułu jest ukazanie głównych problemów stojących przed regionalnymi bazami logistycznymi i wojskowymi oddziałami gospodarczymi w realizacji procesu zaopatrywania w tśm jednostek i instytucji wojskowych.
EN
As a part of the ongoing transformations of military logistics since 2010, technical security of military units and institutions is implemented within the territorial logistic security system. One of the main elements of the support and technical security tasks is the implementation of supplying technical material means. Optimal supply of beneficiaries is one of the main factors determining the efficiency and suitability of military equipment in the Armed Forces of the Republic of Poland. The aim of the article is to show the main problems facing regional logistic bases and military branches in the implementation of the process of supplying to military units and institutions.
PL
W artykule zostały zaprezentowane poglądy niemieckiego generała E. Middeldorfa na problematykę współdziałania wojsk lądowych z lotnictwem podczas blitzkriegu. Zostały także przedstawione kluczowe założenia „wojny błyskawicznej” oraz najważniejsze zagadnienia związane ze współdziałaniem rodzajów sił zbrojnych na polu walki. Zasady zaprezentowane przez Middeldorfa pomimo upływu ponad pół wieku są, w swoich głównych założeniach, nadal aktualne.
EN
In the article the author presents the German General E. Middeldorf ’s views on the issues of air-army cooperation during the blitzkrieg. Moreover, key assumptions of „blitzkrieg” as well as the most important issues related to interoperability of the armed forces on the battlefield were also presented. Despite the passage of more than half a century, the principles formulated by Middeldorf, are, in their main assumptions, still valid.
7
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń związanych z inwentaryzacją w wojskowych jednostkach budżetowych. Tematyka poruszana w artykule wpisuje się w szeroko rozumiane działaniadoskonalenia obszarów związanych z procesem inwentaryzacji. Dokonano analizy obowiązujących aktów prawnych orazprocesuinwentaryzacji w Siłach zbrojnych RP. Podjęte badania wykazały, że proces inwentaryzacji w wojsku należy zmodyfikować, ponieważ obecne uwarunkowanitak prawne,jak również technologiczne związane z automatyzacją procesów inwentaryzacji odbiegają od zastosowań w innych przedsiębiorstwach, np. w supermarketach. Zastosowanie automatyzacji skraca czas realizacji inwentaryzacji, wyklucza pomyłki oraz pozwala na sprawniejsze rozliczenie inwentaryzacji. Autor w podsumowaniu wskazuje kierunki zmian, które z jego doświadczenia powinny usprawnić proces inwentaryzacji w Siłach Zbrojnych RP.
EN
The article describes projects related to the inventory in military budgetary units.The article analyzes the existing legal acts and analyzes the stocktaking process in the Polish Armed Forces. The analysis had shown that the stocktaking process in the army should be modified, because the current legal and technological conditions related to the automation of stocktaking processes are far from being used in other companies, for example in supermarkets. Usage of automation shortens the time of stocktaking, eliminates mistakes and allows to settle stocktaking efficiently. In the summary, the author indicates the directions of changes that from his his experience should improve the stocktaking process in the Polish Armed Forces.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie i eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, autor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be ob-tained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system supporting the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Global trends in this area indicate the desire to shorten the time of operations and activities that require a lot of work through their automation. A similar philosophy also applies in the area related to the process of planning permits for journeys and monitoring the movement on public roads of dangerous, non-normative vehicles and military columns. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be obtained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Światowe trendy w tym zakresie wskazują na dążenie do skracania czasu wykonywanych operacji i czynności, wymagających dużego nakładu pracy poprzez ich automatyzację. Podobna filozofia obowiązuje również w obszarze związanym z procesem planowania zezwoleń na przejazdy i monitorowania przemieszczania po drogach publicznych pojazdów niebezpiecznych, nienormatywnych i kolumn wojskowych. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, au-tor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie funkcjonowania kobiet w społeczeństwie północnokoreańskim. W sposób szczególny zostały w nim poruszone kwestie braku poszanowania równości płci w Korei Północnej oraz nierespektowania praw kobiet, które każdego dnia są narażone na przemoc fizyczną, molestowanie seksualne czy gwałty. Ponadto muszą zmagać się z licznymi obowiązkami, jak utrzymanie domu, wychowanie dzieci i wykonywanie pracy ponad ludzkie siły lub służenie po ukończeniu szkoły średniej w wojsku, gdzie także padają ofiarami przełożonych. Ciche przyzwolenie na przedmiotowe traktowanie kobiet wynika z ich historycznego już podporządkowania przedstawicielom płci męskiej, które zostało zaczerpnięte z konfucjanizmu.
EN
This article presents the issue of women’s life in North Korea. In particular, it addresses the problem of the lack of respect for gender equality in this country and disrespect for women’s rights who every day are exposed to physical violence, sexual harassment or rape. In addition, they have to deal with numerous duties, such as keeping a home, raising children and doing work beyond human strength or serving after high school in the army, where they also become the victims of their superiors. The silent consent to this treatment of women results from their historical subordination to male representatives, which was taken from Confucianism.
PL
Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu transportu kolejowego w aspekcie przewozu sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych i wskazanie koniecznych działań. Cel realizowano dokonując analizy uwarunkowań prawnych obronności, stanu polskiego systemu transportu, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i kolei. Przedstawiono uwarunkowania i trudności realizacji wybranych zadań na rzecz wojska. Wnioski: potencjał transportu kolejowego i portów morskich rośnie, jednak nadal niezbędne są inwestycje. Problemem jest brak niektórych typów wagonów oraz urządzeń przeładunkowych. Niezbędne jest zagwarantowanie w umowach z operatorami nabrzeży spełniania wymogów obronności kraju.
EN
The article is a contribution to broader considerations on the condition of rail transport and its use for transporting military equipment of the Armed Forces. The goal is to diagnose the condition and indicate the necessary actions. The objective was pursued by analysing the legal conditions of defence, the condition of the Polish transport system, with particular reference to seaports and railways. Presented are conditions and difficulties in the implementation of selected tasks for the benefit of the army. Conclusions: the potential of rail transport and seaports is growing, but investments are still necessary. The problem is the lack of some types of wagons and trans-shipment equipment. It is necessary to guarantee in the agreements with wharf operators that the national defence requirements are met.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej w XXI wieku, ważnym elementem modernizacji Polskich Sił Zbrojnych jest terytorialny system zabezpieczenia logistycznego. System funkcjonuje już od prawie ośmiu lat. Wydaje się, że założone cele wdrożenia systemu zostały osiągnięte, wymaga on jednak ciągłej weryfikacji i dostosowania do wymogów nowoczesnych sił zbrojnych. Celem artykułu jest ukazanie głównych problemów stojących przed regionalnymi bazami logistycznymi i podejmowanych działań w resorcie obrony narodowej w zakresie optymalizacji systemu.
EN
As part of the ongoing transformation of military logistics in the 21st century, an important element of the modernization of the Polish Armed Forces is the territorial logistics security system. The system has been in operation for almost eight years. It seems that the assumed objectives of the system implementation have been achieved, but it requires continuous verification and adjustment to the requirements of modern armed forces. The aim of the article is to show the main problems facing regional logistic bases and actions taken in the Ministry of National Defense in the field of system optimization.
PL
Dla instytucji odpowiedzialnych za poprawę efektywności zarządzania zasobami osobowymi w resorcie obrony narodowej (RON) niezwykle istotne znaczenie miało zbudowanie systemu informatycznego zdolnego do jednoczesnego rejestrowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania zbioru danych o żołnierzach i pracownikach RON. Jednocześnie ważne było zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych w środowisku sieciowym. Obydwa wymagania należało traktować, jako całość wszystkich procesów zachodzących w organizacji wojskowej w zakresie ewidencji zasobów osobowych wojska na wszystkich szczeblach organizacyjnych RON.
EN
For the institutions responsible for improving the efficiency of personal resources management in the Ministry of National Defense (MND), it was extremely important to build an IT system capable of simultaneously registering, storing, processing and sharing data on soldiers and MND employees. At the same time, it was important to ensure protection and security of classified information in a network environment. Both requirements should have been treated as a whole of all processes taking place in the military organization in the field of personal army records at all organizational levels of the MND.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej w XXI wieku, ważnym elementem moderni-zacji Polskich Sił Zbrojnych jest proces informatyzacji logistyki wojskowej, dla której posiadanie narzędzi infor-matycznych ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu zdolności do zapewnienia widzialności zasobów wojskowych. Celem artykułu jest ukazanie działań podejmowanych w resorcie obrony narodowej w zakresie automatycznej identyfikacji, gromadzenia i przesyłania informacji o zasobach i usługach logistycznych oraz ich lokalizacji pod kątem kodyfikacji i integracji danych na wszystkich szczeblach organizacyjnych wojska.
EN
As part of the ongoing transformations in military logistics in the 21st century, an important element of the modernization of the Polish Armed Forces has been the process of IT logistics, for which IT tools are of paramount importance, including the ability to ensure the visibility and tracking of military assets at all stages of their movement during peace, threats and wars. Achieving this is possible by providing the ability to codify, auto-matically identify and exchange information on the origin, quantity, quality, and location of logistical resources of the military.
PL
Realizacja pozamilitarnych przygotowań obronnych w dobie zmian w organizacji pasażerskiego transportu kolejowego wymaga podjęcia działań na rzecz optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału. Po dokonaniu analizy aktów normatywnych regulujących system realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez przewoźników kolejowych, należy przyjąć, iż aktualizacja aktów prawnych nie nadąża za rozwojem rynku kolejowego. Cała odpowiedzialność za realizację przewozów spoczywa na spółkach Grupy PKP a w szczególności na PKP CARGO S.A. w zakresie koordynacji kolejowych przewozów wojskowych, przewozu pojazdów i sprzętu dla wojska oraz na PKP INTERCITY S.A. w zakresie przewozu żołnierzy zabezpieczających powyższe transporty. Zaangażowanie pasażerskich przewoźników kolejowych spoza Grupy PKP w realizację pozamilitarnych przygotowań obronnych w zakresie transportu kolejowego pozwoli na przeprowadzanie ćwiczeń oraz szkolenie pracowników mogących realizować w przyszłości obowiązek obrony kraju w spółkach transportowych jako jednostkach zmilitaryzowanych. Powyższe działania pozwolą na optymalne wykorzystanie pasażerskich przewoźników kolejowych do alokacji wojska zarówno w czasie pokoju, działaniach poniżej progu wojny jak również w czasie „W”. Według autora niezbędne jest rozszerzenie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym o wybrane w drodze analizy potencjału podmioty kolejowe świadczące usługi transportowe w ramach realizacji obowiązku organizacji publicznego transportu zbiorowego.
EN
Implementation of non-military defense preparation in an era of changes in the organization of passenger transport by rail requires to take action for the optimal use of existing potential. After analyzing the the normative acts regulating the system of non-military defense preparation carriers, which oversees the minister responsible for transport, it should be assumed that the updated legislation has not kept pace with the development of the railway market. The entire responsibility for implementation lies with the freight companies of PKP Group and in particular on the PKP CARGO SA in the coordination of the whole rail military transport vehicles and equipment for the army and on PKP INTERCITY SA the carriage of soldiers securing these transportations. Defensive preparations in the field of rail transport is a significant element of non-military defense preparation of the state. Involvement of passenger rail outside the PKP Group in the realisation of non-military defense preparation in the field of railway transport will conduct exercises and training of employees likely to pursue in the future duty to defend the country in the transport companies as militarized units. These activities will allow for optimal use of passenger rail carriers to allocate the army both in time of peace, the activities below the threshold of war on territory of Poland as well as during the “W” time. According to the author it is necessary to extend the list of companies of special importance for the economy and defense on selected through an analysis of the potential rail operators providing transport services as part of the obligation to organize public transport.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie znaczenia morale żołnierzy w naszej armii. Autorka przedstawia w nim różne definicje pojęcia morale, którego nie da się jednoznacznie określić. Morale to umysłowy, emocjonalny i duchowy stan indywidualny, ale również wartość, która pozwala żołnierzom działać w najtrudniejszych warunkach i wykazywać odwagę w sytuacjach zmęczenia i niebezpieczeństwa. O dobrym morale świadczy wysoki poziom następujących czynników: pewności siebie, odwagi, dyscypliny, koleżeństwa, odpowiedzialności, wiary w słuszność realizacji postawionych celów. Niskie morale charakteryzują się natomiast biernością, agresją, obojętnością, brakiem współodpowiedzialności za wykonanie zadania. Istota morale tkwi w identyfikacji z własnym państwem, celach wojny, kulturze środowiska wojskowego, cechach osobowości żołnierzy i warunkach materialnych. Wysokie morale stymulują, dynamizują i aktywizują żołnierzy do osiągnięcia celów i realizacji zadań. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż morale zawsze było, jest i będzie niematerialnym czynnikiem przewagi nad przeciwnikiem na polu walki.
EN
The article comes out with the question about the soldiers’ morale in the Polish Army. The author shows different ways to express the concept of the morale which is not possible to explain unambiguously. The morale is a mental, emotional, spiritual, individual condition. It is also a value which supports soldiers, especially during the hardest situations, making them brave enough to hand with exhaust and danger. A good morale consists of: self-confidence, courage, discipline, friendship, responsibility. It is, as well, the faith that the achieving goal is right. Passivity, aggression, immunity, the lack of responsibility for tasks which were supposed to be done- all of those characterizes the low morale. The idea of morale we can find in the identification with own country, aims of a war, character of army’s air, personal attitudes of soldiers and the financial conditions. The high morale stimulates, dynamises, activates soldiers to reach the goals and to execute tasks. It is worth remembering that the morale always was, is and will be an insubstantial factor of dominance over the enemy on the battlefield.
PL
Zjawisko integracji jest procesem złożonym, obejmującym sferę normatywną, komunikacji w grupie, akceptacji ról pełnionych w zbiorowości oraz więzi wynikającej ze wspólnego spędzania czasu. Wpływ na jakość kontaktów, więzi wśród kandydatów na żołnierzy zawodowych wywiera szereg czynników, wśród których można wymienić chociażby wspólne tradycje, ubiór czy podzielany etos żołnierski. Ze względu na to, że obecność kobiet w polskiej armii jest zjawiskiem wzbudzającym kontrowersje, potrzebny jest monitoring tego zjawiska, wprowadzenie prawa, które dawałoby równe szanse rozwoju kariery zawodowej żołnierzom obu płci oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w relacjach międzyludzkich.
EN
Integration is a complex concept shaped by various dimensions: the given rules and norms, communication levels, and acceptance of the roles within certain community, as well as, the sense of togetherness. The quality of assimilation within a group of candidates for professional soldiers can be stimulated by numerous factors, including: common customs, clothing, or soldier’s ethos. Since the presence of women in the army continuous to be controversial, there is a need for monitoring of the integration level in their given communities. Negative aspects of interpersonal relations can be moderated by introduction of legal solutions guaranteeing equal chances of a professional development in the army, for both males and females.
PL
Publikacja przybliża problematykę koncepcji instytucji totalnej, której charakterystyki w badaniach podjął się Erving Goffman. Opracowanie ukazuje pewną dwoistość pojmowania tejże instytucji. Czym innym jest ona w rozumieniu jednostki wojskowej w kraju, a zgoła inną rolę pełni, funkcjonując jak baza wojskowa poza jego granicami. Rozważania swoje autorzy publikacji odnoszą do bazy ulokowanej w Ghazni w Afganistanie. Treści zamieszczone w artykule poparte są analizą literatury oraz obserwacją uczestniczącą, wynikającą z udziału w misji w czasie trwania XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
EN
The publication introduces the concept of total institution which was undertaken by Erving Goffman as part of his studies. He reveals a duality in the understanding of this institution. Something else, that is, when it comes to a military unit in the country and very different to a military base abroad. The authors’ considerations refer to the military base located in Ghazni in Afghanistan. The content of the paper is supported by analysis of the literature on the topic and participant observation, resulting from participation in the mission of the XIII Polish Military Contingent.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję możliwości wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP kompleksowego symulatora kierowania ogniem, opartego na Wirtualnym polu walki – ang. Virtual Battlespace – VBS, który jest zaprojektowany do symulacji operacji taktycznych. System VBS umożliwia kompleksową symulację np. system pozwala na rozpoznanie i wskazywanie celów, kierowanie ogniem, obserwację skutków uderzeń oraz omówienie zadań wraz realistycznymi efektami wizualnymi. Zadania mogą być realizowane w oparciu o własne procedury lub też o procedury „Call for Fire” istniejące w NATO. System VBS Rozwijany - od roku 2001, a jest on standardowym symulatorem taktycznym państw członkowskich NATO od 2009 roku, wdrożonym przez takie jednostki, jak Korpus Piechoty Morskiej USA, Australian Defence Force i wiele innych jednostek na całym świecie. Symulacja VBS odbywa się w czasie rzeczywistym, na podstawie scenariuszy opracowywanych w edytorze misji. Zastosowanie nowoczesnych metod szkolenia z wykorzystaniem VBS, w wierny sposób oddaje specyfikę działań bojowych związanych z kierowaniem ogniem.
EN
The article presents the possibility of introducing the concept to equip the Armed Forces with a comprehensive fire control simulator based on Virtual Battlefield - called. Virtual Battlespace – VBS3, which is designed to simulate tactical operations. VBS system enables comprehensive tactical simulation; the system allows for the diagnosis and identifying objectives, fire control, observation of the effects of strokes and discuss tasks with realistic visual effects. Tasks can be carried out on the basis of its own procedures or for procedures' Call for Fire "existing in NATO. Developed VBS system - since 2001, and is a standard tactical simulator NATO member states since 2009, implemented by such bodies as the United States Marine Corps, the Australian Defence Force and many other units around the world. VBS simulation is done in real time, on the basis of scenarios elaborated in the mission editor. The use of modern methods of training using VBS, the faithful clearly reflects the specifics of batrelated steering fire.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.