Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
PL
Artykuł rozpoczyna cykl publikacji mgr inż. Macieja Świtkowskiego, którego bogate, międzynarodowe doświadczenia z pracy w papiernictwie mogą zainteresować szersze grono Czytelników „Przeglądu...”. Motywacją do opracowania tego artykułu były sugestie red. dr inż. Aleksandra Klepaczki, długoletniego pracownika IPiP PŁ oraz mgr inż. Tadeusza Świtkowskiego, absolwenta Wydziału Elektrycznego PŁ. Zawarte w tekście opinie i stwierdzenia są oparte na osobistych doświadczeniach Autora i, jak sam zaznacza, nie muszą być zgodne z opiniami innych. Tekst jest również odzwierciedleniem wydarzeń, które miały miejsce.
3
Content available The level of omnichannel use in Polish MSMEs
EN
Nowadays, trade is shifting mainly to virtual reality. Increasingly more customers, using various types of mobile devices such as computers, smartphones, tablets, look for products and services in online stores, counting on fast, convenient and efficient fulfilment of the order. To meet the customers’ requirements, trade enterprises may implement the omnichannel strategy as a way to streamline the entire sales and distribution system of goods from the store to the customer, ensuring the possibility of continuous monitoring transactions. The paper examines the development of omnichannel strategy by the Polish small and medium enterprises. The underlying assumption of the paper is to identify to what extent the Polish companies concentrate on omnichannel strategy in the functioning of their business. The discussion is based on the results of the study obtained from the CAWI survey, CATI survey, and the in-depth interview conducted among the group of Polish MSMEs in Silesian Voivodeship.
EN
A decision and game theoretic model is developed for how one and two news organisations strike balances between producing clickbait or fake news, and real news. Each news organisation seeks to attract gullible consumers who consume more clickbait or fake news than real news, and non-gullible consumers who conscientiously consume only real news. Increasing a news organisation budget results in obtaining both more clickbait or fake news, and more real news. More clickbait or fake news is produced if the news organisation’s unit cost of effort to produce real news, the production efficiency for clickbait or fake news, and the fraction of consumers consuming clickbait or fake news, increase. In contrast, less clickbait or fake news is produced if a news organisation’s unit cost of effort to produce clickbait or fake news, and the production efficiency for real news, increase, and the gullible consumers consume real news with a higher frequency. Lower unit effort costs and higher budget and production efficiencies cause higher utility for a news organisation and lower utility for the competing news organisation. Higher weight assigned to the contest over clickbait or fake news induces both news organisations to exert higher effort to produce clickbait or fake news. When the gullible consumers of a news organisation consume a relatively large amount of real news in comparison to the consumers of another news organisation, then the first news organisation exerts higher effort to produce real news and obtains higher utility than the other news organisation.
PL
Oszczędność oraz racjonalność wykorzystania energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw, to wyzwanie dla gospodarki każdego kraju, zarówno z punktu widzenia ekonomii i konkurencyjności cen energii oraz źródeł ich pozyskiwania, jak też z punktu widzenia dbałości o środowisko.
EN
This article presents a methodological basis of the project “Environmental Initiatives and Factors of Competitiveness in Companies” with reg. no. 2016/23/D/HS4/03007. The project is funded by the National Science Centre as a part of the SONATA 12 Contest. The aim of the project is to determine the relationship between environmental initiatives and the competitiveness of companies. Both primary and secondary statistical data was used for the project. This article describes the main project assumptions, research thesis, manner of acquiring the empirical data and statistical analysis of such data. The attention was also paid on diffi culties and limitations which occurred when conducting the research.
PL
Artykuł prezentuje podstawy metodyczne projektu „Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw” o nr rej. 2016/23/D/HS4/03007. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 12. Celem projektu jest określenie relacji pomiędzy inicjatywami środowiskowymi a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Do realizacji celu projektu wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne dane statystyczne. W artykule przedstawiono główne założenia projektu, tezę badawczą, sposoby pozyskania, jak i statystycznej analizy zgromadzonych danych empirycznych. Zwrócono również uwagę na wynikłe na etapie badań trudności i ograniczenia.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
EN
Industry 4.0 is a designation for the automation of production and labour market changes that this will bring. It is based on the boom of digitization, robotization and automation. The Industry 4.0 concept brings the benefits of increasing productivity, reducing costs and making mistakes they result from the involvement of more sophisticated machines in all company processes. The aim of this article is to present the ongoing fourth Industrial revolution (Industry 4.0.) and the impact of innovations in the company. Implementation of innovations are presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. Industry 4.0 makes full use of emerging technologies and rapid development of machines and tools to cope with global challenges in order to improve industry levels. Also, concepts of innovation and digitization are currently a central task for future competitiveness. Therefore, companies are establishing brand new departments focused on innovations in Industry 4.0. Industry 4.0 and digital transformation bring new opportunities in the areas of customer search, improving product offerings, and new opportunities for creating and delivering value, thus opening up new ways to create profit. First part theoretically describes various approaches to this problematic, description of four industrial revolutions and Industry 4.0. itself. Next implementation of innovations is presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. The last part of the article covers innovations in context of Industry 4.0. (both methods and technology) within the automotive industry. Main impact of the work is that this article puts in correlation both importance of the ongoing fourth industrial revolution with innovations in the company. It is very interesting, that these innovations with modern technologies help companies to operate more effectively.
PL
Artykuł obejmuje współczesne podejście do procesu sprzedaży w przedsiębiorstwach. W chwili obecnej na wielu rynkach (także na rynku polskim) funkcjonuje tradycyjne podejście do sprzedaży, związane z indywidualnym i całościowym podejściem przez sprzedawców do swoich klientów. W wielu przypadkach najważniejszym elementem ich strategii jest produkcja, a nie sprzedaż. Przedsiębiorstwa maksymalnie dużo czasu i zasobów poświęcają na optymalizację produkcji, w tym np. obniżki kosztów, zapominając o znaczeniu procesu sprzedaży swoich produktów i usług. W artykule przedstawiono bardzo nowoczesną koncepcję sprzedaży o dużym potencjale rozwoju, opartą na strukturalizowaniu procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie. Podstawą tej koncepcji jest mapowanie procesu sprzedaży na podprocesy według czterech zasad, a mianowicie: centralnego planowania pracy, standaryzowania przepływów pracy, specjalizowania zasobów oraz formalizację zarządzania. Koncepcja ta na rynku amerykańskim nazywana jest „maszyną” sprzedażową.
EN
The article covers a contemporary approach to the sales process in enterprises. At present, in many markets (also on the Polish market), there is a traditional approach to sales, namely the individual and comprehensive approach by the sellers to their clients. In many cases enterprises operating on the Polish market, production is the most important element of their strategy, not sales. Enterprises spend as much time and resources as possible to optimize their production, including, for example, cost reductions, forgetting the importance of selling their products and services. The article presents a very modern sales concept with a large growth potential, based on structuring the sales process in an enterprise. The basis of this concept is to map the sales process to subprocesses according to four principles, namely: central work planning, standardizing workflows, specializing resources and formalizing management. This concept on the American market is called a “machine” sale.
10
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy optymalizacyjnej małego przedsiębiorstwa transportowego dysponującego jednym samochodem dostawczym. We wstępie przedstawiono zasady funkcjonowania systemów masowej obsługi oraz podstawowy aparat matematyczny, który był niezbędny na etapie planowania rozwoju kolumny samochodowej wybranej firmy usługowej. Dla przykładowej firmy transportowej wyznaczono podstawowe parametry ilościowe, które były podstawą podjęcia racjonalnej decyzji o zwiększenie parku samochodowego.
EN
The paper presents the concept of using the theory of mass service for the optimization analysis of a small transport company with one delivery van. The introduction presents the principles of the operation of mass service systems and the basic mathematical apparatus that was necessary at the stage of planning the development of the car's column of a selected service company. For the example transport company, basic quantitative parameters were set, which were the basis for a rational decision to increase the fleet.
EN
The requirements placed on modern entrepreneurs – managers – leaders of organisations – are extremely high, and their fulfilment does not guarantee exclusively successes. They guide people who need to be taught and prepared above all: to work in their occupied positions, to live in society, as well as to bring people closer together and to focus on each other. Employees can be different, strong and weak, proud and humble, curious about the world and despite their different ages, apathetic. All of them, due to the work of managers and their competences, knowledge and skills become good employees at different levels of the organisation and then managers. However, the basis of the manager's work is also, or maybe above all, communication skills, which are based on negotiations.
PL
Wymagania stawiane współczesnym przedsiębiorcom – menadżerom – liderom organizacji – są niezwykle wysokie, a ich spełnienie nie gwarantuje wyłącznie sukcesów. Kierują oni bowiem ludźmi, których trzeba przede wszystkim nauczyć oraz przygotować: do pracy na zajmowanym stanowisku, życia w społeczeństwie, jak również zbliżyć wzajemnie i skupić wokół siebie. Pracownicy bywają różni, są silni i słabi, pełni pychy i całkiem pokorni, ciekawi świata i mimo różnego wieku, pogrążeni w apatii. Wszyscy oni, dzięki pracy menadżerów i ich kompetencji, wiedzy i umiejętności stają się dobrymi pracownikami na różnych poziomach organizacji, a następnie menadżerami. Jednak podstawą pracy menadżera jest również, a może przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, których podstawą są negocjacje.
12
Content available Jak oszczędzać prąd w firmie?
PL
Wyraźne obniżenie rachunków za energię elektryczną w przedsiębiorstwie jest możliwe. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmniejszyć koszt prądu nawet o kilkadziesiąt procent. – Podstawą jest traktowanie energii jak każdego innego towaru i odpowiedni monitoring jej zużycia – podkreślają eksperci.
EN
Studies linking the use of lean practices to company performance have been increasing as markets are becoming more competitive and companies are eager for reducing waste and therefore implementing the Lean Management (LM) philosophy to improve performance. However, results from these studies have found various and different impacts and some light is needed. Extant literature was reviewed and, to achieve the research objective, a metaanalysis of correlations was carried out. The obtained results suggest a positive relationship between some lean practices and performance measures. Furthermore, the presence of moderators influencing the relationship between lean practices and performance outcomes is highlighted in our results. To our best knowledge, this is the first research that proposes a comparison of results from primary studies on Lean implementation, by analysing the linear relationship between lean practices and enterprise performance. It fills this gap and therefore represents an important contribution.
14
Content available remote Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – wybrane aspekty
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące bezpieczeństwu w transporcie kolejowym. Przedstawione w nim zostały najważniejsze aspekty związane z jego zapewnieniem, oraz zadania realizowane przez przedsiębiorstwa transportowe aby poziom tego bezpieczeństwa gwarantował oczekiwaną przez klienta jakość usług transportowych. W artykule wskazano także wpływ dążności do zapewnienia bezpieczeństwa na decyzje menadżerskie podejmowane w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Wskazane są w nim także zalecenia mające na celu świadczenie usług na satysfakcjonującym poziomie jakości przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przy obecnej sytuacji rynkowej.
EN
The article contains the results of the research on safety in the rail transport. It highlights the most important aspects related to its maintenance and tasks carried out by transport companies in order to the level of this safety guarantees the quality of transport services expected by the customer. The article also shows the impact of the strive for ensuring safety on managerial decisions taken in the rail transport companies. It also includes recommendations aimed at providing services at a satisfactory level of quality while maintaining security in the current market situation.
15
Content available Supply chain management in a production company
EN
The purpose of the supply chain management is to ensure a competitive advantage as well as specific added value for the benefit of all supply chain links. Appropriate management practices generate many benefits, allow for savings in particular segments of the supply chain by means of cost reduction, which in turn directly leads to the competitiveness of enterprises belonging to a specific chain. The above-mentioned issues have become the subject of this thesis. Therefore, the British American Tobacco distribution network is strategically analyzed. A location and number of distribution centers will be i.a. taken into account. Reduction in the number of distribution centers will be suggested in order to reduce logistics costs in the supply chain, i.e. transport and storage. The studies were carried out based on the analysis of flows and route planning of the logistics operator for the transport of the company's products.
PL
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy strategicznej sieci dystrybucyjnej firmy British American Tobacco. Pod uwagę brana będzie lokalizacja oraz liczba centrów dystrybucyjnych. Zaproponowana zostanie redukcja ilości centrów dystrybucyjnych w celu zmniejszenia kosztów logistycznych w łańcuchu dostaw tj. transportu oraz magazynowania. Badania przeprowadzono w oparciu o analizę przepływów i planowania tras realizowanych przez operatora logistycznego dla przewozu produktów firmy.
PL
Celem artykułu było omówienie jakości i doskonalenia na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, zajmującego się produkcją użytko-wych wyrobów artystycznych. Przedstawiono proces produkcyjny w ujęciach technologicznym oraz przedmiotowym wybranego produktu, czyli uchwytu na kratę. Obliczono współczynnik czasu tworzący wartość dodaną, który wykazał, że w przedsiębiorstwie występują operacje, które nie tworzą wartości dodanej z punktu widzenia klienta. Przedstawiono mapę stanu obecnego przedsiębiorstwa, a także zaproponowano mapę stanu przyszłego z propozycjami udoskonaleń procesu produkcyjnego. Celem przedstawionej mapy stanu przyszłego było skrócenie czasu cyklu oraz redukcja kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu zysku.
EN
The aim of the paper was to discuss the quality and improve on the production company example engaged in the production of utility artistic products. It was showed the production process in the technology and objective frame of the chosen product, the handle on the grille. Time factor was calculated that was creating value-added. Time factor showed that there occurs operations in the company do not create added value for the customer point of view. The current state map of the company was showed as well it was proposed future state map with the proposals of improvement of the production process. The aim of future state map was to reduce the time cycle and cost reduction while increasing profit.
PL
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystywania nowoczesnych instrumentów dla zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, oraz ich wpływu na otoczenie firmy. Przedstawiony jest tu temat zdefiniowania samych instrumentów jak i pojęcia zrównoważonego rozwoju, a także ekonomicznego punktu widzenia dotyczącego wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania.
EN
The following article picks up difficulties of using the modern instruments of sustainable development in company, and their influence on the company's environment. The article presents the topic of defining the instruments and the concept of sustainable development, as well as the economic point of view regarding the implementation of such management into the company.
19
Content available Logistic costs in company
EN
Logistic money present an important role in complete money of activity of enterprise. They come forward in every organizational cage of enterprises. The wide cut of presence of money also their correlation bothers their correct determination. In the article the review of literature is presented from an area money of logistic in an enterprise.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych na temat wskazanych przez pracowników rodzajów marnotrawstw występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją.
EN
The article presents the results of empirical research on the types of waste identified by employees in the manufacturing company. The work is to show and prove that losses can occur everywhere and employees, seeing losses in the carried out activities, are not afraid to specify them. The work consists of two parts – theoretical and empirical. The first part presents selected classifications of waste according to different authors of the subject literature, and the second part focuses on the results of the survey on the types of waste identified directly by employees during the production processes.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.