Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kontroli jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The sieves' manufacturers that want to be competitive at the market must have the implemented quality control system. Different methods, based on taking the sample, which is a representative of the total quantity of the forming sieves production, are applied for evaluation of the sieve's conformity. The basic characteristics of this type of the quality function are control, measuring and testing of the forming sieves' properties at the end of the manufacturing process. The objective is to detect and separate the products that deviate from the set criteria, to remain in the factory, then to be repaired if possible or discarded in the opposite case and thus to prevent delivery of the defective sieves to the paper manufacturers.
PL
Regulacje prawne oraz zalecenia obligujące do tworzenia systemu kontroli jakości w medycynie nuklearnej mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości badań diagnostycznych. Podstawowe testy kontroli jakości są ważną częścią rutynowej pracy klinicznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procedur testów podstawowych kontroli jakości dla planarnych kamer scyntylacyjnych oraz systemów SPECT i SPECT/CT.
EN
Regulations and recommendations that oblige to create a system of quality assurance in nuclear medicine, provide a sufficient level of quality diagnostic tests. The basic quality control tests are important part of routine clinical work. The aim of the work is to present quality control procedures for planar cameras and SPECT and SPECT/CT systems.
PL
Jednym z warunków zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu jakości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej jest wykonywanie testów kontroli jakości zgodnie z zaleceniami i regulacjami prawnymi. Testy podstawowe kontroli jakości, będące jednym z elementów systemu kontroli jakości w zakładach medycyny nuklearnej, są nieodzowną częścią rutynowej pracy klinicznej. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie procedur wykonywania testów podstawowych kontroli jakości dla skanerów PET i PET/CT.
EN
One of the conditions for ensuring and maintaining a high level of quality diagnostic exams in nuclear medicine is to perform quality control tests in accordance with legal recommendations and regulations. Basic quality control tests, which are one of the elements of the quality control system in nuclear medicine departments, are a very important part of routine clinical work. This work aims to present the procedures for performing basic quality control tests for PET and PET/CT scanners.
EN
The article deals with issues connected with the construction activity in Poland and the EU. The socio-economic development of countries depends on investment activities. Because of this, the construction sector which can attract investments, is widely regarded as one of the fundamental pillars of the economy. The growing demands for high quality construction products – with particular emphasis on their aesthetic and quality, as well as the dynamic technological progress – contribute to the increase in the complexity of the construction activities. This is visible among others in the area of organization and technology. The companies that are worried about the quality of their products and wishing to get a suitable place on the market are trying to get the appropriate marks and certificates confirming it.
PL
Artykuł omawia zagadnienia systemów kontroli jakości usług świadczonych przez przedstawicieli zawodów regulowanych - biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych i notariuszy. Specyfika zawodów regulowanych polega na tym, że prawodawca scedował na te zawody swoje określone uprawnienia, nakładając zarazem szereg obowiązków. Do obowiązków tych należy przede wszystkim nakaz spełniania określonych norm jakościowych. Normy te jednak egzekwowane są niejednolicie - w przypadku biegłych rewidentów wprowadzony jest obowiązek posiadania wewnętrznego systemu kontroli jakości usług, podczas gdy dla pozostałych zawodów regulowanych kwestia posiadania takiego systemu nie jest obligatoryjna. Autor artykułu omawia te obowiązki - odnajdując je zarówno w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak też w wewnętrznych przepisach korporacyjnych każdego zawodu regulowanego oraz podejmuje analizę przyczyn zróżnicowania wymogów w zakresie wewnętrznego systemu kontroli jakości w stosunku do przedstawicieli poszczególnych zawodów regulowanych.
EN
The paper addresses the issues related to the quality control system which has been put in place for services offered by individuals practicing selected regulated professions - statutory auditors, tax advisers, legal counsels, lawyers, patent attorneys and notaries public. What makes regulated professions unique is the fact that the legislator has delegated some of its powers to these professions, imposing - at the same time - a number of obligations they have to meet. The obligations include, first of all, the requirement to comply with specific quality standards. Such standards, however, are not enforced in any consistent manner, as statutory auditors are required to maintain their own internal systems of service quality control, while other regulated professions may do so on a voluntary basis. The author outlines these responsibilities - making reference to the generally binding law as well as internal corporate regulatory frameworks for every regulated profession, with an attempt to analyse the reasons behind such a discrepancy in the internal quality system requirements that representatives of different regulated professions need to fulfil.
6
Content available remote Kontrola jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego
PL
W artykule opisano działanie systemu kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego na przykładzie technologii zgrzewania prętów zbrojeniowych wykorzystywanych w budownictwie. System pomiarowy o nazwie LogWeld dokonuje pomiaru podstawowych wielkości procesu tj. prądu i napięcia zgrzewania, siły docisku i przemieszczenia elektrod (skrócenie elementów) w czasie zgrzewania. Kontrola procesu obejmuje kilkanaście wielkości charakterystycznych, z których każda ma określony wpływ na przebieg procesu w tym na jakość połączeń zgrzewanych. System został wdrożony w jednym z zakładów przemysłowych w Polsce. Rozwiązanie w postaci „Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego” zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego i otrzymało nr P.410708.
EN
The article presents the operation of a system for controlling and assessing quality in flash butt resistance welding illustrated with an example of a technology for welding reinforcement bars used in building engineering. A measurement system named LogWeld measures basic process parameters, i.e. welding current and voltage as well as force and movements of electrodes during welding (element length reduction). The control of a welding process includes more than ten characteristic quantities, each of which has a specific influence on the course of a process and on the quality of welded joints. The system has been successfully implemented in one of industrial plants in Poland. The solution entitled Method for Controlling Quality in Flash Butt Resistance Welding has been filed at the Polish Patent Office and numbered P.410708.
EN
This paper presents the work conducted in the Institute of Applied Computer Science of Cracov Technical University, related with a novel quality control system for hydraulic elements. Verification of individual objects will take place in the CAD system, which provides the user with selection of desired details, and thanks to implementation of the most modern methods of knowledge engineering, it is also possible to change the monitoring target without introducing any changes in the underlying software. The described application operates in real-time at the production line.
PL
W artykule przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej, związanych z nowym systemem sterowania jakością przy wytwarzaniu elementów hydraulicznych. Weryfikacja poszczególnych obiektów odbywa się w systemie CAD, który umożliwia użytkownikowi wybór żądanych elementów, a dzięki wdrażaniu najnowocześniejszych metod zarządzania danymi, możliwa jest także zmiana obiektu monitorowania, bez konieczności wprowadzania żadnych zmian w podstawowe oprogramowanie. Przedstawiona w artykule aplikacja działa w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej.
8
Content available remote Evolution of quality related notions in the light of quality control tasks
EN
The paper is devoted to the analysis of notions related to product quality. The changing definitions related to quality given by various authors are presented. Special attention is paid to the tasks and importance of quality control in the aspect of modern production systems and quality control systems.
9
Content available remote Opomiarowanie systemu przesyłowego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.