Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.
EN
The paper presents the results of the investigations of the physical and mechanical properties of the SMA11 mix asphalt. The mixture was designed in two variants: using PMB 45/80-55 modified asphalt and the addition of acrylic fibers as well as 50/70 road asphalt and the addition of enriched crumb rubber. These mixtures were evaluated in terms of void content, resistance to permanent deformation, resistance to water and frost, stiffness and fatigue life as well as resistance to low-temperature cracking.
PL
W artykule omówiono wpływ dodatku dwóch różnych zeolitów na efekt spienienia asfaltu niemodyfikowanego 35/50. Zastosowano zeolity o dwóch typach struktury krystalicznej: zeolit syntetyczny Na-P1 i zeolit naturalny klinoptilolit. Oba materiały zeolitowe były przed procesem spienienia asfaltu dodatkowo nasączane wodą, co sumarycznie dało cztery materiały bazowe do badań. Ilość zeolitu dozowanego do asfaltu wynosiła 5% w stosunku do masy asfaltu. Efekt spienienia, którego miarą była zmiana lepkości dynamicznej, przeanalizowano w zależności od właściwości fizykochemicznych zeolitów. Stwierdzono, że efekt spienienia zależy od ilości wody w strukturze zeolitu, sposobu jej uwalniania, rodzaju kationów wymiennych, stosunku krzemu do glinu i właściwości teksturalnych.
EN
This paper presents an investigation on the influence of two different zeolite additions on the 35/50 unmodified asphalt foaming. We examined the zeolites of two different crystal framework types: synthetic zeolite Na-P1 and natural zeolite clinoptilolite. Both zeolite materials were soaked with water before the asphalt foaming process, which gives, in summary, four basic materials for the study. The amount of zeolite doused on the asphalt was 5% in relation to the asphalt mass. The foaming effect, expressed as changes in dynamic viscosity, was analysed with respect to the physicochemical properties of the zeolites. It was found that the asphalt foaming effect depends on the amount of water in the zeolite structure, the way water is released, the kind of exchangeable cations in zeolites, the Si/Al ratio and textural properties.
PL
Celem tej pracy jest ocena możliwości obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) przez zastosowanie zeolitów na podstawie badań nawierzchni z odcinka doświadczalnego. W artykule przedstawiono zarówno wyniki badań laboratoryjnych jak i próbek z odcinka doświadczalnego dla AC 16 W 35/50 z dodatkiem zeolitu naturalnego – klinoptilolitu. Ilość dozowanego materiału zeolitowego wynosiła 1% w stosunku do masy mieszanki mineralnej oraz 0,4% – przy dodatkowym nasączeniu klinoptilolitu wodą. Na podstawie badań laboratoryjnych wykazano, iż możliwe jest obniżenie temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło (WMA) z dodatkiem zeolitu o 30ºC z 145ºC do 115ºC. Podczas wbudowywania mieszanki na odcinku doświadczalnym uzyskano obniżenie temperatury zagęszczania o 20–40ºC. Badania MMA z tego odcinka obejmowały: zawartość lepiszcza rozpuszczonego, zagęszczenie warstwy, odporność na deformacje trwałe oraz moduł sztywności metodą IT-CY.
EN
The aim of this study is to evaluate the possibility of decreasing the mix asphalt compaction temperature through zeolites use, based on pavement analysis of the trial section (of road). The article contains results of laboratory tests and analysis of samples from trial section (of road)for AC 16 W 35/50 with addition of a natural zeolite – clinoptilolite. The amount of dosed zeolite material was 1% with regard to the mineral mix mass and 0,4% – with additional clinoptilolite infusion with water. Basing on laboratory tests, it was proved that it is possible to decrease the compaction temperature of warm mix asphalt (WMA) with zeolite addition by 30ºC (from 145ºC to 115ºC). Compaction temperature decrease of 20–40ºC was obtained during incorporation of the mix in the trial section (of road). The MMA analysis of this section (of road)included: soluble binder content, compactibility, resistance to permanent deformation and stiffness modulus using a IT-CY method.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzowano pod kątem składu mineralnego i tekstury oraz zbadano ich właściwości adsorpcyjne względem popularnych paliw silnikowych. Zeolity syntetyczne z popiołów lotnych wykazały większe pojemności sorpcyjne względem tych paliw niż klinoptilolit i adsorbent firmy Damolin.
EN
Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. Petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6819--6827, CD2
PL
Celem tej pracy jest ocena wpływu dodatku zeolitu na lepkość asfaltu. Dodatek zeolitu do mieszanki mineralno-asfaltowej to jeden ze sposobów obniżenia temperatur technologicznych poprzez spienienie asfaltu. Istotą procesu spieniania jest obniżenie lepkości asfaltu. Natomiast wyniki badań lepkości asfaltu z dodatkiem zeolitu opisane w literaturze nie są jednoznaczne. Wpływ na wynik testów laboratoryjnych mogą mieć stosowanie materiały ale także przebieg procedury badawczej. Zdaniem autorów dla dodatku w postaci zeolitów istotne znaczenie ma ilość uwalnianej wody oraz właściwy czas wykonania badania.
EN
The aim of this paper is to evaluate the effect of zeolite addition on the viscosity of the asphalt. Zeolite additive to asphalt is one way to reduce the temperature by foaming asphalt technology. The essence of the foaming process is to reduce the viscosity of the asphalt. While the results of the viscosity of the asphalt with the addition of zeolite described in the literature are not unambiguous. Impact on the results of laboratory tests may have the materials used but also the course of the test procedure. According to the authors, the amount of released water and the correct time of the study are important.
6
Content available Application of zeolites as fillers in mix asphalt
EN
The aim of this paper is estimation of the effect of zeolites addition on properties of asphalt and examination of possible application of zeolites in mix asphalt as a filler. The addition of zeolites to the mix asphalt is one of the ways used for reduction of technological temperatures by asphalt foaming. At the same time the zeolite material replaces the filler. The paper presents the results of studies on the synthetic zeolite NaP1, natural zeolite- clinoptilolite and mineral filled.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
11370--11375
PL
Drogi o przekroju 2+1 są od lat budowane w wielu krajach np. Niemcy, Nowa Zelandia, Holandia, Szwecja. Również w Polsce drogi w pasami wyprzedzania znajdują zastosowanie. W najbliższym czasie należy spodziewać się ich upowszechniania. Mogą być projektowane przy nowych inwestycjach, jak również przy remontach dróg istniejących. Z powodzeniem stosuje się to rozwiązanie przy przebudowach dróg jednojezdniowych dwukierunkowych z utwardzonymi poboczami. Drogi o przekroju 2+1 poprawiają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, zwiększają komfort jazdy, płynność i przepustowość. W artykule dokonano porównania rozwiązań budowy dróg o przekroju 2+1stosowanych w różnych krajach oraz porównania liczby i przyczyn wypadków. Do szczegółowej analizy wybrano DK 17 na odcinku Piaski-Łopiennik. Droga ta przed remontem miała przekrój jednojezdniowy z utwardzonym 2 metrowym poboczem, na której dochodziło do wielu wypadków i kolizji. Mając własne doświadczenia oraz czerpiąc z doświadczeń zagranicznych należy wypracować rozwiązania, które będę najlepiej dostosowane do polskich uwarunkowań.
EN
2+1 roads have been built over the years in many countries, e.g. Germany, New Zealand, The Netherlands, Sweden. Also in Poland roads with overtaking lanes are applied. In the near future, their dissemination is expected. They can be designed for new investments as well as the reconstructions. This solution can be successfully used for two-way single carriageway reconstruction of roads with hard shoulders. 2+1 roads improve the safety of all road users, as well as the riding quality, smoothness of traffic flow and their capacity. The article compares the solutions of 2+1 roads used in different countries including the number and causes of accidents. The road sector of DK 17 between Piaski and Łopiennik was chosen for detailed analysis. Before the renovation, this road was a single carriageway with 2 meter high shoulder, where many accidents and collisions occurred. With own experiences and basing on the foreign ones, there should be developed some solutions that suit best Polish conditions.
PL
W artykule dokonano ogólnej analizy stanu zagrożenia zdrowia i życia ludzi, jako element oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski – Hrebenne. Wykonane badania i analizy dla przykładowego odcinka wskazują, że miarą celowości budowy lub przebudowy dróg nie powinien być pojedynczy wskaźnik, jakim jest głównie ochrona przyrody, ale łączne kryteria społeczno-środowiskowe. Istotnym problemem aktualnie wykonywanych raportów o oddziaływaniu dróg na środowisko jest brak pogłębionych ocen z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będą stanowiły jednoznaczne kryterium społeczne m.in. wyboru wariantów lokalizacyjnych.
EN
The usefulness of construction the expressway number 17 on the way Piaski and Hrebenne has been analysed in the article. The analysis takes into consideration the environmental impact, inhabitants and drivers as well. The road that has been analysed shows that the cause of roads construction or reconstruction should not concern only individual aspects but all the socio-environmental factors.
PL
W pracy przedstawiono i omówiono wstępne wyniki badań zastosowania zeolitów do obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka referencyjna została zaprojektowana na warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W z asfaltem 35/50. Do badań wykorzystano dwa rodzaje zeolitów: zeolit naturalny klinoptilolit oraz zeolit syntetyczny NaP1. Optymalną ilość dodatku zeolitu określono na podstawie badań zagęszczalności w ubijaku Marshalla oraz w prasie żyratorowej. Możliwość obniżenia temperatury zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitu potwierdzają wyniki oznaczenia modułu sztywności oraz wodoodporności.
EN
In this study, preliminary results of zeolite application to reduce the compaction temperature of mix asphalt are presented and discussed. The reference mix was an asphalt concrete AC 16 W containing 35/50 penetration grade bitumen and designed for binder course. Two types of the zeolites were used for tests: natural zeolite klinoptilolit and synthetic NaP1 one. The optimal amount of zeolite addition was determined on the basis of the compactibility test results in the Marshall compactor as well as in the gyratory compactor. The results of stiffness modulus and waterproofness tests confirm the possibility to reduce the compaction temperature of asphalt mixes with zeolite additions to 1300C level.
PL
Jedną z metod projektowania wzmocnienia nawierzchni jest metoda ugięć. Jak się jednak okazuje sposób ten nie zawsze jest możliwy do zastosowania. W artykule przedstawiono metodę określania grubości nakładki wzmacniającej, na podstawie ugięć, gdy szukana grubość warstwy tłucznia znajduje się poza granicznymi krzywymi na nomogramie.
EN
One way to strengthen the pavement design is the method of deflections. As it turns out, this method is not always possible to apply. This paper presents a method for determining the thickness of the overlay reinforcement, based on deflection when looking for breakstone layer thickness is outside the boundary curves in the nomogram.
PL
Celem tej pracy jest omówienie procesu projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na ciepło. Jednym ze sposobów obniżenia temperatury produkcji MMA jest zastosowanie zeolitu. W artykule wykazano na przykładzie brak różnic w projektowaniu recepty z dodatkiem zeolitu w stosunku do tradycyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej.
EN
The purpose of this paper is to discuss the design of warm-mix asphalt. One way to reduce the temperature of bituminous mix is the use of zeolite. The article shows the lack of differences in designing WMA recipe with zeolite addition compared to the HMA.
PL
Roboty ziemne należą do podstawowych robót w miejscu budowy nowej drogi, a także przy przebudowie, kiedy następuje jej przesunięcie czy poszerzenie. Wyznaczanie ich wielkości jest prowadzone w tabeli robót ziemnych. Aktualnie stosowana metoda jest mało dokładna, szczególnie kiedy stosujemy wzory proste przy różniących się powierzchniach sąsiednich przekrojów. Metoda opisana w artykule jest bardzo popularna i jest stosowana zarówno w robotach liniowych (przekrój poprzeczny), jak i powierzchniowych.
EN
Earthworks are among the basic works on the construction site of a new road, reconstruction of already aexisting one as well as when it is moved or broadened. Their size is determined in the table earthworks. The currently used method is hardly accurate, especially when we use simple models, with different surfaces of adjacent sections. The described in the article method is popular because of its simplicity and appropriateness for use in both the linear and surface works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.