Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining damages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczne i górnicze mające istotne znaczenie dla ochrony powierzchni spowodowane eksploatacją z zawałem stropu pod obiektami parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Następnie opisano syntetycznie deformacje prognozowane i pomierzone. W drugiej części artykułu przedstawiono obiekty, które zrektyfikowano oraz zrewitalizowano do stanu z przed eksploatacji górniczej. Jest to wzorowy przykład naprawy uszkodzonych obiektów po zakończeniu eksploatacji górniczej w terenie, gdzie wystąpiły duże deformacje powierzchni.
EN
The article presents geology and mining conditions which are important for ground surface protection caused by mining exploitation with caving under structures of Lutheran parish in Bytom – Miechowice. Next predicted and measured deformations were short described. Structures were presented in the second part of the article which were rectified and restored to the state before mining exploitation. It is model example of repairing damaged structures after mining exploitation in the area where great ground surface deformation occurred.
PL
W oparciu o dane dotyczące poszczególnych gałęzi górnictwa w artykule przedstawiono – w ujęciu statystycznym i analitycznym – problematykę naprawy szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych w 2018 r.
EN
In 2018, in all sectors of mining, the amount of PLN 372,527.6 was spent in total for the repair of damage caused by the operation of mining plants and preventive measures taken against the results of exploitation of minerals. 6,485 facilities were subject to repair. Preventive measures were applied in 1,009 facilities (PLN 54,903.4 spent). Among all branches of the mining industry, hard coal mining industry spends by far the largest amount of funds for repairing damage every year. In 2018, the amount of PLN 322,918.4 was spent on this purpose. Brown coal mines and non-ferrous metal ore mines incurred more significant expenditure (PLN 26,086.1 thousand and PLN 22,540.7 thousand, respectively). In all Polish mining, nearly half of the costs involved repairing damage by natural restitution. Such expenditure amounted to PLN 168,511.5 thousand. Most of those funds were allocated for the repairs of residential buildings (PLN 52,402.7 thousand), then by the repairs of roads, streets and Bridges (PLN 26,446.7 thousand in total) and repairs of railway structures and equipment (PLN 18,839.9 thousand). Financial liabilities of the mines in terms of various compensations amounted to PLN 126,300.4 thousand in 2018. In this category of cost, the largest amounts were allocated for one-off compensations for building structures (PLN 59,584.0 thousand). As in the previous years, settlements were the vast majority of the formal basis for repairing damage. In 2018, 11,999 settlement agreements were concluded, while common courts delivered final and binding judgements in 226 cases.
PL
W związku z planowaną eksploatacją górniczą zaszła konieczność sprawdzenia stanu technicznego mostu oraz jego odporności na wpływy górnicze. Podczas wizji lokalnej okazało się, że w związku z dotychczasową eksploatacją górniczą obiekt znalazł się w stanie przedawaryjnym, co umknęło uwadze sporządzającego rutynowe, przewidziane prawem budowlanym przeglądy okresowe. W artykule przeanalizowano przyczyny powstania nieprawidłowości oraz zaproponowano sposób wykonania naprawy, będący jednocześnie zabezpieczeniem profilaktycznym przed wpływami górniczymi. We wnioskach wskazano na konieczność objęcia obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach górniczych opieką specjalisty z dziedziny budownictwa na terenach górniczych, zarówno przed podjęciem eksploatacji górniczej, jak i w trakcie ujawniania się jej wpływów.
EN
In connection with the planned mining exploitation, it was necessary to check the technical condition of the bridge and its resistance to mining influences. During the local inspection, it turned out that due to the current mining exploitation, the analyzed bridge was in a pre-emergency state, what has not been perceived by the person making routine periodic inspections provided for by the construction law. In the article the reasons of the occurrence of irregularities and proposed a method of performing the repair have been analyzed. The proposed reparation is also a preventive protection for mining influences. The conclusions pointed to the necessity to cover bridge objects located in mining areas with the supervision of a specialist in the field of construction in mining areas both before mining and during the disclosure of its impact.
PL
Konieczność uwzględniania interesów społecznych mieszkańców terenów górniczych oraz reprezentujących ich władz samorządowych szczebla gminnego w coraz większym stopniu determinują sposób oraz zakres prowadzenia i planowania eksploatacji górniczej. W artykule przedstawiono przykłady stosowania w praktyce zasad koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz działania w zakresie ochrony środowiska, wskazując również ich wymiar finansowy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność problematyki ochrony środowiska, a w szczególności szkód górniczych oraz kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorcą, takim jak Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., a jego społecznym otoczeniem.
EN
The need to take into account the social interests of the inhabitants of mining areas and the municipalities representing their local authorities is increasingly determining the manner and scope of conducting and planning of mining operations. The article presents examples of applying in practice of the principles of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and environmental protection measures, indicating also to their financial dimension. The aim of this article is to draw attention to the significance of environmental protection issues, in particular mining damages and shaping relations between an entrepreneur, such as Polish Mining Group Ltd Co. and its social surroundings.
PL
Ocena możliwości i warunków przeprowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej wymaga wcześniejszego określenia odporności obiektów zabudowy powierzchni nad planowanym polem eksploatacji górniczej. Artykuł dotyczy zasad oceny odporności istniejących budynków na ciągłe deformacje terenu. Omówiono kryteria oceny odporności budynków, stosowane metody oceny oraz ich wady i zalety. Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod terenami zabudowanymi i zastrzeżenia dotyczące kryteriów jej dopuszczania wskazują na potrzebę zmiany stosowanych zasad oceny odporności budynków, a w szczególności na potrzebę wprowadzenia obligatoryjnych wymagań dotyczących doboru odpowiednich metod oceny odporności dla poszczególnych typów budynków, wykonywania ocen odporności wraz z podaniem niezbędnych prac i działań profilaktycznych, weryfikacji ocen odporności wykonywanych metodami przybliżonymi oraz kwalifikacji osób wykonujących inwentaryzacje i oceny odporności. W artykule przedstawiono propozycje zasad oceny odporności budynków, które uwzględniają te potrzeby.
EN
Evaluation of the possibilities and conditions for carrying out underground mining exploitation requires a prior determination of the surface objects resistance over the planned field of mining exploitation. This paper concerns the evaluation rules for the resistance of existing buildings to continuous deformations of the area. We discuss the criteria for assessing the buildings resistance, implemented evaluation methods and their advantages and disadvantages. The experience of mining exploitation in built-up areas and reservations about the criteria for its approval indicate the need for changes in the current principles of buildings resistance assessment in particular the need to introduce mandatory requirements relating to the selection of appropriate resistance evaluation methods for various types of buildings, carry out resistance evaluation together with the necessary work and preventive activities, the verification of resistance evaluation made by approximate methods and qualifications of the personnel. The paper presents proposals for rules of buildings resistance assessment which include those needs.
PL
Eksploatacje górnicze w parcelach wydobywczych prowadzone obecnie są na znacznych głębokościach, przez co praktycznie pomijalny jest wpływ krzywizny terenu K na deformacje powierzchni. Niezwykle niekorzystny jest jednak wpływ odkształceń poziomych terenu, gdy ich wartości sumują się przy kolejnych eksploatacjach górniczych. W artykule przedstawione zostały dwa przykłady budynków o konstrukcji tradycyjnej, których ściany zagłębione w gruncie uległy uszkodzeniom, powodowanym zagęszczeniem podłoża górniczego. Omówiona została historia dokonanej eksploatacji górniczej w wybranym okresie, istotnym dla zaistniałej w budynkach szkody. Podsumowanie zawiera zalecenia z zakresu profilaktyki budowlanej, zrealizowane w toku profilaktycznych robót zabezpieczających konstrukcję budynków wraz z ich oceną.
EN
Mining operations in mining lots are currently being carried out at a considerable depth, thus practically neglecting the impact of K-curvature on surface deformation. The influence of the horizontal deformation of terrain, when their values add up in subsequent mining operations, is extremely unfavorable. This paper presents two examples of traditionally constructed buildings, recessed walls of which have been damaged by thickening of mining substrate. The discussed history of the mining exploitation in the selected period is relevant for damage appearing in the buildings. The summary contains recommendations for the construction preventions, carried out in the course of preventive works to secure the building structures, along with their evaluation.
PL
W pracy przedstawiono informacje dotyczące rekultywacji terenu pogórniczego, na którym zbudowano kompleks obiektów wchodzących w skład Parku Śląskiego (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku) w Chorzowie. Scharakteryzowano historię powstania Parku, warunki geologiczno – górnicze w jego rejonie oraz zagrożenia związane z możliwością powstania zapadlisk na powierzchni. Dzisiejszy obszar Parku stanowiły pierwotnie tereny rolne, na których występowały również zbiorniki wodne. Z uwagi na bogate zasoby płytko zalegającego węgla, pod tym terenem prowadzona była w przeszłości intensywna eksploatacja. W okresie wieku XIX i na początku XX był to obszar górniczy kopalni „Król” (Königsgrube), z której później, w okresie międzywojennym, wydzielono dwie kopalnie: „Prezydent” i „Barbara – Wyzwolenie”. W granicach Parku zlokalizowane były cztery szyby: „Ligonia”, „Paweł”, „Leśny I” i „Leśny II”. Szyby te zostały zlikwidowane, natomiast nieznany jest sposób ich likwidacji. Prace górnicze (w tym także nielegalnie funkcjonujące biedaszyby), spowodowały degradację tego terenu, głównie w wyniku powstawania zapadlisk oraz składowania różnorodnych odpadów na hałdach. W wyniku prac rekultywacyjnych prowadzonych po II wojnie światowej, całkowicie zmieniono zdegradowany krajobraz przemysłowy, przekształcając go w jeden z największych w Europie parków miejskich. Teren obecnego Parku obejmuje powierzchnię ponad 600 ha terenów zielonych łąk, lasów, roślinności typowej dla tej formy krajobrazu, bogatych w różne gatunki zwierząt. W pracy dokonano również oszacowania zagrożenia z tytułu możliwości powstania zapadlisk w rejonie zlikwidowanych szybów. Zdaniem autorów pracy powstanie Parku stanowi unikatowe przedsięwzięcie w skali europejskiej, będące przykładem dobrze zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji terenu zdegradowanego wskutek działalności górniczej. Funkcjonowanie Parku jest szczególnie istotne jako oaza zieleni w centrum największej aglomeracji przemysłowej Polski – Górnego Śląska.
EN
The paper presents information on the reclamation of the post-mining area, where a complex of objects was built in Chorzów, belonging to the Silesian Park (formerly the Voivodeship Culture and Recreation Park). The history of the Park's formation, geological and mining conditions in its area and threats related to the possibility of a sinkholes creation on the surface have been characterized in the paper. Today's area of the Park was originally a farmland, where there were also several water reservoirs. Because of the abundant resources of shallow hard coal deposits, extensive exploitation had been carried out in the past. In the nineteenth and early twentieth century it was the mining area of the “King” ("Königsgrube") mine, which later, in the interwar period was separated into two mines: "President" and "Barbara - Liberation". Within the Park boundaries four shafts were located: "Ligonia", "Paweł", "Leśny I" and "Leśny II". These shafts have been liquidated, but the method of liquidation is unknown. Mining works (including illegally functioning bootleg mining) have caused the degradation of this area, mainly due to the formation of sinkholes and the storage of various waste in dumps. As a result of the post-World War II remediation works, the degraded industrial landscape has been completely transformed into one of the largest urban parks in Europe. The present Park covers an area of over 600 hectares of green meadows, forests, vegetation typical for such landscape, rich in various animal species. As a part of the presented paper, the work was also carried out to estimate the risk for the possibility of sinkholes forming in the vicinity of liquidated shafts. According to the authors of the work, the creation of the Silesia Park is a unique undertaking on an European scale, as an example of well-designed and rehabilitated terrain degraded by mining. Functioning of the Park is particularly important as a green oasis in the centre of Poland's largest industrial agglomeration – Upper Silesia.
PL
Zapoznanie się z historią eksploatacji i m stanem górnictwa solnego w rejonie Tuzli było celem kolejnego seminarium naukowego Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego (PSGS), które odbyło się w maju 2016 r. Górnictwo solne w Bośni i Hercegowinie skoncentrowane jest w rejonie miasta Tuzla w północno-wschodniej części kraju. Obecnie, wydobycie soli prowadzi się metodą otworową ze złoża Tetima, oddalonego ok. 10 km od Tuzli. W przeszłości, w mieście Tuzla, działała podziemna kopalnia soli „Tušanj” oraz prowadzona była niekontrolowana eksploatacja otworowa, skutkująca znacznymi odkształceniami powierzchni, co stanowiło istotne zagrożenie dla miasta. Całkowite zaniechanie eksploatacji soli w Tuzli i przeniesienie działalności górniczej w rejon Tetimy, uchroniło miasto przed dalszymi zniszczeniami. Niemniej jednak, w centrum Tuzli nadal obserwuje się zjawisko subsydencji. Rejon, największego obniżenia powierzchni terenu (o 12 m), został zrekultywowany poprzez budowę sztucznych jezior, pełniących funkcję rekreacyjną. Dodatkowo, uczestnicy wyprawy pokonując trasę o długości ponad 2000 km, mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi atrakcjami geoturystycznymi rejonu Bałkanów, w szczególności z efektami działania procesów krasowych w archipelagu wysp Kornati w Chorwacji czy Jaskini Postojnej na Słowenii.
EN
To learn about the history of salt exploitation and the current status of salt mining operations in the area of Tuzla was the objective of the subsequent scientific expedition of the Polish Salt Mining Association (PSMA), which took place in May 2016. Salt mining operations in Bosnia and Herzegovina are mainly based around the town of Tuzla in the north-eastern region of the country. At the moment, salt exploitation takes place through solution mining from the Tetima deposit, ca. 10 km away from Tuzla. An underground “Tušanj” salt mine used to operate in Tuzla previously, along with uncontrolled salt leaching that caused major subsidence of the ground, in itself a significant hazard for the town. Yet, further damage to the town was ultimately avoided by complete discontinuation of salt exploitation in Tuzla and transferring the mining operations to the Tetima area. Nevertheless, subsidence can still be observed in the centre of Tuzla. The area with most significant subsidence has been rehabilitated through development of artificial lakes, serving the recreational purposes. In addition, as the expedition participants covered the +2000km long route, they had the opportunity to observe the various geotourism attractions of the Balkans, particularly the effects of karst processes at the Kornati Archipelago (Croatia) and Postojna Cave (Slovenia).
PL
Artykuł dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w programowaniu szkód. Urządzenia mobilne coraz częściej stają się narzędziami wykorzystywanymi w pracach inżynierskich. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych w prognozowaniu szkód. Zrealizowane zostały dwie aplikacje, które mogą stanowić element rozwiązań informatycznych stosowanych w zakresie szkód górniczych przez KGHM Polska Miedź S.A.
EN
The subsidence and strains caused by underground mining has been predicted and analyzed for years by mining companies. This analysis should be used to protect the private properties and technical infrastructure in mining areas. The presented paper deals with the issues of land subsidence prediction regarding to computer software development. Authors proposed using some mobile devices to predict the subsidence components or to download their values directly from the servers. Two computer applications were presented and discussed in the paper. The possibilities of the mobile devices in assessment of mining induced damages were introduced on the case study in copper ore mining area.
PL
Mimo wielu pozytywnych aspektów istnienia górnictwa, odciska ono swój ślad na powierzchni Ziemi i oddziałuje na lokalne społeczności. Sama tego świadomość rodzi konflikty pomiędzy przedsiębiorcami górniczymi a użytkownikami powierzchni i władzami samorządowymi oraz brak akceptacji społecznej dla górniczych zamierzeń inwestycyjnych. Tym samym, zaspokajanie potrzeb surowcowych kraju wymaga stałego łagodzenia konfliktów, wypracowywania kompromisów i pozyskiwania akceptacji społeczności rejonów występowania złóż kopalin. Służy temu rzetelna polityka informacyjna, tworzenie ram organizacyjnych rozwiązywania konfliktów oraz działania funkcjonujących zakładów górniczych, a przede wszystkim szybka likwidacja szkód górniczych. Istotne jest także istnienie służących temu rozwiązań prawnych. Artykuł przedstawia rozwiązania, jakie w tej dziedzinie wypracowano w Polsce i – na tym tle – omawia rolę i działania organów nadzoru górniczego w tym zakresie.
EN
One of the conditions for the economic development of a country is a rational use of mineral deposits. Despite the numerous positive aspects of the related mining industry, its operations have often negative effects on the environment and residents of mining municipalities. Therefore, mining is not possible without the acceptance of local communities inhabiting the areas where the minerals are deposited. In Poland, a number of legal solutions have been developed to involve the communities in the decision making process pertaining to mining and to the repair of the resulting damages. Mining supervision authorities play an important role in the process of gaining the necessary acceptance. Their activities include the integration of the tasks undertaken within the boundaries of a mining area, prevention of damages, supervision and control over the correct operations of mining plants and timely damage repair as well as the popularisation of mining issues. First and foremost, by the appointment of the liaison teams and a Surface Protection Committee, these bodies form the organisational framework for preventing, mitigating and resolving conflicts between the mining companies and the local authorities. The chief principles of these activities are: objectivity and versatility as well as a full and just documentation of all issues, adopted in order to build the positive image of the mining authorities as honest, competent and unbiased. It facilitates conflict solving and the development of public acceptance for mining.
PL
Autorzy, bazując na dostępnej literaturze, opisali dotychczasowe doświadczenia związane z eksploatacją podziemną w rejonach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu. W artykule podano wytyczne stawiane przedsiębiorcy górniczemu, który planuje eksploatację pod trasą szybkiego ruchu. Przedstawiono przykłady współistnienia eksploatacji podziemnej w rejonie przebiegu tras szybkiego ruchu oraz zaprezentowano przykładowe rozwiązania stosowane w USA, Niemczech i w Polsce.
EN
Basing on the available literaturę, the authors described the current experiences related to the mining operation in the area of highways. This paper discusses the guidelines for mining operators who plan to operate underthe expressway. The examples of coexistence of underground mining in the area of the expressways in the U.S., Germany and Poland are presented.
PL
W pracy zostały przedstawione przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach na terenach górniczych i dyskusja stosowanych tradycyjnie sposobów naprawy. Jako alternatywę do tych sposobów, zaproponowano zastosowanie polimerowych złączy podatnych, mogących przenosić obciążenia i duże deformacje. Skuteczność tej metody została wykazana badaniami laboratoryjnymi i aplikacjami praktycznymi.
EN
This paper presents the reasons for the occurrence of damages in buildings located in mining areas as well as the analysis of the traditionally applied methods of repair. As an alternative, the authors propose the application of polymer flexible joints, able to carry loads and high deformations. Basing on the research results and practical applications, the effectiveness of this method was presented.
PL
Jedną z konsekwencji podziemnej eksploatacji rudy miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM) są podziemne wstrząsy górnicze. Występowanie zjawisk dynamicznych łączy się z oddziaływaniem ich na powierzchnię terenu, a co za tym idzie wiąże się z występowaniem szkód górniczych w obiektach budowlanych. Celem artykułu jest analiza uszkodzeń budynków na terenie górniczym po dużych wstrząsach górniczych oraz porównanie ich ze wskazaniami Górniczej Skali Intensywności (GSI-2004/11). W tym celu wykorzystane zostały dane pomiarowe drgań, przypisane im stopnie zgodnie z procedurami skali GSI-2004/11 oraz rzeczywiste obserwacje zachowania się obiektów po wstrząsach górniczych, sporządzane na podstawie protokołów z przeglądów po zaistniałych wstrząsach górniczych. Uwzględniając aktualny stan obiektów budowlanych, artykuł ma charakter poglądowy i informujący o zgodności oceny drgań gruntu według empirycznej skali GSI-2004/11 z zaistniałymi uszkodzeniami w budynkach oraz o problemach w ocenie poszczególnych przypadków.
EN
Mining tremors are one of the consequences of underground exploitation of copper ore in Legnica-Głogow Copper Region. The occurrence of dynamic phenomena affects the surface area and results in building damages. The aim of this paper is to analyze the building damages on the surface after mining tremors and to compare the obtained results with the mining intensity scale. The study makes use of the tremor measurement data, their assigned marks, according to the procedures of the GSI-2004/11 scale, and the observation records after mining tremors that are prepared on the basis of the protocols. Taking into account the current conditions of building, the paper is rather a survey that provides information on reliability of the empirical scale GSI-2004/11 and certain problems with assessment of individual cases.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza może wywołać szkody górnicze w obiektach budowlanych znajdujących się na powierzchni terenu. Z uwagi na wysoką szkodliwość tego zjawiska naukowcy z całego świata próbowali opisać wpływ eksploatacji podziemnej na deformacje powierzchni terenu i obiektów na niej się znajdujących. W latach pięćdziesiątych pojawiły się pierwsze teorie oparte na rozkładzie Gaussa, które stosowane są po dzień dzisiejszy. W ym artykule przedstawiona została metodyka prognozowania osiadania oparta na teoriach geometrycznocałkowych przy uwzględnieniu różnych warunków brzegowych. Zaprezentowany jest przykład modelowania matematycznego na bazie porowatego elementu złożowego, przy czym czynnikiem wywołującym osiadanie jest kompakcja tego elementu spowodowana spadkiem ciśnienia w porach. Kolejna część artykułu opisuje badania nad wartością współczynnika B wykorzystując pomierzone wartości obniżeń i przemieszczeń poziomych i sporządzając wykresy wartości przemieszczeń poziomych w funkcji obliczonych wartości nachyleń.
EN
Underground mining exploitation may induce mining damage of surface building objects. This highly harmful phenomenon instigated numerous attempts undertaken by researchers from all over the world at describing the influence of underground excavation on surface deformation and surface buildings. First theories based on Gauss function distribution, applied also nowadays, appeared already in 1950s. In the article, among others, subsidence prognosis methodology are presented based on the geometrically integral theories taking into account different boundary conditions. An example of the mathematical modeling based on the porous reservoirare presented. The induce medium of subsidence was compaction of the element due to the pressure drop in the pores. In the next part of this article research was conducted on the value of the coefficient B, using the measured values of subsidence and horizontal displacement.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektową alternatywnych rozwiązań przebiegu linii kolejowej CE-65 na obszarach górniczych Knurów oraz Szczygłowice. Zaprezentowano problematykę związaną z utrzymaniem ruchu na liniach kolejowych w warunkach intensywnych wpływów eksploatacji górniczej. Zwrócono również uwagę na zasady projektowania szybkich kolei bazujących na europejskich umowach AGC i AGTC.
EN
The designing concept of the alternative solutions for the CE-65 railway line in the mining areas of Knurów and Szydlowice has been presented in the paper. The problem of traffic maintenance on railway lines in conditions of intensive mining interactions has also been discussed. The rules of the high speed line designing basing on the European Agreements AGC and AGTC have been put forward.
PL
W artykule rozpatrzono geomechaniczne warunki eksploatacji pokładu Trojnoj w strefach występowania naprężeń tektonicznych południowego bloku poziomu -748 m kopalni „Siewiernaja”. Przytoczono wyniki oceny prognostycznej wpływu pola eksploatacyjnego 1012-płd pokładu Trojnoj na stabilność elementów powierzchni stykowej dyslokacji tektonicznej „L ".
EN
The article describes geodynamic conditions of working in the "Troinoy" coal seam in the tectonically stressed areas of the southern block level -748 m of the "Severnaya" coal mine. The author gave the predictive assessment results of the "1012" excavation of the "Troinoy" coal seam on the stability of the elements of the contact surface of the "L" tectonic disturbance.
PL
Prowadzenie działalności górniczej powoduje, iż problem ochrony powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami wyrządzonymi ruchem zakładu górniczego dotyka wielu nieruchomości położonych na terenach objętych ich wpływem. Podziemna eksploatacja górnicza wpływa niekorzystnie na powierzchnię i obiekty jej zagospodarowania. W artykule przedstawiony został funkcjonujący w polskim górnictwie system prawny obejmujący identyfikację i formy zabezpieczenia roszczeń na wypadek wystąpienia szkód spowodowanych podziemną eksploatacją złóż kopalin.
EN
Operation of mining activities makes the issue of the protection areas and buildings from damage caused to the mining plant affects many properties located in areas under their influence. Underground Mining adversely affects surface and objects of its development. In this paper is presented functioning of the Polish mining legal framework covering the identification, measurement and forms of security for the claims in the event of damage caused by the exploitation of mineral deposits.
PL
Współczesne górnictwo posługuje się wieloma różnymi technikami wydobywczymi, których efektem końcowym, oprócz pozyskania cennego surowca, staje się ingerencja w środowisko naturalne. W Polsce dominuje górnictwo węgla kamiennego. Eksploatacji węgla, niezależnie od stosowanych systemów wydobycia oraz podejmowanych działań techniczno-organizacyjnych, nieodłącznie towarzyszą negatywne skutki oddziaływania na powierzchnię terenu i obiektów, przejawiające się m.in. deformacją i przekształceniem terenu, zmianą stosunków wodnych i wód powierzchniowych. Problematyka prezentowana w artykule dotyczy szkód górniczych na terenach kolejowych.
PL
Szkody górnicze na kolei to duży problem na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie jest realizowanych prawie 60% kolejowych przewozów towarowych oraz ponad 20% przewozów pasażerskich. Ale są dobre wieści, bo po kilku latach zaniedbań trwa ofensywa inwestycyjna na śląskich torach.
PL
W referacie została dokonana analiza obliczeniowa wpływu eksploatacji górniczej na pewien obiekt mostowy o konstrukcji ramowej. Górnicze deformacje podłoża powodują powstanie dodatkowych sił wewnętrznych w tego typu konstrukcjach. Ze względu na ramową konstrukcję obiektu szczególną uwagę zwrócono na interakcję konstrukcji i podłoża oraz na powstanie dodatkowych sił wewnętrznych w konstrukcji. Określono rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji oraz wzrost wytężenia w wybranycch, newralgicznych dla bezpieczeństwa, elementach obiektu. Zaproponowano zmianę schematu statycznego jako rozwiązanie technizne dostosowujące konstrukcję do przeniesienia planowanych dodatkowych odkształceń od górniczych deformacji terenu. Podano przykład analizy obliczeniowej.
EN
Computational analysis of influences of mining exploitation on certain frame object was described in this paper. The mining deformations of the area give rise to additional internal forces in such constructions. The method of static scheme change as a technical solution is discussed, in which the construction that can take additional loads from mining deformations of the area is adapted. The example of computational analysis is given.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.