Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  faba bean
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The field experiment was carried out in 2004-2006 in Chlebówko localized 20 km from Stargard Szczeciński and 5 km north-east from Stara Dąbrowa commune - 53°27’N and 15°10’E. The area is elevated 62-72 m above mean se level (ASL). The influence of irrigation, tillage system, and NPK mineral nutrition on weed infestation of faba bean variety ‘Titus’ with determined development rate, was evaluated. The weed infestation degree in the faba bean plantation depended on moisture conditions, fertilization rates, and tillage system. Irrigation increased the number, fresh weight, and dry matter of weeds, respectively by 92%, 130%, and 138%. Likewise, increasing nutrition elevated values of these parameters by 46%, 80%, and 95%. The tillage simplifications enhanced the weed population, particularly on irrigated and fertilized objects. Irrigation, mineral nutrition, and simplified tillage caused compensation of spring, winter and perennial weed species on plantation of faba bean ‘Titus’. Chenopodium album, Stellaria media, and Polygonum convolvulus predominated on studied plots.
PL
Bób jest jedną z najdłużej uprawianych roślin na świecie, lecz wciąż niedocenioną w wielu krajach. Nasiona bobu są wykorzystywane zarowno jako pasza dla zwierząt, jak i żywność dla ludzi. W Polsce jest uprawiany na niewielką skalę i spożywa się go głownie sezonowo. Największym producentem nasion bobu są Chiny. Znikoma zawartość tłuszczu w nasionach sprawia, że może być stosowany przez osoby stosujące diety niskotłuszczowe, a dzięki wysokiej zawartości białka może stanowić substytut mięsa w diecie wegetariańskiej. Nasiona bobu zawierają także związki antyodżywcze, takie jak saponiny, lektyny, inhibitory proteaz czy kwas fitynowy. Bob może pełnić ważną funkcję w prewencji chorób neurodegeneracyjnych jako źrodło prekursorów neuroprzekaźników. Zawiera l-3,4-dihydrosyfenyloalaninę, związek stosowany w leczeniu cierpiących na chorobę Parkinsona. Brak efektów ubocznych, często występujących przy podawaniu syntetycznej formy tego związku, jest zaletą stosowania tej rośliny w terapii. Niektóre technologie fermentacji zwiększają ilość prekursorów neurotransmiterów.
EN
The faba bean is one of the longest-cultivated plants in the world but still underestimated in many countries. It is used as feed and food. In Poland, these beans are grown on a small scale and they are mainly eaten seasonally. China is the largest producer of faba bean. Low content of fat causes it is suitable for people on low-fat diet. Thanks to high content of protein it can be consumed by vegetarian as an alternative to meat. The discussed beans contain some antinutrients like: saponins, lectins, protease inhibitors and fitic acid. Faba beans can play an important role in the prevention of neurodegenerative diseases as a source of neurotransmitter precursors. It contains l-3,4-dihydroxyphenyloalanin, the compound used in the treatment of patients suffering from Parkinson’s disease. No side effects which often occur while dosing a synthetic form of this compound is a major advantage of the application of this plant in therapy. Some fermentation technologies increase the amount of neurotransmitter precursors.
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
EN
The aim of this work was to determine the relationship between faba bean seeds yield, number of its seeds per sqm (m2) as well as 1000 seeds weight and meteorological factors and their deviations from optimal values. Results of experinients conducted in 1989–1991, 1993–1995 and 1999–2003 at the Experimental Station Prusy near Krakow were shown in this paper. The yield of faba bean grown on degraded chernozem, ranged between 2.11 and 5.20 Mg ha–1. The seed yield demonstrated high correlation with the number of seeds per sqm, and much lower with weight of 1000 seeds. There were no statistical significant correlation between yield of seeds and meteorological factors. Weight of 1000 seeds have been positively correlated with deviation of precipitation sum from water requirements in the period April–August, and with average air temperature in April. Number of seeds per sqm was significant correlated with deviation of precipitation sum from water requirements in may and average air temperature in April.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy plonem nasion, liczbą nasion na m2 oraz masą 1000 nasion bobiku (Nadwiślański) uprawianego na czarnoziemie zdegradowanym a czynnikami pogodowymi (średnią miesięczną temperaturą powietrza, miesięczną sumą opadów, współczynnikiem hydrotermicznym oraz odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych bobiku). W pracy wykorzystano wyniki badań polowych przeprowadzonych w Stacji Doświadczalnej w Prusach (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) w latach 1989-1991, 1993-1995 i 1999-2003. Bobik plonował w granicach 2,11-5,20 Mg ha-1. Plon nasion wykazywał wysoką istotną korelację z liczbą nasion na 1 m2, a znacznie mniejszą i nieistotną z masą 1000 nasion. Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy wielkościami czynników meteorologicznych w poszczególnych miesiącach a plonem nasion. Masa 1000 nasion wykazywała największą korelację z odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych w okresie kwiecień-sierpień oraz średnią miesięczną temperaturą kwietnia, natomiast liczba nasion na m2 z odchyleniami sumy opadów od potrzeb opadowych w maju oraz średnią miesięczną temperaturą kwietnia.
EN
Cadmium is toxic, carcinogenic element naturally occurring in soil in concentration of about l mg - kg-1. High concentrations of cadmium increase its uptake by the plants and lower the yields. One of the ways how to manage with the phytotoxicity of cadmium could be the antagonistic system of cadmium with cations Zn2+, Ni2+ and Mn2+. The system Cd2+ and Zn2+ was created and added into the soil. We observed the ability of Zn2+ cation to eliminate the negative affecting of cadmium in plant nutrition and to lower the cadmium in the dry matter. The gained results show that the addition of single Cd2+ ions into the soil (B variant) had negative effect also on the yield amount as well as on observed qualitative parameters of soya and faba beans. In C variant, when both Cd2+ and Zn2+ cations were added, there was slight yield increasing in both crops observed. By the assessing of Cd content in dry matter of soya and faba beans by the application of both elements (C variant) there was awaited effect of content lowering in the case of cadmium in both crops. While the single Cd2+ addition enhanced the content of this metal in soya beans on the value 3.41 mg o kg-1, by common application of Cd2+ and Zn24" ions this value presented 0.2 mg o kg-1. In the case of faba in B variant the value 2.45 mg Cd kg-1 was determined, but by the application of both Cd2+ and Zn2+ ions the content was lowered on 1.33 mg Cd kg-1.
PL
Kadm jest toksycznym i rakotwórczym pierwiastkiem występującym w glebie w stężeniu wynoszącym około l mg o kg-1. Kadm jest łatwo wychwytywany przez rośliny, co prowadzi do obniżenia plonów. Jednym ze sposobów zmniejszenia wychwytu kadmu przez rośliny może być wykorzystanie antagonizmu między jonami Cd2+ a jonami Zn2+, Ni2+ i Mn2+. W prezentowanych badaniach obserwowaliśmy zdolność jonów Zn2+ do obniżenia kumulacji jonów Cd2+ przez rośliny strączkowe oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu Cd2+ na odżywianie badanych roślin. Uzyskane wyniki wykazują, że dodanie jonów kadmu do gleby (wariant B) miało negatywny wpływ na ilość plonów oraz badane parametry jakościowe soi oraz bobu. Dodanie do gleby jonów Zn2* oraz Cd2+ (wariant C) spowodowało niewielki wzrost plonów w obu obserwowanych uprawach. Dodanie jonów Zn2+ do gleby spowodowało zmniejszenie zawartości Cd2+ u obydwóch badanych gatunków roślin. Ziarn soi rosnące w glebie z dodatkiem kadmu zawierały w suchej masie kadm w stężeniu 3,41 mg o kg-1. Obecność w glebie jonów Zn2+ spowodowało obniżenie zawartości Cd w suchej masie nasion soi do 0.2 mg o kg-1. W przypadku bobu rosnącego w glebie zawierającej kadm (wariant B) zawartość Cd2+ w suchej masie nasion wynosiła 2,45 mg - kg-1. Jony Zn2+ dodane do gleby zmniejszały zawartość Cd2+ w suchej masie nasion bobu do 1,33 mg o kg-1.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie łubinu białego i bobiku. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były gatunki roślin strączkowych: łubin biały odmiany Butan i bobik odmiany Nadwiślański, a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy-niepunktowy oraz siew rzędowy-punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy badanych gatunków roślin oraz modyfikował wielkość plonu nasion. Rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych punktowo plonowały lepiej niż rośliny wyrosłe z nasion wysiewanych niepunktowo. Stosując siew punktowy uzyskano istotnie wyższe plony nasion w porównaniu do siewu niepunktowego. Lepsze efekty stosowania siewu punktowego uzyskano w uprawie łubinu białego niż bobiku. Przyrost plonu nasion łubinu białego i bobiku na wskutek zastosowania siewu punktowego był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny.
EN
The paper presents test results regarding effect of point sowing on growth, development and cropping of white lupine and horse bean. A field experiment was carried out at the Farm Experimental Plant IUNG-PIB in Grabów, in the period of 2001-2003. The factor of the 1st order included species of the following leguminous plants: white lupine of Butan variation and horse bean of Nadwiślański variation, and the factor of the 2nd order - sowing methods: non-point seed drill and point seed drill. It was found out that sowing method had significant effect on the process of ontogeny of the tested plant species and modified size of seed crop. Plants grown out of seeds sown pointwise gave better crop than plants grown out of seeds sown non-pointwise. Use of point sowing enabled to achieve significantly higher seed crops when compared to non-point sowing. Use of point sowing gave better effects for cultivation of white lupine rather than horse bean. Growth of seed crop of white lupine and horse bean as a result of using point sowing was a result of lower losses of plants per corn-field, increased stock of pods on the plant and more seeds per plant.
PL
Celem pracy była analiza procesu zgniatania nasion bobiku w aspekcie wyodrębnienia poszczególnych faz tego procesu i określenia zmian w strukturze wewnętrznej nasion w każdej z tych faz. Nasiona bobiku, odmiany Tom, zgniatane osiowo przy wykorzystaniu aparatu Instrom 5566, analizowano pod kątem zmian struktury wewnętrznej w przestrzeni roboczej mikroskopu. Na podstawie obrazów mikroskopowych wyróżniono 4 fazy procesu zgniatania, charakteryzujące się typowymi zmianami struktury wewnętrznej nasion bobiku.
EN
The aim of study was to analyse the crushing process of faba bean seeds, to distinguish particular phases in this process and to determine the changes in internal structure of seeds at particular stages. Faba bean seeds, Tom cultivar, compressed axially in the Instron 5566 apparatus, were analysed for the changes in internal structure in a scanning microscope. On the basis of microscopic images four stages were distinguished in crushing process characterized by typical textural changes of faba bean seeds.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.