Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Influence of IQT on research in ICT
EN
This paper is written by a group of Ph.D. students pursuing their work in different areas of ICT, outside the direct area of Information Quantum Technologies IQT. An ambitious task was undertaken to research, by each co-author, a potential practical influence of the current IQT development on their current work. The research of co-authors span the following areas of ICT: CMOS for IQT, QEC, quantum time series forecasting, IQT in biomedicine. The intention of the authors is to show how quickly the quantum techniques can penetrate in the nearest future other, i.e. their own, areas of ICT.
EN
In this work we make a comparison between optimized lattice and adaptive stochastic approaches for multidimensional integrals with different dimensions. Some of the integrals has applications in environmental safety and control theory.
PL
Strategie sterowania ślizgowego są cenione za swoją całkowitą niewrażliwość na klasę zakłóceń i niepewności modelu. Uzyskanie tej właściwości jest możliwe przez sprowadzenie punktu opisującego dynamikę układu na pewną hiperpowierzchnię przełączeń zdefiniowaną w przestrzeni stanów. W początkowym etapie sterowania, w którym punkt opisujący zbliża się do tej hiperpowierzchni, układ pozostaje wrażliwy na zakłócenia, co utrudnia projektowanie skutecznych strategii sterowania ślizgowego. Aby zapewnić odporność układu na zakłócenia i niepewności modelu na wszystkich etapach procesu sterowania liczni autorzy zaproponowali zastosowanie ruchomych hiperpowierzchni przełączeń. Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie najważniejszych osiągnięć z zakresu sterowania ślizgowego z wykorzystaniem takich hiperpowierzchni. Omówione są pionierskie prace proponujące zastosowanie ruchomych hiperpowierzchni przełączeń oraz przedstawione są metody ich projektowania. Następnie podkreślone są najważniejsze osiągnięcia z zakresu sterowania ślizgowego wykorzystującego ruchome hiperpowierzchnie przełączań zarówno dla układów ciągłych jak i dyskretnych.
EN
Sliding mode control strategies are valued for their total insensitivity to the class of disturbances and uncertainty of the model. Obtaining this property is possible by bringing a point describing the dynamics of the system to a certain switching hypersurface defined in the state space. At the initial stage of control, where the description point approaches this hypersurface, the system remains sensitive to interferences, which hinders the design of effective sliding mode control strategies. To ensure the system’s resistance to interference and model uncertainty at all stages of the control process, many authors proposed the use of mobile switching hypersurfaces. The purpose of this review article is to present the most important achievements in the area of sliding mode control using such hypersurfaces. Discussed are pioneering works proposing the use of mobile switching hypersurfaces and methods of their design are presented. Next, the most important achievements in the area of sliding mode control using movable switching hypersurfaces for both continuous and discrete systems are highlighted.
4
Content available Stabilność nieliniowych układów dynamicznych
PL
Teoria stabilności nieliniowych układów dynamicznych wchodzi w zakres podstawowego kursu teorii sterowania dla studentów automatyki i robotyki oraz mechatroniki. Zazwyczaj omawia się podstawowe definicje stabilności i twierdzenia najważniejsze dla bezpośredniej metody Lapunowa, służące do badania stabilności punktów równowagi układów stacjonarnych i autonomicznych. Tymczasem w ostatnich dziesięcioleciach teoria stabilności układów nieliniowych była ciągle rozwijana i sukcesywnie pojawiały się twierdzenia rozszerzające jej zastosowania. Rozdziały w tej części książki mają charakter encyklopedycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie. Podano najpierw definicje precyzujące różne pojęcia stabilności (rozdział pierwszy), a następnie twierdzenia, które można zastosować przy badaniu stabilności układów stacjonarnych (rozdział drugi) i niestacjonarnych (rozdział trzeci). Przedstawione pojęcia zilustrowano kilkoma przykładami. Dowody twierdzeń podano jedynie wtedy, gdy ułatwiają one zrozumienie istoty zjawisk. Sporo miejsca poświęcono ograniczoności i ostatecznej ograniczoności trajektorii, które są bardzo „praktycznym” rodzajem stabilności układów nieliniowych.
EN
Interactive 3D visualization technology has brought many benefits into education. Since it is possible to visualize behavior of wide range of devices, it is much easier to imagine processes where these devices are included. The paper demonstrates the application for interactive teaching of control theory. It allows to simulate a holographic model of a selected mechatronic system that is a digital visualization of the real device. The behaviour of the device is controlled by Scilab/Xcos, which is open‐source, cross‐platform numerical computational environment. The main purpose of the application is to help students with better understanding of physical meaning of abstract mathematical models, that describes dynamical systems.
6
Content available remote The autonomic nervous system and cancer
EN
Recent data have demonstrated extensive autonomic nervous system (ANS) neural participation in malignant tumors and infiltration of nerve fibers in and around malignant tumors. ANS cybernetic imbalances deriving from central nervous system (CNS) stress are associated with poorer patient outcome and may play a key role in tumor expansion. The ANS modulates and can destabilize tissue stem cells, and it drives the expression of neurotransmitter receptors on tumor cells. Disruption of tumor innervation and pharmacological ANS blockade have abrogated cancer growth in preclinical models. The present review interprets recent key findings with respect to the ANS and cancer. We highlight new data from animal models addressing specific cancers suggesting that unbalanced autonomic cybernetic control loops are associated with tissue instability which in turn promotes, (1) cancer stem cell based tumor initiation and growth, and (2) metastasis. We posit that identifying the sources of neural control loop dysregulation in specific tumors may reveal potential targets for antitumor therapy. Given the striking tumor regression results obtained with gastric vagotomy in gastric cancer models, and the effects of b-adrenergic blockade in pancreatic tumor models, it may be feasible to improve cancer outcomes with therapeutics targeted to the nervous system.
PL
W artykule przedstawiono procedurę numerycznego wyznaczania charakterystyk dynamicznych maszynek sterowych, stanowiących element wyposażenia stanowiska laboratoryjnego do badań aparatury pokładowej rakiet przeciwlotniczych. Występujące w rozpatrywanym silniku DC nieliniowości, spowodowane zastosowaniem wewnętrznego korektora prędkości kątowej, sprawiają, że znalezienie adekwatnej aproksymacji jego charakterystyk wymaga specyficznego podejścia. Do ich wyznaczenia wykorzystano metody iteracyjne, aproksymujące odpowiedzi badanego układu funkcjami sklejanymi. Otrzymana w ten sposób funkcja przenoszenia układu wykonawczego zaimplementowana zostanie w modelu numerycznym projektowanego układu pilota automatycznego.
EN
This paper presents the procedure for numerical determining dynamic characteristics describing the actuators of short-range anti-aircraft missile, which are the elements of research laboratory stand. Internal compensator of angular velocity, included in considered non-linear DC servo, requires a specific approach to find an adequate solution. Therefore an iterative method is used, which approximates the object’s step and impulse responses by spline functions. The transfer function obtained in this way will be implemented in the numerical model of the proposed missile autopilot system.
EN
Problem of the phase transformation kinetics is investigated in the paper. Experimental observations and results of modelling showed that, when temperature changes are imposed, then the response of the material represented by the kinetics of changes of volume fraction of the new phase, is similar to the response of the second order inertia term in electrical systems. Therefore, possibility of application of the control theory to simulations of austenite-ferrite phase transformation in steels was the main objective of the paper. Equilibrium state was determined as a function of the temperature using ThermoCalc software. Description of the kinetics of phase transformation in transient states by the second order differential equation was proposed. Time constants in this equation were introduced as functions of the temperature. Identification of the model parameters was performed using inverse analysis of the results of dilatometric tests. Model based on the control theory was applied to describe changes of the new phase volume fraction as response to the changes of the temperature. Performed numerical tests confirmed good predictive capabilities of the model.
PL
Tematem artykułu jest modelowanie kinetyki przemian fazowych. Z obserwacji doświadczalnych wynika, że charakter odpowiedzi materiału na zmiany temperatury w zakresie przemian fazowych jest podobny do odpowiedzi elektrycznego elementu inercyjnego 2-go rzędu. Dlatego za cel niniejszej pracy postawiono sobie zastosowanie metod teorii sterowania do modelowania przemiany austenit-ferryt w stalach. Stan równowagi przedstawiono w funkcji temperatury wykorzystując program ThermoCalc. Zaproponowano opis kinetyki przemiany fazowej różniczkowym równaniem 2-go rzędu ze stałymi czasowymi zależnymi od temperatury. Identyfikację współczynników w modelu przeprowadzono stosując rozwiązanie odwrotne dla prób dylatometrycznych. Opracowany model zastosowano do wyznaczenia odpowiedzi materiału, czyli zmian ułamka objętości ferrytu, na zmiany temperatury. Przeprowadzone testy numeryczne dla czterech stali potwierdziły prawidłowość działania modelu.
9
Content available On the fuzzy control stochastic differential systems
EN
In this paper, fuzzy control stochastic differentia systems are introduced. The existence and some comparison results on solutions of fuzzy control stochastic differential systems and on sheaf-solutions of sheaf fuzzy control stochastic systems are provided. The continuous dependence of solutions and sheaf-solutions on initials and controls is investigated. The results obtained are correct and meaningful for the theory control.
10
Content available Controllability of dynamical systems. A survey
EN
The main objective of this article is to review the major progress that has been made on controllability of dynamical systems over the past number of years. Controllability is one of the fundamental concepts in the mathematical control theory. This is a qualitative property of dynamical control systems and is of particular importance in control theory. A systematic study of controllability was started at the beginning of sixties in the last century, when the theory of controllability based on the description in the form of state space for both time-invariant and time-varying linear control systems was worked out. Roughly speaking, controllability generally means, that it is possible to steer a dynamical control system from an arbitrary initial state to an arbitrary final state using the set of admissible controls. It should be mentioned, that in the literature there are many different definitions of controllability, which strongly depend on a class of dynamical control systems and on the other hand on the form of admissible controls. Controllability problems for different types of dynamical systems require the application of numerous mathematical concepts and methods taken directly from differential geometry, functional analysis, topology, matrix analysis and theory of ordinary and partial differential equations and theory of difference equations. In the paper we use mainly state-space models of dynamical systems, which provide a robust and universal method for studying controllability of various classes of systems. Controllability plays an essential role in the development of modern mathematical control theory. There are various important relationships between controllability, stability and stabilizability of linear both finite-dimensional and infinite-dimensional control systems. Controllability is also strongly related to the theory of realization and so called minimal realization and canonical forms for linear time-invariant control systems such as the Kalmam canonical form, the Jordan canonical form or the Luenberger canonical form. It should be mentioned, that for many dynamical systems there exists a formal duality between the concepts of controllability and observability. Moreover, controllability is strongly connected with the minimum energy control problem for many classes of linear finite dimensional, infinite dimensional dynamical systems, and delayed systems both deterministic and stochastic. Finally, it is well known, that controllability concept has many important applications not only in control theory and systems theory, but also in such areas as industrial and chemical process control, reactor control, control of electric bulk power systems, aerospce engineering and recently in quantum systems theory.
EN
In this paper, we present some existence results of solutions and study the topological structure of solution sets for the following first-order impulsive neutral functional differential inclusions with initial condition: [formula] where J : = [0; b] and 0 = t0 < t1 < ... < tm < tm+1 = b (m ∈ N*), F is a set-valued map and g is single map. The functions Ik characterize the jump of the solutions at impulse points tk (k = 1, ... m). Our existence result relies on a nonlinear alternative for compact u.s.c. maps. Then, we present some existence results and investigate the compactness of solution sets, some regularity of operator solutions and absolute retract (in short AR). The continuous dependence of solutions on parameters in the convex case is also examined. Applications to a problem from control theory are provided.
EN
The paper concerns an application of engineering regulation theory concepts to modelling and effective control of logistic systems. Nowadays an achievement of inventory keeping cost vs. benefit trade-off becomes extremely important. This is, however, a complex task with respect to uncertain demand and lead times. These uncertainties result in such problems as high storage costs, varying inventory levels (bullwhip effect) and deterioration of goods. The paper shows a brief review of contributions made in this area of study with special focus on Model Predictive Control.
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd zastosowań metod teorii regulacji do modelowania i sterowania systemów logistycznych. Ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zapasów, aby zredukować koszty ich magazynowania i jednocześnie zachować ciągłość podaży nie jest zadaniem łatwym, uzasadnione jest stosowanie do tego celu obecnie dobrze rozwiniętych metod teorii sterowania. Artykuł przedstawia zwięzły przegląd literatury dotyczący tej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem bardzo skutecznych metod sterowania predykcyjnego.
PL
W pracy przedstawiono proi le działalności naukowo-badawczej Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych, działającego w ramach Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W laboratorium prowadzone są badania z zakresu: modelowania, sterowania i optymalizacji systemów fotowoltaicznych, projektowania i implementacji systemów sterowania robotami, sterowania systemami dynamicznymi o niepewnych parametrach. Prowadzone są także prace związane z praktyczną realizacją systemów sterowania z użyciem sterowników PLC oraz automatyzacją procesów przemysłowych.
EN
In the paper areas of research run in Laboratory of Automatics, Robotics and PV systems are presented. Our Laboratory is a part of Department of Automatics, which works in Faculty of Electrotechnics, Automatics, Informatics and Electronics at AGH University of Science and Technology. In our laboratory research from following areas are run: modeling, control and optimization of PV systems, projects and implementation of control systems for robots and control of uncertain-parameter dynamic systems. Research from area of practical implementation of PLC-based digital control systems and industrial automation are also run.
EN
The paper presents the results of research concerning the identification of electric power system development, which was carried out for the IEEE RST 96 test data [4, 13]. The problem of development was formulated in the form of artificial genetic code, and the results of the research concerning the regularities of the development of the electric power system on the basis of IEEE RST 96 test data, including the obtained coefficient-based artificial code of development.
PL
Z punktu widzenia teorii sterowania, drgania wirników są szybkimi procesami wysokiego rzędu, a wirnik obiektem o wielu wejściach i wielu wyjściach (MIMO). Dlatego stosuje się lokalne pętle regulacyjne. W artykule, rozważanym obiektem jest sztywny wirnik podparty przez dwa promieniowe łożyska magnetyczne. Przedstawiono metodę redukcji modelu wirnika na potrzeby projektowania lokalnych układów regulacji. Przedstawiona metoda redukcji jest użyteczna dla każdej metody projektowania praw sterowania, a zwłaszcza dla systemów sterowania odpornego Pokazano wyniki badań wpływu niekolokacji (gdy czujniki i elementy wykonawcze nie leżą w tych samych płaszczyznach) na dynamikę układu zamkniętego. Zaproponowano możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom niekolokacji.
EN
Magnetic bearing-rotor system is a fast high-order multi-input multi-output (MIMO) system. Therefore, local control loops are used. The rigid rotor with two radial magnetic bearings is considered in the paper. The sensors are shifted from the magnetic bearing planes what leads to the non-collocated local closed-loops. The stability of full closed-loop system is analyzed for different locations of sensors. Proposed is a method to reduce the influence of non-collocation on dynamic behavior of closed-loop full system.
EN
We denote by W+(C+) the set of all complex-valued functions defined in the losed right half plane C+ := {s ∈ C | Re(s) ≥ 0} that differ from the Laplace transform of functions from L1 (O, ∞) by a constant. Equipped with pointwise operations, W+(C+) forms a ring. It is known that W + (C+) is a pre-Bézout ring. The following properties are shown for W+(C+): W+(C+) is not a GCD domain, that is, there exist functions F1, F2 in W+(C+) that do not possess a greatest common divisor in W + (C+). W+(C+) is not coherent, and in fact, we give an example of two principal ideals whose intersection is not finitely generated. We will also observe that W+(C+) is a Hermite ring, by showing that the maximal ideal space of W+(C+), equipped with the Gelfand topology, is contractible.
EN
In the paper, simplified models of signals are introduced. The set of signals belonging to the class considered is divided into abstract subsets. Every subset of signals has a representative signal of a very simple form. These representative signals are next used as simplified models of signals and they can be applied to very complicated considerations in systems theory and control theory. For example, they are applied to designing high precision, state feedback control systems. In consequence, such systems approximate (for large gain in feedback loop) the inverse operation to the plant P considered. For solving this problem, the sum of differences of state variables of system and state of control signal are taken into consideration. Based on the simplified models of signals the linear combination of the state variables of system and state of control signal (not only sum of difference) can be used. This is important if the gain in the feedback tends to infinity. A scheme of such systems is presented in the paper.
EN
The paper presents a lab station based on a set Lucas-Nülle’s modules for laboratory classes in the field of Control Theory. The elements of the set are characterize. They include: the central unit, experiment cards and L@Bsoft software enabling conducting of laboratory classes.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne oparte o zestaw modułów firmy Lucas-Nülle do zajęć laboratoryjnych z zakresu Teorii sterowania. Scharakteryzowano elementy zestawu: jednostkę centralną, karty pomiarowe oraz oprogramowanie L@Bsoft umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych.
EN
In the paper unconstrained controlability problem of finite-dimensional fractional-discrete time linear systems with delay in control is addressed. Using formula of solution necessary and sufficient condition for controllablity in a given number of steps is formulated and proved. Simple illustrative example is also presented.
PL
W pracy sformułowano i rozwiązano problem sterowalności bez ograniczeń dla liniowego ułamkowego skończenie-wymiarowego układu dyskretnego o stałych współczynnikach oraz z opóźnieniem w sterowaniu. Wykorzystując postać rozwiązania, sformułowano i udowodniono warunek konieczny i wystarczający sterowalności w zadanej liczbie kroków. Podano prosty przykład liczbowy.
20
Content available remote Kierowanie pojazdem drogowym w ujęciu teorii sterowania
PL
W referacie podjęto próbe opisu procesu kierowania pojazdem drogowym poprzez zastosowanie metodologii i nomenklatury teorii sterowania. Jest to przedtsawione na tle ogólnego opisu funkcjonowania kierowcy w systemie KPD z uwzglednieniem procesów neurofizjologicznych, które istotnie wpływają na dynamikę kierowania.
EN
The paper presents an idea of application of control theory methods for modeling a control of road vehicle. This is shown setting a background of general description of a driver as an element in the Driver-Vehicle-Road System with inclusion neurological process which have an effect on the control dynamics.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.