Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej mineralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono i porównano wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych elektryzacji strumieniowej oleju mineralnego Trafo En oraz estru syntetycznego Midel 7131. Analizy teoretyczne prądu elektryzacji strumieniowej zostały wykonane z wykorzystaniem modelu Abediana-Sonina. Pomiary przeprowadzono w układzie przepływowym z wykorzystaniem rurek wykonanych z papieru celulozowego i aramidowego. Określono wpływ prędkości przepływu cieczy oraz rodzaju materiału rurki pomiarowej na wielkość generowanego prądu elektryzacji strumieniowej.
EN
The paper presents and compares the results of theoretical and experimental research in the field of streaming electrification of Trafo En mineral oil and Midel 7131 synthetic ester. Theoretical analysis of the streaming electrification current was made using the Abedian-Sonin model. The measurements were taken in a flow-through system using the pipes made of cellulose and aramid paper. The influence of the liquid flow velocity, the type of material of the measuring pipe on the level of the streaming electrification current generation was determined.
EN
The objective of the study was to determine the influence of different additives, namely, graphite, nanostructures of carbon, and polymer PTFE on the lubricating properties in reference to grease based on paraffin oil without an additive. The synergies of different additives were examined when both were simultaneously added. The improvement of the friction properties may be caused by the chemical elements that are absorbed on the surface. The steel-steel friction contacts were lubricated with the use of the developed lubricants. The experiments were carried out with the use of a four-ball pitting tester. The relationships between additives and the tribological properties were analysed. The correlation between thermal stability of lubricants and fatigue life was evaluated.
PL
Celem badań było określenie wpływu różnych dodatków, a mianowicie: grafitu, nanostruktur węgla i polimeru PTFE na właściwości smarne w odniesieniu do smaru na bazie oleju parafinowego bez dodatku. Oceniono synergię działania dodatków, gdy oba zostały dodane jednocześnie. Poprawa trwałości zmęczeniowej może być spowodowana przez pierwiastki chemiczne, które są absorbowane na powierzchni. Stalowe cierne styki zostały nasmarowane przy pomocy opracowanych smarów. Eksperymenty przeprowadzono przy użyciu testera do badania pittingu. Przeanalizowano zależności między dodatkami a właściwościami tribologicznymi. Oceniono korelację między stabilnością oksydacyjną smarów a trwałością zmęczeniową.
PL
Wcześniej prowadzone badania wykazały, że dla tej samej wilgotności względnej, zdolność sit molekularnych do sorpcji wody w powietrzu jest większa niż w oleju mineralnym. Jedną z przyczyn tej różnicy może być obecność w oleju mineralnym rozpuszczonych gazów. W tym aspekcie omówiono selektywność sorpcji różnych cząsteczek przez sita molekularne 3A oraz 13X. W sposób eksperymentalny zbadany został wpływ obecności gazów w oleju mineralnym na zdolność sit molekularnych do adsorpcji wody. Próbki oleju mineralnego nieodgazowanego oraz odgazowanego, o zbliżonym początkowym względnym nasyceniu oleju wodą, były suszone przy użyciu aktywowanych sit molekularnych 3A oraz 13X. Uzyskane wyniki pozwoliły na wykazanie, że w badanym zakresie zawartości gazów w oleju nie mają one wpływu na zdolność sit do sorpcji wody.
EN
Previous studies have shown, that for the same relative humidity, the ability of molecular sieves to adsorb water in the air is higher than in mineral oil. One of the reasons for this difference may be the presence of dissolved gases in the mineral oil. In this aspect, the selectivity of sorption of various molecules by molecular sieves 3A and 13X are discussed. The effect of the presence of gases in mineral oil on the ability of molecular sieves to adsorb water was experimentally investigated. Samples of non-degassed and degassed mineral oil with a similar initial water content were dried by means of activated 3A and 13X molecular sieves. The obtained results allowed to show that in the examined range of gas content in oil they do not affect the ability of molecular sieves for water sorption.
4
Content available remote Czym smarować łożyska toczne – przegląd i porównanie smarów
PL
Łożyska toczne są jednymi z najczęściej stosowanych elementów eksploatacyjnych maszyn przemysłowych. Zapewnienie odpowiedniej kombinacji łożyska tocznego oraz środka smarnego stanowi kluczowy aspekt związany z niezawodnością większości węzłów tocznych. Warto zaznaczyć, że artykuł ma za zadanie dokonać przeglądu istniejących rozwiązań dotyczących smarów.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, mających na celu ustalenie tempa penetracji estru syntetycznego w preszpanie, w układzie izolacyjnym preszpan-olej mineralny po zamianie cieczy, w zależności od grubości preszpanu. Badania przeprowadzono dla temperatury 70C, a ich wyniki opisano równaniem. Do oceny tempa zmian w badanym układzie izolacyjnym posłużono się metodą DFR.
EN
The article presents the results of investigations aimed at determining the synthetic ester speed of penetration in the pressboard, in the mineral oil-pressboard insulation system after liquid exchange, depending on the thickness of the pressboard. The tests were carried out at a temperature of 70C, and their results were described in a equation. The DFR method was used to assess the rate of changes in the investigated insulating system.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych oceniających efektywność impregnacji preszpanu izolacyjnego wybranymi cieczami dielektrycznymi różniącymi się lepkością kinematyczną. Badania przeprowadzono wykorzystując efekt podciągania kapilarnego przy różnych temperaturach procesu tj. 20, 60, 80 i 100 °C. Wyniki pokazały, że efektywność impregnacji, rozumiana jako szybkość wnikania cieczy w preszpan, jest nierozerwalnie związana z lepkością kinematyczną cieczy. W tym zakresie badany ester mieszany o obniżonej lepkości wykazuje lepsze właściwości impregnacyjne w porównaniu do klasycznego estru naturalnego o właściwościach zgodnych z normą IEC 62770.
EN
The article presents the results of experimental studies aiming on assessment of impregnation efficiency of selected liquid dielectrics of difference viscosities. The studies were performed using capillary rising effect at different process temperature: 20, 60, 80 and 100 °C. The results showed that impregnation efficiency, understood as the rate of liquid penetration in the pressboard, is strictly linked to the kinematic viscosity of the liquid. In this field the tested blended low viscosity ester shows better impregnation properties in relation to the classical natural ester as per IEC 62770.
7
EN
The article deals with the influence of the position and shape of insulating barrier on the dielectric strength of cone-plane electrode arrangement immersed in natural ester oil. It is shown that the effectiveness of the barrier is the highest when the barrier is located at the tip of cone electrode whatever the electrode gaps and/or the shape of barrier
PL
Artykuł dotyczy wpływu położenia i kształtu bariery izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną układu elektrod stożkowo-płaskich zanurzonych w naturalnym oleju estrowym. Pokazano, że skuteczność bariery jest najwyższa, gdy bariera znajduje się na wierzchołku elektrody stożkowej niezależnie od odstępu elektrod i / lub kształtu bariery.
PL
Poprawna praca transformatora elektroenergetycznego uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest odpowiednio niska temperatura pracy transformatora. Zbyt wysoka ma wiele negatywnych następstw, do których zaliczyć można przede wszystkim szybkie starzenie się układu izolacyjnego. Temperatura zależy od obciążenia linii przesyłowej i wymiany ciepła w transformatorze. Wymiana ciepła zależy między innymi od współczynnika przejmowania ciepła oleju, który stanowi izolację transformatora. Współczynnik ten zależy od wielu czynników, do których należy długość elementu grzejnego (uzwojeń), która może występować w szerokim zakresie wartości, od kilkunastu do kilkuset centymetrów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru współczynnika przejmowania ciepła w zależności od długości elementu grzejnego. Długość ta równa była 0,4; 0,8 i 1,6 m. Uzyskane wyniki posłużą konstruktorom i operatorom transformatorów elektroenergetycznych do wyznaczania temperatury, co wpłynie na bezpieczną ich pracę.
EN
This paper presents results of measurement of heat transfer coefficient of mineral oil as a function of heat element length. The length was 0.4, 0.8 and 1.6 m. Obtained results can be used by designer and operators of transformers to estimate temperature distribution, what makes the work of transformer more safe.
PL
Jednym z czynników decydujących o wymianie w transformatorze oleju mineralnego na ester syntetyczny jest chęć zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednakże wymiana taka nigdy nie będzie całkowita, w efekcie czego w kadzi transformatora otrzymujemy mieszaninę obu cieczy. W tej sytuacji analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (DFR) izolacji transformatora, prowadzona w celu oceny zawilgocenia tej izolacji, jest utrudniona. Trudność ta wynika z faktu, że metoda DFR bazuje na wzorcach odpowiedzi izolacji celulozowej zanurzonej w czystym dielektryku, najczęściej oleju mineralnym albo estrze syntetycznym, a nie w ich mieszaninie.
EN
One of the reasons determining the replacement of a synthetic ester in a mineral oil in transformer is the willingness to increase fire safety. However, this exchange will never be complete, resulting in a mixture of both liquids in the transformer tank. In this situation, the analysis of the dielectric response in the frequency domain (DFR) of the transformer insulation, to determine the moisture cellulose insulation, is difficult. This difficulty results from the fact that the DFR method is based on the cellulose insulation immersed in a pure dielectric response patterns, most often mineral oil or synthetic ester, not in their mixture.
EN
The paper describes physical foundations of gases generation in different electroinsulating liquids. The authors reviewed literature concerning the analysis of gases generated in these liquids as a result of discharges of low energy. The main purpose of the research was to compare gases formed in mineral oil, natural ester, and synthetic ester resulting from discharges of high energy, which has not been studied so far. The comparison was done both in terms of gases composition and their concentration. The purpose of the research was to give an answer to the question: which of the analysed liquids ensure higher operation safety if there is a discharge of high energy in the insulating system.
PL
W pracy opisano podstawy fizyczne związane z powstawaniem gazów w różnych cieczach elektroizolacyjnych. Dokonano przeglądu literatury dotyczącego analizy gazów generowanych w tych cieczach w wyniku wyładowań zupełnych. Głównym celem badań było porównanie gazów powstających w oleju mineralnym, estrze naturalnym oraz estrze syntetycznym w wyniku oddziaływania na te ciecze wyładowań zupełnych o bardzo dużej energii, co dotychczas nie było przedmiotem badań. Porównania dokonano zarówno pod kątem składu gazów jak i ich stężenia. Wyniki badań miały przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie: która z analizowanych cieczy charakteryzuje się większym bezpieczeństwem eksploatacji w sytuacji wystąpienia w układzie izolacyjnym wysokoenergetycznego wyładowania zupełnego.
EN
The paper demonstrates the methods for the analysis of the interaction between lubricant and steel substrate and presents the obtained results. The samples to be tested were commercially available greases as well as greases developed for the purpose of this research, containing a known amount of adhesion additives. Due to the lack of normalized methods, the authors applied indirect methods based on the analysis of the peel resistance and the resistance to variable shearing rates. The obtained results reveal that there is a possibility to apply the proposed methods for the comparative assessment of interactions between the grease and steel substrate.
PL
W artykule przedstawiono metody badania oddziaływań środków smarowych z podłożem stalowym, a także zaprezentowano uzyskane wyniki. Przedmiotem badań były komercyjne smary plastyczne i smary opracowane na potrzeby eksperymentu zawierające znaną ilość dodatków adhezyjnych. Ze względu na brak znormalizowanej metody do badania zastosowano metodyki pośrednie oparte o pomiar siły rozrywania i odporności warstw smarowych na działanie zmiennych szybkości ścinania. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość wykorzystania zaproponowanych metod do oceny porównawczej oddziaływań smarów plastycznych z podłożem stalowym.
PL
Wymiana całości oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorze jest technicznie niewykonalna, gdyż w kadzi transformatora zawsze pozostanie pewna ilość oleju mineralnego. W tej sytuacji ocena stopnia zawilgocenia izolacji stałej transformatora z użyciem metody FDS jest obciążona pewnym błędem. Błąd ten można skorygować ale wyznaczane współczynniki poprawkowe będą miały zastosowanie dopiero po osiągnięciu w transformatorze stanu równowagi, co wymaga pewnego czasu. Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań oszacowania czasu przesycenia izolacji celulozowej mieszaniną nowej cieczy i pozostałości oleju mineralnego.
EN
Replacing the whole mineral oil with synthetic ester in the transformer is technically impossible, because in the tank of the transformer will always remain a small amount of mineral oil. In this situation, the determination of the moisture degree in transformer solid insulation using the FDS method is performed with systematic error. The error can be corrected but determined coefficient factors will can be applied only after reaching equilibrium state in a transformer, that requires some time. The article presents the preliminary results of the research, whose purpose is estimation the time required for saturation of cellulose insulation with mixture consist of a new liquid and residual mineral oil.
PL
W artykule opisano autorski układ do pomiaru współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnych. W pierwszym rozdziale uzasadniono wybór tematyki artykułu oraz pracy naukowej. W kolejnym rozdziale opisano ogólną zasadę pomiaru współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnych oraz przedstawiono ogólną koncepcję układu pomiarowego. W rozdziale trzecim przedstawiono pierwsze wstępne wyniki testowe układu, które porównano z danymi literaturowymi. Artykuł został zakończony podsumowaniem.
EN
This paper presents a authorial system for measuring heat transfer coefficient α of the insulating liquids. In the first chapter, the choice of subject matter of article and research work were presented. In the following chapter, the general principles for measuring of heat transfer coefficient of the insulating liquids and the conception of measuring system were shown. In the third chapter, the first testing results of the measuring system were presented, later the authors compared them to literature data. Article ends with summary.
14
Content available remote Cheap nano-clay additive as a lubricating enhancer
EN
Cheap nano-clay (montmorillonite) was taken into consideration in this study as an additive to mineral oil to improve its lubricating properties. Mineral oils form the basis of speciality lubricants for food processing technology due to their biodegradability. In contrast to synthetic oils they are also less harmful. Literature indicates that nano-particles additives have a huge impact on lubricating properties. In this work wear scare diameter (WSD), friction coefficient and film thickness were studied. High frequency reciprocating rig (HFRR) was used to measure the said lubricating properties of prepared mixtures. Authors performed roughness measurements on sample plates after HFRR tests to study the relationship between WSD and Ra.
EN
The demand for petroleum products is increasing day by day, but mentioned products have limited sources and they are hazardous for environment. Therefore international organizations for example: International Maritime Organization, start to make restrictive requirements application petroleum products for safety environmental, what is the main reason of the use of the alternative liquids. One of the most popular environmental friendly, renewable and less toxic oils is vegetable oils. They can used as fuels and lubricants. The vegetable oils are mainly triglycerides, which contain three hydroxyl groups and long chain unsaturated free fatty acids attached at the hydroxyl group by ester linkages. They have good properties of lubricity, viscosity and thermal. In this article focused only on lubricants. Among a wide group of vegetable oils chosen rapeseed oil. Rapeseed is the most important and most efficient oilseed crop in Europe and it is the most common basestocks for vegetablebased lubricants. It conducted research into pure rapeseed oil and its different quantity additives to traditional marine motor oil – Marinol RG 1240. The two basic physic-chemical parameters, they were flash point and dependence of viscosity and temperature, were compare and assess. It has been proven that vegetable oils have a higher ignition temperature than mineral oils and a smaller viscosity change in the range of temperature presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki autorskich badań porównawczych dotyczących rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju mineralnym, estrze syntetycznym i estrze naturalnym przy dodatnim napięciu udarowym piorunowym. Badania przeprowadzono w modelowym układzie elektrod ostrze-izolowana płyta o długości przerwy równej 10 mm. Wyniki pokazały, że oba estry wykazują gorsze właściwości niż badany olej mineralny przy narażeniach natury udarowej.
EN
The results of the comparative studies on the development of electrical discharges in mineral oil, synthetic ester and natural ester under positive lightning impulse voltage were presented in this paper. The studies were performed in the model point-insulating plate electrode system of 10 mm gap. The results showed that both the esters are characterized by worse properties than the tested mineral oil at the lightning stresses.
PL
Tematem artykułu jest rezystywność powierzchniowa preszpanu zanurzonego w oleju mineralnym lub estrze syntetycznym. Zmiany rezystywności powierzchniowej zależą od kierunku migracji wody. Migracji wody z celulozy do cieczy towarzyszy wzrost rezystywności, natomiast migracji wody z cieczy do celulozy – spadek rezystywności. Preszpan sycony olejem mineralnym przeniesiony do estru syntetycznego wykazuje skokowy wzrost rezystywności, co jest bardzo korzystne, ale wymaga wyjaśnienia i dalszych badań.
EN
The subject of the article is the surface resistivity of pressboard immersed in mineral oil or synthetic ester. The changes of surface resistivity depend on the direction of water migration. The consequence of water migration from the cellulose into a liquid is the increase of the resistivity, while the migration of water from the liquid into the cellulose results in the decrease of the resistivity. Pressboard impregnated with mineral oil transferred to synthetic ester shows a sharp rise in resistivity, which is very beneficial, but requires clarification and further research.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną dynamiki wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny w izolacji celulozowej oraz problem oceny zawilgocenia izolacji celulozowej napełnionej mieszaniną oleju mineralnego z estrem syntetycznym. Z badań wynika, że proces wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny jest długotrwały, a ocena zawilgocenia metodą FDS na podstawie wzorców celuloza-olej mineralny skutkuje błędem niedoszacowania.
EN
The article presents issues related to the assessment of the dynamics of exchange of mineral oil to synthetic ester in cellulose insulation, and the problem of moisture evaluating of cellulose insulation filled with a mixture of mineral oil with synthetic ester. The research shows that the process of replacing mineral oil to synthetic ester is long, and the evaluation of moisture using FDS method based on patterns of cellulose-mineral oil results in an underestimation.
19
Content available remote Obliczenia numeryczne rozkładu temperatury w transformatorze dystrybucyjnym
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji komputerowej i wyników pomiarów z próby nagrzewania transformatora dystrybucyjnego o mocy 10 MVA wypełnionego nowym olejem mineralnym. Następnie autorzy artykułu postanowili przeprowadzić symulację komputerową w celu porównania pola temperaturowego transformatora energetycznego wypełnionego nowym olejem mineralnym z polem temperaturowym transformatora tej samej mocy wypełnionego estrem syntetycznym.
EN
This article presents comparison between results of computer simulation and results of heat run test for 10 MVA power transformer which was filled with a new mineral oil. Later the authors of article decided to carry out computer simulation, in order to comparison the temperature field of 10 MVA power transformers which were filled a new mineral oil and a new synthetic ester.
PL
Jedną z metod oceny zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych jest metoda FDS. Bazuje ona na wzorcach odpowiedzi dielektrycznej układu izolacyjnego o znanych parametrach. Konsekwencją wymiany cieczy izolacyjnej z oleju mineralnego na ester syntetyczny są duże problemy interpretacyjne zmierzonej odpowiedzi dielektrycznej transformatora w kontekście oceny zawilgocenia jego izolacji stałej. Artykuł prezentuje wyniki badań modelowych odpowiedzi dielektrycznej próbek preszpanu wysyconego olejem mineralnym, który następnie wymieniono na ester syntetyczny.
EN
One of the methods to estimate the power transformers solid insulation moisture is frequency domain spectroscopy (FDS). FDS is based on the patterns of dielectric insulation system’s responses. The consequence of the insulating liquid exchange (from mineral oil to synthetic ester) are enormous interpretation problems of the measured transformers dielectric response in the context of solid isolation moisture estimating. The article presents the results of model responses of the dielectric pressboard sample filled with mineral oil which is afterwards changed for synthetic ester.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.