Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Secured wired BPL voice transmission system
EN
Designing a secured voice transmission system is not a trivial task. Wired media, thanks to their reliability and resistance to mechanical damage, seem an ideal solution. The BPL (Broadband over Power Line) cable is resistant to electricity stoppage and partial damage of phase conductors, ensuring continuity of transmission in case of an emergency. It seems an appropriate tool for delivering critical data, mostly clear and understandable voice messages. This paper describes such a system that was designed and evaluated in real-time operating conditions. It involved a two-way transmission of speech samples in American English and Polish. The efficiency of the designed solution was evaluated in the subjective study on a group of 15 people.
PL
Opracowanie bezpiecznego systemu transmisji mowy nie jest trywialnym zadaniem. Media przewodowe, z uwagi na niezawodność i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zdają się być idealnym rozwiązaniem. Kabel BPL (Broadband over Power Line) jest odporny na przerwy w dostawie prądu i częściowe uszkodzenie przewodników fazowych, zapewniając ciągłość transmisji w przypadku awarii. Wydaje się odpowiednim narzędziem do dostarczania istotnych danych, w szczególności wyraźnych i zrozumiałych komunikatów głosowych. Artykuł ten opisuje taki system, który został opracowany oraz zbadany w rzeczywistych warunkach pracy. Obejmował on dwukierunkową transmisję próbek mowy w języku angielskim (amerykańskim) oraz polskim. Skuteczność zaprojektowanego rozwiązania została oceniona w badaniu subiektywnym na grupie 15 osób.
EN
The article explains the reason of a voltage instability in distribution networks basing on a long 110 kV unilaterally powered line as an example. Using appropriate equivalent models, the voltage variation at the end of the line was analyzed for both no-load and under various type of loading. To stabilize the voltage the authors considered the use of an active power filter (APF) that allows both compensation of passive current components as well as suppression of its higher harmonics contents. The conclusions have been formulated basing on measurements of appropriate tests carried out on the physical model of the long line when supply non-linear loads.
PL
Artykuł omawia przyczynę niestabilności napięcia, istotną w sieciach rozdzielczych, zasilanych jednostronnie, na przykładzie parametrów długiej linii 110 kV. Korzystając z prostych równoważnych modeli linii zarówno bez obciążenia, jak i dla różnego rodzaju obciążenia pokazano zmienność napięcia na końcu linii, korzystając z wykresów wektorowych. Aby zapewnić stabilizację tego napięcie, autorzy rozważali i zbadali celowość zastosowania aktywnego filtra mocy (APF) w miejsce dotychczas stosowanych środków technicznych. Umożliwia to on-line nie tylko kompensację składowych biernych prądu linii, ale zapewnia również tłumienie wyższych harmonicznych tego prądu. Wnioski sformułowano na podstawie wyników rozważań teoretycznych, potwierdzonych wynikami odpowiednich pomiarów, wykonanych na fizycznym modelu długiej linii, przy zasilaniu odbiorów nieliniowych.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania systemów pomiarowo-kontrolno-sterujących znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce. Porównano architekturę platformy pomiarowo-komunikacyjnej opracowanej dla rodziny sterowników MUPASZ z nową, modułową, skalowalną platformą dla rodziny sterowników SEM. Przedstawiono również zbiór profesjonalnych, zintegrowanych, programowych rozwiązań wykorzystujących technologie WEB-owe oraz mobilne do nowoczesnego, optymalnego i skutecznego zarządzania technologicznymi procesami biznesowymi.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości metrologicznych cewek Rogowskiego, wykonanych w technologii PCB HDI. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych, które zostały wykonane na modelach fizycznych takich cewek. Ponadto opisano możliwość ich współpracy z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową.
EN
The article presents the results of research on metrological properties of Rogowski coils, made in PCB HDI technology. The results of simulation and laboratory tests were presented, which were made on the physical models of coils. Moreover, the possibility of their cooperation with the Power System Protection has been described.
PL
Zakres częstotliwości od 3 kHz do 149 kHz jest używany w Europie do wąskopasmowej transmisji PLC. W artykule przedstawiono sposób oraz urządzenie do pomiaru sygnałów prądowych w sieci energetycznej niskiego napięcia w tym paśmie częstotliwości, w celu wykrywania zakłóceń transmisji PLC. Urządzenie składa się z układu akwizycji danych pomiarowych w postaci próbek sygnałów prądowych oraz oprogramowania zainstalowanego w komputerze PC do analizy sygnałów. Jako sensor prądowy zastosowano prądowy przetwornik bezrdzeniowy, pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego.
EN
The frequency range from 3 kHz to 149 kHz is used in Europe for narrow-band PLC communication. In the paper the method and system for measuring the current signals in low voltage power line network have been described in order to detect the interference of narrow-band PLC transmission. The system consists of a data acquisition device and a software application installed on a PC computer. As a sensor an air-core current transducer working on Rogowski coil principle has been used.
PL
Monitorowanie pracowników w środowisku podziemnym jest niezwykle ważnym zadaniem. Z uwagi na możliwe zagrożenia, konieczne jest opracowanie niezawodnego systemu komunikacji głosowej pomiędzy personelem a przełożonym. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, kable zasilające pracujące w technice BPL (Broadband over Power Line) wydają się doskonałym rozwiązaniem. W pracy przedstawiono w pełni funkcjonalny dwukierunkowy system transmisji mowy. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, obejmujących szyb wydobywczy.
EN
Monitoring employees in an underground environment is a crucial task. Due to possible emergencies, it is vital to design a reliable voice communication system between the personnel and their supervisor. Due to high resistance to mechanical damage, power cables working in BPL (Broadband over Power Line) technology seem to be an ideal solution. In this work, we present a fully functional two-way speech transmission system. Tests were carried out in real mining conditions.
EN
The article presents the analysis and results of research on the risk of voltage shocks resulting from single-phase earth faults performed in a selected drive station of a sliding conveyor belt supplied with a voltage of 6 kV.
PL
W artykule przedstawiono analizę i wyniki badań zagrożeń napięciami rażeniowymi wynikających z jednofazowych zwarć doziemnych wykonywanych w wybranej stacji napędowej przesuwnego przenośnika taśmowego zasilanego napięciem 6 kV. Zagrożeń napięciami rażeniowymi wynikających z jednofazowych zwarć doziemnych.
PL
W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań właściwości metrologicznych wybranych, dostępnych na rynku przekładników i przetworników prądowych. Sformułowano odpowiednie wnioski odnośnie do ich przydatności w układach pomiarowych prądów o stosunkowo małych wartościach (od 1 A do 30 A) ale o częstotliwości zmieniającej się w zakresie od 10 Hz do 550 Hz.
EN
The article presents comparative results of metrological properties of selected current transformers and current -voltage transducers available on the market. Appropriate conclusions were formulated regarding their usefulness in current measuring systems with relatively small values (from 1 A to 30 A) but with a frequency varying from 10 Hz to 550 Hz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.