Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aparatura pomiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Metodologia pomiarów drgań
EN
In the paper there are analyzed the procedures used in the process of calibrating concerning control and measurement equipment. There was assumed the mathematical model of the measuring instrument which was then analyzed. The factors that result from the imperfect technical condition of the control and measurement equipment and may have an impact on the measurement results were also analyzed. Models of errors' models were assumed that may affect the calibration results. The static calibration of control and measurement equipment was analyzed. The results of numerical simulations concerning the static calibration of control and measurement equipment were presented, taking into account the linear and non-linear processing functions of the measurement equipment. The results of computations obtained for various models of processing functions were compared with each other and conclusions were drawn regarding the accuracy of the mapping of the measured quantity.
PL
W artykule opisano czynniki wpływające na dokładność pomiarów fizykochemicznych wód powierzchniowych wykonywanych z użyciem systemu pomiarowego zamontowanego na konstrukcji katamaranu oraz próby poprawy jakości sygnałów za pomocą filtru medianowego. System pomiarowy umożliwia wykonywanie pomiarów wybranych wielkości w zbiornikach wodnych. W ramach badań parametrów stawu „Cegielnia” w Gliwicach wzdłuż zadanej trajektorii wykonano pomiary stężenia tlenu, konduktywności oraz temperatury, a także określono potencjał elektrod: pH-metrycznej, amonowej, azotanowej oraz chlorkowej. Wyznaczono wybrane statystyki serii danych oraz przedstawiono je w postaci graficznej z użyciem oprogramowania napisanego w języku Python. Zbadano wpływ pracy silników napędowych na dokładność pomiarów.
EN
In this paper we describe factors influencing quality of physicochemical surface water measurements collected using mobile measurement system. The system has been continuously developed and examined since 2013. It allows measuring of chosen quantities in water containers. During the experiment at “Cegielnia” pond in Gliwice, we measured oxygen concentration, temperature, conductivity and EMF of ion-selective pH, ammonium, nitrate and chloride electrodes. Collected data were characterized by several statistical quantities: mean value, median, skewness and standard deviation. Measurement analysis was provided using open source numerical libraries written in Python programming language. It was observed DC motors work influences measurement quality, causing peaks, signal asymmetry and standard deviation increase. These undesired effects can be reduced using properly chosen filters, e.g. median filter.
5
Content available Investigations of diesel engine in the road test
EN
This article describes the details of the method designed to determine parameters of vehicle’s internal combustion engine with compression ignition (CI) during road tests. The method requires simultaneous measurements for the crankshaft rotation frequency, fuel pressure in the injector, pressure in the combustion chamber, air pressure and temperature in the intake system. More, this method utilizes possibilities of the GPS navigation - all the received data is being synchronized with navigation data and saved to the database. Fuel consumption was calculated using the original method based on processing the pressure data from inside the cylinder alongside with the fuel injection parameters, previously received from the injection system and engine tests in the laboratory. Obtained characteristics allow to perform detailed analysis for the engine’s single work cycle in the transient processes, which are the biggest part of engine’s common work conditions. Measurements results received with help of the created experimental gear were used to determine CI engine parameters. Those parameters may help in simulation of the engine work inside the vehicle, and could be used in engine parameters optimization tasks.
PL
W artykule przedstawiono szczegóły metody wyznaczenia parametrów oraz charakterystyk silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) pojazdu podczas badań drogowych. Metoda ta polega na jednoczesnym pomiarze obrotów wału korbowego, ciśnienia paliwa we wtryskiwaczu, ciśnienia w komorze spalania, ciśnienia i temperatury powietrza w układzie dolotowym. Metoda łączy również system nawigacji GPS, z którego informacja jest synchronizowana z pozostałymi danymi z pomiarów i wpisana do wspólnej bazy danych. Zużycie paliwa zostało określone oryginalną metodą na podstawie przetwarzania wartości ciśnienia w cylindrze i wtrysku paliwa, wykorzystania rzeczywistych charakterystyk wtryskiwacza uzyskanych podczas badań laboratoryjnych układu paliwowego i silnika. Uzyskane charakterystyki wtrysku pozwalają szczegółowo analizować pojedynczy cykl pracy silnika w procesach przejściowych, z których prawie całkowicie składa się praca silnika samochodowego. Wyniki pomiarów za pomocą opracowanej aparatury badawczej zostały wykorzystane do wyznaczenia parametrów silnika ZS. Wyznaczone parametry pozwoliły odtworzyć działanie silnika podczas eksploatacji w pojeździe na hamowni silnikowej, dzięki czemu można zoptymalizować jego działanie jako jednostki napędowej w samochodzie.
PL
Praca przedstawia metodę realizacji nadzorowania wyposażenia pomiarowego pracującego w reżimie ciągłym.
PL
Artykuł porusza problem prowadzenia nadzoru nad analizatorem pH realizującym pomiar w reżimie ciągłym (on-line).
PL
W artykule przedstawiono przesłanki i efekty modernizacji Laboratorium Podstaw Pomiarów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zastosowanie licznych nowatorskich rozwiązań składających się na kompleksową modernizację spowodowało zdecydowana poprawę jego oceny przez studentów – bez obniżania poziomu nauczania.
EN
Complex modernization of Measurement Fundamentals Laboratory in the Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology is described in this presentation. Due to the negative critical opinion of students we decided to implement new ideas into our educational system. All aspects of laboratory functioning were modified i.e. the teaching program, lab organization, equipment, IT system and personnel duties. Totally new high quality equipment was bought via the European funds. Laboratory manuals and information’s for each experiment also instruments data are available in Intranet. Student reports are entirely prepared on computers during each session and stored in electronic form on the faculty server later. Multimedia presentations and simulations acting as additional aids were also prepared and given to students. So-called Open Laboratory sessions were additionally introduced. Our students can practice on available equipment and prepare themselves to regular sessions. We have already finished the first semester of the new lab. The special survey was conducted. Students have evaluated very positively the new form of our laboratory and recognized them as being more friendly. From the point of the staff view it was achieved without any decrease of educationally required qualifications. The modernization was realized by the team of 10 persons during the period of two years.
EN
The article presents the methodology and results of comfort measurements in terms of noise and vibration in the driver seat of new and modernized electric multiple units, in accordance with applicable regulations and standards. The measuring apparatus used and the location of measurement points has been shown. The article also contains information on the sources of vibration and noise in rail vehicles.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki pomiarów komfortu pracy w zakresie drgań i hałasu na stanowisku pracy maszynisty nowych i zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy. Zaprezentowano wykorzystaną aparaturę pomiarową oraz przedstawiono miejsca pomiarów. W artykule zawarto także informacje źródłach drgań i hałasu w pojazdach szynowych.
10
PL
W artykule przedstawiono źródła powstawania zakłóceń elektromagnetycznych mogących wpływać na poprawne działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zestawiono obowiązujące w Polsce dopuszczalne poziomy występowania zakłóceń dla wybranych typów czujników. Badania wykonywane na infrastrukturze kolejowej wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Badania wykonuje się zgodnie z przygotowanym scenariuszem uwzględniającym możliwie wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wraz z kryteriami oraz sposoby przeprowadzania badań, a także szczegółowe wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.
11
Content available remote Przegląd laboratoryjnych metod i narzędzi pomiarowych układu węgiel-metan
PL
W pracy dokonano przeglądu metod i narzędzi pomiarowych do sorpcyjnych badań układu węgiel-metan. Przegląd dotyczył analizy literatury, jak również urządzeń komercyjnie dostępnych. Metody pomiarowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. W pracy dokonano krótkiego opisu obu z nich. Przedstawiono również dostępne narzędzia do pomiarów sorpcyjnych układu węgiel-metan. Sorpcyjne narzędzia pomiarowe podzielono na trzy grupy: wolumetryczne, grawimetryczne i przepływowe. Przedstawiono krótki opis działania przykładowych urządzeń pomiarowych układu węgiel-metan.
EN
The study provides an overview of methods and techniques used in sorption measurements of the coal-methane system, including both the survey of literature on the subject as well as commercially available instrumentation. Measurement methods used in coal mining can be broadly categorised as direct and indirect and their short descriptions are provided in this paper. Available tools for sorption measurements in the coal-methane system are discussed too. The methods can be categorised into three groups: volumetric and gravimetric analysis and continuous flow methods. The operating principles of equipment to be used when investigating the coal-methane systems are briefl y summarised.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących niebezpiecznych zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu powstałych podczas pożarów lasów. Szczegółowej analizie poddano frakcje pyłów odpowiadające cząstkom PM2,5 i PM10. Do oceny ryzyka zagrożeń środowiskowych zaproponowano model przenoszenia zanieczyszczeń stałych ze źródeł punktowych. Walidację modelu obliczeniowego przeprowadzono dla testowych pożarów lasów (sosny, brzozy oraz dębu). Na tej podstawie określono wielkość ryzyka zawodowego wśród strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych.
EN
In this work the dangerous dust pollutants in air formed during forest fires were investigated. Fractions of dusts corresponding to the particle matters of PM2,5 and PM10 were subjected to a detailed analysis. The transport model of solid pollutants from the spot sources to the evaluation of environmental threats was proposed. The validation of the computational model was conducted for the test of forest fires (pine, birch and oak). Due to this model a size of the occupational hazard of firefighters participating in firefighting actions was determined.
PL
Badania doświadczalne pojazdów samochodowych najczęściej są wykonywane z wykorzystaniem pojazdów wielośladowych, co zwiększa ich stabilność ruchu i możliwości montażu aparatury pomiarowej. Układy pomiarowe dedykowane do badań jednośladów, a w szczególności motocykli wyczynowych, powinny się charakteryzować niewielkimi rozmiarami, małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. W artykule przedstawiono przegląd układów pomiarowych ruchu pojazdów samochodowych.
EN
Experimental studies of motor vehicles are usually performed using multi-track vehicles, which increases the stability of motion and measuring equipment mounting options. Measurement systems dedicated to research wheelers, in particular high-performance motorcycles, should be characterized by small size, low weight, and its own independent memory modules and power supply. This article presents an overview of traffic measurement systems of motor vehicles.
PL
Badania drogowe pojazdów jednośladowych wykonuje się wykorzystując zintegrowane moduły pomiarowe cechujące się niewielkimi rozmiarami małą masą własną i niezależnymi modułami pamięci i zasilania. Uniwersalność takich układów jest podyktowana warunkami zabudowy na obiekcie badań oraz koniecznością niwelowania ich wpływu na stabilność i kierowalność pojazdu. W artykule skupiono się na przedstawieniu układów pomiarowych opartych na czujnikach wykonanych w technologii MEMS umożliwiających pomiary parametrów ruchu pojazdów samochodowych.
EN
Road tests of two-wheeled vehicles is carried out using an integrated measurement modules are characterized by small size and low weight own independent memory modules and power supply. The versatility of these systems is dictated by the zoning on the subject of research and the necessity of eliminating their influence on the stability and controllability of the vehicle. The article focuses on the presentation of the measurement systems based on sensors made in MEMS technology to enable measurement of vehicle motion parameters.
PL
Artykuł opisuje aparaturę do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych w kontekście historycznym. Pierwsza część została poświęcona konstrukcjom mechanicznym oraz aparaturze oscylograficznej („Kruszywa” 2/2015, str. 78-81), druga część natomiast opisuje aparaturę z zapisem cyfrowym.
EN
The computation of energy dissipation in mechanical protective systems and the corresponding determination of their safe use in mine shafts, requires a precise description of their bending and elongation, for instance, in conditions of dynamic, transverse loading induced by the falling of mass. The task aimed to apply a fast parallactic rangefinder and then to mount it on a test stand, which is an original development of the Central Mining Institute's Laboratory of Rope Testing in Katowice. In the solution presented in this paper, the measuring method and equipment in which the parallactic laser rangefinder, provided with a fast converter and recording system, ensures non-contact measurement of elongation, deflection or deformation of the sample (construction) during impact loading. The structure of the unit, and metrological parameters are also presented. Additionally, the method of calibration and examples of the application in the impact tests of steel wire ropes are presented. The measurement data obtained will provide a basis for analysis, the prediction of the energy of events and for applying the necessary means to maintain explosion-proofness in the case of destructive damage to mechanical elements in the mine atmosphere. What makes these measurements novel is the application of a fast and accurate laser rangefinder to the non-contact measurement of crucial impact parameters of dynamic events that result in the destruction of the sample. In addition, the method introduces a laser scanning vibrometer with the aim of evaluating the parameters of the samples before and after destruction.
PL
W dzisiejszych czasach zautomatyzowana aparatura pomiarowa odgrywa bardzo ważną rolę w pracy oczyszczalni ścieków. Operatorzy oczyszczalni najchętniej pracują na urządzeniach pomiarowych, które nie są wymagające w utrzymaniu, czyli takich, przy których eksploatacji nie ma dużego nakładu pracy oraz, które do funkcjonowania nie potrzebują użycia znacznych ilości chemikaliów i innych materiałów. Dodatkowo powinny one być łatwe w instalacji. Zaletą byłaby również możliwość wykonywania pomiarów na miejscu (aby uniknąć długotrwałych analiz analitycznych), ułatwiając tym samym szybką reakcję i umożliwiając natychmiastowy kontrolę procesów technologicznych.
18
Content available remote Nowa jakość Targów EUROTOOL
PL
Głównym tematem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników prac konstrukcyjnych i badawczo-wdrożeniowych dotyczących zastosowania pomiarów przebijalności w badaniach płyt sidingowych wykonanych z poli(chlorku winylu). Zaprezentowana w artykule aparatura pomiarowa została skonstruowana i wykonana w celu odzwierciedlenia warunków prowadzenia testu przebijalności, jednak zastosowane rozwiązania w formie napędu sprężynowego oraz zmniejszenie rozmiarów zewnętrznych pierwowzoru, miały na celu miniaturyzację urządzenia w celu jego zastosowania jako przenośny aparat pomiarowy. W celu weryfikacja sprawności i powtarzalności działania urządzenia przeprowadzono szereg testów porównawczych, których celem było sprawdzenie poprawności działania zaproponowanej konstrukcji.
EN
The main theme of this work is to present the results of the design and implementation research on the use of measurement in research of the impact resistance of siding plates made of poly(vinyl chloride). The presented measuring apparatus has been designed and constructed to reflect the conditions of Gardner drop test, but the solutions in the form of the drive spring and reduced size of the prototype, aimed at miniaturization of the device for its use as a portable measuring apparatus. In order to verify the efficiency and reproducibility of the device, a number of comparative tests was performed, the aim was to check the correct operation of the proposed construction.
PL
Artykuł opisuje problematykę zadania badawczego ukierunkowanego na opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Przedstawiono sposób realizacji projektu przez konsorcjum naukowo-przemysłowe oraz opisano opracowane urządzenia RAKo i RAKn tworzące system nadawczo-odbiorczy, będące rezultatem projektu. Odniesiono się także do możliwości zabudowania aparatury w urządzeniu zasilającym odbiory w sieciach niskiego napięcia w układzie elektrycznym stacji transformatorowej typu MAR-G.
EN
The article is describing issues of the research task directed at developing solutions, along with the measuring apparatus, enabling to take measurements and diagnose electrical power engineering cables and wires in the mine workings with the risk of explosion of methane and/or coal dust. The way of realisation of the project by the scientific-industrial consortium was presented as well as RAKo and RAKn devices, that were developed, were described, which are creating the transmit-ting-receiving system, being a result of the project. One has also referred to the possibility of developing apparatus in the device that is powering receptions in the low voltage webs, in the electric system of transformer station of the MAR-G type.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.