Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Reliability-economics model of the operation process
EN
The article is devoted to the illustration of the relationship of the operation system state assessment in the reliability and economic aspect on a type of information on the state of the object intended for the implementation of an operational task, on the reliability of this object, on the operational task properties (i.e. on the required effect size and the time for its manufacture), on the nature of relationships between a producer and a recipient of the effect. The proposed model of the operation system, as well as a model of the operation process and models of typical operational situations make it possible to find conclusions on a criterion of reliability and economic usability of the operation system.
PL
Artykuł poświęcony jest ilustracji zależności oceny stanu systemu eksploatacji w aspekcie niezawodnościowo-ekonomicznym od rodzaju informacji o stanie obiektu przeznaczonego do realizacji zadania eksploatacyjnego, od niezawodności tego obiektu, od właściwości zadania eksploatacyjnego (tj. od wymaganej wielkości efektu i czasu jego wytworzenia), od charakteru relacji między producentem a odbiorcą efektu. Zaproponowany model systemu eksploatacji, model procesu eksploatacji oraz modele typowych sytuacji eksploatacyjnych umożliwiają przeprowadzenie wnioskowania odnośnie kryterium zdatności niezawodnościowo-ekonomicznej systemu eksploatacji.
2
Content available remote Analysis of reliability states of an industrial network data transmission system
EN
Industrial networks combine elements of distributed control systems. These elements are process stations, operator stations, engineering stations and other elements, which enable the exchange of data between industrial systems. Industrial systems are used to send process variable values and other data exchanged between the stations - elements of a distributed control system and SCADA systems. The fitness of an entire station system depends on the fitness of the communication system. This is why industrial networks are characterized by high reliability. When speaking about the fitness of a data transmission system, we can consider its instantaneous fitness (functional) or interval fitness (task-related). It is not always necessary to maintain instantaneous fitness. Sometimes interval fitness is enough. The paper discusses the issue of a need to maintain one of them, relative to various types of data transmission.
PL
Sieci przemysłowe łączą ze sobą elementy rozproszonych systemów sterowania. Elementami tymi są stacje procesowe, stacje operatorskie, stacje inżynierskie oraz pozostałe elementy pozwalające na wymianę danych pomiędzy systemami przemysłowymi. Za pomocą sieci przemysłowej przesyłane są wartości zmiennych procesowych oraz inne dane wymieniane pomiędzy stacjami - elementami rozproszonego systemu sterowania oraz systemami SCADA. Zdatność całego systemu stacji zależy od zdatności układu komunikacji. Dlatego sieci przemysłowe charakteryzują się wysoką niezawodnością. Mówiąc o zdatności systemu transmisji danych można rozpatrywać jego zdatność chwilową (funkcjonalną) oraz zdatność przedziałową (zadaniową). Nie zawsze konieczne jest utrzymanie zdatności chwilowej, nieraz wystarcza zdatność przedziałowa. W artykule przeprowadzono dyskusję dotyczącą konieczności zachowania jednej z nich w odniesieniu do różnego rodzaju przesyłu danych.
PL
Kleje samoprzylepne, a szczególnie rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ich unikalne właściwości, m.in. dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych powierzchni, niskie koszty oraz wysoką wydajność produkcji. Poliakrylanowe kleje samoprzylepne używane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Zastępują one coraz częściej tradycyjne techniki łączenia, takie jak spawanie czy nitowanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego posiadają jednak istotną wadę, są łatwopalne. Głównym celem pracy było określenie wpływu wybranych fosforowo- azotowych środków ogniochronnych na parametry pożarowe otrzymanych kompozycji oraz określenie wpływu wprowadzonych retardantów palenia na parametry użytkowe kleju. Pomiary wykonano za pomocą mikrokalorymetu stożkowego oraz maszyny wytrzymałościowej. Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniżenie wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła HRRmax oraz wydłużyło czas do jej osiągnięcia. Wprowadzone retardanty palenia w analizowanych stężeniach spowodowały pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego. Zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu melaminy przyczynił się do wzrostu adhezji kleju samoprzylepnego, o ile stężenie wprowadzanych antypirenów nie było zbyt wysokie. Słowa kluczowe: poliakrylanowy klej rozpuszczalnikowy, antypireny, lepność, adhezja, maksymalna szybkość wydzielania ciepła
EN
Selfadhesive glues, in particular solvent-based adhesives, are becoming increasingly popular due to their unique properties. In particular they are characterised by good adhesivity to polar surfaces, are aging-resistant and can be easily removed from the glued surfaces while their production is efficient and cheap. Polyacrylate selfadhesive glues are being used both in the industry and in everyday situations. They are increasingly often used in place of the traditional joining methods such as welding or riveting. Yet,cosidering the fire safety, these glues have also the disadvantage of being highly flamable. The main goal of the research was to determine the impact of selected phosphorus-nitrogen flame retardants on the combustion parameters of the obtained composites and on their utility parameters. Measurments were conducted using conical microcalorimeter and the endurance testing machine. It could be concluded that the introduction of flame retardants caused a decrease of the maximum heat release rate HRRmax and increased the time needed to reach HRRmax. Introduction of flame retardants in the considered rates of concentration also caused the deterioration of the adhesion properties of the selfadhesive. In case of both melamine polyphosphate and melamine pyrophosphate it could be observed that they contributed to the increased adhesion provided that the concentration of the introduced flame retardant was not too high.
4
Content available remote Zdatność zadaniowa systemu komunikacji w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono potencjałowe ujęcie procesu eksploatacji systemu komunikacji w komputerowej sieci przemysłowej. Sieć przemysłowa łączy stacje procesowe i operatorskie przemysłowego systemu sterowania. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są wartości zmiennych procesowych. Podano potencjałowe kryteria zdatności systemu. Pokazano wpływ wyboru modelu wymian komunikatów na wielkość rezerwy potencjałowej.
EN
The article presents potential approach to the process of operation of a communication system in a industrial computer network. Industrial network connects the stations of the industrial process control system: operator and process stations. Between the stations of the system process variables are transmitted. Potential system’s fitness criteria are given. The impact of the selection model message exchanges to increasing potential reserve is shown.
PL
W artykule rozpatruje się rozproszony minisystem sterowania złożony ze stacji procesowych, operatorskich i inżynierskich. Stacje procesowe prowadzą sterowanie procesem. Stacje operatorskie przeznaczone są do wizualizacji procesu przebiegającego w stacjach procesowych, a także do oddziaływania operatorskiego. Z poziomu stacji inżynierskich jest realizowana konfiguracja systemu oraz dozorowanie procesu komunikacji. Pomiędzy stacjami systemu przesyłane są dane procesowe. Zdatność procesu sterowania zależy od poprawnego przesyłu danych zawierających wartości zmiennych procesowych. Za poprawność otrzymanych danych odpowiadają działania przeciwdestrukcyjne realizowane w systemie komunikacji. Od zdatności systemu komunikacji zależy zdatność całego systemu sterowania. Artykuł zawiera rozważania odnoszące się do zależności integralności i poufności.
EN
Mini-DCS containing process stations, operator stations, and engineering stations are considered in the paper. Process stations provide the control of the process. Operator stations are designed to process visualization, as well as to the operator interaction. Configuration of the system and supervision of the communication process are carried out at the engineering stations. Between the stations of the system, the process data are transmitted. The fitness of the control process depends on correct transmission of the data with process values. Anti-destructive processes are responsible for the correctness of the received data. Fitness of the communication system determines the fitness of the entire control system. The article contains considerations relating to dependency of integrity and confidentiality of the transmitted data on the level of fitness of communication system connecting the stations.
6
Content available Test pożarowy autobusu w pełnej skali
PL
W artykule opisano próbę pożarową autobusu przeprowadzoną w pełnej skali. Opisano dynamikę rozwoju pożaru i przebieg akcji gaśniczej. Przedstawiono fotografie ilustrujące przebieg testowego pożaru. Zamieszczono wykresy przebiegu temperatury podczas procesu spalania w wybranych punktach pojazdu. Określono czas na przeprowadzenie ewakuacji. Wyznaczono średnią wartość mocy pożaru.
EN
The article describes the full scale bus fire test. The dynamics of the development bus-fire was described Time to the evacuation was designated. The average value heat release rate was determined.
PL
Środowisko przyrodnicze ulega zanieczyszczeniom chemicznym, w tym także pierwiastkami promieniotwórczymi. Pewna grupa pierwiastków obecna jest w skorupie ziemskiej od momentu jej powstania i towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Pierwiastki te stanowią grupę naturalnych izotopów promieniotwórczych, do których zalicza się m.in. 40K, 238U, 235U i 232Th. Oprócz tego typu pierwiastków promieniotwórczych, środowisko przyrodnicze może ulegać skażeniom radioizotopami, takimi jak: 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240 Pu lub 241Am itp., powstającymi wskutek działalności człowieka. Głównym źródłem ich obecności są awarie reaktorów jądrowych, przeróbka i składowanie paliwa jądrowego oraz zastosowanie metod jądrowych w przemyśle i medycynie. Zanieczyszczenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego są jednym z głównych zagrożeń gleb Polski, ponieważ gleba pełni rolę buforu gromadzącego substancje chemiczne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego. Jak wynika z danych przedstawionych w Raporcie Rocznym z 2011 roku, przygotowanym przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) średnie stężenie 137Cs w powierzchniowej warstwie gleby w Polsce jest ciągle podwyższone (powyżej 1 kBq/m2) i wynosi 1,93 kBq/m2 w związku z powyższym wymaga stałego monitorowania. W artykule przedstawiono zachowanie się radionuklidów naturalnych i sztucznych w glebach w okolicy Zakładów Azotowych Puławy. Do tej pory gleby na tym obszarze badane były pod kątem skażeń chemicznych, a nie radiologicznych. Omówiono również koncentracje radionuklidów naturalnych i sztucznych takich jak: 210Pb, 137Cs, 40K, 228Ac w pionowym profilu glebowym, metodą spektrometrii promieniowania gamma przy użyciu detektora germanowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że stężenie sztucznego izotopu 137Cs w glebie jest niższe od zawartości naturalnych izotopów 40K czy 210Pb.
EN
The natural environment is exposed to pollution with chemical substances including radioactive elements. Certain class of elements has been in the earth’s crust since its formation and they have been up to this day. These elements form a group of natural radioactive isotopes which include 40K, 238U, 235U and 232Th. In addition to this type of radioactive elements the natural environment can be polluted with radioisotopes such as 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240Pu or 241Am, which are released as a consequence of human activity. The main source of these elements are nuclear reactor incidents, processing and storing nuclear fuels as well as the use of nuclear methods in the industry and in medicine. The pollution due to human activity is one of the main hazards to the soil in Poland, because soil serves as a buffer which stores chemical substances both of natural origin and of anthropogenic origin. The data in the Annual Report from year 2011 prepared by the Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR, Central Laboratory for Radiological Protection) shows that the average concentration of 137Cs in the surface layer of soil in Poland is still elevated (over 1 kBq/m2) and equal 1,93 kBq/m2 thus requiring constant monitoring. That is why the paper describes the behavior of radionuclides of natural origin and of anthropogenic origin in the soil surrounding the Zakłady Azotowe Puławy (factory of nitrogen derivatives near Puławy, Poland). So far the soil in this area has been examined in terms of chemical pollution but not in terms of radiological pollution. In this article we present the results about the concentration of radionuclides of natural and anthropogenic origin such as 210Pb, 137Cs, 40K, 228Ac in the vertical soil structure using the method of gamma radiation spectroscopy and a germanium detector. Our data has shown that the concentration of the artificial isotope 137Cs in the examined soil is lower than the concentration of the natural isotopes 40K or 210Pb.
PL
Przedstawiono zmianę rozkładu twardości stali ulepszanej cieplnie (pancernej) ARMOX 370T Class 2 w obszarze napoiny wykonanej metodą MAG drutem SG2 oraz drutem G18 8 Mn. W przeprowadzonych eksperymentach napoiny reprezentują różne klasy spoin sczepnych zarówno pomiędzy elementami z tego samego materiału, jak i spoiny sczepne pomiędzy elementami wykonanymi ze stali ARMOX 370T Class 2, a przyrządami usztywniającymi i montażowymi wykonanymi ze stali konstrukcyjnej. Zmiennymi parametrami procesu napawania były: temperatura podgrzewania wstępnego, rodzaj materiału dodatkowego, długość napoiny oraz energia liniowa napawania. Monitorowano także parametry spawania. Wykonane napoiny poddano ocenie wizualnej, badaniom metalograficznym makroskopowym i mikroskopowym oraz zbadano rozkład twardości w obszarze napoin. Wyniki badań wskazały, że w celu ograniczenia twardości w obszarze wokół napoiny (spoiny sczepnej) jej długość powinna wynosić co najmniej 25 mm. Podgrzewanie wstępne do napawania i stosowania niskiej energii liniowej napawania także powoduje obniżenie twardości w materiale rodzimym wokół napoiny (spoiny sczepnej). Gatunek zastosowanego drutu nie wpływa na maksymalne wartości twardości w obszarze napoiny.
EN
The article presents the change in the distribution of hardness of ARMOX 370T Class 2 steel in the area around the bead on plate weld made by GMA SG2 wire and G18 8 Mn wire. In the experiments welds represent different classes of tack welds between elements of the same material and tack welds between elements made of steel ARMOX 370T Class 2 and the stiffening and mounting devices made of structural steel. Welding variable were: preheat temperature, type of filler metal, length of weld and heat input. Welding parameters were monitoring during the welding. Tack welds were examined visually and cross section of welds were observed on microscope at macro and micro magnification. Also hardness distribution in the area around weld was tested. Results of tests show that the length of bead on plate (tack weld) should be at least 25 mm to keep the hardness in acceptable limits. Preheating and low heat input in also results in lowering the hardness in the base metal near weld. Type of welding wire does not influence the maximum value of hardness in the area of weld.
9
Content available remote Przegląd eksploatacyjnych właściwości parkingowego systemu kontroli dostępu
PL
Artykuł dotyczy eksploatacyjnych właściwości parkingowo-garażowego systemu kontroli dostępu. W ramach tego tematu szczególna uwaga zwrócona jest na następujące zagadnienia: - istota i przeznaczenie parkingowego systemu kontroli dostępu (PSKD); - wykaz funkcji użytkowych PSKD; - przegląd ważniejszych procedur obsługowych PSKD; - analiza struktury niezawodnościowej typowego parkingowego systemu kontroli dostępu; - przegląd właściwości niezawodnościowych mediów transmisyjnych stosowanych w PSKD. System kontroli ruchu na terenie parkingowo-garażowym realizuje ważne zadania, zarówno pod względem efektywności wykorzystania miejsc postojowych i niezawodności działania infrastruktury parkingowej,jak również pod względem bezpieczeństwa znajdujących się na terenie parkingu osób i pojazdów. W artykule przeprowadzono analizę struktury funkcjonalnej parkingowego systemu kontroli dostępu i podano wzór wyrażający prawdopodobieństwo zdatności systemu. Na tej podstawie można wskazać, które moduły systemu mają decydujący wpływ na niezawodność jego działania. Nie trudno zauważyć, że modułem o podstawowym znaczeniu jest centrala zarządzająca systemem. Niezawodność działania centrali jest uzależniona nie tylko od niezawodności jej podzespołów ale także od jakości oprogramowania oraz niezawodności sieci połączeń pomiędzy modułami systemu. Przegląd właściwości niezawodnościowych stosowanych mediów transmisyjnychjest istotnym fragmentem opracowania.
EN
The paper presents the operating characteristics of a parking-garage access control system. Within this theme, special attention is paid to the following issues: - essence and destiny of parking access control system (PACS); - list of utility functions(PACS); - an overview of the most important maintenance procedures(PACS); - analysis of the reliability structure of a typical parking access control system; - an overview of the reliability properties of transmission media used in PACS. Traffic control system in the parking-garage performs important tasks. Both in terms of efficient use of parking places and reliability of the parking infrastructure as well as in terms of security located on the parking lot of people and vehicles. In the paper has been analyzed the functional structure of a parking access control system. Defined herein the probability pattern of usefulness. This gives a basis to identify which systems modules have the greatest impact on reliability. Is easy to see that the primary importance module is the control management system. The reliability of the unit depends not only on the reliability of its components, but also on software quality and reliability of network connections between system modules. The properties overview of transmission media applied reliability is an important part of the paper.
PL
W artykule analizuje się procesy komunikacji w systemach zarządzania urządzeniami parkingowymi. W rozważaniach tych szczególną uwagę zwraca się na aspekty eksploatacyjno-bezpiecznościowe wymiany danych pomiędzy sterownikami automatyki parkingowej. W wyniku przeprowadzonej analizy sporządzono opis charakterystycznych stanów obsługowych i użytkowych układu i procesu komunikacji dla przypadków transmisji: bez zabezpieczeń, z zachowaniem kontroli integralności oraz z zabezpieczeniami w postaci mechanizmów zapewniających poufność przesyłanych danych.
EN
Communication processes in parking space devices management systems are analyzed in the article. In consideration special attention is paid to the aspects of operational and security data exchange between parking space automation controllers. Description of the characteristic service and useful states of system communication process for cases of transmission: unprotected, the integrity and security mechanisms ensuring the confidentiality of transmitted data, after analysis was prepared.
EN
Communication between the process stations of the distributed control system is carried out. By the supervision and therapeutic systems of the stations communication process diagnosis is performed. Supervision and therapeutic systems are responsible for the security of transmitted data. The security is considered in this article mainly in the aspect of resistanceto external destructive factors on the data transmission process. It is assumed that the transmission security can be provided by mechanisms protecting the integrity of the transmitted data. Correctness of the data is controlled by using one-way hash function calculated on the basis of the transmitted value variable and also is attached to the transmitted data. This allows to maintain the integrity of the transmitted process data. A solutions using one-way hash function to protection of the transmission before changing message contents (caused by eg. intruder interference) are proposed in the article.
PL
Pomiędzy stacjami procesowymi rozproszonego systemu sterowania prowadzona jest komunikacja. Układy dozorująco-terapeutyczne stacji systemu realizują diagnozowanie procesu komunikacji i odpowiadają za bezpieczeństwo przesyłanych danych. Bezpieczeństwo to jest rozpatrywane w niniejszym artykule głównie w aspekcie odporności na działanie zewnętrznych czynników destrukcyjnych na proces transmisji danych. Przyjmuje się przy tym, że bezpieczeństwo transmisji może być zapewnione za pomocą mechanizmów chroniących integralność przesyłanych danych. Poprawność danych kontrolowana jest za pomocą wykorzystania jednokierunkowej funkcji skrótu obliczanej z wartości przesyłanej zmiennej i dodatkowo dołączanej do transmitowanych danych. W artykule proponuje się rozwiązania wykorzystania jednokierunkowej funkcji skrótu do zabezpieczenia transmisji przed zmianą jej treści spowodowaną np. ingerencją intruza.
12
Content available remote Reliability analysis of radioamateur communication
EN
The following article describes diagnostic and reliability aspects of amateur radio communications. The intention of precise measuring of quality and accuracy of every contact was present in ham radio from very beginning. The reports were sent and they are still used today, in many variants. In time, the tools to measure ionosphere state and propagation conditions emerged. They are fundamental for communication, especially long distance ones. The article concentrates on description of digital amateur mode, JT9. This mode is very effective, enables worldwide reach and requires simple tools.
PL
Opracowanie zwraca uwagę na aspekty niezawodnościowe w łączności realizowanej w ramach amatorskiego ruchu radiokomunikacyjnego. Wskazuje na permanentne starania o poprawę jakości i niezawodności tej formy łączności. W efekcie podejmowanych działań powstały (i nadal są opracowywane) narzędzia do badania stanu jonosfery i jakości propagacji, które są fundamentalne dla łączności, szczególnie dalekich. Artykuł koncentruje się na jednym z najnowszych trybów cyfrowej łączności amatorskiej, JT9. Charakteryzuje się on wysoką skutecznością, imponującym zasięgiem i prostotą użycia.
13
Content available remote Weldability of Toughened Steels Used in Ballistic Shields
PL
Scharakteryzowano wybrane stale ulepszane cieplnie stosowane na osłony balistyczne. Przedstawiono wymagania norm co do własności i składu chemicznego tych stali, a także wymagania, jakie muszą spełniać w przypadku wykorzystania ich na osłony balistyczne. Opisano i wymieniono zalecenia związane z procesem spawania tych stali. Porównano równoważniki węgla Ce wybranych gatunków stali stosowanych na osłony balistyczne, a także sugerowane przez producentów stali temperatury podgrzewania wstępnego. Z analizy zebranych informacji wynika, iż do spawania tych stali należy stosować procesy niskowodorowe, które zapewniają zawartość wodoru dyfundującego poniżej 5 cm3 na 100 g stopiwa. Podgrzewanie wstępne jest zalecane dla blach o grubości powyżej 30 mm, a temperatura międzyściegowa nie może przekraczać 200oC. Spawanie należy prowadzić wielościegowo, stosując materiały dodatkowe wysokostopowe, o strukturze austenitycznej, najlepiej z gatunku G 18 8 Mn. W przypadku spawania w osłonach gazowych należy dobierać mieszanki na bazie argonu; zalecane: 82% Ar + 18% CO2 lub 92% Ar + 8% CO2.
EN
The article characterises selected toughened steels used in the production of ballistic shields, presents standard requirements in terms of the proper¬ties and chemical composition of these steels as well as enumerates and discusses guidance on the welding of such steels. The article also presents the results concerning the comparison of the carbon equivalents (Ce) of selected steels used for ballistic shields and preheating temperatures suggested by steel producers. The analysis of collected information revealed that the above named steels should be welded using low-hydrogen processes ensuring the obtainment of a diffusive hydrogen content below 5 cm3 per 100 g of the weld deposit. It was also ascertained that sheets having thicknesses above 30 mm should be subjected to preheating and that interpass temperature should not exceed 200°C. In addition, it was determined that welding should be performed using multiple runs and austenitic high-alloy filler metals, preferably G 18 8 Mn and that gas mixture-shielded welding processes should be performed using argon-based mixtures; preferably 82% Ar + 18% CO2 or 92% Ar + 8% CO2.
PL
Kolejna, już 17. odsłona szczecińskich Targów Roślin i Architektury Krajobrazu MIASTO OGRÓD – Zielony Design za nami. – Nieprzypadkowo organizujemy te targi w Szczecinie – zaznaczyła podczas uroczystego otwarcia wystawy prezes Międzynarodowych Targów Szczecińskich – Małgorzata Lis. – Ponad połowę powierzchni miasta zajmują tereny zieleni i zbiorniki wodne. Szczecin ma 16 parków, prawie 100 zieleńców i innych ciekawych miejsc, w których można odpocząć – dodała.
PL
W rozpatrywanym, rozproszonym systemie sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym - łączącym stacje procesowe przy pomocy protokołu TCP/IP (Ethernet). Transmisja danych procesowych jest zabezpieczona programowo. Elementami zabezpieczającymi są: uwierzytelnianie, przesył kluczy asymetrycznych, przesył kluczy symetrycznych, właściwa - zabezpieczona transmisja danych procesowych. W artykule przedstawiono sposób działania układu dozorująco-terapeutycznego odpowiedzialnego za etap związany z wymianą kluczy szyfrujących pomiędzy stacjami procesowymi i przygotowaniem stacji do transmisji danych procesowych.
EN
In the discussed distributed control system communication carried out at process level - linking process stations using TCP/IP (Ethernet). Process data transmission is software protected. Authentication, transmission of asymmetric keys, symmetric keys transmission, secure data transmission process are security features. The article presents behavior of the supervising and therapeutic system responsible for the step associated with the exchange of encryption keys between process stations and station preparation for data transmission process.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zwiększenia poziomu bezpieczeństwa obiektu dzięki zastosowaniu identyfikacji biometrycznej. Opracowana metoda to autorska implementacja liniowej analizy dyskryminacyjnej (ang. LDA) na potrzeby identyfikacji tożsamości w oparciu o obraz twarzy. Zaprezentowane w referacie badania zastosowania metody, zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do warunków rzeczywistych.
EN
This paper presents a method for increasing the level of technical object security through biometric identification. The developed method is an original implementation of Linear Discriminant Analysis (LDA) for identity identification based on facial image. Presented in the pages of the article method has been tested in laboratory conditions similar to those real ones.
17
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa przesyłu danych w przemysłowym systemie sterowania
PL
Rozpatruje się dwa przypadki komunikacji w przemysłowym rozproszonym systemie sterowania. W pierwszym wariancie testuje się zabezpieczenie komunikacji pomiędzy sterownikami przemysłowymi. W drugim wariancie – diagnozuje się bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy stacją procesową i stacją operatorską. Komunikacja w systemach testowych oparta jest na standardzie Ethernet. W rozpatrywanych konfiguracjach rozproszonego systemu sterowania komunikacja odbywa się na poziomie procesowym, łączącym stacje procesowe i stacje operatorskie przy pomocy protokołu z rodziny TCP/IP. W referacie przedstawiono eksperymenty diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji.
EN
Two cases of the communication in an industrial distributed control system are considered. In the first variant communication security between industrial controllers is tested. In the second option - vulnerability between process station and operator station is tested. The communication in the test systems is based on Ethernet standard. In the analyzed configurations of distributed control system, communication takes place at the process level connecting process stations and operator station using TCP/IP family protocol.
PL
Artykuł poświęcony jest propozycji systemu zabezpieczenia transmisji danych pomiędzy stacjami przemysłowego systemu sterowania. Opisano możliwe warianty zabezpieczenia komunikacji pomiędzy stacjami procesowymi oraz pomiędzy stacją procesową i operatorską. Mechanizm zabezpieczenia transmisji bazuje na algorytmach szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego. Proces uwierzytelniania wykorzystuje token programowy i algorytm obliczania jednokierunkowej funkcji skrótu. Podano schemat nawiązania zabezpieczonego połączenia pomiędzy stacjami, w tym etapu uwierzytelniania stacji i szyfrowania przesyłu danych. Proces zabezpieczenia transmisji składa się z czterech podprocesów: (I) uwierzytelniania; (II) transmisji kluczy asymetrycznych publicznych; (III) transmisji klucza symetrycznego; (IV) transmisji danych. Przedstawiony proces zabezpieczania transmisji został zrealizowany w sterowniku przemysłowym oraz w jego emulatorze. Wykorzystano do tego celu języki programowania zgodne z normą PN-EN 61131. Funkcje zostały zaimplementowane w formie bloków funkcyjnych użytkownika umożliwiających zawarcie w strukturze bloku fragmentów mieszanego kodu (w języku ST i FBD) i podzielonych na sześć kategorii: obsługa szyfrowania asymetrycznego; pomocnicze funkcje szyfrowania asymetrycznego; obsługa szyfrowania symetrycznego; pomocnicze funkcje szyfrowania symetrycznego; obsługa obliczania wartości funkcji skrótu; pomocnicze funkcje konwersji.
EN
The theme of this paper is to present the data transmission security system between the stations of the industrial control system. The possible options for secure communications between process stations, as well as between process and operator station are described. Transmission security mechanism is based on algorithms for symmetric and asymmetric encryption. The authentication process uses a software token algorithm and a one-way hash function. The algorithm for establishing a secured connection between the stations, including the authentication process and encryption of data transmission is given. The process of securing the transmission consists of 4 sub-processes: (I) authentication; (II) asymmetric, public keys transmission; (III) symmetric key transmission; (IV) data transmission. The presented process of securing the transmission was realized in the industrial controller and emulator. For this purpose, programming languages in accordance with EN 61131 were used. The functions were implemented as user function blocks. This allows us to include a mixed code in the structure of the block (both: ST and FBD). Available function categories: support of the asymmetric encryption; asymmetric encryption utility functions; support of the symmetric encryption; symmetric encryption utility functions; support of the hash value calculations; utility functions of conversion.
PL
Omówiono wpływ wybranych środków ogniochronnych na palność żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5). Jako inhibitory spalania zastosowano hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol), polifosforan melaminy (PFM) oraz organicznie modyfikowany montmorylonit (MM) w różnych stężeniach masowych. Stopień uniepalnienia wybranych materiałów określono na podstawie pomiaru wskaźnika tlenowego (LOI) i ciepła spalania (PCS). Wyznaczono również temperatury powierzchni materiałów, przy których nastąpił samozapłon ich palnej fazy gazowej oraz przeprowadzono analizę termograwimetryczną w celu określenia stabilności termicznej badanych materiałów. Zarówno w przypadku pomiaru LOI, jak i PCS najskuteczniejszym środkiem ogniochronnym okazał się PFM użyty w ilości 10% mas. Najwyższą temperaturę powierzchni w chwili samozapłonu otrzymano w przypadku gęstości promieniowania cieplnego 30 kW/m² dla próbki Ep 5 + 2% MM + 5% PFM.
EN
A com. epoxy resin was reinforced by addn. of nanosized org. modified montmorillonite, AlO(OH), oligomeric Me ethylphosphate or/and melamine polyphosphate, cured with triethylenetetraamine and studied for O₂ index, combustion heat and sp. temps. (termogravimetry). The addn. of melamine polyphosphate (10% by mass) resulted in the highest increase in O₂ index (by 18%) and the highest decrease in the combustion heat (by 18%). The highest surface temp. at the autoignition was found after addn. of montmorillonite (2% by mass) and melamine polyphosphate (5% by mass).
20
Content available remote Diagnozowanie zagrożeń komunikacji w przemysłowym systemie sterowania
PL
W rozpatrywanym, rozproszonym systemie sterowania komunikacja odbywa się na dwóch poziomach: procesowym - łączącym stacje procesowe przy pomocy protokołu TCP/IP (Ethernet) oraz obiektowym - łączącym stację procesową z rozproszonymi modułami wejść/wyjść, wykorzystującym magistralę CAN. W referacie przedstawiono kilka eksperymentów diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa komunikacji dotyczących poziomu procesowego i obiektowego.
EN
In the discussed distributed control system communication carried out at two levels: process level - linking process stations using TCP/IP (Ethernet), and object level - connecting the process station with distributed I/O modules, using the CAN bus. This paper presents some experiments diagnosing the security threats of communications concerning the process level and object (sensor) level.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.