Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper considers the problem of information credibility. Currently, such a problem is affecting scientists, as well as ordinary people who are dependent on information networks. Hence, the Author formulates three postulates that should be observed in dealing with the quality of information: P1 – identify the source of information, P2 – determine the level of credibility of the information source, P3 – recognize the purpose of information dissemination. The first two postulates are universal because they are applicable to all the users of information. The third becomes more and more important in the social and political choices of citizens. In scientific work, empirical facts are being transformed to empirical data (increasingly, to the form of big data) which are results of advanced registration and processing by means of technical and information science tools, such as: a) technical transforming the empirical signal into information; b) statistical selection of signals, and, next, statistical processing of the received data; c) assessment of results for suitability in applications. Other “epistemic” factors, however, are also involved, as: d) conceptual apparatus used for idealization (and then for interpretation), e) assessment of the results in terms of compliance with the epistemological (sometimes, also commercial or ideological) position. All these factors should be the subject of careful study of errology proposed by P. Homola.
PL
Rozważany jest problem wiarygodności informacji. Problem ten dotyka zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi zależnych od sieci informacyjnych. Sformułowano zatem trzy postulaty, które są niezbędne do dbania o jakość informacji: P1 – zidentyfikowanie źródła informacji, P2 – określenie poziomu wiarygodności źródła informacji, P3 – ustalenie celu rozpowszechniania informacji. Pierwsze dwa postulaty są uniwersalne, ponieważ dotyczą wszystkich użytkowników informacji. Trzeci staje się coraz ważniejszy w wyborach społecznych i politycznych obywateli. W pracy naukowej fakty empiryczne przekształcane są w dane empiryczne (coraz częściej w postaci tzw. big data), które są wynikiem coraz bardziej zaawansowanego rejestrowania i przetwarzania za pomocą narzędzi technicznych i informatycznych, takich jak: a) techniczne przekształcenie sygnału empirycznego w informację, b) statystyczny dobór sygnałów i dalsze przetwarzanie statystyczne otrzymanych danych, c) ocena wyników pod kątem przydatności w zastosowaniach. W grę wchodzą jednak także inne czynniki „epistemiczne”, takie jak: d) aparat pojęciowy wykorzystywany do idealizacji (a następnie interpretacji), e) ocena wyników pod kątem zgodności z pozycją epistemologiczną (czasem także komercyjną i ideologiczną). Wszystkie te czynniki powinny być przedmiotem dokładnego studium tzw. errologii zaproponowanej przez P. Homola.
2
Content available Science. Knowledge. Philosophy
EN
Purpose: The publication discusses the mutual relations between philosophy, science and cognition. Methodology: The main method is the analysis of the subject literature. Findings: The article discusses issues of epistemological nature, describes the mechanism that enables cognition as both an experience and an act of will. Social implications: For European culture, the concept of truth is fundamental, and can be interpreted as a practical value in life or as a never-ending search for the meaning of human existence. Originality/value: The result is recognition that science and philosophy, both cognitive categories ultimately provide the starting point for research on the status of man as a being above the biological and for research on his moral condition.
PL
Zamieszczono treść wykładu, który wygłosił prof. Lech Czarnecki podczas uroczystości nadania Mu doktoratu honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Autor naświetlił problemy poszukiwania prawdy. Stwierdził m.in., że zasoby ziemskie są ograniczone, a jedynie pomysłowość ludzka jest nieograniczona w dobrym i złym. Wyłącznie ludzkiej odkrywczości można przypisać nadzieję na przezwyciężanie ograniczeń i racjonalne gospodarowanie zasobami. Ważne jest, aby domena prawdy i domena poznania były tożsame.
EN
This is the content of the lecture given by prof. Lech Czarnecki during the ceremony of awarding him an honorary doctorate from the Kielce University of Technology. The author highlighted the problems of searching the truth in Building Materials Engineering. He stated, among others, that terrestrial resources are limited, and only human creativity is unlimited in its potential for good and evil. We can attribute the hope to overcome constraints and to manage these resources reasonably only to human inventiveness. It is important for the domains of truth and cognition to be identical.
EN
Counterfeit news has gotten an essential subject of exploration in an assortment of solicitations including semantics and programming building. In this work, clarification of how the issue is drawn nearer from the point of view of fundamental language managing, with the objective of building a framework to subsequently see misdirection in news. The rule challenge in this line of examination is gathering quality information, i.e., occasions of phony and true reports on a sensible dispersing of subjects. In this paper, a novel truth acknowledgment system with near words thoughts is added to the versatile and overwhelming truth disclosure structure used previously. By the use of practically identical words thoughts, the controlled fake news can be recognized with much basic and snappier. The features add up same meaning words which are compared using Jaccard algorithm in the main algorithm to detect a greater number of fake news with reliability score. The reliability score is calculated by combining independent score, attitude score and uncertainty score. The implemented software is found to be having better accuracy and results compared to existing truth detection methods.
EN
As a primary objective of this study, data were evaluated in the areas of advertising perception and the relationship between gender-generational characteristics was pointed out (generation Y and Z), moreover the selected types of advertising were mentioned. The types of advertising (advertising on TV, social networks, etc.) can acquire various forms (most annoying, most trusted, etc.) in gender-generational characteristics, which can affect the reputation of the organization. The data were obtained through a questionnaire research. The sample consisted of 296 responses. The data collection was implemented in early 2018. A significant difference was found in the perception of advertising in all dimensions among the categories of gender-generational characteristics except the 'most memorable'. Differential analysis was carried out, where significant differences occurred in a number of cases. Furthermore, a correspondent analysis was applied, in which the areas of perceptions of advertising had shown very close relations in several cases. The disadvantage of the research is that it is realized only in Slovakia.
PL
Jako główny cel tego badania oceniono dane w zakresie postrzegania reklamy oraz wskazano związek między cechami pokoleniowo-płciowymi (pokolenie Y i Z), ponadto wymieniono wybrane rodzaje reklamy. Rodzaje reklam (reklama w telewizji, portale społecznościowe itp.) mogą przybierać różne formy (najbardziej irytujące, najbardziej godne zaufania, itp.) w cechach płciowych, które mogą wpływać na reputację organizacji. Dane uzyskano za pomocą badań ankietowych. Próbka składała się z 296 odpowiedzi. Gromadzenie danych zostało wdrożone na początku 2018 r. Znaczącą różnicę stwierdzono w postrzeganiu reklamy we wszystkich wymiarach wśród kategorii cech pokoleniowych, z wyjątkiem "najbardziej zapadających w pamięć". Przeprowadzono analizę różnicową, w której znaczące różnice wystąpiły w wielu przypadkach. Ponadto zastosowano analizę korespondencyjną, w której obszary percepcji reklamy w kilku przypadkach wykazywały bardzo bliskie relacje. Wada badań polega na tym, że jest ona realizowana tylko na Słowacji.
PL
Zmiana stereotypów hamujących rozwój gospodarczy jest zadaniem trudnym do wykonania, ponieważ społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, jak głęboko tkwią one w mentalności ludzi od wielu pokoleń. Do najbardziej zakorzenionych należą te, za którymi stoi matematyka i głębokie przekonanie, że demokracja chociaż jest najgorszym z ustrojów, to jako jedyna zapewnia wolność obywatelom i wzrost gospodarczy kraju. Nad stereotypami w matematyce nikt w zasadzie nie dyskutuje, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści społeczeństwu i ich zmiana wydaje się niemożliwa do zrealizowania. Podobnie stereotypy dotyczące demokracji na stałe zakorzeniły się w umysłach obywateli większości krajów. Lecz w tym przypadku korzyści z ich pielęgnowania nie są już tak oczywiste. Destruktywny charakter stereotypów przejawia się tym, że niektórzy będą opowiadali się za starymi wartościami, mimo że postęp cywilizacyjny czyni z nich hamulec dalszego wzrostu gospodarczego. W pracy wykorzystano metodę teorii ugruntowanej, która przez swoją elastyczność umożliwia odkrywanie nowych relacji w kontekście wzrostu gospodarczego.
EN
Changing the stereotypes that hinder economic growth is a difficult task, as the society does not realise how deeply they have been rooted in people's mentality for many generations. The most deeply rooted are those which are backed by mathematics and the profound conviction that democracy – even though it is the worst of political systems – is the only one that guarantees freedom to citizens and economic growth of the country. In principle, stereotypes are not put to discussion in mathematics, as they bring substantial benefits to the society and it seems impossible to change them. Similarly, stereotypes regarding democracy have taken permanent hold in minds of citizens of most countries. However, in this case benefits resulting from cultivating such stereotypes are not so obvious. The destructive nature of stereotypes is shown by the fact that some people will be supporting the old values even though in view of civilisation development they act as a brake on further economic growth. This paper applies the grounded theory method whose flexibility enables discovering new relations in the contexts of economic growth.
7
Content available remote Kategoria prawdy w języku architektury
PL
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest kategoria prawdy w języku sztuki użytkowej, jaką jest architektura, z pewnej określonej płaszczyzny badawczej. Tą płaszczyzną badawczą jest semiotyka, a analizowaną koncepcją prawdy jest klasyczna definicja prawdy. W artykule bada się relację prawdziwościową w dziedzinie opisu niewerbalnych zjawisk komunikatywnych pomiędzy formą, funkcją i funkcjonowaniem rozumianych jako symbol - odniesienie - przedmiot odniesienia.
EN
Taking a semiotic point of view, the paper attempts to answer the question what the category of truth in the language of architectural art is. The object of the analysis is the correspondence theory of truth. The paper examines the relationship of truth in the description of non-verbal communicative phenomena occurring between form, function and functioning understood as a symbol - reference - object reference.
8
Content available remote The truth in scientific research on examples from tribology.
EN
Th paper presents principal conceptions applied in practice of scientific research and classical model of science creation basing on verification, i.e. confirmation of scientific hypotheses and, on the other hand, on falsification that allows to reject false hypotheses. Examples of one of the authors' scientific publications submitted to critical examination by adversaries as well as our critical examination of scientific work published by others are given. The above mentioned practice is an essential element in the method leading to reliable science progress.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia stosowane w procedurze badań naukowych, klasyczny model tworzenia (pozyskiwania) rzetelnej wiedzy naukowej opartej z jednej strony o werfikację, czyli potwierdzanie prawdziwości hipotez naukowych, a z drugiej o falsyfikację prowadzącą do odrzucania fałszywych hipotez. Omówiono także kilka przykładów dotyczących krytyki publikacji własnych jednego z autorów tej pracy przez oponentów zewnętrznych i na odwrót - naszej krytyki prac opublikowanych przez innych. Procedura powyższa jest bowiem istotnym elementem w metodzie pozyskiwania rzetelnej wiedzy naukowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.