Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The effect of encapsulation of LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage powdered material, with thin magnetron sputtered layer of SiC, on basic hydrogenation parameters of the composite hydride electrode has been discussed. The multicycle galvanostatic charge/discharge method allowed to determine electrode hydride capacity, exchange current density of the H2O/H2 system, and evaluate material tendency to corrosion degradation. The electrochemical diagnostic experiments carried out at room temperature, at charge/discharge rates of −186/+186 mA g−1 , revealed the initial discharge capacities on the level of 289 mA h g−1 for the tested electrodes. The presence of SiC layers on hydride powder improves kinetics of hydrogen electrosorption process.
PL
Badano wpływ enkapsulacji materiału magazynującego wodór LaNi4.5Co0.5 cienką warstwą SiC, uzyskiwaną przez rozpylanie magnetronowe, na podstawowe parametry kompozytowej elektrody wodorkowej. Galwanostatyczna wielocykliczna metoda ładowania/rozładowania pozwoliła określić pojemność wodorkową, gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 i ocenić tendencję materiału do degradacji korozyjnej. Charakterystyki elektrochemiczne zmierzone w temperaturze otoczenia przy szybkościach ładowania/rozładowania równych −186/+186 mA g−1 pozwoliły ustalić, iż początkowe pojemności rozładowania badanych elektrod są na poziomie 289 mA h g−1 . Obecność warstw SiC na materiale proszkowym poprawia kinetykę procesu elektrosorpcji wodoru.
EN
High rate dischargeability (HRD) of surface modified LaNi4.5Co0.5 powder composite hydride electrodes has been studied. Two kinds of multicomponent thin coatings of MCrFeCoNi composition (M = V or Mn) have been deposited on LaNi4.5Co0.5 material powder fraction of 20 - 50 μm using magnetron sputtering method. The galvanostatic charge/ discharge technique has been applied at some discharge rates (in the range of 1C to 5C) to determine the HRD behavior. The improvement in HRD parameter has been observed for both of the examined coatings.
PL
Badano rozładowywalność przy wzrastających prądach anodowych (HRD) kompozytowych elektrod wykonanych z modyfikowanych powierzchniowo proszków stopu wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 (frakcja 20 - 50 μm). Metodą rozpylania magnetronowego wytworzono na badanych proszkach dwa rodzaje cienkich warstw multimetalicznych MCrFeCoNi (M = V lub Mn). Dla oceny odporności na HRD modyfikowanych proszków zastosowano technikę galwanostatycznego ładowania / rozładowania przy kilku szybkościach rozładowania (w zakresie 1C do 5C). W przypadku obu rodzajów zastosowanych powłok stwierdzono poprawę parametru HRD.
EN
Electrochemical hydrogen storage behavior of LaNi4,5Co0,5 powder composite electrode cycled in 6M KOH solution at increased discharge rates is discussed. Galvanostatic charging/discharging technique has been applied to determine high rate discharge ability (HRD) after N = 15 and N = 60 cycles. The anodic plots for both tested options are typical: electrode potential nearly linearly (with very low slope) increases with electrode discharge and then sharply jumps towards Eend = –0.5V (HgO/Hg) after electrode full dehydrogenation. Maximum discharge capacity (298 mAh·g–1 at –0.5C/+0.5C i.e. –186/+186 mA·g−1 ) has been achieved after N = 31 cycles. The HRD markedly decreases with electrode cycling. After 15 cycles the HRD falls to 46.8 % at discharge rate of 5C. The SEM examinations reveal severe structural deterioration of the electrode, especially evident after 60 cycles at the greatest discharge rates.
PL
Dyskutowane jest elektrochemiczne zachowanie cyklowanego stopu wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 w środowisku 6M KOH, przy wzrastających szybkościach rozładowania. Dla wyznaczenia zdolności do rozładowywania przy wysokich prądach anodowych (HRD), zastosowano technikę galwanostatycznych krzywych ładowania/rozładowania. Zmiany HRD mierzono po N = 15 i N = 60 cyklach. Proces anodowego rozładowania dla dwu wymienionych opcji wykazywał typowe przebiegi: potencjał elektrodowy nieznacznie wzrasta, po czym, po całkowitym utlenieniu wodoru, obserwuje się jego gwałtowny skok do wartości Eend = –0,5V (HgO/Hg). Maksymalną pojemność rozładowania (298 mAh·g–1 przy –0,5C/+0,5C, tj. –186/+186 mA·g−1 ) elektroda osiąga po N = 31 cyklach. Parametr HRD wyraźnie maleje wskutek cyklowania. Po 15 cyklach HRD osiąga poziom 46,8% dla szybkości rozładowania równej 5C. Obserwacje SEM ujawniają silną destrukcję strukturalną elektrody, szczególnie ewidentną dla 60 cykli przy największych szybkościach rozładowania.
EN
Two constant potential discharge (CPD) methods, corresponding to long- (> 2000 s) and short time discharge (100 - 500 s) from full cathodic hydrogenation (CPD-LT and CPD-ST methods) have been applied to evaluate atomic hydrogen diffusivity in LaNi4.5Co0.5 powder composite electrodes cycled in 6M KOH solution. The apparent diffusion coefficients of H (DH) are generally greater for CPD-ST method. What is more, the nature/ direction of changes of DH with cycling is different for the both methods: DH decreases with cycle number (N) in case of CPD-LT method and increases for the CPD-ST one. The reasons of such reverse behavior are discussed in terms of material fragmentation caused by cycling and interaction of material passivation products with hydrogen.
PL
Do oceny dyfuzyjności atomowego wodoru w obrębie elektrod kompozytowych na bazie proszkowego materiału LaNi 4.5 Co0.5 cyklowanego w 6M KOH zastosowano dwie potencjostatyczne metody rozładowania (CPD) odpowiadające długim- (> 2000 s) i krótkim czasom rozładowania (100 - 500 s) od pełnego katodowego nasycenia materiału wodorem (metody CPD-LT i CPD-ST). Pozorne współczynniki dyfuzji atomowego wodoru (DH) wykazują generalnie większe wartości dla metody CPD--ST. Dodatkowo, charakter zmian DH wskutek cyklowania jest różny dla obu metod: współczynnik ten maleje ze wzrostem numeru cyklu (N) w przypadku metody CPD-LT zaś wzrasta dla metody CPD-ST. Przyczyny takiego przeciwnego typu zależności są dyskutowane pod kątem fragmentacji cząstek materiału spowodowanej cyklowaniem a także oddziaływania produktów pasywacji materiału z wodorem.
5
Content available remote Forging of Mg/Al bimetallic handle using explosive welded feedstock
EN
The paper presents the results of investigation into the possibility of employing the forging process to produce aluminium-clad magnesium products. The purpose of the investigation was to develop and implement the technology of Mg/Al bimetal feedstock screw press forging and to compare the corrosion resistance of the product with that of an identical product made of a magnesium alloy. The feedstock was round 22.5 mm-diameter and 160 mm-length Mg/Al bars that had been produced using the explosive welding method. As an example product, a door handle used in helicopter production was selected. For comparison purposes, the door handle was also forged of magnesium alloy AZ31. After the forging process, the both products were subjected to corrosion resistance testing. From the obtained results it was found that the forging of the assumed quality could be made in the process of forging on the screw press, and that the use of the aluminium cladding layer only slightly increased the mass of the finished products, while substantially improving its corrosion resistance.
6
Content available remote Ocena szybkości dyfuzji atomowego wodoru w kompozytowej elektrodzie LaNi4,5Co0,5
PL
Za pomocą metody Randlesa i Sevčika oceniono szybkość dyfuzji atomowego wodoru w kompozytowej elektrodzie LaNi4,5Co0,5. Ze względu na powolny transport wodoru w obrębie cząstek materiału aktywnego stosowano małe szybkości polaryzacji (0,01-0,1 mV/s). Przed każdym pomiarem woltamperometrycznym elektrody ładowano wodorem galwanostatycznie, dla zapewnienia im stężenia wodoru na poziomie 0,06 mol/cm3. Zmierzone wartości efektywnych współczynników dyfuzji (DH ok. 3·10-10 cm2) są obarczone błędem wynikającym z niepewności co do rzeczywistej powierzchni materiału aktywnego (S) w obrębie elektrody, dlatego bardziej miarodajny dla oceny jest iloczyn S2·DH. Iloczyn ten dla badanego materiału przyjmuje wartości ok. 10-8 cm6/s i maleje nieco ze wzrostem szybkości polaryzacji.
EN
The Randles-Sevčik relationship was used to evaluate at. H2 diffusivity in LaNi4.5Co0.5 composite electrode at low polarization rates (0.01–0.1 mV/s). The electrodes were cathodically hydrogenated before voltammetric measurements to provide them H2 concn. 0.06 mol/cm3. The effective diffusion coeffs. were affected by errors from the actual surface area of the active material (S), therefore more reliable for evaluation is the ratio of S2DH.
PL
W pracy scharakteryzowano odporność na korozję kwasową sześciu stopów żelaza zawierających dodatki od 0,007 do 1,03% wag. cyny. Stopy te uzyskano przez przetapianie w piecu Tammana czystego żelaza (99,98% Fe) z dodatkami spektralnie czystej cyny. Otrzymane wytopy poddano badaniom odporności na korozję kwasową, wykonując przyśpieszony test na korozję atmosferyczną, badania elektrochemiczne oraz pomiary szybkości korozji (określane z analizy roztworów korozyjnych na zawartość Fe2+). Wykonane pomiary elektrochemiczne pokazują, że zarówno w środowisku kwasu siarkowego, jak i zakwaszonego siarczanu sodu obecność 0,007−1,03% Sn w żelazie nie wykazuje istotnego wpływu na szybkość korozji badanych stopów. Uzyskane wartości ikor (wyznaczone na drodze ekstrapolacji do Ekor, jak i na podstawie Rp), w granicach ich błędu pomiarowego, można uznać za niezależne od zawartości cyny w stopie. Obserwuje się jednak wpływ obecności cyny na przebieg korozji atmosferycznej w kwaśnej mgle solnej – szybkość ta ulega zmniejszeniu w miarę wzrostu zawartości Sn w analizowanych próbkach.
EN
The study characterizes the acid corrosion resistance of six iron alloys containing additions from 0.007 to 1.03 wt. % of tin. The alloys were obtained by way of remelting in a Tamman furnace made of pure iron (99.98% Fe) with additions of spectrally pure tin. The obtained melts underwent studies of acid corrosion resistance by means of an atmospheric corrosion test, electrochemical tests and corrosion rate measurements (determination from the analysis of the corrosion solutions in respect of the Fe2+ content). The performed electrochemical measurements show that both in the environment of sulfuric acid and acidified sodium sulfate, the presence of 0.007−1.03% Sn in the iron does not exhibit a significant effect on the corrosion rate of the examined alloys. The obtained values of icor (determined by way of extrapolation to Ecor and based on Rp), within their measurement error, can be treated as independent of the tin content in the alloy. However, one can observe the effect of the presence of tin on the course of atmospheric corrosion in the acid salt spray – this rate is reduced with an increase of the Sn content in the analyzed samples.
EN
Anodic potentiodynamic polarization of dehydrogenated LaNi4.5Co0.5 compact electrode at very slow potential scan rate has been applied to evaluate material corrosion rate in 6 M KOH within passive region. Chronoamperometric measurements carried out at E = –0.2 V (HgO/Hg) allowed to obtain steady state anodic current of electrode passivation which corresponds to alloy stationary corrosion rate. It has been shown that corrosion rate determined in such a way is in very good agreement with alloy initial corrosion rate found on the basis of capacity fade of powdered, composite electrode prepared from this material.
PL
Do oceny szybkości korozji pozbawionej wodoru litej elektrody LaNi4.5Co0.5 w 6 M roztworze KOH zastosowano technikę potencjodynamicznej polaryzacji przy bardzo powolnym skaningu potencjału. Pomiary chronoamperometryczne wykonane przy E = –0,2 V (HgO/Hg) pozwoliły znaleźć ustaloną wartość prądu anodowego pasywacji elektrody, który odpowiada stacjonarnej szybkości korozji. Pokazano, że szybkość korozji wyznaczona w ten sposób jest w bardzo dobrej zgodności z początkową szybkością korozji znalezioną na podstawie spadku pojemności proszkowej, kompozytowej elektrody wykonanej z tego materiału.
EN
Surface of LaNi4.5Co0.5 hydride alloy powder has been modified by magnetron sputtering using silicon target. The process of composite electrodes cycling at −0.5 C/+0.5 C charge/discharge rates has been carried out in 6 M KOH throughout 40 cycles at ambient temperature. Deposition of thin Si films on the active powder improves its hydrogenation kinetics: the exchange current densities of H2O/H2 system are 5÷10% greater on the modified electrode. After some initial cycles, logarithm of discharge capacity linearly decreases with the number of cycles. For powders modified with silicon films, the slope of rectilinear segment of log Qdisch = f(N) relationship is 2.5 times lower than that for unmodified powder. The presence of Si film evidently decreases the electrode corrosion rate and prolongs the electrode half decay cycle number.
PL
Powierzchnię sproszkowanego stopu wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5 modyfikowano poprzez rozpylanie jonowe z użyciem targetu krzemowego. Proces cyklowania kompozytowych elektrod przeprowadzono z szybkościami −0.5 C/+0.5 C w 6M roztworze KOH w temperaturze otoczeniadla 40 cykli ładowania/rozładowania. Warstwy napylone poprawiają kinetykę elektrosorpcji wodoru przez proszek aktywny, gdyż w ich obecności gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 wzrasta o 5÷10%. Po kilku początkowych cyklach logarytm pojemności rozładowania elektrod liniowo maleje z liczbą cykli. Dla proszków modyfikowanych warstwą krzemu, nachylenia liniowych odcinków zależności log Qdisch = f(N) są 2,5 raza mniejsze niż dla proszku wyjściowego. Obecność filmu Si wyraźnie zmniejsza szybkość korozji elektrody i wydłuża cykl połówkowy jej degradacji korozyjnej.
EN
Corrosion rate of permeable porous materials can be determined from relation of given specimen extensive property versus exposure time in working fluid. Such an attempt allows to evaluate the corrosion process rate irrespectively of uncontrolled changes of sample effective surface. The changes of extensive physical parameter of porous hydride material is discussed on the example of the fade of specific hydride capacity (Q) for La(Ni,Co)5 type powder composite electrode. The advantageous role of active material encapsulation with Ni-P coatings is additionally pointed out. The actual capacity changes of the electrode are presented versus charge/discharge cycle number (N) in two kinetic variants: Q = f (N) and ln Q = f (N). In both cases correlation is very good, with determination coefficients ≈ 0.96. The slopes of rectilinear segments of these relationships correspond to corrosion degradation rate constants of nulland first order reactions, respectively. The integral kinetic equations have been used to determine corrosion rates as well as half capacity decay cycles of the porous hydride material.
PL
Szybkość korozji materiałów porowatych przepuszczalnych dla cieczy można określać na podstawie zmian wybranej właściwości ekstensywnej materiału w funkcji czasu ekspozycji w roztworze roboczym. Takie podejście pozwala na ocenę szybkości procesu korozyjnego bez uwzględniania trudnych do kontroli zmian efektywnej powierzchni próbki w trakcie ekspozycji. W niniejszej pracy dyskutowane jest zmniejszanie się parametru ekstensywnego – właściwej pojemności wodorkowej (Q) wskutek cyklowania kompozytowej elektrody proszkowej bazującej na związku La(Ni,Co)5. Dodatkowo, wskazano na pozytywną rolę enkapsulacji materiału aktywnego powłokami Ni-P. Postępujące zmiany pojemności elektrody są przedstawione w funkcji numeru cyklu ładowania/rozładowania (N) w dwu wariantach kinetycznych: Q = f (N) i lnQ = f (N). W obu przypadkach uzyskano bardzo dobrą korelację, z współczynnikami determinacji ≈ 0,96. Nachylenia prostoliniowych odcinków tych zależności odpowiadają stałym szybkości degradacji korozyjnej wg praw kinetycznych reakcji odpowiednio zerowego i pierwszego rzędu. Równania całkowe funkcji kinetycznych zostały wykorzystane dla określania szybkości korozji i pojemnościowych cykli połówkowych porowatego materiału wodorkowego.
EN
Particles of hydrogen storage, LaNi4.5Co0.5 powdered material have been encapsulated with thin (about 40 nm) Fe-Cr-Ni layers using magnetron sputtering method. The acid resistant, 1.4301 (EN 10088) stainless steel has been applied as a target. The effect of powder encapsulation on galvanostatic charge/discharge characteristics (hydride capacity, exchange current density of the H2O/H2 system, susceptibility to oxidation) for the modified hydride electrodes has been evaluated. The plots of discharge curves testify to limitation of active material tendency to working surface development. The material modified reveals comparatively high discharge capacities which should be attributed to inhibition of oxidation processes of active material by the surface layers formed. The powder sputtering does not worsen the kinetics of charge/discharge processes for modified electrode.
PL
Cząstki proszku materiału wodorochłonnego LaNi4,5Co0,5 enkapsulowano cienkimi (ok. 40 nm) warstwami Fe-Cr-Ni poprzez napylanie magnetronowe, z użyciem stali kwasoodpornej 1,4301 (EN 10088) jako targetu. Oceniono wpływ enkapsulacji proszku na parametry galwanostatycznego procesu ładowania/rozładowania (pojemność wodorkowa, gęstość prądu wymiany układu H2O/H2, podatność na utlenianie) dla zmodyfikowanej w ten sposób elektrody wodorkowej. Przebieg krzywych rozładowania wskazuje, iż po procesie enkapsulacji zmniejsza się podatność materiału aktywnego na rozwijanie powierzchni roboczej. Materiał enkapsulowany wykazuje stosunkowo wysokie pojemności rozładowania, co jest konsekwencją hamowania procesów utleniania materiału aktywnego przez wytworzone warstwy. Napylanie proszku nie pogarsza kinetyki procesów ładowania/rozładowania zmodyfikowanej elektrody.
EN
Magnetron sputtering method has been employed for deposition of thin Fe-Si layers on active powder substrate of LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage alloy. The sputtering process was carried out through two different time periods. Cyclic galvanostatic charge/ discharge curves have been measured to evaluate the effect of sputtering time on the characteristic parameters of modified hydride electrode. The discharge capacity (Qdisch) of modified LaNi4.5Co0,5 powder alloy corresponding to N = 10 cycle was 229 and 250 mAh∙g−1 after 2 and 8 h of sputtering, respectively. The longer sputtering time the greater exchange current densities of H2O/H2 system on the modified electrodes. The exchange currents matching 10th cycle were 38 and 53 mA∙g−1 after 2 and 8 hours of sputtering, respectively.
XX
Metodę napylania magnetronowego zastosowano do osadzania cienkich warstw Fe-Si na podłożu sproszkowanego stopu wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5. Proces napylania był prowadzony w dwu wybranych okresach czasu. Dla oceny wpływu czasu osadzania warstw na charakterystyczne parametry zmodyfikowanych w ten sposób elektrod wodorkowych, zmierzono dla nich galwanostatyczne krzywe ładowania/rozładowania. Pojemność rozładowania (Qdisch) odpowiadająca N = 10 cyklowi, w przypadku modyfikowanego proszku LaNi4,5Co0,5 wynosiła odpowiednio 229 i 250 mAh∙g−1 dla czasów napylania 2 i 8 h. Wydłużenie czasu napylania prowadzi również do wzrostu gęstości prądów wymiany układu H2O/H2 dla badanych elektrod, które po 10 cyklu były równe 38 i 53 mA∙g−1, odpowiednio dla czasów napylania 2 i 8 h.
EN
The effects of hydride electrode discharge rate on its discharge capacity and exchange current density of H2O/H2 system are discussed. The LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage alloy has been applied as the powder composite electrode active material. In all experiments the electrode was being galvanostically charged with a medium rate of –0.5 C. For electrode discharging, low rates of hydrogen oxidation (idisch ≤ 0.35 C) have been applied. It is shown that for idisch between 0.1 C and 0.35 C the electrode material capacity linearly increases with discharge rate decrease. Similarly, soft discharge conditions favor increase of H2O/H2 exchange currents.
PL
Dyskutowany jest wpływ szybkości rozładowywania elektrody wodorkowej na jej pojemność prądową i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Jako materiał aktywny kompozytowej, proszkowej elektrody wodorkowej wybrano stop LaNi4.5Co0.5. We wszystkich eksperymentach elektrodę ładowano galwanostatycznie ze stałą, umiarkowaną szybkością, równą –0,5 C. Do rozładowywania zastosowano niskie prądy utleniania wodoru (idisch ≤ 0.35 C). Pokazano, że w zakresie gęstości prądów rozładowania 0,1 C do 0,35 C pojemność prądowa materiału liniowo wzrasta ze spadkiem szybkości rozładowania. Podobnie, łagodne warunki rozładowania sprzyjają wzrostowi prądu wymiany układu H2O/H2.
EN
The hydrogenation properties of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 and 0.4) non-stoichiometric alloys, in terms of their discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, hydrogen diffusivity and high rate dischargeability have been studied. The electrochemical tests have been carried out using chronopotentiometric and chronoamperometric methods. Electrochemical hydrogenation experiments at –185/+185 mA·g-1 charge/discharge rates revealed the discharge capacities of 329÷339 mA·h·g-1 for the tested electrodes. Increase of aluminium addition in the tested alloys results in decrease of exchange current density and confines hydrogen diffusivity. The high rate dischargeability (HRD) of La2Ni9CoAl0.2 alloy electrode at 1000 mA·g-1 reaches 80% of maximum value and is distinctly higher than these of La2Ni9CoAl0.3 and La2Ni9CoAl0.4 alloy electrodes, respectively.
PL
Badano zdolności pochłaniania wodoru przez niestechiometryczne stopy La2Ni9CoAlx (x = 0,2, 0,3 lub 0.4) pod kątem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, dyfuzyjności wodoru i odporności na rozładowanie wysokoprądowe. Testy elektrochemiczne wykonano metodami chronopotencjometryczną i chronoamperometryczną. Pomiary elektrochemicznego ładowania/rozładowania przeprowadzono stosując szybkości ładowania/ rozładowania równe –185/+185 mA·g-1. Badane elektrody wykazywały pojemności rozładowania w zakresie 329÷339 mA·h·g-1. Wzrost zawartości aluminium w badanych stopach prowadzi do spadku gęstości prądu wymiany i do ograniczenia dyfuzyjności wodoru. Rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) elektrody La2Ni9CoAl0.2 osiąga 80% wartości maksymalnej przy szybkości 1000 mA·g-1 i jest wyraźnie większa, niż dla elektrod na bazie stopów La2Ni9CoAl0.3 i La2Ni9CoAl0.4.
EN
The electrochemical characteristics of the La2Ni9CoM0,2 (M = Al, Ce, In or Sn) alloys, including the discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, and the high rate discharge ability of the alloys were studied as functions of cycling. The galvanostatic and potentiostatic techniques were used to estimate the discharge capacity and hydrogen electrosorption kinetics for La2Ni9CoM0,2 alloys. Particularly hopeful are the discharge capacities of the alloys: La2Ni9CoSn0.2 and La2Ni9CoAl0.2 (on the level of 330 mA·h·gg-1 / at discharge current density of 185 mA·gg-1). The La2Ni9CoAl0.2 and La2Ni9CoCe0.2 alloys are the most resistant to high rate discharge rates but their HRD noticeably decreases at discharge rates exceeding 600 mA·g-1.
PL
W pracy przedstawiono elektrochemiczną charakterystykę stopów La2Ni9CoM0,2 2 (M = Al, Ce, In or Sn) z uwzględnieniem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2 i odporności na rozładowanie wysokoprądowe w funkcji numeru cyklu. W celu określenia pojemności rozładowania i kinetyki elektrosorpcji wodoru w stopach typu La2Ni9CoM0,2 wykonano pomiary elektrochemiczne metodami galwanostatyczną i potencjostatyczną. Szczególnie korzystne pojemności rozładowania uzyskano dla stopów: La2Ni9CoSn0.2 i La2Ni9CoAl0.2 (na poziomie 330 mA·h·g-1, przy gęstości prądu rozładowania 185 mA·g-1). Najbardziej odporne na wysokie gęstości prądów rozładowania są stopy La2Ni9CoAl0.2 i La2Ni9CoCe0.2, lecz ich rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) zauważalnie maleje przy szybkościach rozładowania przekraczających 600 mA·g-1.
EN
The alkaline preferential dissolution of amphoteric elements from overstoichiometric, powdered hydrogen absorbing material of LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35 composition has been studied using ICP AES method. The observations of structure changes of the as received and leached material particles have been studied by XRD and TEM techniques. It has been shown that during 50 h exposure of the powder in 6 M KOH (38oC) over 50% of amphoteric elements are selectively etched from the tested material. At the same time, as a result of etching, the surface layers of powder particles undergo strong development.
PL
Metodą ICP AES analizowano preferencyjne wytrawianie pierwiastków amfoterycznych z nadstechiometrycznego materiału wodorochłonnego o składzie LaNi4.5Co0.5(AlZnSn)0.35. Zmiany strukturalne wyjściowych i trawionych cząstek materiału obserwowano za pomocą technik XRD i TEM. Pokazano, że 50-godzinna ekspozycja badanego proszku w 6 M KOH (38oC) prowadzi do selektywnego roztworzenia ponad 50% pierwiastków amfoterycznych obecnych w wyjściowym materiale. Jednocześnie, w wyniku wytrawiania proszku, powierzchnia zewnętrznych warstw cząstek ulega silnemu rozwinięciu.
EN
Studies under microstructure, mechanical- and electrochemical corrosion properties of the boronized, AISI 321 acid resistant stainless steel have been presented. The process of the steel surface modification with boron has been carried out in a temperature of 900oC using long-lasting (6 h) gas-contact method in Ekabor-II powder containing potassium fluoroborate (KBF4) activator and alumina (filler). The thickness of the boron-rich layer has been evaluated on the basis of microhardness tests on the cross section of the surface layers. The extraordinary strong hardness of boronized layers is accompanied with a distinct increase in surface roughness and significant development of its area. The electrodes for the corrosion tests had a shape of rotating disks (RDE electrodes). The corrosion behavior of the outer boronized layer has been examined in acidified (pH = 2) aqueous sulphate solution, using potentiodynamic polarization technique. Unlike unmodified steel, the boron-rich outer layer does not passivate but undergo fast dissolution both in active- and transpassive regions in the corrosion solution.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i korozyjnych powierzchniowo naborowywanej, kwasoodpornej stali nierdzewnej typu X6CrNiTi18-10. Proces modyfikowania powierzchni stali za pomocą boru przeprowadzano stosując długotrwałą (6 h), kontaktowo-gazową metodę nasycania w mieszaninie proszkowej zawierającej Ekabor-II, fluoroboran potasu (KBF4) jako aktywator i tlenek glinu (wypełniacz). Grubość warstwy wzbogaconej w bor oceniano na podstawie testów mikrotwardości na przekroju poprzecznym modyfikowanych warstw stali. Niezwykle wysokiej twardości warstwy naborowanej towarzyszy znaczna jej porowatość i rozwinięcie powierzchni. Badania korozyjne wykonane z użyciem wirujących elektrod dyskowych. Zachowanie korozyjne zewnętrznej, naborowanej warstwy oceniono w zakwaszonym (pH = 2), siarczanowym roztworze wodnym, stosując polaryzacyjną technikę potencjodynamiczną. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej stali, wzbogacona w bor jej warstwa zewnętrzna nie pasywuje się w roztworze korozyjnym, ale ulega szybkiemu roztwarzaniu zarówno w zakresie aktywnym jak i transpasywnym.
EN
The accuracy of determination of major parameters characterizing the composite, LaNi4.5Co0.5-based, hydride electrode (containing 0.03 g of active material) has been evaluated on the basis of 6 repetitions of 10-cycle charge/discharge curves. Relative error of discharge capacity decreases a little with electrode cycling and attains values on the level of 6% after 10 cycles. The exchange current density of the H2O/H2 system is charged with an error of 12–15%, irrespectively of cycle number. Material corrosion rate determined in 6 M KOH solution increases with cycling and is charged with ca 15% experimental error.
PL
Na podstawie 6 powtórzeń 10-cyklowych krzywych ładowania/rozładowania zmierzonych dla kompozytowych elektrod na bazie LaNi4.5Co0.5 (zawierających 0,03 g materiału aktywnego) oceniono dokładność wyznaczania podstawowych parametrów charakteryzujących kompozytową elektrodę wodorkową. Błąd względny wyznaczania pojemności rozładowania maleje nieco w miarę cyklowania, przyjmując po 10 cyklach wartości na poziomie 6%. Gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 obarczona jest błędem ok. 12–15% (niezależnym od numeru cyklu). Szybkość korozji materiału w 6 M roztworze KOH wzrasta w miarę cyklowania i jest obarczona przeciętnym błędem 15%.
EN
The effects of cycling on LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage material oxidation (during electrode discharge) and reduction of its corrosion products (during charge process) are discussed. The time periods of the Ni and Co oxidation considerably decrease, whereas corresponding oxide phases reduction somewhat increase with electrode cycling. As a result, material corrosion rate increases with cycling with apparent tendency to settle down for final cycles.
PL
Dyskutowany jest wpływ cyklowania materiału wodorochłonnego LaNi4.5Co0.5 na jego utlenianie (podczas rozładowywania elektrody) i redukcję powstałych (podczas procesu ładowania) produktów korozji. Przedziały czasu odpowiadające utlenianiu Ni i Co maleją wyraźnie, natomiast czasy redukcji odpowiednich faz tlenkowych wzrastają w niewielkim stopniu wskutek cyrklowania elektrody. W efekcie, szybkość korozji materiału wzrasta z numerem cyklu, z pewną tendencją do ustalenia na stałym poziomie dla cykli końcowych.
EN
The Nd-Fe-B type sinters were exposed to long-term (10 years) atmospheric corrosion which brought about their partial pulverization. The destruction process is markedly inhibited by partial (2 at.%) substitution of Si for Fe but it is strongly accelerated by Ti, Zr or Cu substitutions. A galvanic nature of the sinter damage is postulated. Due to contact with humidity the sinters absorb reversibly hydrogen and there is evident correlation between hydrogen uptake ability and pulverization susceptibility of the Nd-Fe-B based sinters.
PL
Długotrwała (10-letnia) ekspozycja atmosferyczna spiekanych materiałów na bazie Nd-Fe-B prowadzi do częściowej pulweryzacji spieków. Podstawienie żelaza niewielką (2% at.) ilością Si wyraźnie hamuje zaś podstawienie za pomocą Ti, Zr lub Cu – znacznie przyśpiesza degradację. Powstałe zniszczenia korozyjne sugerują ich galwaniczny charakter. W wyniku oddziaływania z wilgocią spieki na bazie Nd-Fe-B odwracalnie pochłaniają wodór, przy czym widoczna jest korelacja pomiędzy zdolnością do absorpcji wodoru a podatnością spieków na pulweryzację.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.