Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W polskich miastach o liczbie mieszkańców od pół do miliona mieszkańców uprawnione są rozważania o celowości i realności budowy metra. Przedstawiono meandry ewolucji poglądów i decyzji w tej sprawie na przestrzeni lat. Zestawiono i skomentowano wskaźniki charakteryzujące sprawność i efektywność środków transportu zbiorowego w warunkach miejskich. Podano działania z zakresu organizacji ruchu i przewozów oraz polegające na rozwoju sieci tramwajowej w celu zwiększenia jej wydolności. Przedstawiono i skomentowano wieloaspektowe przesłanki uzasadniające podjęcie decyzji o budowie metra oraz związane z tym potencjalne zagrożenia. Wobec niepewności co do dostępności środków na sfinansowanie takiej inwestycji zaproponowano – na przykładzie Krakowa – tworzenie i realizowanie długookresowych planów rozwoju szynowego transportu zbiorowego, pozwalające przeorientować ten proces w zależności od zmieniających się uwarunkowań.
EN
In Polish cities of the size between half and million inhabitants, considerations about the purposefulness and feasibility of construction a subway are legitimate. The meanders of transformation of opinions and decisions related to the construction of subway are presented. The indicators characterizing the efficiency and effectiveness of public transport in urban conditions were listed and commented on. Actions in the field of traffic circulation and transportation as well as the development of a tram network in order to increase its efficiency have been presented. Multifaceted premises justifying the decision to build a subway and the associated potential threats have been discussed and commented on. In view of the uncertainty as to the availability of funds for financing this investment, the approach to creating and implementing long-term plans for the development of urban public transport was proposed. This allows reorienting the process of this development depending on the changing conditions.
PL
Realia funkcjonowania systemu elektroenergetycznego mają często charakter losowy, przez co odwzorowanie uwarunkowań wpływających na ocenę obciążeń elementów sieci naturalnie prowadzi do zastosowania metod probabilistycznych. W artykule opisano możliwości i metody wykorzystania podejścia probabilistycznego w procesie planowania rozwoju sieci przesyłowej. Wykorzystanie podejścia probabilistycznego pozwala na zwiększenie efektywności procesu, a w szczególności podejmowanych decyzji modernizacyjnych i inwestycyjnych.
EN
The realities of the power system operation are often of a random nature, whereby the mapping of conditions affecting the assessment of grid elements loads naturally leads to the use of probabilistic methods. The article describes the possibilities and methods of using the probabilistic approach in the process of planning the development of the transmission grid. The use of the probabilistic approach allows to increase the efficiency of the process, and in particular the modernization and investment decisions made.
PL
Odległy często horyzont planistyczny towarzyszący zagadnieniu rozwoju i utrzymania systemu elektroenergetycznego zawiera wiele czynników o charakterze informacji niepewnej bądź kwantyfikowanej w kategoriach prawdopodobieństwa. Taki poziom informacji sprzyja wykorzystywaniu modeli probabilistycznych. Wśród operatorów sieciowych praktyka ta zdobywa obecnie coraz większe zainteresowanie, co wiąże się ze zmianą struktury wytwórczej i odbiorczej w systemie elektroenergetycznym. W artykule przedstawiono praktyki wykorzystania podejścia probabilistycznego w odniesieniu do planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego. Opis praktyk jest wynikiem studium literatury pod kątem budowy procesów planowania rozwoju w wybranych krajach. Na tej podstawie przedstawiono wnioski odnoszące się do zastosowania tego typu modeli w warunkach krajowych.
EN
Distant planning horizon accompanying the issue of the development and maintenance of the power system includes a lot of factors as uncertain information or quantified in terms of probabilities. This level of information is conducive to the use of probabilistic models. Among system operators utilization of probabilistic approach is now gaining more and more interest, which involves a change in the structure of manufacturing and receiving in the power system. The paper presents the practice of probabilistic approach using in relation to planning the development of the power system. Description of practice is the result of a study of literature for the construction processes of development planning in selected countries. On this basis, the conclusions are drawn regarding the application of such models to national power system.
4
Content available remote Selected methods of determining probabilistic power flow
EN
Taking into consideration the variability of the future conditions determining the branches load, it might be interesting to use probabilistic power flow for solving power flow. To determine the probabilistic power flow analytical methods (including approximation) or simulation methods may be applied. The choice of calculation method is the result of a compromise between the quality of the results obtained and the required time of calculations. In this paper, we have characterized cumulates method and point estimation method (these are analytical methods). We have cited Polish research initializing these issues (convolution method and the method of voltage orthogonal components). Existing possibilities of probabilistic power flow implementation issues are discussed in terms of available software.
PL
Ze względu na zmienność przyszłych warunków wyznaczania obciążeń gałęziowych ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie probabilistycznego rozpływu mocy. Do wyznaczenia probabilistycznego rozpływu mocy mogą być zastosowane metody analityczne (w tym aproksymacyjne) lub symulacyjne. Wybór metody obliczeniowej jest wynikiem kompromisu pomiędzy jakością uzyskanych wyników oraz niezbędnym czasem obliczeń. Wśród metod analitycznych w artykule scharakteryzowano metodę kumulant oraz estymacji punktowej, wskazując przy tym polskie prace inicjujące opisywaną problematykę (metodę splotu funkcji oraz metodę składowych prostokątnych napięć węzłowych). W zakresie dostępnego oprogramowania wskazano istniejące możliwości implementacji zagadnienia probabilistycznego rozpływu mocy.
5
PL
Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej, są przygotowywane w oparciu o deterministyczne analizy pracy sieci prowadzonych na modelach charakterystycznych. Artykuł przedstawia możliwości, jakie dają analizy statystycznostochastyczne oparte na rocznym profilu pracy sieci i scenariuszu zdarzeń sieciowych w porównaniu do analizy deterministycznej. Słowa kluczowe: System elektroenergetyczny, planowanie rozwoju, analizy systemu elektroenergetycznego, analiza deterministyczna, analiza stochastyczna, roczny profil godzinowy, profil zapotrzebowania, scenariusz zdarzeń sieciowych.
EN
Power system development plans are prepared in the basis of deterministic grid analyses of base models – summer light load, summer peak load, winter peak load, winter light load. This approach reduces the view to maximum threats, in particular the maximum overloads and overvoltages. The models have a defined size of the load demand, the size and location of the generation and the lines capacity. Wind and photovoltaic generation and lines capacity depend on the changing nature of temperature, wind and clouds, which are not taken into account in deterministic analyses. The possibilities offered by analyses based on the annual power system profiles and contingencies scenarios compared to the deterministic ones are presented in the paper. Such approach provides much more reliable results and enables to recommend efficient tailored investments. Statistical and stochastic analyses supplement conclusions drawn in deterministic analyses especially when these give ambiguous results. This enables the qualitative and quantitative determination of risks in the line load distribution.
PL
Kryteria deterministyczne są kluczowym elementem aktualnej metodyki planowania rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce. Sieć przesyłowa w procesie planistycznym obejmuje sieć 400, 220 i 110 kV, wśród których ta ostatnia jest formalnie klasyfikowana jako sieć dystrybucyjna (ze względu na strukturę własności), aczkolwiek pracuje jako sieć zamknięta z pozostałą wymienioną siecią. Z punktu widzenia procesu planistycznego obie sieci powinny być analizowane wspólnie. W czasie poprzedniej sesji CIGRE wspomniano o pewnych udoskonaleniach metodycznych w Polsce, które związane były z optymalnym rozpływem mocy (OPF). Można to traktować jako pierwszy krok usprawnień. Kolejny może być związany z probabilistycznym rozpływem mocy (PDF). Wstępne badania naukowe są prowadzone w tym zakresie; porównano różne metody obliczania PDF. Podejście probabilistyczne jest szeroko wykorzystywane na świecie, lecz zakres tego wykorzystania jest zróżnicowany. Pokrywa on obszar od zapotrzebowania na moc do sektora wytwórczego i uwzględnia również sprawy dostępności infrastruktury sieciowej oraz probabilistycznych kryteriów. Generalnie obserwuje się trzy podejścia: aproksymacyjne, analityczne oraz numeryczne. Najbardziej popularne na świecie jest podejście numeryczne ze względu na szybki rozwój technologii IT oraz adekwatność uzyskiwanych wyników. W celu planowania rozwoju systemu przesyłowego w Polsce można rozważać zastosowanie podejścia probabilistycznego, jednakże ze względu na ograniczenia metod aproksymacyjnych i analitycznych proponuje się rozważyć metody numeryczne. Sprawą otwartą pozostają metody symulacji numerycznych – Monte Carlo, metody warstwowe lub inne.
EN
Deterministic criteria are the key element of the present planning methodology for transmission and distribution networks development in Poland. Transmission network in a planning process includes 400, 220 and 110 kV networks, from which the last one is formally classified as a distribution network (because of its ownership structure) though it cooperates as the closed one with other networks. From a planning process point of view both networks should be analysed together. During previous CIGRE session mentioned were some, applied in Poland, methodological improvements that are connected with with an optimum distribution of forces (OPF). That can be regarded as the first step to these improvements while the next one can be connected with PDF. Preliminary scientific research has been carried out in this field and a comparison has been made between various PDF calculation methods. Probabilistic approach is broadly applied in the world though the scope of its application is very diverse. It covers wide area from power demand to manufacturing sector and also includes issues concerning availability of network infrastructure and probabilistic criteria. Generally three types of approach can be observed: approximation, analytical and numerical. The most popular in the world is the numerical one because of a quick IT technology development and relevance of obtained results. For a transmisson system development planning in Poland a probabilistic approach could be considered but with regard to approximation and analytical methods limitations, numerical methods should also be taken into account. An open question remain numerical simulation methods – Monte Carlo, layer methods or others.
EN
This paper presents a method that supports the decision in terms on selecting the best option of a load connection to a low- or medium-voltage power distribution grid, and of a micro-generation source connection to a low-voltage grid. The method is based on the search for the option with the lowest aggregate assessment measure, which is the weighted average of partial assessment measures determined for each of eight considered criteria. For each of the first three, economic criteria, partial assessment measure was calculated using the normalisation method. For each of the other five, technical criteria, we  developed a relative measure of the distance of the indicator from the threshold (e.g. the ratio of voltage drop in power supply line nodes in relation to its permissible value). This algorithm rejects variants whereby the thresholds set for partial criteria were exceeded in the time period of load/micro-generation source connection. The method was implemented in an MS Excel workbook and used to analyse complex problems of load or microgeneration source connections.
PL
W artykule przedstawiono metodę wspomagającą decyzje w zakresie wyboru najlepszego wariantu przyłączenia odbioru do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia lub średniego napięcia oraz mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia. Metoda bazuje na poszukiwaniu wariantu o najniższej wartości miernika oceny syntetycznej, który jest średnią ważoną mier- ników ocen cząstkowych, wyznaczanych z zastosowaniem ośmiu przyjętych kryteriów. Dla każdego z pierwszych trzech kryteriów o charakterze ekonomicznym obliczono miernik oceny cząstkowej z zastosowaniem metody normalizacji. Dla każdego z kolejnych pięciu kryteriów (technicznych) opracowano względną miarę odległości wskaźnika (np. maksymalny spadek napięcia w węzłach ciągu zasilającego) od jego wartości dopuszczalnej. Opracowany algorytm odrzuca warianty, w których w okresie czasowym przy- łączenia rozpatrywanego odbioru/mikrogeneracji zostały przekroczone wartości dopuszczalne wskaźników dla poszczególnych kryteriów cząstkowych. Metodę zaimplementowano w skoroszycie kalkulacyjnym Microsoft Excel i zastosowano do analizy złożo- nych problemów przyłączenia odbioru lub mikrogeneracji.
EN
Risk management requires quantification of threats in terms of the probability of the threat occurring, and consequences resulting from the critical occurrences. The greatest threat is posed by the events with a high probability and at least major consequences, as well as events with considerable consequences and at least major probability. In this context, risk management involves undertaking steps aimed at lowering the probability of threatening occurrences and/or minimisation of potential consequences. In the case of risk management related to HV grid development, the most important threat is grid overloads.
PL
Zarządzanie ryzykiem wymaga kwantyfikacji zagrożeń w kategoriach prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyn zagrożenia oraz konsekwencji wynikających z zaistnienia krytycznych zdarzeń. Największe zagrożenie stwarzają zdarzenia o dużym prawdopodobieństwie i co najmniej znacznych skutkach oraz zdarzenia o dużych konsekwencjach i co najmniej znacznym prawdopodobieństwie. W tym kontekście zarządzanie ryzykiem polega na podejmowaniu działań mających na celu obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyn powodujących zagrożenia i/lub minimalizację skutków wystąpienia zagrożeń. W przypadku zarządzania ryzykiem związanym z planowaniem rozwoju sieci WN podstawowym zagrożeniem są przeciążenia sieci.
PL
Przedstawiono metodę wspomagającą decyzje w zakresie wyboru wariantu przyłączenia odbioru do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia lub średniego napięcia oraz mikrogeneracji do sieci niskiego napięcia. Wybierany jest wariant o najniższej wartości miernika oceny syntetycznej, która jest obliczana jako średnia ważona z wartości mierników oceny syntetycznej wyznaczonych dla każdego z trzech rozpatrywanych okresów czasowych. Z kolei miernik oceny syntetycznej; dla każdego z wariantów, ale obliczany w pojedynczym okresie czasowym; jest średnią ważoną mierników ocen cząstkowych, wyznaczanych z zastosowaniem ośmiu przyjętych kryteriów. Metodę zaimplementowano w skoroszycie kalkulacyjnym Microsoft Excel i zastosowano do analizy złożonych przypadków przyłączenia odbioru lub mikrogeneracji.
EN
We present the method supporting decision concerning the selection of the variant for low voltage (LV) and medium voltage (MV) grid connection of electricity consumer or low voltage grid connection of micro-generation. The selection is made on the basis of the value of objective function that is minimized and constitute a weighted average of sub-criteria functions. Calculation of the values of criteria functions is performed for three time periods i.e. present, the middle of planning horizon, the end of planning horizon. Additionally, we calculate a single value of criteria function for each variant i.e. weighted average of criteria functions calculated for each time period. The method was implemented in Microsoft Excel workbooks and applied in Energa-Operator SA power distribution company to perform complex multi-variant analyses of grid connections of electricity consumers (MV and LV grid) and micro-generation (LV grid).
PL
W artykule podjęto problematykę rozwoju portów morskich determinowanego zmiennością otoczenia. Scharakteryzowano główne założenia strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku. Omówiono zapisy Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wskazano cele i priorytety programu. Przedstawiono zadania inwestycyjne podejmowane w polskich portach morskich oraz w dostępie do nich od strony wody. Rozważania mają charakter opisowy.
EN
The aim of this article is to identify goals, priorities and tasks of the development of Polish seaports, which are function in a changing (turbulent) environment. For this purpose, Author analyzed the main documents established at the national level, i.e. Strategy for the Development of Polish sea ports 2015 and The development of Polish seaports by 2020 (with the perspective to 2030). In the case of the analyzed Polish seaports the use of long-term development plans/programs at the central level is related to another premise - the necessity to create a framework for the financing of port investments and investments improving access to ports with the support of funds of the EU structural policy.
PL
Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono w nim metodę optymalizacji sieci dystrybucyjnych wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względem przyjętych kryteriów wariantów modernizacji dystrybucyjnych układów sieciowych. Zawarto opis zaproponowanego algorytmu oraz przedstawiono przykładowe obliczenia dla wybranego układu sieci dystrybucyjnej. Zaletą zastosowanego algorytmu jest równoległe przetwarzanie wielu strategii rozwoju sieci opisanych w postaci ścieżek w grafie odzwierciedlającym powiązania pomiędzy etapami rozwoju sieci. Analizując wyniki z wielu procesów obliczeniowych, przeprowadzanych dla różnych generowanych losowo populacji początkowych, zaobserwowano uzyskiwanie jako rozwiązania końcowego tej samej ścieżki przejścia grafu, odzwierciedlającej najlepszą strategię rozwoju sieci elektroenergetycznej w założonym horyzoncie czasowym.
EN
The article concerns problems connected with strategy optimization of distribution networks development and modernization. Presented is a distribution network optimization method using the simulated evolution algorithm. The proposed method enables determination of the best, regarding the adopted criteria, options of distribution networks modernization. Comprised is description of the proposed algorithm and presented are exemplary computations for a selected distribution network system. The advantage of the applied algorithm is its possibility of parallel processing of many network strategies development described in the form of a graph paths reflecting connections between a network development stages. Observed was, when analysing results of many computation processes carried out for various random generated initial populations, obtaining as the final solution the same graph traversal path that reflects the best power network development strategy in an assumed time horizon.
12
Content available remote Rozwój zrównoważony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce
EN
Since the popularisation of the conception of sustainable development in the report Our Common Future of 1987, this type of development has been adopted in many countries of the world as a basis for all kinds of measures taken at various levels of territorial organisation. Also in Poland sustainable development is a constitutional rule today and, together with spatial order, one of the chief principles of physical planning and spatial development, although the law does not define them in very precise terms. Thus, it is an open question how the sustainable development rule should be accommodated in the practice of physical planning and spatial development, and in a wider context, how physical planning and spatial development can contribute to a more sustainable type of development. In this article special attention will be paid to both, the legal regulations in force in Poland and the actual practice of physical planning and spatial development that is not conducive to sustainable development. The summing up will include recommendations for concrete measures that should be taken in order to transform sustainable development in Poland from a dead letter of the law into a reality in physical planning and spatial development.
EN
Currently farms are developing their agritourism offer. One of the directions of development is on-site education, allowing members of the general public to view or enjoy rural activities not just for recreational, or entertainment, but for educational purposes. It is therefore necessary to adapt farm space for specific users, who are mostly children. Research has been conducted to determine the needs and requirements of land users. The objective of the research was to identify solutions for the educational and recreational functions of farm space.
PL
Obecnie gospodarstwa rolne rozwijają swoją ofertę agroturystyczną. Jednym z kierunków rozwoju jest profil edukacyjny, który realizowany jest najczęściej w zagrodzie edukacyjnej. Powstaje potrzeba przystosowania przestrzeni gospodarstwa do grupy użytkowników, którymi są najczęściej dzieci. W celu określenia kierunków zagospodarowania oraz znalezienia rozwiązań wspomagających rozwój, edukację, zabawę i wypoczynek dzieci przeprowadzono badania, mające określić potrzeby i wymagania użytkowników terenu.
14
Content available remote Ekonomiczno-rynkowa metodyka planowania rozwoju sieci przesyłowej
PL
W artykule zidentyfikowano zmiany uwarunkowań długoterminowego planowania rozwoju Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP). W celu uwzględnienia tych uwarunkowań niezbędne jest wdrożenie ekonomiczno-rynkowej metody planowania, dla której wyspecyfikowano w zakresie podstawowym szczegółowe wymagania analityczne. Optymalną drogą do wdrożenia nowej metodyki planowania jest pozyskanie na zasadach komercyjnych narzędzia obliczeniowego spełniającego te wymagania.
EN
The paper identifies the changes of determinants of long-term development planning of the national transmission system. In order to take account of these considerations, it is necessary to implement economic and market planning methodology, for which the basic analytical requirements were specified in detail. The optimal way to implement a new planning methodology is to obtain at a commercial basis the calculation tool that meets these requirements.
PL
W artykule przeanalizowano przepisy prawne dotyczące planowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki ochrony środowiska. Obowiązująca Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła ekologiczne kryterium zagospodarowania i rozwoju terenów jako podstawowe dla gospodarki przestrzennej. Na wszystkich szczeblach planowania (krajowego, regionalnego i miejscowego) za nadrzędne uznano cele ekologiczne, to jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przyrody w powiązaniu z celami gospodarczymi i społecznymi. Dzięki kompleksowemu i hierarchicznemu potraktowaniu procedury planowania przestrzennego występuje możliwość zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków planów dla środowiska.
EN
In the following paper, the legal articles connected with the development planning by taking advantage of the environmental protection issues have been discussed. The law, dated on 27 th March 2003, on land development planning, has put the ecological criteria with the improvement of area into practice, being essential for the spatial planning. Within every stage of planning (country, regional and local) the ecological aims are considered as the major factors, which means the assurance of a proper environmental functioning, together with the economic and social purposes as well. Thanks to the comprehensive and hierarchical treatment for the development planning procedures, there is still a chance to decrease the potential negative effects of plans on the environment.
EN
The paper discusses the changes in power system operation conditions and associated power transmission system development planning which results with increasing importance of economic and market analysis. Based on analysis of methodologies and computational tools offered abroad in this field on a commercial basis, evidence shows the directions of necessary changes in a development planning methodology in Polish conditions.
PL
W artykule autorzy poddali dyskusji zmiany uwarunkowań funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz powiązanego z nim procesu planowania rozwoju krajowego systemu przesyłowego, skutkujące zwiększaniem znaczenia analiz o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Opierając się na analizie metodyki i narzędzi obliczeniowych, oferowanych na zasadach komercyjnych, przedstawiono przesłanki kierunków modyfikacji metodyki planowania rozwoju w warunkach polskich.
PL
W referacie poddano dyskusji zachodzące zmiany uwarunkowań funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz powiązanego z nim procesu planowania rozwoju, skutkujących zwiększaniem znaczenia analiz o charakterze ekonomicznorynkowym. Opierając się na doświadczeniach wynikłych z przeprowadzonej analizy metodyki i narzędzi obliczeniowych oferowanych na zasadach komercyjnych, przedstawiono przesłanki kierunków modyfikacji metodyki planowania rozwoju w warunkach polskich.
EN
The paper is discussing the changes of power system operation conditions and associated power transmission system development planning which results with increasing importance of economic and market analysis. Based on performed analysis of methodologies and computational tools offered abroad in this field on a commercial basis, evidence shows the directions of necessary changes in a development planning methodology in Polish conditions.
PL
Omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach statycznych wykonywanych do planowania średniookresowego oraz przedstawiono poglądy zawarte w publikacjach na temat doboru tych kryteriów.
EN
The paper discusses individual criteria of electric power system reliability assessment, used in static analysis performed for medium-term planning. Published views on seleetion of these criteria are presented.
PL
Omówiono poszczególne kryteria oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego wykorzystywane w analizach dynamicznych wykonywanych do planowania średniookresowego oraz przedstawiono poglądy zawarte w publikacjach na temat doboru tych kryteriów.
EN
The paper discusses individual criteria of electric power system reliability assessment, used in dynamie analysis performed for medium-term planning. Published views on seleetion of these criteria are presented.
20
Content available remote Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju
EN
Power system analyses can be classified as static and dynamic ones. Generally, they consist in an assessment of the power system operation at predetermined loading conditions and under the influence of credible contingencies. The analyses can be performed at the stage of development planning as well as during the power system operation. In the case of development planning it is the planning time frame that decides over the way the analyses are performed. At short-term planning analyses are performed the same way as during the power system operation, while long-term planning focuses on balancing of electricity demand and generation. The presented article discusses the way and range of performing power system analyses at mid-term development planning of the ≤ 10-year time frame. It has been written in the form of a guide for planning specialists dealing with the power system development.
PL
Analizy systemu elektroenergetycznego można podzielić na statyczne i dynamiczne. Polegają one ogólnie na ocenie pracy systemu przy zadanych obciążeniach i pod wpływem działania możliwych zdarzeń. Analizy te przeprowadza się zarówno w fazie planowania rozwoju jak i pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku planowania rozwoju sposób przeprowadzania analiz zależy od horyzontu czasowego planowania. W planowaniu krótkookresowym sposób przeprowadzania analiz jest taki sam jak dla bieżącej pracy systemu. W planowaniu długookresowym największy nacisk kładzie się na bilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej. W artykule omówiono sposób i zakres przeprowadzania analiz systemu elektroenergetycznego w planowaniu średniookresowym o horyzoncie czasowym ≤10 lat. Artykuł napisano w formie instrukcji dla planistów zajmujących się rozwojem systemu elektroenergetycznego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.