Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współspalanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań powstawania i emisji tlenków azotu z procesów współspalania biomasy i RDF w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym posiadającym kolumnę fluidyzacyjną o wysokości 5,7m i średnicy 0,1m. Współspalano dwa rodzaje biomasy stałej z paliwem typu RDF składającym się przede wszystkim z wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych i zrębek przy udziałach masowych RDF 0 – 100% w mieszaninie paliwowej, resztę stanowiła biomasa. Jako biomasę wykorzystano pelet z wierzby i pelet ze słomy. Badania prowadzono w temperaturze 850oC. Analiza paliw wykazała, że RDF zawierał około 3 razy więcej azotu niż badane biomasy. Zaobserwowano wzrost zawartości NO wraz ze wzrostem udziału RDF w mieszaninie paliwowej. Nie zaobserwowano istotnych różnic w zawartościach NO2, N2O oraz NH3. Stopień konwersji azotu paliwowego do badanych związków azotu spadał wraz ze wzrostem zawartości RDF w mieszaninie paliwowej.
EN
The article presents the research on the formation and emission of nitrogen oxides from the combustion of biomass and refuse derived fuel (RDF) in the circulating fluidized bed. Co-combustion tests were carried out on a laboratory stand with a fluidization column of a 5.7 m height and 0.1 m in diameter. Two types of solid biomass were co-fired with RDF at the mass shares of 0 - 100% in the fuel mixture. Investigated RDF fuel consisted mostly selected municipal waste, plastics and wood chips. Willow pellets and straw pellets were used as a biomass. The tests were carried out at the temperature of 850oC. Fuel analysis showed that RDF contained about 3 times more nitrogen than the co-fired biomasses. An increase in the NO content was observed with the increase of RDF share in the fuel mixture. There were no significant differences in the content of NO2, N2O and NH3. Conversion of the fuel nitrogen to all of the investigated nitrogen compounds decreased with increasing RDF content in the fuel mixture.
PL
W artykule omówiono problem emisji pyłów drobnych (PM2,5 i PM10) pochodzącej z wypalania pozostałości słomy poryżowej (ang. „paddy straw”) na polach wybranych indyjskich prowincji rejonu Delhi oraz NCR. Rozważono skierowanie części odpadowej słomy poryżowej do współspalania z węglem kamiennym w istniejących elektrowniach prowincji Haryjana i zaproponowano technologię, która została już zweryfikowana w warunkach przemysłowych, a także model logistyczny do wdrożenia na etapie jednostek pilotażowych. Analiza efektów emisyjnych zaproponowanego podejścia wykazała, iż możliwe jest znaczące obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza, w tym całkowita eliminacja emisji pyłów drobnych generowanych w stanie Haryjana w wariancie odniesienia, w którym pozostałości słomy wypalane są na polach.
EN
The paper discusses the problem of fine dust emissions (PM2.5 and PM10) from the burning of paddy straw residues in the fields of selected Indian provinces of the Delhi region and NCR. It was considered to direct the use the part of the residue paddy straw for co-combustion with hard coal in the existing coal-fired units of the Haryjana province. The proposed technology has already been verified in industrial scale. Step-wise logistics model was proposed to be implemented at the first stage of paddy straw co-firing implementation. The analysis of the emission effects of the proposed approach showed that it is possible to significantly reduce the emission of airborne harmful substances, including the complete elimination of fine dust emissions from the Haryjana state in the reference variant (stubble burning).
PL
Przedstawiono wyniki badań emisji metali ciężkich podczas przemysłowych testów współspalania paliwa alternatywnego z węglem kamiennym w kotle z rusztem mechanicznym typu WR-25. Udział paliwa alternatywnego w mieszance paliwowej wynosił 10%. Przeanalizowano dystrybucję metali ciężkich (dla których określono standardy emisyjne) w procesie spalania węgla oraz współspalania odpadów. Zarówno żużel, jak i popiół lotny ze współspalania paliwa alternatywnego zawierały sumarycznie większe ilości metali ciężkich niż uboczne produkty spalania węgla, co wynikało bezpośrednio z ich większych zawartości w spalanym materiale. Ołów, antymon, kobalt, arsen, kadm i rtęć wykazały podobne zachowanie w zakresie dystrybucji w produktach procesowych spalania węgla, jak i współspalania węgla z paliwem alternatywnym. Dla miedzi, niklu i wanadu stwierdzono różnice. Stwierdzono niewielkie przekroczenia standardów emisyjnych metali ciężkich obowiązujących dla współspalania odpadów.
EN
Emission of heavy metals during industrial tests of co-combustion of alternative fuel added to hard coal (10%) in a boiler with mech. grate was studied. The emission stds. for heavy metals were slightly exceeded. Both slag and fly ash from the co-combustion contained together larger quantities of heavy metals when compared to hard coal combustion. Pb, Sb, Co, As, Cd and Hg showed similar behavior in coal combustion as well as in co-combustion of coal with the alternative fuel. Cd and Zn contents in fly ash from co-combustion were higher than the allowed by resp. stds.
PL
Właściwości technologiczne komunalnych osadów ściekowych wskazują na różne możliwości ich zagospodarowania. Osady ściekowe posiadają także potencjał w zakresie zastosowania jako odnawialne źródło energii. W pracy wykorzystano badania własne, oceniono potencjał badanych osadów ściekowych jako odnawialnego źródła energii oraz wskazano możliwości ich zagospodarowania. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie wartości ciepła spalania oraz wysokie zawartości ogólnej substancji organicznej w analizowanych osadach ściekowych.
EN
The technological properties of municipal sewage sludge indicate various possibilities of its management. They also have potential for use as a renewable energy source. The paper uses own research on the fuel properties of municipal sewage sludge, analyses the results of the research, assesses the potential of the sewage sludge as a renewable energy source and indicates the possibilities of its management. The research shows high values of combustion heat and high content of total organic matter in the analysed sewage sludge.
PL
Współspalanie biomasy z węglem oddziałuje nie tylko na powierzchnie ogrzewalne i urządzenia pomocnicze, co zostało przedstawione w poprzednim artykule, ale również na parametry związane z przebiegiem procesu spalania. Problemem jest jednak określenie punktu, kiedy to utracone zostają korzyści wynikające z ograniczania emisji szkodliwych gazów, z uwagi na pogorszenie dynamiki spalania.
PL
Boom na współspalanie biomasy w Polsce uległ pewnemu wyhamowaniu wraz ze zmianami w prawie, jednak jest to nadal kultywowane. Biomasa trafia do kotłów przede wszystkim z węglem kamiennym. Na terenie naszego kraju znajduje się jeszcze wiele kotłów, w przypadku których węgiel spala się wespół z tzw. „zielonym paliwem''. Nie wszystkie z nich zostały jednak do tego odpowiednio przygotowane. Część przeszła modernizacje, w mniejszym lub delikatnie większym zakresie, jednak nie wszystkie. Jakie konsekwencje może nieść ze sobą dostarczanie do komory spalania węgla kamiennego razem z dodatkiem biomasy?
EN
The article presents the results of experimental research on changes in concentrations of harmful substances in flue gases by burning and co-firing wood pellets with wheat seeds. Undertaking this research is aimed at defining new directions in the development of combustion and co-firing techniques operating in individual heating. The main purpose of the conducted research was to check whether it is possible to co-firing wood pellets with wheat seeds in a modern low power boiler with a pellet burner installed. The final stage of the research was to check the level of concentrations of harmful substances emitted from the burning process of wood pellets and to check whether co-firing of wood pellets with wheat seeds in mixtures of 70:30 and 50:50 reduces the emission of harmful substances. The article describes the applied methodology of the conducted research and a full analysis of the results obtained. The effect of the conducted research is to determine the effect of burning wood pellets with wheat seeds on the operation of pellet burners and to determine the degree of environmental burden of harmful substances.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zmian stężeń substancji szkodliwych w spalinach ze spalania i współspalania peletów drzewnych z nasionami zbóż. Pod- jęcie tych badań ma na celu określenie nowych kierunków rozwoju technik spalania i współspalania stosowanych w ciepłownictwie indywidualnym. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy istnieje możliwość współspalania peletów drzewnych z nasionami pszenicy w nowoczesnym kotle grzewczym. Ostatnim etapem badań było określenie stopnia emisji substancji szkodliwych z procesu spalania peletów oraz z współspalania peletu z nasionami pszenicy w stosunku 70:30 i 50:50. W artykule opisano zastosowaną metodykę badań oraz analizę otrzymanych wyników. Efektem przeprowadzonych badań jest określenie wpływu spalania peletów z nasionami zbóż na stopień obciążenia środowiska przez emisję substancji szkodliwych.
PL
W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotła i doprowadzany do reaktora kanałem spalin. Przepływ gazu przez reaktor jest wymuszany wentylatorem strumienicowym napędzany parą lub sprężonym powietrzem. Syngaz zawierający składniki palne (CO, CH4, H2, CnHm) jest recyrkulowany do komory spalania i zasila wybrane palniki. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie technologii zgazowania pozwala na współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) w istniejących kotłach ciepłowniczych i może być częścią lokalnej gospodarki odpadami.
EN
Grate boilers are very popular in Polish energy system. Research presented in this paper proved that such boilers can realize indirect combustion of alternative fuels (biomass, RDF, waste) by use of external gasification reactor. This paper presents results of innovative gasification process with use of flue gas as a gasifying agent. Gasification reactor is connected to the power boiler in local boiler room in the south of Poland. Combustible gas (syngas) which is a product of a process can be recirculated to the boilers combustion chamber and fed some of the burners. During tests of gasification installation a composition of the syngas as well as lower calorific value were determined. Syngas composition (CO, CH4, H2, CnHm) was determined by on-line gas analyzer.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania wymiaru fraktalnego do identyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy. Przebadano dziewięć wariantów (klas) procesu współspalania z różnymi wartościami mocy cieplnej, wydatku powietrza i paliwa, przy 30% udziale biomasy. Wyniki pokazały, że wartość średnia wymiaru fraktalnego (szacowanego różnymi metodami) wykazuje tendencję do grupowania, co stwarza możliwości wykorzystania tego narzędzia w systemie automatycznej klasyfikacji.
EN
This paper presents use of the fractal dimension to identify co-firing pulverized coal and biomass process state. In research nine variants (classes) of co-firing process with different heating power, fuel at 30% of the biomass share and air flow were tested. Experimental results show that average value of fractal dimensions (estimated by various methods) tends to group, which makes possibilities to use this implements as the automatic classification system.
PL
W artykule przedstawiono analizę współspalania biomasy niedrzewnej z węglem kamiennym. Autor przeprowadził serię badań w celu określenia możliwości zastosowania standardowych automatycznych kotłów na paliwo stałe z palnikiem retortowym do spalania paliwa alternatywnego w postaci biomasy niedrzewnej. Biomasą wykorzystaną do badań były nasiona zbóż z przeważającym udziałem owsa. Omówiono także znaczenie spalania biomasy w przemyśle energetycznym i możliwościach zastosowania jej w ciepłownictwie indywidualnym. Ponadto opisano stosowaną metodykę badań. Otrzymane wyniki przeanalizowano w aspekcie aktualnego poziomem wiedzy. Podstawową konkluzją wynikającą z badań jest potrzeba ich dalszego prowadzenia.
EN
The article presents an analysis of the impact of co-combustion of non-woody biomass with hard coal. The author conducted a series of tests to determine the applicability of standard automatic solid fuel boilers with a retort burner for the combustion of alternative fuel in the form of non-wood biomass. The biomass used for the research was cereal seeds with the main share of oats. In addition to the results obtained, the importance of biomass share in the energy industry and the possibilities of its application in individual heating systems was discussed. Additionally, the research methodology used in the experiment is presented. The obtained results were analyzed with the current level of knowledge. The basic conclusion coming from the research is to further develop and explore the topic of the possibility of improving the state of the environment by co-firing of carbonaceous fuels with biomass.
PL
Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność, a węgiel kamienny w kotłach C.O. stopniowo zostaje zastąpiony przez biomasę. Niniejsza praca prezentuje ekologiczną i energetyczną analizę współspalania biomasy w kotle C.O. z paleniskiem retortowym. Analizie poddano biomasę pochodzenia drzewnego. Analizowany kocioł pierwotnie zaprojektowany został do spalania węgla kamiennego w postaci tzw. ekogroszku. Oceniając efekty współspalania biomasy pod uwagę wzięto sprawność kotła oraz emisję substancji szkodliwych do otoczenia. W analizie ekologicznej skupiono się na emisji dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu oraz dwutlenku siarki. Analiza energetyczna oparta została na zbadaniu zmiany sprawności energetycznej kotła w zależności od użytej mieszanki paliwowej. Dla uzyskania pełnego zakresu wyników analizie poddano mieszanki paliwowe o różnej zawartości biomasy.
EN
Nowadays, renewable sources of energy are more and more popular. In central heating boilers, hard coal is being replaced by the biomass. The article presents an ecological and energy analysis of biomass co-firing with coal in the central heating boiler with a retort furnace. Biomass made out of wood was analysed.The analyzed boiler is designedto hard coal combustion. The article covers two main aspects: (1) the ecological aspects, which contains emission of harmful substances into the environment and (2) the energy aspect, especially energy efficiency of the boiler. The ecological analysis contains mainly emission of carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen monoxide and sulfur dioxide. For the full range of results, fuel mixtures with different biomass content were analyzed.
EN
The aim of the study was to assess the usefulness of fly ashes produced by co-combustion of hard coal with biomass (WB1, WB2) and biomass combustion (B) in the adsorption process of lead(II) ions. Adsorption isotherms of Pb(II) ions was determined. The analysis of the results was based on equilibrium adsorption models. Langmuir, Freundlich as well as Redlich-Peterson and Langmuir-Freundlich models were used. Langmuir and Freundlich models were analyzed in both general and linear forms. Experimental data were best described by Langmuir equation in linear form (r2 > 0.9). Comparison of the three ashes showed that the lowest sorption capacity was obtained for that from the green block (15.3 mg/g), significantly higher for both from co-combustion (34.8 mg/g for WB1, 29.9 mg/g for WB2). Analysis of the chemical composition of the surface confirmed the determined sorption capacity with respect to lead. The ashes were characterized by alkaline properties.
PL
Celem pracy była ocena przydatności popiołów lotnych powstałych w procesie współspalania węgla kamiennego z biomasą (WB1, WB2) i spalania samej biomasy (B) w procesie adsorpcji jonów ołowiu(II). Wyznaczono izotermy adsorpcji jonów Pb(II). Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o modele adsorpcji równowagowej. Zastosowano modele: Langmuira, Freundlicha oraz Redlicha-Petersona i Langmuira-Freundlicha. Modele Langmuira i Freundlicha analizowano w postaciach ogólnych oraz liniowych. Najlepiej dane doświadczalne opisywało równanie Langmuira w postaci liniowej (r2 > 0,9). Porównanie trzech popiołów wykazało, że najmniejszą pojemnością sorpcyjną charakteryzował się pochodzący z zielonego bloku (15,3 mg/g), dużo większą oba pochodzące ze współspalania (34,8 mg/g dla WB1; 29,9 mg/g dla WB2). Analiza składu chemicznego powierzchni potwierdziła określoną pojemność sorpcyjną względem ołowiu. Badane popioły charakteryzowały się alkalicznymi właściwościami.
EN
Co-firing of biomass with coal is an important element in fulfilling Poland’s obligations with regard to the share of renewable energy in total electricity consumption. The author argues that industrial biomass burning is contrary to the goals of climate policy. Co-firing of biomass with coal does not limit CO2 concentration in the atmosphere. In addition, the process is accompanied by an emission of dioxins and other pollutants. Systemic carbon blocks were designed to burn coal. The radical change of fuel to the mixture of coal and biomass negatively affects the technological process and the blocks’ condition deterioration. Although the technology has been shown as a rene wable energy source, co-firing of biomass with coal devastates the RES market in Poland.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ współspalania węgla kamiennego i pelletu z łuski słonecznika w kotle energetycznym o mocy 125 MW na skład chemiczny spalin. Warunki początkowe sformułowano na podstawie danych uzyskanych z kotła, a mianowicie temperatury spalania, strumieni reagentów tj. powietrza, węgla i biomasy oraz składu elementarnego wprowadzanych do kotła paliw. Następnie przeprowadzono symulacje komputerowe, w ramach których wyznaczono skład chemiczny spalin. Obliczenia numeryczne wykonano przy użyciu oprogramowania CHEMKIN-PRO. Obliczenia dotyczyły 134 związków chemicznych i 4169 reakcji chemicznych, łącznie z reakcjami formowania związków chloru. Dodatkowo przeanalizowano wpływ wybranych parametrów (np. temperatura), na zmiany składu chemicznego produktów spalania. Opracowany model obliczeniowy wraz z zaimplementowanym mechanizmem chemicznym zweryfikowano za pomocą danych zebranych z rzeczywistego obiektu, co zwiększyło wiarygodność uzyskanych wyników.
EN
The article analyses the impact of co-combustion of coal and pellets made of sunflower husk in power plant boiler with a capacity of 125 MW on the chemical composition of the flue gas. Based on the data obtained from a boiler, in particular: the combustion temperature, the reagent fluxes, i.e. air, coal and biomass, as well as the elemental composition of the fuels supplied into the boiler, the initial conditions were formulated and the computer simulations were made, leading to determining the chemical composition of flue gas. Numerical calculations were performed using the CHEMKIN-PRO software. Chemical mechanism included 134 compounds and 4169 chemical reactions, including reactions of forming chlorine compounds. Additionally, the impact of selected parameters, e.g. temperature on the chemical composition changes of the combustion products was analysed. Developed calculation model with the implemented chemical mechanism was verified by data collected from the real conditions, leading to increasing the reliability of the results.
16
EN
Use of spent mushroom substrate (SMC) for energy production appears as a response to the problem with the utilization of this waste throughout the whole year. In the Polish national energy supply system, which is based mainly on hard coal and lignite, use of biomass may contribute to limiting CO2 emissions. The work presents a comparative analysis of the unit emission of CO2, CO, SO2, NOx and particle matter referred to the unit of energy produced from the referenced hard coal, spent mushroom substrate and their mixture prepared for the process of co-combustion. The results from the performed tests proved that the SMC used for the cultivation of mushroom can be called “an ecologic energy carrier” as the CO and CO2 emission indexes are lower than the same indexes for the referenced coal.
PL
Energetyczny kierunek wykorzystania okrywy po uprawie pieczarek pojawił się w odpowiedzi na problem całorocznego zagospodarowania powstającego odpadu. W systemach energetycznych opartych głównie na węglu kamiennym, zastosowanie biomasy może przyczynić się do osiągnięcia niższych emisji CO2. W pracy przedstawiono analizę porównawczą emisji CO2, CO, SO2, NOx oraz pyłu w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z referencyjnego węgla kamiennego, okrywy i mieszanki przygotowanej do procesu współspalania. Wyniki z przeprowadzonych badań wykazały, że okrywę po uprawie pieczarek można nazwać „ekologicznym nośnikiem energii”, ponieważ wskaźniki emisji CO i CO2 są niższe niż dla węgla referencyjnego.
17
Content available remote Co-firing of coal with natural gas - computational simulations
EN
The paper includes the results of computational tests conducted to compare coal combustion to the natural gas co-firing with coal in the combustion chamber of the conventional OP230 boiler with low-emission front burners and open-fire air (OFA) nozzles. It was shown that co-firing coal with the co-fuel with high content of methane can result in the reduction of NOx emissions about 40% compared with the coal combustion. The results obtained can be used as a benchmark for comparative computer tests of indirect co-firing of coal with syngas derived from wood- and agriculturally-based biomass and waste products.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji obliczeniowych przeprowadzonych w celu porównania spalania węgla ze współspalaniem gazu ziemnego i węgla w komorze paleniskowej konwencjonalnego kotła pyłowego OP230 wyposażonego w niskoemisyjne palniki. Wykazano, że współspalanie węgla z paliwem o wysokiej zawartości metanu może skutkować 40% redukcją związków NOx w porównaniu ze spalaniem tylko węgla. Prezentowane wyniki celu mogą być wykorzystane w celu określenia punktu odniesienia dla porównawczych wariantów badań komputerowych, w których dodatkowym współspalanym paliwem będzie gaz syntezowy pochodzenia rolniczego i pozyskany z biomasy drzewnej oraz odpadów.
18
PL
Praca ukierunkowana była na analizę zagrożenia wybuchem związanego z procesem współspalania węgla i biomasy. Oznaczono maksymalne ciśnienie wybuchu pmaks obłoków pyłów, maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)maks obłoków pyłów oraz dolną granicę wybuchowości pięciu pyłów biomasy, pyłu węglowego oraz ich mieszanin w stosunku masowym 1:1. Zaobserwowano efekt synergii w postaci wyższych wartości wskaźników wybuchowości oznaczonych dla mieszanin pyłów biomasy i pyłu węglowego niż dla tych materiałów badanych oddzielnie. Opisano wyjaśnienie tego zjawiska opierając się na zarejestrowanych przebiegach ciśnienia wybuchu poszczególnych próbek.
EN
Five biomass dust samples were studied for explosibility both as sep. materials and as mixts. with coal dust. Max. explosion pressures, max. rate of pressure raise, and lower explosion limit were detd. A synergy effect was obsd. for biomass-coal dust (1:1) mixts. The explosion pressures of mixts. were higher than that for particular components.
EN
The prospect of depletion of reserves of fossil fuels and concerns about the environment have significantly increased the interest in renewable energy sources and have consequently led to a large increase in their use, both in Poland and in other EU countries. One of the important sources of renewable energy is biomass, which can be used, inter alia, for the production of biofuels and bioliquid, including esters. The applicable rules impose increasing consumption of such substances and, as a result, increase in their production. Ester production is accompanied by the production of glycerol phase whose management in an efficient manner poses a number of problems. The problems arise from the large variability in the glycerol phase depending on the technology and materials used in the production of esters, as well as the relatively large mass of glycerol phase waste produced in the country. The paper presents the results of research on selected environmental aspects of co-incineration of glycerin phase with coal in grate furnaces. The specificity of national power utilities is the existence of a relatively large number of boilers with travelling grates. The research which was done includes the study of the incineration of compounds with the mass fraction of the glycerol phase ranging from 5 to 20%. The paper presents the methodology of the study and the outcomes of the resulting emissions of CO and NO.
PL
Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i w konsekwencji doprowadziły do dużego wzrostu ich wykorzystania zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jednym z istotnych źródeł energii odnawialnej jest biomasa, która może być wykorzystana m.in. do produkcji biopaliw i biokomponentów płynnych, w tym estrów. Obowiązujące obecnie przepisy wymuszają rosnące zużycie tych substancji, a więc i rosnącą ich produkcję. Produkcji estrów towarzyszy produkcja fazy glicerynowej, której zagospodarowanie w sposób efektywny przysparza szereg problemów. Wynikają one zarówno z dużej zmienności właściwości fazy glicerynowej w zależności od technologii i surowców wykorzystywanych do produkcji estrów, jak i stosunkowo dużej masy tego odpadu powstającego w skali kraju. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wybranymi aspektami środowiskowymi procesu współspalania fazy glicerynowej z węglem w paleniskach rusztowych. Specyfiką krajowej energetyki komunalnej jest występowanie stosunkowo dużej liczby kotłów z rusztami taśmowymi. W ramach prezentowanych badań zbadano proces spalania mieszanek o udziale masowym fazy glicerynowej wynoszącym od 5 do 20%. W pracy przedstawiono metodykę prowadzonych badań oraz wyniki dotyczące powstających emisji CO i NO.
PL
W artykule przedstawiono badania zmian mikrostruktury betonu glinokrzemianowego z dodatkiem SiC po pracy w kotle rusztowym w warunkach współspalania biomasy. W badaniach wykorzystano technikę mikroskopii świetlnej (LM), mikroskopii skaningowej (SEM/EDS) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Wykazano, że przyczyną szybkiego zużywania się betonu była złożona korozja chemiczna i mechaniczna. Korozja chemiczna polegała głównie na reakcji ziaren SiC obmurza ogniotrwałego ze składnikami gazowymi i stałymi, bogatymi m.in. w alkalia, MgO, CaO, siarkę i fosfor, znajdującymi się w spalinach i pyłach oraz na tworzeniu się wtórnych produktów w postaci narostu. Wykazano, że korozja mechaniczna następowała wskutek dużych naprężeń w materiale, których obrazem w mikrostrukturze były liczne mikropęknięcia i pęknięcia osłabiające wytrzymałość materiału z powodu utlenienie SiC i powstawania krystobalitu, z którym mogą wiązać się zmiany wymiarów liniowych kształtek betonowych wyłożenia kotła.
EN
The manuscript presents microstructural studies of aluminosilicate with the addition of SiC refractory castable from the grate-fired boiler after service in the co-firing of coal and biomass conditions. Light microscopy (LM), scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM / EDS) and X-ray diffraction (XRD) were used. It was shown that the cause of rapid wear of the concrete was both mechanical and chemical corrosion. Chemical corrosion was based mainly on SiC grains reaction with the gaseous and solid phases contained the alkali, MgO, CaO, sulfur and phosphorus components. Due to chemical reactions between components the accretion was formed and subsequent process of liquid phase secretion and infiltration of refractory material was observed. The mechanical corrosion was the result of high mechanical stresses in the material iniciated by SiC oxidation and formation of cristobalite. It led to the dimensional changes of the castable and formation of numerous microcracks and cracks that weaken the strength of the material.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.