Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blanking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents a modeling and analysis algorithm as well as the results of simulation tests with the use of FEM of a process of punching aluminum sheets used for casings. In industrial practice, the difficulty lies in the correct selection of punching clearance. In order to predict the effect of clearance on the quality of the edge cut, a numerical model was developed taking into account the geometric and physical nonlinearity with damage. The model makes it possible to simulate all the phases of the cutting process, including the fracture phase, which is of key importance to the formation of the workpiece edge. A new approach of creating a real geometry of the punch edge was presented. The geometries developed take into account the most common defects of the punch cut edges. Owing to this, it is possible to predict the course of the proces depending on the type and degree of the wear of the cutting edges of the punch. The results obtained showed that for clearances below the value of a = 0.16 mm, the crack has the shape of a straight line. Clearance values a = 0.16 mm and below allow one to obtain a perpendicular shear area and a considerable width of the smooth cutting zone. As the clearance increases, the width of the cutting zone decreases. Punch wear significantly reduces the smooth zone and it increases perpendicular deviation of cut surface.
PL
W artykule przedstawiono algorytm modelowania i analizy oraz wyniki badań symulacyjnych z zastosowaniem MES oraz eksperymentalnych procesu wykrawania części z blach aluminiowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym do budowy pojazdów. Uzyskuje się zarówno oszczędność energii oraz obniżenie masy samochodów. Analiza dotyczy wpływu warunków procesu wykrawania na jakość ciętej krawędzi wyrobu. Symulacje komputerowe przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i płaskich stanów odkształceń z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie wykrawania. Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych grubości blach oraz zmiennych wartości luzu miedzy stemplem a matrycą. Wyniki symulacji zweryfikowano eksperymentalnie. Opracowane aplikacje numeryczne oraz otrzymane wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania i optymalizacji procesu wykrawania.
EN
The paper presents the modeling and experimental researches of the blanking process of parts from aluminum sheets used in automotive industry to building vehicles. Analysis concerns influence of process conditions on quality of cut edge. Numerical analysis was performed for the spatial states of stresses and flat states of strains in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding blanking process nonlinearities. Researches were realized for different sheet’s thickness and punch-die clearances. Results were verified experimentally. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used for design of the blanking process and it’s optimization.
PL
Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej sprowadza się do zwiększenia wydajności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości życia ludzi. Industry 4.0 dysponuje szeregiem narzędzi technicznych, które między innymi realizują funkcje komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z elementami składowymi maszyny. Do realizacji pilotażowej modernizacji stanowiska produkcyjnego wykorzystano prasę mimośrodową Instytutu Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej. Układ napędowy i sterownia zmodernizowano, zakładając wymianę kluczowych danych diagnostycznych z systemem sterowania nadrzędnego. Kolejno uruchomiono system akwizycji danych procesowych oparty o urządzenia Kistler maXYmos TL. Całość dopełnia system SCADA wraz z aplikacją administracyjną, które za pośrednictwem odpowiedniego aparatu matematycznego, dążą do realizacji koncepcji predyktywnego utrzymania ruchu i określenia zużycia narzędzia.
EN
The concept of the Industry 4.0 revolution is related to increasing efficiency, elasticity of production and improving the quality of life. Industry 4.0 has several technical tools that, implements communication between components of machine via the Internet. The mechanical press of the Institute of Manufacturing Technologies at Warsaw University of Technology was used to implement the pilot modernization to Industry 4.0 standard. The control and drive system were upgraded assuming exchange of key diagnostic data with the master control system. The process data acquisition system based on Kistler maXYmos TL was launched. The whole is complemented by SCADA system and administrative application, which using appropriate mathematical calculations realize the concept of predictive maintenance and calculates the tool wear.
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań dla stali elektrotechnicznej M600-50A (dostarczonej od różnych dostawców) w zakresie analizy metalograficznej i technologicznej. W pierwszej części badań przeprowadzono analizę metalograficzną wykonywaną powszechnie do oceny jakości wyrobów za pomocą mikroskopu optycznego. Powierzchnia próbek została wypolerowana, a następnie poddana analizie numerycznej i statystycznej w celu pomiaru rozkładu wielkości ziaren. Głównym celem podjętych badań mikroskopowych była ocena jakości materiału na podstawie wielkości ziaren dla materiału dostarczonego od czterech różnych producentów. W drugiej części badań przeprowadzone zostały próby doświadczalne cięcia. W ocenie ilościowej materiału dokonano pomiaru (na specjalnie zaprojektowanych, w pełni automatycznych stanowiskach) maksymalnej siły cięcia dla różnych luzów dla procesów przeprowadzonych w warunkach dynamicznych i statycznych.
EN
In the paper the authors present their results of the metallographic and experimental investigation for the electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers. First, metallography examination was curry out as a well know study in the material quality evaluation using optical microscopy. The specimen surface was polished and then was subject to the image processing analysis in order to evaluate the grain size distribution based on the statistical analysis. The main aim of this part of research was study the grain size of the microstructure for four different material suppliers. Second, an experimental examination was conducted were the material was subject to the blanking process analysis. In this material quantity evaluation, a maximum load was measured in the dynamic and static conditions where different clearances were used in the designed, fully automated apparatus.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
EN
Paper was presented the results of numerical modeling of blanking electrical sheet for different state of wear of the tools. Achieved modeling result was compared with the results of obtained for the real process. The designated process forces interacting with the punch was used to determine W index (coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
PL
Współczesne metody wykrawania dokładnego elementów pojazdów samochodowych znajdują głównie zastosowanie w przypadku kształtowania materiałów o grubości g > 0,5 mm. Brakuje natomiast wiedzy na temat wykrawania materiałów o bardzo małej grubości. W niniejszej pracy skoncentrowano się na wykrawaniu cienkich blach aluminiowych gdy g < 0,5 mm, gdzie zjawisko rozdzielania jest bardzo szybkie. Zaproponowano nowe rozwiązanie technologiczne, w którym wyeliminowano luzy między stemplem a matrycą. W celu analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesu opracowano algorytmy modelowania i symulacji procesu wykrawania w systemie ANSYS LS-Dyna. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
The blanking technology in the aspect of preparing car body elements are usually used for material thickness g > 0,5 mm. Knowledge about thin materials cutting is lacking. This paper analyses the method of blanking materials when g < 0,5 mm. A new technological solutions has been proposed when blanking clearance is reduced to 0 mm. The numerical and simulation model is developed in ANSYS LS –Dyna system. Using numerical applications the maps of strain and stresses are presented. Obtained results can be used for process analysis and its optimization.
EN
Finite element modelling provides a great deal of support in understanding technological processes. This paper proposes the application of variational and finite element methods for the analysis of blanking and the nonlinearities of this process. Numerical analysis are conducted in ANSYS LS-Dyna programme, with use of the explicit method. The influence of various process conditions on the strain and stress states and the quality of the final product are analysed.
PL
Metoda Elementów Skończonych jest obecnie szeroko wykorzystywana do analizy procesów technologicznych. Praca przedstawia zastosowanie rachunku wariacyjnego i MES do analizy procesu wykrawania z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Analizy numeryczne przeprowadzono w systemie ANSYS LS-Dyna z wykorzystaniem metody explicit. Przedstawiono wpływ wybranych warunków realizacji procesu na stany naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz na jakość wyrobu finalnego.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
EN
Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine WPZ (wskaźnik przyrostu zużycia-coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
EN
In this short paper the complex mechanical behavior of an aluminum/low density polyethylene (LDPE) half sandwich sheet in the context of blanking is investigated. Suitable mechanical tests for the polymer and metal layer as well as the delamination behavior of the adhesive between these two layers were conducted. The main focus of this study is to create a finite-element (FE) model for the blanking process of sandwich structures. Material parameters for a Lemaitre-type damage model, a Drucker-Prager and a cohesive zone model are identified for the metal, the polymer and the adhesive, respectively. The experimental force-displacement curves obtained in a blanking process of a half sandwich sheet are compared with the predicted results of the FE model. The qualitative agreement of the predicted force-displacement curves with the experimental results is good. Recommendations concerning the improvement of the FE model are given based on the obtained results.
PL
W pracy badano złożone, mechaniczne zachowanie blach o strukturze kompozytowej typu sandwich zbudowanych z aluminium i polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w procesie wykrawania. Przeprowadzono testy mechaniczne dla warstwy polimeru i metalu a także badano proces delaminacji warstwy adhezyjnej. Głównym celem pracy było opracowanie modelu elementów skończonych (MES) zachowania się struktur kompozytowych typu sandwich w procesie wykrawania. W ramach zadania zidentyfikowano parametry modelu Lemaitre'a dla warstwy metalu, Druckera-Pragera dla polimeru oraz kohezji dla warstwy adhezyjnej. Zarejestrowane w trakcie procesu wykrawania materiału kompozytowego siły porównano z siłami obliczonymi modelem MES. Otrzymano dobrą jakościowo zgodność wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wytyczne pozwalające na poprawę opracowanego modelu numerycznego.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody cząstek hydrodynamicznych (SPH). Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used to design of the process and it’s optimization.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania procesu wykrawania elementów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Symulację komputerową opracowano z wykorzystaniem Solvera LS-DYNA oraz aplikacji LS-PrePost. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
The paper presents the modeling of the blanking process of the car elements using Finite Element Method. Numerical analysis was performed in LS-DYNA solver and LS-PrePost application regarding process nonlinearities. Obtained maps of stresses, strains, displacement at any moment of time can be used to design of the process and it’s optimization.
PL
Przedstawione zostały przez autorów wyniki pomiarów doświadczalnych i obliczeń numerycznych dla ciętej aluminiowej blachy o grubości 1 mm. W pracy przedstawiono wyniki dla jednej wartości luzu. Pomiary doświadczalne zrealizowane zostały na w pełni automatycznym stanowisku pomiarowym. Zaproponowane zostało rozwiązanie dotyczące wykorzystania metody obróbki obrazu (optical flow) do rozpoznania pól przemieszczeń. Zaprezentowana została kinematyka procesu w odniesieniu do pomiaru odkształceń oraz identyfikacja zjawisk ograniczających tj.: zadzior, ugięcie, tworzenie się stref rozdzielenia materiału. W badaniach doświadczalnych wykorzystano układ wizyjny umożliwiający monitorowanie przebiegu procesu cięcia. Zaprezentowano wyniki odkształceń i wielkości geometryczne pomiarów próbki w trakcie pękania i po rozdzieleniu dla doświadczenia i MES.
EN
The authors presents an experimental and numerical (FEM) results of 1 mm thick sheet metal aluminium at the planar blanking process, where specific clearance was used in the designed, fully automated apparatus. A new approach for the crack propagation visualization based on digital image processin technique (optical flow method) has been proposed. The presented results for the eperiment includes strain measurment, as well as geometrical investigation for the limiting factors. In the experimental approach a vision based apparatus were utilized. Finally, the experimental and numerical results has been combined and presented.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono sposób modelowania 3D procesu wykrawania z uwzględnieniem krzywej linii cięcia. Symulację komputerową przeprowadzono dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń wykorzystując metodę elementów skończonych. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
Paper discussed the 3D modeling of the auto body sheet blanking with regarding curvilinear shearing line. Numerical results were done with using FEM method, and explicit method in Ansys LS-Dyna program. The states on the strains and stresses with regarding process nonlinearities were obtained. Obtained results can be used for the purpose of designing blanking process and its optimization.
PL
Możliwości w modelowaniu numerycznym procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy ciągliwego pękania. Modele pękania materiałów ciągliwych w procesach technologicznych. Wizualizacja trajektorii rozdzielenia materiału w aspekcie prognozowania jakości geometrycznej wyrobów. Przykładowe wyniki modelowania uzyskano poprzez zaimplementowanie do komercyjnego systemu MSC. MARC autorskiego podprogramu, umożliwiającego modelowanie fazy ciągliwego pękania w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Porównanie wyników modelowania z eksperymentem.
EN
Capacities provided by numerical modeling of blanking process with consideration given to the ductile cracking phase. Models of cracks in ductile materials occurring in production processes. Visual presentation of the material separation trajectory in the aspect of forecasting geometrical quality of a component. Exemplary models are compared against the experiment results.
PL
Operacje cięcia i wykrawania są jedną z najpopularniejszych metod kształtowania blach. W ten sposób wykonywane są zarówno półwyroby, które są poddawane dalszemu kształtowaniu, jak również wyroby gotowe. W odniesieniu do blach tytanowych, ze względów ekonomicznych najczęściej stosowana jest metoda wykrawania za pomocą sztywnych narzędzi, tj. stempla i matrycy. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu wykrawania blachy tytanowej Grade 2. Głównym celem symulacji numerycznej procesu wykrawania elementów tytanowych było wyznaczenie wpływu luzu pomiędzy matrycą i stemplem, sposobu docisku i promieni zaokrąglenia (stępienia) matrycy i stempla na rozkład naprężeń i odkształceń w strefie cięcia.
EN
Cutting and blanking are one of the most common methods of sheet forming. Both semi products, which undergo further forming, and final products are formed in this way. In case of titanium sheets, blanking with rigid tools, i.e. die and punch, is the most often used cutting method because of the economical reasons. In the paper some numerical simulation results of the blanking process of Grade 2 titanium sheet are presented. Determination of the influence of such parameters as: clearance between die and punch, holding-down, and corner radius of the die and punch on the stress and strain distribution in the cutting zone was the main aim of the numerical simulation.
16
Content available remote Funkcja odkształcalności granicznej dla procesów wykrywania
PL
Projektowanie oprzyrządowania do procesu wykrawania, uwzględniające jakość geometryczną otrzymywanych wyrobów, jest obecnie bardzo trudne. Jakość geometryczna wykrawanego elementu nie zależy tylko od założonego luzu czy metody wykrawania, ale także od wielu innych czynników: geometrycznych, technologicznych i materiałowych. Obecnie technolog w zasadzie nie dysponuje narzędziami, które pozwoliłyby na etapie projektowania procesu określić jakość powierzchni przecięcia. Dotyczy to zarówno wykrawania zwykłego, jak i dokładnego. Dostępne metody numeryczne, oparte głównie na MES, pozwalają z dużą dokładnością określać ugięcie czy zaokrąglenie wykrawanego elementu, lecz nie pozwalają skutecznie prognozować początku pękania ciągliwego i jego trajektorii bez eksperymentalnej weryfikacji modelu numerycznego. Z tego względu opracowano i zaproponowano funkcję pozwalającą przewidywać już na etapie projektowania początek pękania ciągliwego w różnych warunkach i podczas stosowania różnych metod wykrawania (w tym dokładnego).
EN
Currently, developing the tolling for material blanking process, where the geometrical quality of finished product is accounted for, is very difficult. The geometrical quality of the blank depends not only on assumed clearance value or cutting method, but also on multiple various geometrical, process and material factors. Currently, the process engineer has no generally tools available to determine the cross-cut section quality during the process design phase. This applies both to standard and precision blanking. Available numerical methods are based mainly on FEM and enable high precision blank bending or rolling over, whereas they are unable to forecast the beginning of ductile fracture phase and its trajectory precisely without experimental verification of the numerical model. Therefore the function to determine the beginning of ductile fracture phase depending on various conditions and blanking methods (including precision blanking) during the design phase has been proposed and developed.
PL
W pracy przedstawiono symulację numeryczną procesu wykrawania z uwzględnieniem fazy pękania ciągliwego. Początek fazy oraz przebieg jej trajektorii prognozowano w oparciu o tzw. wskaźnik wykorzystania odkształcalności. Opracowano oraz zaimplementowano do programu MSC MARC/Mentat specjalny podprogram, który umożliwił obliczanie wartości wskaźnika wykorzystania odkształcalności. Rozwój pęknięcia modelowano poprzez wykasowywanie w kolejnych krokach deformacji tych elementów, w których została przekroczona krytyczna wartość wymienionego wskaźnika. Symulację przeprowadzono dla próbek wykonanych z blachy stalowej o grubości 3,5 mm, wielkości luzu Lj = 0,5 mm. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami badań eksperymentalnych. Zwrócono uwagę na kształt powierzchni przecięcia.
EN
This paper presents numerical simulation of a blanking process including a ductile fracture phase. The beginning of ductile fracture phase and its trajectory has been predicted using the formability utilization indicator. The specialized subroutine for MSC Marc Mentat software has been developed and implemented to calculate the formability utilization indicator. The fracture progress has been modelled by step-by-step deleting the segments, where the formability utilization indicator's critical value has been exceeded. FEM simulation has been performed for the samples made of sheet steel (thickness 3.5 mm) for clearance Lj = 0.5 mm. The simulation results have been compared with experimental ones. The cross-cut section has been carefully checked.
EN
The FE-simulation of ductile fracture processes for discrete crack propagation using nodal release approach is well established for modelling crack in metal sheet. In this method, the crack is assumed to initiate or propagate along the element edges; hence, a new crack boundary is generated in the sheet continuum. Therefore, when a criterion at a node is reached then that node is duplicated into two nodes having same initial co-ordinates, and hence this way crack is extended by one element length each increment. However, the greatest drawback of this method is that a very fine mesh is required in order to realistically model crack propagation, if the trajectory of the crack is not known a priori. Therefore, this increase time and cost of calculating the crack extension. However, in case of Blanking process, the crack trajectory is unknown; hence the nodal release method cannot be directly implemented in order to simulate the ductile crack propagation. Therefore, the nodal release method has to be modified in which first the direction of crack extension is calculated and then, accordingly, the local element topology near the crack-tip is modified such that the nodes of elements are moved to predicted crack-tip in order to accommodate the crack extension. The advantage of this method is that it is possible to model the predicted crack with only slight modification in the local mesh near to the crack tip. However, it is necessary to interpolate history variables from old local elements to the new local elements at the vicinity of crack-tip which could lead to small loss of accuracy to predict the subsequent crack extension. However, the advantage of this method is that remeshing can be either completely eliminated or reduced to a greater extend during the simulation. Therefore, in this paper, a FEM model is presented with an attempt to model ductile fracture using the nodal release approach, which is further implemented in commercial FE software - MSC.MarcŽ together with predefined user-subroutines. Consequently, the ability of these two approaches to predict the blanked edge profile are analysed and compared with experimental results.
PL
Modelowanie sil plastycznego pękania przy dyskretnej reprezentacji pęknięcia z wykorzystaniem metody elementów skończonych jest powszechnie wykorzystywane w symulacji propagacji pękania w blachach stalowych. Zazwyczaj w MES zakłada się powstanie i propagację pęknięcia wzdłuż krawędzi elementów. Jednak to powoduje powstanie nowej granicy pęknięcia w siatce MES. Dlatego w przypadku kiedy krytyczna wartość pękania w danym wężle jest przekroczona, węzeł zostaje zduplikowany i podczas kolejnych kroków obliczeń nowe pęknięcie inicjalizuję się w siatce MES. W wyniku tego, pęknięcie propaguje się o kilka długości elementów w danym kroku obliczeń. W niniejszej pracy, zaprezentowane podejście "nodal release approach" wykorzystano do symulacji propagacji plastycznego pęknięcia. Obliczenia wykonano w komercyjnym pakiecie MSC.Marc* wzbogaconym o procedury Autorów. Wyniki uzyskane z symulacji porównano z wynikami eksperymentu.
19
Content available remote An analysis of the cutting and blanking processes of the titanium sheets
EN
In the paper an influence of the cutting methods on the cut-surface quality is given. Three cutting methods were applied: guillotining, abrasive-waterjet and laser cutting. A WT1-0 titanium sheet was subjected to the cut operations. The cut-surface appearance, microstructure, microhardness and roughness of the cut-surface were tested. Moreover, a numerical simulation of the blanking process of a titanium disk was done. The simulation was carried out with the ADINA System v.8.3 based on the finite element method. The influence of the clearance and tool radius on the blanking course was analysed.
PL
Przedstawiono wyniki badań zużywania się stempli tnących w procesie wykrawania części z blachy prądnicowej. Przebieg krzywych zużycia wyznaczono drogą pośrednią poprzez pomiar wysokości zadziorów na krawędzi wykrojek na różnych etapach procesu wykrawania. Przeprowadzono również obserwacje metalograficzne powierzchni zużytych stempli. Badania przeprowadzono dla stempli wykonanych ze stali narzędziowej SW7M i stali spiekanej ASP23, pokrytych warstwą TiN i bez pokrycia, przy zastosowaniu różnych wielkości luzów.
EN
The paper present the results of operating investigations of tool wear in blanking process of generator sheet metal. Evaluation of a wear characteristics of tool material on the base of measurements of the burr height were determined. Metallographic observation of cutting tool edge surface was performed. The experiment has been carried out using a cutting tool made of SW7M high-speed steel and ASP23 sintered steel, without coating and with TiN coating.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.