Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Microbial biofilm formation called “bio-fouling” causes many both epidemiological as well as technological problems by increasing material and energy demand. Due to the fact of growing microbial resistance, currently used methods of prevention have become less effective. This paper focuses on the antimicrobial properties of copper oxide deposited on the most common synthetic polymer (polypropylene). The authors succeeded to coat raw as well as processed polymer with CuO by MS-PVD treatment without damages. Functionalization with CuO resulted in very effective antibacterial activity resistant to environmental conditions. Materials functionalized this way are considered as stable, non-specific, and widely effective. The activity observed by the authors supports this thesis.
PL
Powstawianie biofilmu mikrobiologicznego w przemyśle zwane biofoulingiem implikuje szereg problemów epidemiologicznych i technologicznych związanych ze wzrostem materiało- i energochłonności. Wzrost lekooporności mikroflory sprawia, że dotychczasowe metody przeciwdziałania drobnoustrojom stają się coraz mniej efektywne. Niniejszy artykuł skupia się na właściwościach antybakteryjnych tlenku miedzi osadzonego na powszechnie stosowanym syntetycznym polimerze - polipropylenie. W ramach przeprowadzonych prac z powodzeniem powierzchniowo zmodyfikowano badany polimer zarówno w formie surowca, jak również wykonanego z niego komercyjnego produktu. Modyfikator - tlenek miedzi (CuO) osadzono metodą MS-PVD oraz proces modyfikacji nie spowodował uszkodzenia badanych próbek. Przeprowadzona modyfikacja skutkowała bardzo skutecznym działaniem antybakteryjnym o długim czasie działania. Materiały zmodyfikowane w ten sposób są uważane za stabilne, nietoksyczne i niespecyficzne, co czyni je bardzo efektywnym rozwiązaniem. Uzyskane przez Autorów rezultaty są tego potwierdzeniem.
PL
Zastosowanie karbonizatu z odpadów gumowych jako substytutu sadzy technicznej do napełniania elastomerów wymaga jego rozdrobnienia do rozmiarów ziaren poniżej 45 μm. We wstępnych badaniach mielenia wykorzystano laboratoryjny młyn kulowy, następnie przemysłowy młyn udarowy z klasyfikatorem pneumatycznym oraz młyn strumieniowy. Stwierdzono, że rozdrabnianie karbonizatu do zastosowania go jako napełniacza elastomerów można z powodzeniem przeprowadzić, wykorzystując młyn udarowy z wbudowanym klasyfikatorem. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż użycie młyna strumieniowego. Przedstawiono również wyniki brykietowania zmielonej sadzy popirolitycznej z wykorzystaniem jako lepiszcza ciężkich frakcji oleju popirolitycznego. Istotnym problemem w zagospodarowaniu karbonizatu z pirolizy opon jest wysoka zawartość siarki oraz innych zanieczyszczeń mineralnych. W badanej sadzy popirolitycznej stwierdzono nierównomierną dystrybucję tych zanieczyszczeń pomiędzy frakcje drobnoi gruboziarnistą. Klasyfikacja sadzy wg rozmiarów ziaren może tym samym być potencjalnym sposobem usunięcia z niej części domieszek mineralnych.
EN
Carbonizate from rubber tyre pyrolysis was characterized by detn. of grain size distribution (sieve anal.), grinded in a lab. ball planetary mill and in jet and impact mills, pelletized optionally in presence of pyrolytic residue, sepd. into fine and coarse fractions and then demineralized with HCl soln. The size classification of raw carbonizate was found as a cheap and efficient method for the redn. of mineral contaminants in the bulk product.
3
Content available remote Frakcjonowanie oleju z pirolizy odpadów gumowych
PL
Podział oleju na frakcje prowadzono metodą destylacji prostej i rektyfikacji, w procesach jedno- i dwustopniowych. Przedstawiono uzyskane krzywe destylacyjne olejów pochodzących z instalacji przemysłowej. Stwierdzono, że olej popirolityczny ma inną charakterystykę destylacyjną niż typowe oleje napędowe i opałowe, co utrudnia jego zastosowanie jako substytutu paliw ropopochodnych. Nie jest możliwe uzyskanie czystych substancji podczas rozdzielania oleju prostymi metodami destylacyjnymi. Możliwe jest jedynie ich zatężenie. Metoda usuwania najlżejszych składników oleju w celu podwyższenia jego temperatury zapłonu okazała się bardzo skuteczna. Oddestylowanie nawet niewielkiej ilości oleju (2-3% mas.). pozwoliło na podwyższenie temperatury zapłonu do wartości zbliżonej do temperatury wymaganej dla ciężkich olejów opałowych (62°C).
EN
The pyrolytic oil was fractionated by distn. to recover limonene and arom. hydrocarbons and to decrease the flash point of the oil. The sepn. degree of hydrocarbons was unsatisfactory. The flash point was increased from 26.0°C up to 72.5°C after removal of 6.5% of the oil mass. After removal of 2-3% by mass of the oil, it met the flash point requirements for heavy heating oils (62°C).
PL
Scharakteryzowano właściwości oleju popirolitycznego, będącego głównym produktem pirolizy opon samochodowych. Przedstawiono podstawowe metody badania właściwości produktów ropopochodnych oraz wyniki badań doświadczalnych oleju popirolitycznego pochodzącego z krajowej instalacji pirolizy opon samochodowych. Właściwości oleju popirolitycznego porównano z wymaganiami norm oleju opałowego i napędowego, w celu przedyskutowania możliwości zastosowania oleju popirolitycznego jako alternatywnego paliwa lub komponentu mieszanek paliw ciepłowniczych.
EN
The properties of pyrolytic oil, which is the main product of the waste tires pyrolysis, were characterized. The basic methods for testing the properties of petroleum products and the results of experimental studies of oil coming from local tires pyrolysis plant were presented. The pyrolytic oil parameters were compared with the requirements for the heating and diesel oil, in order to discuss the possibility of using pyrolytic oil as alternative heating fuel or fuel blends component.
EN
Deep bed filtration is an effective method of submicron and micron particle removal from the fluid stream. There is an extensive body of literature regarding particle deposition in filters, often using the classical continuum approach. However, the approach is not convenient for studying the influence of particle deposition on filter performance (filtration efficiency, pressure drop) when non-steady state boundary conditions have to be introduced. For the purposes of this work the lattice-Boltzmann model describes fluid dynamics, while the solid particle motion is modeled by the Brownian dynamics. For aggregates the effect of their structure on displacement is taken into account. The possibility of particles rebound from the surface of collector or reentrainment of deposits to fluid stream is calculated by energy balanced oscillatory model derived from adhesion theory. The results show the evolution of filtration efficiency and pressure drop of filters with different internal structure described by the size of pores. The size of resuspended aggregates and volume distribution of deposits in filter were also analyzed. The model enables prediction of dynamic filter behavior. It can be a very useful tool for designing filter structures which optimize maximum lifetime with the acceptable values of filtration efficiency and pressure drop.
EN
A model of bacterial filtration on fibrous filter media is developed. The single fibre efficiency as well as the efficiency of the whole filter – at the onset of the process and the evolution of those quantities - are analysed. The differences between the numerical modelling of colloidal particles and bacteria are stressed in detail. The main differences are the active motion ability of bacteria and biofilm formation. The parameters of the model were identified based on the literature data.
PL
Badano wpływ struktury polipropylenowych filtrów włókninowych, wytwarzanych metodą rozdmuchu stopionego polimeru, na ich właściwości filtracyjne. Zbadano komercyjny wielowarstwowy filtr włókninowy oraz trzy monowarstwowe polipropylenowe filtry włókninowe o średnicy włókien 2, 5, 10 μm i porowatości 90%, o tej samej grubości włókniny. Zawiesina testowa była mieszaniną pyłu Arizona Test Dust (0÷20 μm) z wodą dejonizowaną. Stwierdzono, że w przypadku filtracji zanieczyszczeń o rozmiarach polidyspersyjnych, najbardziej wydajną strukturą jest struktura wielowarstwowa, gradientowa.
EN
The impact of non-woven polypropylene filter structure, produced by molten polymer blowing, on its filtration properties was examined. A commercial multilayer filter and three monolayer non-woven polypropylene filters having fiber diameter of 2, 5, 10 mm, porosity of 90% and a thickness of the same non-woven fabric were tested. Mixture of Arizona Test Dust (0÷20 microns) with deionized water was selected as test suspension. The results clearly indicate that for polydisperse contamination filtration the most efficient are multilayer gradient filters.
PL
Przedstawiono doświadczalne i numeryczne wyniki badania morfologii cząstek dekstranu otrzymywanych techniką suszenia rozpyłowego. W wyniku tego procesu można otrzymać cząstki puste w środku typu hollow particles o różnej średnicy oraz grubości powłoki (shell). Do opisu teoretycznego procesu suszenia zastosowano model o parametrach rozłożonych. Pozwolił on na przedstawienie wpływu, jaki na kształt i budowę cząstek wywierają takie parametry procesu, jak temperatura powietrza suszącego oraz wielkość kropli.
EN
The paper presents the experimental and numerical results of dextran par¬ticles morphology obtained by means of spray drying method. This process can produce hollow particles which differ in diameter and shell thickness. For theoretical description of spray drying process the distributed parameter model was used. The model allowed one to present the influence of such process parameters as drying air temperature and droplet size on particle shape and its structure.
EN
The modelling of colloidal fouling and defouling of hollow fibre membranes in the presence of membrane oscillations is analysed by means of numerical simulations as an effect of complex coupling between hydrodynamic and surface forces. To describe the latter the Derjaguin-Landau-Vervey-Overbeek (DLVO) model has been employed. We have investigated the influence of various parameters of the process like flow rate, mean particle diameter, amplitude and frequency of the oscillations, and others, on the efficiency of the defouling process. The investigated parameters is close to that of a silica suspension in , a typical system modelling used to investigate membranę separation. On the basis of numerical simulation resu lts e have defined an optimal set of parameters preventing membrane fouling.
10
Content available remote Symulacje numeryczne ociekania włókien o zmodyfikowanej powierzchni
PL
Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych ruchu kropli po gładkich i szorstkich włóknach, wykonanych przy użyciu dwufazowej metody gazu sieciowego Boltzmanna. Zaobserwowano dwa zjawiska mające wpływ na szybkość ruchu kropli: zwiększenie kąta zwilżania na powierzchni szorst-kiego włókna oraz zaczepienie linii kontaktu na nierównościach powierzchni. Zbadano, w jakich warunkach każdy z tych mechanizmów ma dominujący wpływ na ruch kropli.
EN
Results of numerical simulations of droplet motion on smooth and rough fibers, obtained by means of the two-phase lattice Boltzmann method are shown. Two phenomena influencing droplet velocity: the increase of apparent contact angle on the rough fiber surface and the triple line pinning on asperities were observed. The predominant conditions of both of these mechanisms were investigated.
11
Content available remote Model numeryczny wgłębnej filtracji wody
PL
Korzystając z 2-wymiarowego modelu network model zaprojektowano strukturę filtra składającego się z 3 warstw o różnych porowatościach. Umożliwia on efektywne usuwanie cząstek o danym rozmiarze z odpowiednio wysoką sprawnością oraz powoduje możliwie niskie opory przepływu płynu. Poszczególne warstwy złączono w trzech różnych konfiguracjach. Zbadano również przypadek włókniny jednorodnej (monowarstwy) o uśrednionych parametrach. Obliczono efektywność depozycji dla cząstek o rozmiarach 1:10 um. Wyniki dowodzą, że korzystne jest tworzenie filtrów o strukturze wielowarstwowej, a szczególnie istotna jest kolejność ułożenia warstw o różnych parametrach.
EN
A 2D network model was used to design the optimal structure of fibrous filter. It enables the efficient capture of particles, creates the lowest pressure drop and guarantees a long time usage. The individual layers were joined at three different configurations. A case of non-woven uniform monolayer with average performance was also examined. The deposition efficiency for particles diameter between 1-M0 pm was calculated. Results clearly indicate that combining layers with different porosities and especially their layering sequence has a major effect on deposition ratios inside the filter structure.
12
Content available remote Membrany polimerowe modyfikowane tlenkiem cynku - metoda wytwarzania
PL
W pracy zaproponowano wytworzenie membrany mikrofiltracyjnej zmodyfikowanej nanopręcikami tlenku cynku, co zapobiega niekorzystnemu zjawisku biofoulingu. Wykorzystano kapilarne membrany polipropylenowe Połymemtech o średniej średnicy porów ok. 0,3 um, najczęściej stosowane w procesie mikrofiltracji. Wzrost nanopręcików tlenku cynku prowadzono dwiema metodami: metodo hydrotermiczną i poprzez depozycję chemiczną. Druga metoda wydaje się najbardziej obiecującą. Zgodnie z nią zaszczepiono centra nukleacji na powierzchni membrany, a wzrost nanopręcików tlenku cynku odbywał się w temperaturze 85°C przez 40 min w roztworze zawierającym amoniak, octan cynku oraz 2-etanoloaminę. Uzyskano równomierne i gęste upakowanie nanopręcików tlenku cynku na powierzchni membrany, a ich długość była nieco mniejsza niż 100 nm.
EN
The preparation of modified microfiltration membrane with zinc oxide nanowires which prevents the adverse phenomena of biofouling is proposed in the paper. The Polymemtech polypropylene capillary membrane having an average pore diameter of about 0.3 цт, most often applied in microfiltration, was used. Growth of zinc oxide nanowires were carried out by hydro- thermal and chemical deposition methods. The second method seems to be the most promising. According to it, nucleation centers were seeded on the membrane surface and zinc oxide nanowires grow at temperature of 85°C for 40 min in a solution containing ammonia, zinc acetate and 2-ethanol- amine. Even and dense packing of zinc oxide nanowires with length slightly less than 100 nm was obtained on membrane surface.
PL
Skuteczność leczenia wziewnego może być poprawiona poprzez zastosowanie funkcjonalnych nośników leków. Zawarte w nich substancje mukoli- tyczne mogą ułatwiać transport leków przez śluz oskrzelowy. W pracy zbadano wpływ nowo opracowanych proszkowych cząstek nośnika na lepkość modelowego śluzu oraz szybkość dyfuzji modelowego leku (rodaminy B) w śluzie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczną redukcję lepkości i przyspieszenie transportu masy, co potwierdza słuszność proponowanej koncepcji nośników w leczeniu inhalacyjnym.
EN
Effectiveness of inhalation therapy may be improved by the application of functional carriers which contain viscosity reducers (mucolytics). Influence of specially designed functional carrier powders on the viscosity and transport rate in the reconstructed bronchial mucus were investigated. The obtained results indicate the simultaneous reduction of mucus viscosity and improvement of mass transfer therefore showing the usefulness of proposed concept of functional carriers in pulmonary drug delivery.
14
Content available remote Filtracja nieustalona w wielowarstwowych strukturach włókninowych
PL
Celem pracy było zaprojektowanie wielowarstwowych wkładów filtracyjnych, poprawiających ekonomikę procesów separacji aerozoli. Przeprowadzono badania pracy struktur złożonych z trzech warstw pojedynczych o różnej budowie wewnętrznej, z których jedna to nanowarstwa, ułożonych w różnych konfiguracjach podczas oczyszczania gazu zawierającego cząstki stałe. Analiza zmian ich morfologii i zdeponowanych na nich cząstek na różnych etapach procesu filtracji posłużyła do wybrania optymalnej struktury.
EN
The aim of this study was to design a multilayer filter structure, improving the economics of aerosols' separation processes. Three individual various fibrous layers (one of them was a nanolayer) arranged in different configurations were investigated during purification of gas from solid particles. Analysis of changes in their morphology during various stages of the filtration process was used in the selection of optimal filter structure.
EN
A simple model of behaviour of a single particle on the bulging membrane was presented. As a result of numerical solution of a motion equation the influence of the amplitude and frequency of bulging as well as the particle size on particle behaviour, especially its downstream velocity was investigated. It was found that the bulging of a membrane may increase the mean velocity of a particle or reinforce its diffusive behaviour, dependeing on the permeation velocity. The obtained results may help to design new production methods of highly fouling-resistant membranes.
EN
The motion of submicron particles involves the deterministic terms resulting from the aerodynamic convection and/or electrostatic attraction, and the stochastic term from the thermal displacement of particles. The Langevin equation describes such behavior. The Brownian dynamics algorithm was used for integration of the Langevin equation for the calculation of the single fiber deposition efficiency. Additionally the deterministic and stochastic of the particle motion were derived, using the Lagrangian and Eulerian approaches of particle movement and balance, for the calculation of the single fiber deposition efficiency due to both mechanisms separately. Combination of the obtained results allows us for calculation of the coupling effect of inertia and interception with the Brownian diffusion in a form of correlation. The results of calculation show that the omitting of the coupling effect of particular mechanism and using the simple additive rule for determination of the single fiber deposition efficiency introduces significant error, especially for particles with diameter below 300 nm.
17
Content available remote Elektryzacja włókien filtracyjnych syntetycznych
PL
W pracy omówiono technologię produkcji naelektryzowanych włókien syntetycznych. Wysokowydajna elektryzacja jest realizowana metodą wysokonapięciową. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości uzyskiwanego poziomu elektryzacji, utrzymywania się ładunków oraz skuteczności filtracji na naelektrzowanych włóknach cząstek o różnej granulacji.
EN
The paper describes the technology of electrized fibers production. High efficiency electrization is obtained by high voltage method. The results of electrization level and filtration efficiency measurements (on electrized fibers) are also presented.
18
Content available remote Sposoby zwiększania sprawności odpylania filtrów włókninowych
PL
Zaprezentowano dwa sposoby zwiększania skuteczności filtracji cząstek aerozolowych w niehomogenicznych filtrach włókninowych, poprzez zastosowanie dodatkowego mechanizmu separacji - mechanizmu elektrostatycznego ładując włókna filtra, oraz zmieniając strukturę filtra, stosując cieńsze włókna, luźniej upakowane w przestrzeni filtra. Wykazano, iż oba zaproponowane podejścia prowadzą do wzrostu sprawności separacji w filtrach włókninowych.
EN
Two ways used to enhance filtration efficiency of fibrous filters were presented, i.e., applying the additional external force - electrostatic force via charging fibrous and changing the structural parameters of the filter, creating less porosity filters with nanofibrous. It was demonstrated that both this approaches lead to higher separation efficiency of fibrous filters, especially fot the most penetrating particlcs.
19
Content available remote Modelowanie suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych
PL
Sformułowano model numeryczny suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych, uwzględniający niejednorodność stężeń i temperatur oraz możliwość krystalizacji jednego ze składników. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że dla małych kropli niejednorodności składu powstających cząstek są na ogól niewielkie. Większe niejednorodności mogą wystąpić w przypadku bardzo wysokiej temperatury powietrza suszącego oraz gdy rozpuszczalność jednego ze składników kropli jest stosunkowo niska.
EN
The numerical model of spray drying, taking into account inhomogcncity of concentrations and temperature as well as possibility of crystallization of one of the component, has been built. As a result of simulations it has been found that for small droplets the inhomogeneity of composition of the particles produced are very small. Noticeable inhomogenities may appear only in the case of very high temperature of drying air or when the solubility of one of the droplet component of is quite small.
PL
Doświadczalnie (waga Langmuird) i teoretycznie (dynamika molekularna) badano oddziaływania fizykochemiczne między benzo[a]pirenem (BAP) i głównym składnikiem surfaktantu płucnego, DPPC. Odnotowano zmiany dynamicznego napięcia powierzchniowego i ściśliwości filmu DPPC na powierzchni woda - powietrze, które wyjaśniono w oparciu o mechanizm wbudowywania się molekuł BAP w monowarstwę DPPC. Przyjmując, że podobne zjawiska przebiegają w naturalnym układzie surfaktantu płucnego, wyniki sugerują jedną z możliwych przyczyn toksyczności spalin silników Diesla.
EN
Physicochemical interactions between benzo[a]pyrene (BAP) and a basic constituent of lung surfactant, DPPC, were studied experimentally (Lang-muir balance) and theoretically (molecular dynamic approach). Changes in dynamic surface tension and compressibility of DPPC film at air - water interface were observed and explained by the incorporation of BAP molecules into DPPC monolayer. Similar phenomena can be of importance during oscillations of lung surface during breathing, so the results suggest a potential mechanism of health effects from diesel exhaust gases inhalation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.