Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przeżywalność bakterii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The number of people following plant-based diets is increasing tremendously. One of the most popular plant replacements for animal products is plant-based beverages, which are one of the food groups that are irreplaceable in the vegan food industry. With the growing popularity of plant-based diets, the demand for fermented plant-based beverages is also growing. This article provides a brief overview of the fermentation of plant-based beverages using lactic acid bacteria (LAB). The general characteristics of plant-based beverages were presented and the survival of LAB in different types of plantbased milk substitutes was analyzed. The biggest challenge facing producers of fermented plant-based beverages is to ensure a sufficiently high survival rate of probiotic bacteria, which are responsible for causing the health effect. This review showed that the presented milk substitutes made from cereals, pseudocereals, legumes, seeds, nuts, and other raw materials constitute a suitable matrix for the fermentation. Despite many studies and experiments, the topic is still relevant, with many scientific reports finding a place in top trade journals.
PL
Liczba osób stosujących diety roślinne rośnie w zaskakująco szybkim tempie. Jednym z najpopularniejszych zamienników roślinnych produktów odzwierzęcych są napoje roślinne, które stanowią jedną z grup żywności niezastąpionych w wegańskim przemyśle spożywczym. Wraz z rosnącą popularnością diet roślinnych rośnie również zapotrzebowanie na fermentowane napoje roślinne. Niniejszy artykuł przedstawia krótki przegląd literatury dotyczącej fermentacji napojów roślinnych z wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego (LAB). Przedstawiono ogólną charakterystykę napojów roślinnych oraz przeanalizowano przeżywalność LAB w różnych rodzajach roślinnych substytutów mleka. Największym wyzwaniem stojącym przed producentami fermentowanych napojów roślinnych jest zapewnienie odpowiednio wysokiej przeżywalności bakterii probiotycznych, odpowiedzialnych za wywoływanie efektu zdrowotnego. Przegląd ten wykazał, że przedstawione napoje roślinne, wytworzone ze zbóż, pseudozbóż, strączków, nasion, orzechów i innych surowców, stanowią odpowiednią matrycę do procesu fermentacji. Pomimo wielu badań i eksperymentów, temat ten jest jednak nadal aktualny, a wiele doniesień naukowych znajduje swoje miejsce w czołowych czasopismach branżowych.
EN
Application value of the preparations, employed in agriculture is connected not only with the contained therein strains of lactic acid bacteria (LAB) but also with the technological properties, determining the possibilities of utilizing the discussed preparations in a commercial form. The aim of the studies was to determine the effect of the storage conditions of the preparations of the selected strain of bacteria of the genus Lactobacillus on their biological activity during 12 months. Within the frames of the implementation of the work, the effect of the method of drying (fluidization drying or lyophilisation), the employed packaging (vacuum packing or storage in the air atmosphere) and temperature (room temperature - ca 25°C or refrigerated conditions: 10-12°C) in survivability of bacteria was determined. After 12 months of conducting the experiment, significant differences in the run of the changes in survivability were found. It refers to the tested methods as well as to the conditions of storage. Irrespectively of the employed conditions of the process, the preparations obtained with the application of fluidization drying were characterized by a lower survivability of bacteria as compared to the preparations obtained by lyophilisation. The survivability of bacteria in lyophilisates, depending on the storage temperature, varied from ca. 23% to 60% after 12 months whereas in the preparations dried by fluidization method, it amounted to 0.05-3.1%.
PL
Wartość aplikacyjna preparatów stosowanych w rolnictwie związana jest nie tylko z zawartymi w nich szczepami bakterii fermentacji mlekowej, ale też z właściwościami technologicznymi determinującymi możliwości wykorzystania preparatów w formie handlowej. Celem badań było określenie wpływu warunków przechowywania preparatów wybranego szczepu bakterii z rodzaju Lactobacillus na ich aktywność biologiczną w czasie 12 miesięcy. W ramach realizacji pracy określono wpływ metody suszenia (suszenie fluidyzacyjne lub liofilizacja), zastosowanych opakowań (pakowanie próżniowe lub przechowywanie w atmosferze powietrza) oraz temperatury (temperatura pokojowa - około 25°C lub warunki chłodnicze - 10-12°C) na przeżywalność bakterii. Preparaty przechowywano przez 12 miesięcy. Po 12 miesiącach prowadzenia eksperymentu wystąpiły znaczące różnice w przebiegu zmian przeżywalności. Dotyczy to zarówno testowanych metod jak i warunków przechowywania. Niezależnie od zastosowanych warunków procesu preparaty wykonane z zastosowaniem suszenia fluidyzacyjnego charakteryzowały się niższą przeżywalnością bakterii w porównaniu z preparatami uzyskanymi poprzez liofilizację. Przeżywalność bakterii w liofilizatach, w zależności od temperatury przechowywania, wynosiła od około 23 do 60% po 12 miesiącach, natomiast w preparatach suszonych metodą fluidyzacji od 0,05 do 3,1%.
PL
Omówiono rolę i znaczenie bakterii ryzosferowych stymulujących wzrost i rozwój roślin (PGPR) w glebach zdegradowanych na skutek ich zasolenia. Zanieczyszczenie gleb, będące przyczyną tzw. stresu solnego, może być spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W przeprowadzonych badaniach wykazano, że szczepy bakterii Bacillus sp. i Variovorax sp. mogą stymulować wzrost rzepaku w środowisku zasolonym. Ponadto sprawdzono wpływ procesu liofilizacji, czasu i temperatury przechowywania liofilizatów bakteryjnych na przeżywalność sześciu szczepów – Bacillus sp., Bacteroidetes bacterium, Massilia sp., Pseudomonas fluorescens i Variovorax sp. Wykazano, że zarówno liofilizacja oraz wzrost temperatury, jak i czas przechowywania liofilizatów istotnie zmniejsza przeżywalność bakterii ryzosferowych. Stwierdzono, że przeżywalność bakterii stymulujących wzrost roślin w liofilizatach zależy od rodzaju szczepu bakteryjnego. Wszystkie liofilizowane mikroorganizmy wykazywały najwyższą przeżywalność po ich przechowywaniu w temperaturze 4°C. Potencjalnie zliofilizowane bakterie glebowe mogą być wykorzystane jako składniki biopreparatów w celu wspomagania wzrostu roślin na glebach nadmiernie zasolonych.
EN
The role and significance of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) in soil degradation due to salinization was discussed. Soil pollution, leading to the so-called salt stress, may be caused by excessive use of mineral fertilizers and plant protection products. The study demonstrated the potential of Bacillus sp. and Variovorax sp. to enhance the rapeseed growth in the saline environment. Impact of lyophilization process, its time and the temperature of bacterial lyophilizate storage on survival of the six strains: Bacillus sp., Bacteroidetes bacterium, Massilia sp., Pseudomonas fluorescens and Variovorax sp. was examined. It was demonstrated that both lyophilization and an increase in temperature as well as lyophylizate storage time significantly reduced viability of rhizospheric microorganisms. Further, the survival rate of plant growth stimulating bacteria in lyophilisates depended on the bacterial strain. All the lyophilized microorganisms exhibited the best survival rate following storage at 4°C. The freeze-dried soil bacteria can potentially be used as components of bioproducts in order to assist plant growth in excessively saline soils.
EN
The most frequent cause of salmonelloses are food poisonings. However, many studies prove the occurrence and possibility of survival of rods of the genus Salmonella in lakes. The bacteria are often isolated from water sources, which act as a bacterial reservoir. Rods of Salmonella are constantly released to the environment, which results in infections of people and animals. In comparison with other microorganisms, bacteria of the genus Salmonella are characterized by a high survival rate in water environments, particularly in waters of highly eutrophicated lakes. Temperature, the shortage of nutrients, osmotic stress and light has the most negative effect on their survival. Due to its common accessibility, water is an environment which plays an essential role in spread of diseases. The aim of this study was to estimate the effect of selected temperatures on the survival rate of bacilli Salmonella Enteritidis, and the dynamics of quantitative changes of the bacteria in time in bathing waters used for recreation, tested under laboratory conditions. As well as to determine the dynamic of quantitative changes of the bacteria in time under laboratory conditions. The samples for the study were collected from a lake in the Bydgoszcz district. In the conducted experiment it was indicated that Salmonella Enteritidis survived longer in water at 4°C (51 days), as compared with 20°C (39 days). In the present study the elimination rate of bacteria population, according to the analysis of regression, amounted to 0.16 log daily at 4°C, whereas at 20°C it assumed a value of 0.15 log daily. Consequently, it may be concluded that a lower temperature has a more stabilizing effect on rods of the genus Salmonella.
EN
The study deals with characterization of microorganism's dynamic growth in different relative humidity such as Bacillus subtilis, Micrococcus flavus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli in fiber filters media used In air purifications systems. Viability of airborne microorganisms was different depending on RH condition. Highest viability, even when RH value was 20%, characterized Bacillus subtilis - spore forming bacteria. Low survival was indicated by bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus.
EN
One of the methods of sewage sludge disposal, which is based on its fertilizing properties, is its use in nature, e.g. in farming (if all the permissible standards are met). However, the sludge used for soil fertilization might also contain heavy metals, pathogenic microorganisms, thus causing contamination in soil foundation and deterioration of the conditions for development of indigenous organisms. Particular threat is posed by the existence of drug-resistant microorganisms in sewage sludge. This problem has not been researched in detail yet. The authors of the present study aimed to determine qualitative changes in drug-resistant microorganisms in sandy soil fertilized with selected sewage sludge. Sewage sludge after different types of drying process (natural and solar) was added to the degraded sandy soil. The effect of the methods of sewage sludge drying on concentration of drug-resistant microorganisms in soil fertilized with the sludge was analysed. The study demonstrated that sewage sludge dried naturally in drying beds pose threat to soil environment and, potentially, to people and animals which have contact with fertilized soils. In sandy soils fertilized with these types of sewage sludge, pathogenic forms which exhibit resistance to first-line antibiotics can be found.
PL
Jedną z metod utylizacji, wykorzystującą własności nawozowe osadów, jest ich przyrodnicze, m.in. rolnicze użytkowanie (jeśli tylko spełniają dopuszczalne normy). Wraz z wprowadzanymi osadami do gleb mogą się też przemieszczać metale ciężkie, mikroorganizmy patogenne, powodując skażenie podłoży i pogorszenie się warunków rozwojowych dla organizmów autochtonicznych. Szczególne niebezpieczeństwo związane jest z występowaniem w osadach ściekowych drobnoustrojów lekoopornych. Problematyka ta nie jest jeszcze szczegółowo zbadana. Celem badań autorek pracy było określenie zmian jakościowych drobnoustrojów lekoopornych w glebie piaszczystej nawożonej wybranymi osadami ściekowymi. Do zdegradowanej piaszczystej gleby wprowadzono osady po różnych procesach suszenia (naturalnie i solarnie). Badano wpływ metod suszenia osadów ściekowych na obecność mikroorganizmów lekoopornych w nawożonej nimi glebie. Badania wykazały, że osady ściekowe suszone naturalnie na poletkach osadowych stanowią zagrożenie dla środowiska glebowego i ewentualnie dla ludzi i zwierząt mających kontakt z nawożonym gruntem. W użyźnianych osadami ściekowymi glebach piaszczystych pojawiały się formy patogeniczne wykazujące odporność na tzw. antybiotyki pierwszego uderzenia.
PL
Ścieki komunalne zawierają znaczne ilości drobnoustrojów, w rym także patogennych. W składzie mikroflory allochtonicznej tego środowiska dominują pałeczki E. coli oraz paciorkowce kałowe grupy D. Stanowią one bardzo dobry wskaźnik poziomu mikrobiologicznego zanieczyszczenia ścieków i skuteczności procesów ich oczyszczania. Celem przeprowadzonych badań było określenie skuteczności higienizacyjnego działania ługu sodowego na pałeczki E. coli oraz paciorkowce grupy D w ściekach komunalnych. W ramach eksperymentu określono przeżywalność pałeczek E. coli oraz paciorkowców kałowych grupy D w ściekach, w których końcowe stężenie NaOH ustalono na poziomie odpowiednio 0,25%, 0,5%, 1,0% i 1,5%. Liczba badanych bakterii była ustalana w oparciu o metodę NPL w układzie 3-probówkowym. Próbki do oznaczeń pobierano po 5, 15, 30, 60 i 360 minutach. Na podstawie badań dotyczących przeżywalności dwóch wybranych bakterii wskaźnikowych w ściekach komunalnych stwierdzono, że skuteczność higienizacyjna NaOH zależy od zastosowanego stężenia dezynfektantu oraz gatunku mikroorganizmów. We wszystkich badanych wariantach zdecydowanie krócej przeżywały pałeczki E. coli. Dodatek ługu sodowego wpłynął również na podwyższenie pH ścieków.
EN
Municipal sewage contains significant number of microorganisms, including pathogens. The composition of the allochtonous microflora in this environment is dominated by E. coli and faecal streptococci group D. These microorganisms are very good indicator of the level of microbial contamination of sewage and the effectiveness of its treatment. The aim of this study was determination of the hygienization effectiveness of sodium hydroxide against E. coli and streptococcus group D in municipal sewage. In the experiment the survival E. coli and faecal streptococci group D was determined in the sewage in which the final concentration of NaOH was found at the level of 0,25%, 0,5%, 1,0% and 1,5% respectively. The number of tested bacteria was determined based on the MPN method. The samples for determinations were taken after 5, 15, 30, 60 and 360 minutes. On the basis of the survival of two selected indicator bacteria in municipal sewage, it was found that the hygienization effectiveness of NaOH depends upon the concentration of disinfectant and germs species. In all tested variants the survival of E. coli was significantly shorter. Addition of caustic soda has also affected the increase in pH of the sewage.
PL
Rolnicze wykorzystanie gnojowicy, mimo wyraźnego wpływu plonotwórczego, niesie ryzyko mikrobiologicznego i parazytologicznego skażenia gleb i wód. Celem doświadczenia było określenie w warunkach laboratoryjnych tempa eliminacji wybranych bakterii wskaźnikowych w składowanej gnojowicy świńskiej w temperaturze 4 i 20"C. Badano w warunkach laboratoryjnych przeżywalność bakterii wskaźnikowych (paciorkowce kałowe grupy D, pałeczek Salmonella Typhimurium i Enteritidis), w gnojowicy świńskiej zaszczepionej zawiesiną odpowiednich bakterii wskaźnikowych. W trakcie doświadczenia gnojowica była składowana w temperaturze 4 i 20°C. Tempo eliminacji bakterii wskaźnikowych badano określając najbardziej prawdopodobną liczbę drobnoustrojów dla poszczególnych terminów oznaczeń po dodaniu bakterii wskaźnikowych do gnojowicy. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono równania prostych regresji i teoretyczne czasy przeżycia. Badania wykazały, iż bakterie wskaźnikowe podlegają stopniowej eliminacji z gnojowicy świńskiej. Tempo eliminacji paciorkowców kałowych grupy D było najniższe, bowiem po 11 tygodniach badań w temperaturze 4°C ich liczba obniżała się o 3 log, natomiast taki sam spadek w temperaturze 20°C miał miejsce po 8 tygodniach. Obliczone z równań regresji tygodniowe tempo eliminacji wynosiło w zależności od temperatury odpowiednio 0,22 log i 0,32 log. Znacznie bardziej wrażliwe na badane warunki środowiskowe były pałeczki Salmonella Badania wykazały, że bakterie S. Enteritidis podlegają szybkiej eliminacji. Tygodniowe tempo w temperaturze 4°C wynosiło 0,79 log, zaś w 20st.C 1,03 log. Natomiast liczba bakterii S. Typhimurium obniżała się wolniej. Zachodząca w ciągu tygodnia redukcja liczby bakterii była równa 0,56 log w temperaturze 4°C i 0,99 log w temperaturze 20"C. Reasumując można stwierdzić, iż eliminacja bakterii wskaźnikowych z gnojowicy świńskiej była wyraźnie uzależniona od temperatury składowania prób, ale także od gatunku badanych bakterii.
EN
Agricultural use of slurry, in spite of apparent yielding effect, poses a risk of microbiological and parasitological contamination of soil and water. The aim of the experiment was to determine the elimination rate of selected indicator bacteria in swine slurry stored at 4 and 20'C under laboratory conditions. The survival of indicator bacteria (faecal streptococci D-group, Salmonella Typhimurium and Salmonella Enteritidis bacilli) was studied under laboratory conditions in swine slurry inoculated with a suspension of the relevant indicator bacteria. Slurry was stored at 4 and 20°C during the experiment. The elimination rate of indicator bacteria was investigated by determining the most probable number of tested microorganisms in particular terms of researches after the addition of indicator bacteria to slurry. On the basis of the obtained results the equations of regression lines and theoretical survival time were calculated. Examinations showed that indicator bacteria underwent the gradual elimination from swine slurry. The elimination rate of faecal streptococci D-group was the lowest, because its number decreased by 3 log at temperature 4°C after 11 weeks of experiment, while at 20°C the same reduction was observed after 8 weeks. The weekly reduction rate calculated on the basis of regression line equations was equal, depending on the temperature, respectively 0.22 log and 0.32 log. The Salmonella bacilli were much more sensitive to the environmental conditions. The examinations showed that S. Enteritidis bacteria underwent rapid elimination. The weekly reduction rate was equal 0,79 log at 4st.C and 1,03 log at 20°C. The number of S. Typhimurium bacilli decreased slower. The reduction of bacteria number, which occurred during the week, was equal 0.56 log at 4°C and 0.99 log at 20°C. In summary it can be concluded that the elimination of indicator bacteria from swine slurry was clearly dependent on temperature of samples storage, but also on the species of indicator bacteria.
PL
Gnojowica bydlęca, jest cennym nawozem naturalnym, jednak stwarza potencjalne ryzyko skażenia mikrobiologicznego gleby i wody. Występują w niej liczne mikroorganizmy, w tym także patogeny niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego niezwykle istotny jest dobór właściwych i skutecznych metod uzdatniania tego nawozu. Celem pracy była ocena efektywności procesu mezofilnej fermentacji metanowej w usuwaniu mikroorganizmów patogennych z gnojowicy wykonana w oparciu o przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w tym nawozie w skali półtechnicznej. Fermentację metanową prowadzono w specjalnym reaktorze przez 10 dni w temperaturze 35°C. Próby do badań pobierano po l godzinie od inokulacji, a następnie po l, 2, 3, 4, 7 i 10 dniach. Liczbę bakterii oznaczono metodą NPL. Materiał z nośników posiewano na wodę peptonową (inkubacja 24 godz. w 37°C), następnie przenoszono na bulion R-V (24 godz. w 43°C), a ostatecznie przesiewano na agar BPLS oraz XLD (24 godz. w 37°C). Dzienne tempo eliminacji pałeczek Salmonella Enteritidis w procesie fermentacji metanowej wyniosło 0,59 [log NPL/dzień]. Teoretyczny czas przeżycia był równy 12,94 dnia. Powyższe dane wykazują, że mezofilna fermentacja metanowa jest skuteczną metodą higienizacji gnojowicy.
EN
Cattle slurry is a valuable fertilizer, but it causes potential risk of microbiological contamination of soil and water. There is a lot of microorganisms, also pathogens dangerous for peoples' and animals' health, in cattle slurry. Therefore very important is to choose the proper and effective slurry treatment methods. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of mesophilic methane fermentation process in the removal of pathogenic microorganisms from slurry made on the basis of the survival of Salmonella Enteritidis in this fertilizer in a semi-technical scale. Methane fermentation was carried out in a special reactor for 10 days at 35st. C. Samples for researches were obtained l hour after inoculation, and then after l, 2, 3, 4, 7 and 10 days. The number of bacteria was determined by the MPN method. Material from the carriers were introduced to peptone water (24 h incubation. At 37'C), then transferred to the R-V broth (24 hour at 43°C), and finally it was sieved on BPLS and XLD agar (24 hour at 37°C). The daily reduction rate of Salmonella Enteritidis in the process of methane fermentation was 0.59 [log MPN/day]. The theoretical survival time was equal 12.94 day. These data show that the mesophilic methane fermentation is an effective method of slurry hygienization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań liofilizacji piekarskiej kultury starterowej w warunkach półtechnicznych. Wyznaczono optymalne parametry suszenia sublimacyjnego, przy których drobnoustroje poddane liofilizacji zachowują wysoki stopień przeżywalności procesu. Najlepszą przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej i drożdży uzyskano dla grubości warstwy materiału 10 mm i temperatury półek +30°C.
PL
Badania nad przeżywalnością bakterii w wodzie prowadzono na szczepach: Escherichia coli K12 J62-1 oraz Escherichia coli K12 J62-1 R1 otrzymanych od dr P.J. McDermott'a z Uniwersytetu w Staffordshire. W wodzie pobranej z 2 punktów zbiornika Dzierżno Duże: filtrowanej (0,5 um - Synpor), sterylizowanej oraz po wprowadzeniu dodatkowego substratu odżywczego - glukozy, porównano przeżywalność plazmidowego i bezplazmidowego szczepu E. Coli. Wykazano, że liczba komórek bakteryjnych wprowadzonych do wody obniża się z różną szybkością zależnie od obecności czynników biotycznych. Obserwowano znaczący spadek liczebności bakterii w próbkach wody sączonej (92% i 46% w 3 dniu doświadczenia). Jest to prawdopodobnie wynikiem obecności w wodzie bakteriofagów charakterystycznych dla E. coli K12, których obecność, specyficzną zarówno dla szczepu plazmidowego jak i bezplazmidowego stwierdzono w użytej do badań wodzie. W próbkach wody sterylnej, pozbawionej flory autochtonicznej, obserwowano powolny, niewielki spadek liczebności od 7 do 21 dnia. W zastosowanym układzie doświadczenia nie stwierdzono istotnego polepszenia przeżywalności w obecności plazmidu, a niekiedy lepiej przeżywał szczep bezptazmidowy. Wprowadzenie glukozy spowodowało, że mimo obciążenia metabolicznego jakim jest plazmid dla komórki, przeżywalność obydwu szczepów była zbliżona.
EN
The survival of Escherichia coli K12 J62-1, with and without antibiotic resistant plasmid R1, was compared in water microcosms. Microcosms were prepared using the dam-reservoir water from Dzierżno Duże: filtered water (0.5 um - Synpor), water autoclaved at 117°C for 15 min., water autoclaved with addition of 1% of glucose. Water was inoculated with cells of strains obtained from Dr. P.J. McDermott from the University of Staffordshire. The various rates of decline depended on the presence of biotic factors were observed. The elimination of bacteria in samples of filtered water was faster than in sterile water, the number of bacteria decreasing after 3-days. In the samples of water previously filtered we observed bacteriophages, characteristic for E. coli (R -10(9)) and E. coli (R+ - 10(7)) were observed. In the sterile water E. coli cells survived much longer; the number of bacteria slowly decreased after 7 days, taken after 28 days around 2-9 x 10(6) of c.f.u/cm3. The significant influence of plasmid R1 in bacteria cells on improvement of E. coli survival wasn't noticed, however the existence of plasmid after the period of 14 and 21 days of experiment was observed. Supplementation of sterile water with glucose increased the number of bacteria, however, the survival level of these two strains of E. coli was very similar.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.