Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 213

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siły zbrojne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The article is the analysis of the current issues related to gender policy of the Armed Forces of Ukraine. The article presents the principle of equality that has a number of manifestations, one of which is the principle of gender equality meaning equal approach to all relevant issues regardless of gender. Gender stereotypes, gender behavioural norms and problems of gender identification in the modern Ukrainian society are analysed. The problem of gender differences is associated with the fact that due to the continuous dynamic changes in the world, more and more questions arise as to the impact of certain gender stereotypes on professional activities of a person. One of the currently discussed issues is the impact of gender mainstreaming on the role of women in the military, as well as the impact on the effectiveness of military operations with their participation. The results of the research confirm that the principle of equal rights and possibilities for the service people of both genders is implemented in the army; however there is still the necessity to strengthen educational activities among the personnel, first of all, among the units and subdivisions of Ukraine’s Armed Forces. For the last few years, considering the fulfilment of assigned tasks in both everyday life and combat operations, the role of servicewomen has increased. To determine theoretical foundations of that problem the theoretical methods of generalisation, scientific analysis and synthesis were implemented. Corresponding software was used to process empirical data and to conduct analytical calculations. Analytical processing of information was engaged to solve the problem of scientific analysis of the events as a holistic phenomenon.
PL
Wyniki badań świadczą o tym, że w wojsku realizowana jest zasada równych praw i możliwości dla żołnierzy obu płci, ale nadal istnieje konieczność wzmocnienia działań edukacyjnych wśród kadr, przede wszystkim jednostek i pododdziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Od kilku lat wzrasta udział żołnierek w wypełnianiu wyznaczonych zadań zarówno w życiu codziennym, jak i w działaniach bojowych. Dla określenia teoretycznych podstaw tego problemu zastosowano teoretyczne metody uogólnienia, analizy naukowej i syntezy. Do opracowania danych empirycznych i przeprowadzenia obliczeń analitycznych wykorzystano odpowiednie oprogramowanie. Zastosowanie analitycznego przetwarzania informacji umożliwiło przeprowadzenie naukowej analizy wydarzeń jako zjawiska holistycznego.
PL
Artykuł porusza istotną kwestię związaną z możliwością wykorzystania sił zbroj nych do realizacji zadań w ramach bezpieczeństwa dyplomacji w świetle uwarunkowań prawnych. Możliwość użycia oraz samo użycie sił zbrojnych poza granicami własnego kraju w celu ochrony własnych interesów, w tym przedstawicielstw dyplomatycznych jest jednym z elementów świadczących o potędze danego państwa, jak również stano wi o jego prestiżu.
EN
The article examines an extremely important issue related to legal aspects of the possibility of using the armed forces to secure the diplomacy. The possibility of using and the use of armed forces overseas to protect one’s own interests, including diplo matic missions, is one of the elements testifying to the power of the state, as well as may be perceived as a part of its prestige.
PL
Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu i możliwości wykorzystania formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego oraz propozycję ich antycypacyjnego wykorzystania w przedmiotowym zakresie. Celem przeprowadzonych badań naukowych, których pisemne opracowanie zawiera się w treściach przedkładanej publikacji, była identyfikacja aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zarządzania kryzysowego i przedstawienie projektu koncepcyjnego organom odpowiedzialnym za kierowanie inżynierią wojskową w Wojsku Polskim. Dodatkową wartością przedkładanego wydawnictwa jest porównanie wyników badań naukowych – w prezentowanym zakresie – z adekwatnymi badaniami autorów, prowadzonymi w odniesieniu do całości formacji inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
The paper presents the evaluation of the current state and capability to use engineering units of The Air Forces of The Republic of Poland in the disaster risk management system as well as recommendations for the anticipatory use of the engineering units in that system. The aim of the empirical studies described in this paper was to identify the current capabilities of the engineering units of The Air Force of The Republic of Poland in disaster risk management and present the conceptual project to the bodies responsible for command and control of military engineering in The Polish Army. The added value of the presented publication is the comparison of the results of the empirical studies on the discussed issue to the relevant studies conducted by the Authors, on the all engineering units of The Armed Forces of The Republic of Poland.
PL
Pulsujący konflikt zbrojny w Donbasie (okresowo „zamrażany”) od 2014 roku uwypuklał prawdziwe intencje Federacji Rosyjskiej - zapobieganie dezintegracji monolitu rosyjsko-ukraińskiego w kwestiach: geopolitycznej, gospodarczo-technologicznej i kulturowej. Odrodzony rosyjski imperializm wojskowo-biurokratyczny sięgnął po znaną metodę „zbierania ziem ruskich”, praktykowaną od XIV wieku. Donbas w pojęciu Kremla stanowi szczególną wartość, mimo zniszczeń wojennych nadal jest newralgicznym ośrodkiem surowcowo-technologiczno-przemysłowym (m.in. duży potencjał przemysłu zbrojeniowego) i naukowo-badawczym. W związku z tym 20 lutego 2022 roku doszło do wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej pod szyldem tzw. „Specjalnej operacji Wojskowej”. Wojna rosyjsko-ukraińska już na zawsze zmieniła oblicze Europy, jak i Świata. Neoimperializm rosyjski doprowadził do otwartej agresji na inne państwo europejskie - Ukrainę, która graniczy z Polską. W związku z funkcjonowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy trzeba wyciągnąć wnioski dla polskich Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszego etapu wojny na Ukrainie. Jaka jest więc geneza wojny ukraińsko-rosyjskiej? Jak kształtowały się Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) Ukrainy? Jak kształtowały się Wojska Obrony Terytorialnej Polski? Jaką funkcję i zadania ma ukraiński WOT? Jaką rolę pełni ukraiński WOT względem Wojsk Lądowych Ukrainy? Jaką funkcję i zadania ma polski WOT? Jaką rolę pełni polski WOT względem Wojsk Lądowych? Czym różni się ukraiński model WOT od polskiego? Jakie wnioski można wyciągnąć z pierwszego etapu wojny na Ukrainie? Przedmiotem analizy będzie przyczyna konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, historia kształtowania się polskiego oraz ukraińskiego WOT oraz funkcjonowanie tych formacji w pierwszym etapie wojny. Celem niniejszej pracy jest synteza genezy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, uwarunkowania procesu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej na Ukrainie oraz w Polsce. W pracy wykorzystano analizę porównawczą dwóch modeli w ujęciu funkcjonalno-zadaniowym i strukturalno-organizacyjnym oraz wysnuto wnioski dla polskiego WOT w kontekście doświadczeń pierwszych miesięcy wojny na Ukrainie.
EN
The pulsating armed conflict in the Donbas (periodically "frozen") since 2014 has highlighted the real intentions of the Russian Federation: to prevent the disintegration of the Russian-Ukrainian monolith in geopolitical, economic, technological and cultural issues. The revived Russian military-bureaucratic imperialism used the well-known method of "gathering Ruthenian lands", practiced since the 14th century. According to the Kremlin, Donbas is of special value, despite the war damage, it is still a critical resource, technological and industrial center (including the great potential of the arms industry) and research and development. Therefore, on February 20, 2022, the Ukrainian-Russian war broke out under the banner of the so-called "Special Military Operation". The Russian-Ukrainian war changed the face of both Europe and the world forever. Russian neo-imperialism led to open aggression against another European state - Ukraine, which borders Poland. In connection with the functioning of the Territorial Defense Forces of Ukraine, conclusions must be drawn for the Polish Territorial Defense Forces from the first stage of the war in Ukraine. So what is the genesis of the Ukrainian-Russian war? How were the Ukrainian Territorial Defense Forces (Territorial Defense Forces) shaped? How were the Polish Territorial Defense Forces shaped? What is the function and tasks of the Ukrainian Territorial Defense Forces? What is the role of the Ukrainian Territorial Defense Forces in relation to the Ukrainian Land Forces? What is the function and tasks of the Polish Territorial Defense Forces? What is the role of the Polish Territorial Defense Forces in relation to the Land Forces? How is the Ukrainian WOT model different from the Polish one? What conclusions can be drawn from the first stage of the war in Ukraine? The subject of the analysis will be the cause of the Ukrainian-Russian conflict, the history of the formation of the Polish and Ukrainian Territorial Defense Forces and the functioning of these formations in the first stage of the war. The aim of this study is to synthesize the genesis of the Russian-Ukrainian conflict, and the conditions for the formation of the Territorial Defense Forces in Ukraine and Poland. A comparative analysis of two models in terms of functional-task as well as structural-organizational and conclusions for the Polish Territorial Defense Forces in the context of the experiences of the first months of the war in Ukraine.
EN
Deterring a crisis or war requires the commitment of large forces and resources that may include armed forces, security services or other non-military defense elements. The entire crisis management system is organized by the public administration. A crisis and the threat of war necessitate the implementation of a wide range of tasks aimed at securing life, health and property. Cultural property is a special category of property protected under the Polish legal system. The Republic of Poland undertook to protect it upon accession to the Hague Convention of 1954 on the Protection of Cultural Property in the Time of an Armed Conflict. This international agreement, along with the Polish experiences of the Second World War, laid the foundations for building an efficiently functioning system for the protection of cultural property during an armed conflict. Recent years have brought an increase in global interest in this area. Asymmetric threats against cultural heritage objects forced the involvement of military entities in developing security mechanisms. The author will provide an overview of national institutions tasked with the protection of cultural property in times of peace, assess the quality of these institutions as well as propose de lege ferenda postulates that could improve their functioning.
PL
Czas kryzysu i wojny wymaga dużego zaangażowania sił i środków. Mają one różnorakie pochodzenie – mogą to być siły zbrojne, służby bezpieczeństwa bądź inne pozamilitarne ogniwa obronne. Cały ten system organizowany jest przez administrację publiczną. Kryzys i zagrożenie wojenne wymuszają realizację całego szeregu zadań, których efektem ma być zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia. Szczególną kategorią mienia chronionego na podstawie polskiego porządku prawnego są dobra kultury. Do ich chronienia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się wraz z przystąpieniem do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego. Ta umowa międzynarodowa, wraz z polskimi doświadczeniami z II wojny światowej, dała podwaliny pod zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony dóbr kulturalnych na czas konfliktu zbrojnego. Ostatnie lata przyniosły wzrost globalnego zainteresowania tym obszarem zadań. Zagrożenia asymetryczne wymierzone przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego wymusiły zaangażowanie podmiotów militarnych do kreowania mechanizmów bezpieczeństwa. Autor przedstawi charakter krajowych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, które określone są z konwencji haskiej z 1954 roku.
6
Content available remote Międzynarodowe wsparcie wojskowe Ukrainy
PL
Od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku dominującą cechą jej stosunków dwustronnych i wielostronnych jest współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami. W związku z aspiracjami Kijowa przystąpienia zarówno do UE, jak i NATO początkowa pomoc wojskowa dla Ukrainy koncentrowała się w dużej mierze na reformie systemu obronnego, planowaniu obronnym i budowaniu zdolności. W latach 1991–2014 wspomagano Ukrainę głównie na płaszczyźnie szkoleniowo-doradczej i poza nielicznymi wyjątkami pomoc ta nie dotyczyła dostaw sprzętu i uzbrojenia, z czym jest najczęściej kojarzona. Sytuacja zmieniła się po aneksji Krymu i wybuchu walk na wschodzie Ukrainy, jednak i wówczas niewiele państw zdecydowało się na udzielenie pomocy wojskowej. Niektóre państwa otwarcie zapowiedziały, że nie wyślą Ukrainie żadnego uzbrojenia, a inne zdecydowały się na przekazanie jedynie pomocy humanitarnej. Jako odpowiedź na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku i trwający kryzys we wschodniej Ukrainie oraz na prośbę rządu ukraińskiego zachodni sojusznicy znacznie zwiększyli swoje wsparcie.
EN
Since Ukraine gained independence in 1991, a key feature of its bilateral and multilateral relations has been security cooperation with Western allies. Following Kyiv’s articulated aspirations to join both the EU and NATO, initial military assistance to Ukraine focused largely on defense reform, defense planning and capacity building. The assistance provided to Ukraine in the years 1991–2014 was implemented mainly on the training and advisory level and, apart from a few exceptions, did not apply to the supply of equipment and weapons, with which it is most often associated. This situation changed after the annexation of Crimea and the outbreak of fights in eastern Ukraine, but at that time few countries decided to provide military aid. Some countries had openly announced that they would not send any weapons to Ukraine, while others had decided to provide only humanitarian aid. In response to the annexation of Crimea by Russia in 2014 and the ongoing crisis in eastern Ukraine, and at the request of the Ukrainian government, the Western allies significantly increased their support.
PL
Artykuł jest sprawozdaniem z badań prowadzonych w celu identyfikacji zadań realizowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeciwstawienia się zagrożeniom o charakterze terrorystycznym na lądzie. Badania obejmowały analizę aktów prawnych, na podstawie których mogą być prowadzone tego typu działania. Wyodrębnienie zadań antyterrorystycznych może przyczynić się do zwiększenia wiedzy oraz może wspomóc przegotowanie się wojska do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym samodzielnie jak i we współpracy z Policją, Strażą Graniczną oraz Służbą Ochrony Państwa.
EN
The article is a report on research carried out to identify the tasks performed by the Armed Forces of the Republic of Poland to counteract terrorist threats on land. The research included an analysis of legal acts on the basis of which such activities can be carried out. Separating anti-terrorist tasks may contribute to increasing knowledge and may help prepare the army to counteract terrorist threats independently and in cooperation with the Police, Border Guard and the State Protection Service.
8
Content available remote Zmiany w postrzeganiu działań wojennych – zarys problemu
PL
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Świat odetchnął z ulgą, kiedy to na arenie polityki międzynarodowej ogłoszono koniec tzw. zimnej wojny. Euforia była duża, pojawiały się opinie, że od tej chwili Świat jest bezpieczny. Wydawało się, że na znaczeniu traci potencjał militarny państw, jako zbędny w obliczu zapowiadanych konfliktów o charakterze ekonomicznym. Jak pokazał upływający czas nic bardziej mylnego. Wprawdzie konflikty na linii Wschód-Zachód faktycznie na kilka dekad ucichły, ich miejsce zajęły jednak inne zagrożenia, których źródłem była głównie polityka pomiędzy Państwa Zachodu, a krajami Bliskiego Wschodu. Wynikające z niej bolesne doświadczenia bezlitośnie pokazały, że niemożliwe są skuteczne zabiegi o bezpieczeństwo współczesnego państwa, bez dbałości o jego potencjał militarny. Celem artykułu jest wskazanie współczesnych uwarunkowań postrzegania działań wojennych. Skutkiem tak sformułowanego celu było określenie problemu badawczego w postaci pytania: jak postrzega się działania wojenne w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku? W badaniach zastosowano podejście holistyczne, przyjmując, że zjawiska i sytuacje rozpatruje się w sposób kompleksowy. Do rozwiązania problemu badawczego stosowano podejście systemowe, ukierunkowane na badanie zjawisk jako całości uwzględniając ich cechy i wielkości charakterystyczne oraz określenie różnorodności relacji wewnętrznych. Istotną metodą badawczą była analiza literatury odnoszącej się do zagadnień działań wojennych, współczesnych zagrożeń państwa oraz teorii bezpieczeństwa, a także badania dokumentów normatywno-prawnych z obszaru rozważań. W toku badań towarzyszących wykorzystano metody teoretyczne (głównie analiza, synteza, wnioskowanie), które zostały zastosowane w pracy analitycznej i koncepcyjnej. Wyniki przeprowadzonych badań sformułowane zostały z wykorzystaniem wnioskowania.
EN
In the nineties of the last century, the world breathed a sigh of relief when the end of the so-called cold war. The euphoria was high, there were opinions that the world was safe from now on. It seemed that the military potential of states was losing importance as it was redundant in the face of the announced conflicts of an economic nature. Time was showed, that nothing could be more wrong. Really the conflicts on the East-West did not last for several decades, but they were replaced by other threats, the source of which was mainly the politics between the Western and the countries of the Middle East. The resulting painful experiences have mercilessly shown that it is impossible to take effective efforts to ensure the security of a modern state without taking care of its military potential. The aim of the article is to point out the contemporary determinants of the perception of present warfare. The result of the objective formulated in this way was to define a research problem in the form of a question: how is warfare in the first two decades of the 21st century perceived? The research used a holistic approach, which stems from the assumption that phenomena and situations are considered in a comprehensive manner. A systemic approach was used to solve the research problem, which served in particular: the study of phenomena as a whole, taking into account their characteristics and characteristic values, and determining the diversity of internal relations. An important research method was the analysis of literature relating to the issues of military operations, contemporary threats to the state and security theory, as well as the study of normative and legal documents in the field of considerations. In the course of accompanying research, theoretical methods (mainly analysis, synthesis and inference) were used, which were used in the analytical and conceptual work. The results of the conducted research were formulated with the use of inference.
PL
Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada zdolności w obszarze państwa-gospodarza (HNS) dla przemieszczania sił i środków wojsk sojuszniczych na terytorium kraju. Wypełnienie zadań wynikających z obowiązków HNS jest istotne z punktu widzenia obronności kraju, ale także jego postrzegania na arenie międzynarodowej. Jedną z ważniejszych w tym zakresie kwestii jest udostępnianie rejonów oraz infrastruktury na potrzeby ześrodkowania i zakwaterowania wojsk, co jest realizowane w oparciu o szereg inwestycji infrastrukturalnych. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa i utrzymanie właściwej infrastruktury transportowej wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wparcia wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. Nowoczesna infrastruktura transportowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacnia jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
One of the key areas of state security is military security. Its provision requires a number of various activities of a political and military nature, among which an important role is played by host nation support (HNS) for improving ability to move allied forces and resources within the territory of the country. Fulfilling the tasks resulting from the HNS obligations is important because of the country’s defense aspects and the perception of the country on the international arena. One of the most important issues in this respect is making the regions and infrastructure available for the pand accommodation of troops, which is implemented based on a number of infrastructure investments. From the perspective of contemporary conditions, the expansion of transport networks of all modes of transport is necessary to ensure the required conditions for the movement of people and the transport of weapons and military equipment, support the allied forces in the event of a crisis or war. A modern transport infrastructure enables the development of the Polish economy and strengthens its link with the world economy. It is also an important component of national security, the state defence system and territorially balanced development of the country. Modern transport infrastructure modernized rolling stock and integral transport management systems reduce costs in the economy, while contributing to lowering the pressure on the environment. Systematic improvement of transport infrastructure is one of the basic challenges for the development of the state, not only from the economic perspective, but also plays a priority role in relation to the state’s security and defence.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie działań podjętych przez siły zbrojne Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Kazachstanie i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa. Autor w procesie opracowania artykułu wykorzystał metodę krytycznej analizy literatury. W trakcie realizacji procesu badawczego ustalono, iż interwencja wojskowa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w Kazachstanie spowodowana była brakiem zdolności instytucji państwa do przywrócenia porządku publicznego, którego załamanie nastąpiło w wyniku ogólnokrajowych protestów i zamieszek. OUBZ przeprowadziło interwencję wojskową, której głównym celem była ochrona kluczowej infrastruktury oraz wsparcie sił zbrojnych i policji Kazachstanu w procesie przywracania porządku publicznego. Interwencja sił zbrojnych OUBZ umożliwiła władzom państwa odzyskanie kontroli nad sytuacją bezpieczeństwa publicznego. Artykuł przedstawia bezpośrednie skutki interwencji OUBZ dla bezpieczeństwa państwa, jak i prognozę implikacji operacji wojskowej Organizacji dla bezpieczeństwa Kazachstanu w perspektywie długoterminowej.
EN
The purpose of this article is to identify the actions taken by the armed forces of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) in Kazakhstan and their consequences for the security of the state. The author in the process of elaboration of the article used the method of critical analysis of literature. During the research process it was found that the military intervention of the Collective Security Treaty Organization in Kazakhstan was caused by the inability of the state institutions to restore public order, the breakdown of which occurred as a result of nationwide protests and riots. The CSTO conducted a military intervention, the main purpose of which was to protect key infrastructure and support the armed forces and police of Kazakhstan in the process of restoring public order. The intervention of the CSTO armed forces enabled the state authorities to regain control over the public security situation. The article presents the direct effects of the CSTO intervention on state security, as well as a forecast of the implications of the CSTO operation for Kazakhstan’s security in the longer term.
EN
The article addresses selected aspects of supporting the mobility of the Ground Forces in the Armed Forces of the Russian Federation. The experience of contemporary armed conflicts in which Russian forces were involved confirmed the need to maintain subunits, guaranteeing maneuver freedom in the area occupied by the enemy. The study aims to present explanations concerning: the role and tasks of the engineering troops of the Russian Federation in contemporary armed conflicts, characteristics of the currently used methods of performing mine barriers, namely mechanical, electromechanical, explosive, manual, and combined ones. Also, the essence of engineering activities according to the views adopted in the Armed Forces of the Russian Federation, the content of engineering support for mobility in tactical departments, and the interpretation of basic concepts, and the role of engineering units and subunits in the activities in question are presented. Besides, the executive potential of selected organizational and functional structures of engineering units, their purpose, and the possibility of implementing individual engineering tasks in tactical activities related to maneuvering and displacement are described. In the aspect of the issue of the impact of engineering barriers and destruction on the pace of the enemy’s attack, an analysis of the execution potential and tactics of operations (doctrinal patterns of combat operations) of a potential enemy (the other party and its capability of supporting the mobility of own troops in the implementation of engineering projects related to crossings (paving) in dams, through natural obstacles and areas of destruction as well as demining terrain and objects) was performed.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty z zakresu problematyki wsparcia mobilności wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych, w których były zaangażowane siły rosyjskie, potwierdziły konieczność utrzymywania pododdziałów gwarantujących utrzymanie swobody manewru na terenie zajmowanym przez przeciwnika. Przeznaczeniem opracowania jest przybliżenie wyjaśnień dotyczących: roli i zadań wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej we współczesnych konfliktach zbrojnych; charakterystyki aktualnie stosowanych sposobów wykonywania przejść zaporach minowych, tj.: mechaniczny, elektromechaniczny, wybuchowy, ręczny i kombinowany. Ponadto zaprezentowano istotę działań inżynieryjnych według poglądów przyjmowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, treści wsparcia inżynieryjnego mobilności w działach taktycznych i interpretacji zasadniczych pojęć oraz roli oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych w przedmiotowych działaniach. Przybliżono też m.in. potencjał wykonawczy wybranych struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek inżynieryjnych, ich przeznaczenie oraz możliwości realizacji poszczególnych zadań inżynieryjnych w działaniach taktycznych związanych z manewrem i przemieszczeniem. W aspekcie problematyki wpływu zapór inżynieryjnych i niszczeń na tempo natarcia przeciwnika dokonano analizy potencjału wykonawczego oraz taktyki prowadzenia działań (wzorców doktrynalnych działań bojowych) potencjalnego przeciwnika (stronę przeciwną oraz jego możliwości wsparcia mobilności wojsk własnych w zakresie realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych związanych z wykonywaniem przejść (torowaniem) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowaniem terenu i obiektów. Na końcu artykułu podane są najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań zawartych w poszczególnych częściach publikacji.
12
Content available remote Rail transport as an element of the national defence security
EN
One of the main areas of national security is defense security. Its provision requires many various activities of a political and military nature. An important role is played by the ability to move forces and resources at the army's disposal within the territory of the country and outside it by various modes of transport. From the perspective of current conditions, the expansion of transport networks of all modes of transportation is necessary to ensure the required conditions for the movement of people and the transport of armaments and military equipment, meet the living needs of the population and the possibility of its evacuation, support the Polish Armed Forces and allied forces in the event of a crisis or war. A modern railway network enables the development of the Polish economy and strengthens its link with the world economy. It is also an essential component of national security, the national defense system, and the territorially balanced development of the country. Modern transport infrastructure, modernized rolling stock, and integrated transport management systems reduce costs in the economy while lowering the pressure on the environment. Systematic improvement of transport infrastructure is one of the primary challenges for the nation's development, not only from the economic perspective but also plays a priority role concerning national defense security. The aim of the article is to identify the essence and importance of rail transport for ensuring national defense security. The research problem undertaken has been specified in the following form: To what extent does the development of rail transport affect the national defense security, and what actions should be taken to improve military mobility in rail transport? The material uses several research methods, the leading of which were: literature query, analysis, and synthesis, abstraction, and inference methods. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations while providing the basis for further, extended research on this highly complex problem.
PL
Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada zdolności do przemieszczania sił i środków będących w dyspozycji wojska na terytorium kraju, jak i poza nim różnymi gałęziami transportu. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa sieci transportowych wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i możliwości jej ewakuacji, wparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. Nowoczesna sieć kolejowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacniają jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Nowoczesna infrastruktura transportowa, unowocześniony park taborowy oraz integralne systemy zarządzania przewozami obniżają koszty w gospodarce, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia presji na środowisko. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem artykułu jest identyfikacja istoty oraz znaczenia transportu kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: W jakim zakresie rozwój transportu kolejowego oddziaływuje na bezpieczeństwo militarne państwa oraz jakie działania należy podjąć aby poprawić mobilność wojskową w obszarze transportu kolejowego? W materiale wykorzystano szereg metod badawczych, wśród których prym wiodły: kwerenda literatury przedmiotu, analiza i synteza, abstrahowanie oraz metody wnioskowania. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle złożonego problemu.
13
Content available remote Programy modernizacji Sił Obronnych Izraela w latach 2015-2024
PL
Autorzy próbują ustalić kierunki modernizacji Sił Obronnych Izraela (IDF) na podstawie analizy programów przyjętych po 2015 roku i ujęcia ich w szerszym aspekcie uwarunkowań bezpieczeństwa państwa. Przeanalizowali dwa najnowsze programy modernizacji - „Gideon” i „Momentum”, przyjęte na lata 2016-2019 i 2020-2024, a także wdrażany w tym samym czasie plan rozwoju wojsk lądowych. Ocenili poziom zaawansowania realizacji wymienionych programów oraz perspektywy ich wdrażania w kontekście pandemii COVID-19 i dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wnioski z analizy pozwoliły na ustalenie, że proces modernizacji IDF jest ukierunkowany na dostosowanie ich struktur i liczebności oraz metod i środków walki do zagrożeń o charakterze asymetrycznym.
EN
The authors, based on the analysis of programs adopted after 2015, attempt to determine the course of modernization of the Israel Defense Forces (IDF), and put them in the broader context of Israel’s security environment. The analysis includes two most recent IDF modernization programs: Gideon and Momentum, adopted for the years of 2016-2019 and 2020-2024, as well as the land forces development plan implemented at the same time. The authors assess current implementation progress of these programs as well as the prospects for their further implementation in the context of the ongoing COVID-19 pandemic and changing security environment in the Middle East. The results of the analysis lead to a conclusion that the IDF modernization process is aimed at adjusting the structures, manpower, means and methods of warfare to combat asymmetric threats.
14
Content available remote Motivational Factors in Uniformed Services
EN
The article presents theoretical foundations of effective motivation and job satisfaction. The theoretical considerations were supported by examples of research results on motivation in the armed forces of many countries as well as in the Police and Prison Service. As a result, the analysis of motivational factors in uniformed services (the Armed Forces, Police, Border Guard, Prison Service) was presented. Taking into account the specificity of the uniformed services, conclusions were also presented for building an effective incentive system in these formations. The conclusions and recommendation contained in the article also apply to other uniformed services in which servicemen and servicewomen apply for duty at an early stage of their careers, and develop their advancement within the organization (Border Guard, Coastal Guard, Customs Service, State Fire Service).
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne skutecznego motywowania do pracy i satysfakcji z niej. Rozważania teoretyczne wsparto przykładami wyników badań nad motywacją i motywowaniem w armiach wielu państw, a także w Policji i Służbie Więziennej. Przeanalizowano czynniki motywacyjne w służbach mundurowych – wojsku, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Przedstawiono również wnioski do budowania skutecznego systemu motywacyjnego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki tych formacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane również w innych służbach mundurowych, o przyjęcie do których ubiegają się żołnierze i funkcjonariusze na wczesnym etapie służby i rozwijają w nich swoją karierę (Straż Graniczna, Straż Przybrzeżna, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna).
15
Content available remote Czynniki motywacyjne w służbach mundurowych
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne skutecznego motywowania do pracy i satysfakcji z niej. Rozważania teoretyczne wsparto przykładami wyników badań nad motywacją i motywowaniem w armiach wielu państw, a także w Policji i Służbie Więziennej. Przeanalizowano czynniki motywacyjne w służbach mundurowych – wojsku, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej. Przedstawiono również wnioski do budowania skutecznego systemu motywacyjnego w służbach mundurowych, z uwzględnieniem specyfiki tych formacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w artykule mogą zostać wykorzystane również w innych służbach mundurowych, o przyjęcie do których ubiegają się żołnierze i funkcjonariusze na wczesnym etapie służby i rozwijają w nich swoją karierę (Straż Graniczna, Straż Przybrzeżna, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna).
EN
The article presents theoretical foundations of effective motivation and job satisfaction. The theoretical considerations were supported by examples of research results on motivation in the armed forces of many countries as well as in the Police and Prison Service. As a result, the analysis of motivational factors in uniformed services (the Armed Forces, Police, Border Guard, Prison Service) was presented. Taking into account the specificity of the uniformed services, conclusions were also presented for building an effective incentive system in these formations. The conclusions and recommendation contained in the article also apply to other uniformed services in which servicemen and servicewomen apply for duty at an early stage of their careers, and develop their advancement within the organization (Border Guard, Coastal Guard, Customs Service, State Fire Service).
16
Content available remote Funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych
PL
Celem artykułu jest analiza zaangażowania Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Zdefiniowano sytuację kryzysową oraz przedstawiono podstawy prawne działań prowadzone przez Siły Zbrojne. Zaprezentowano funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP z punktu widzenia fazy reagowania i fazy odbudowy. Ponadto poruszony został także aspekt praktycznego wykorzystania Wojskowych Jednostek Odbudowy na obszarze Polski.
EN
The article is devoted to the issues and activities of the Polish Armed Forces during the crisis situations. The crisis situation is defined here and described based on the legal basis and the activities carried out by the Polish Armed Forces was presented. The functioning of the Polish Armed Forces was presented from the point of view of the response and reconstruction phase. In addition, the aspect of the practical use of Military Reconstruction Units in Poland was also discussed.
EN
In the past, the main task of the Armed Forces was primarily to ensure military security in terms of defense of independence, sovereignty, and territorial integrity of the state. However, nowadays, in the national and international dimension, their scope of tasks has been expanded to include projects in the field of supporting public administration bodies and society in crisis situations. That is due to the fact that the Armed Forces have unique, unprecedented in other response forces, opportunities to take effective action in the event of various crises. Thus, they have become an important enhancement of the crisis management system and civil protection. They can often constitute the main element of support for public administration bodies (central and local government) in solving emerging crisis situations. An important factor in the effectiveness of their actions in helping the society is the so-called crisis management system in the Ministry of National Defense. The structure of this system is closely related to the functioning control and command system.
PL
W przeszłości głównym zadaniem sił zbrojnych było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa militarnego w ujęciu obrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Jednak współcześnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym ich zakres zadań zdecydowanie uległ poszerzeniu o przedsięwzięcia z zakresu wsparcia organów administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu, iż siły zbrojne, posiadają unikatowe, niespotykane w innych siłach reagowania możliwości podejmowania skutecznych działań w wypadku wystąpienia zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Tak więc stały się ważnym wzmocnieniem sytemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Często mogą one stanowić główny element wsparcia organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w rozwiązywaniu powstałej sytuacji kryzysowej. Ważnym czynnikiem skuteczności ich działania w ramach pomocy społeczeństwu jest tzw. system zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Struktura tego systemu jest ściśle powiązana z funkcjonującym systemem kierowania i dowodzenia.
EN
For many years, Polish soldiers have been conducting tasks abroad related to the state's defense policy. Despite this fact, there are few publications in scientific literature on the issue of selecting soldiers to conduct tasks abroad. For this reason, the subject of considerations was the assignment or the appointment soldiers for missions abroad with the simultaneous clarification of the legal status of the Polish Armed Forces. This topic settled the purpose for considerations which aims to find the legal basis for: conducting tasks by the armed forces abroad, their scope and regulations regarding the assignment or appointment of soldiers to conduct tasks as a part of the armed forces. In the light of the above, the following research problem should have been solved: is there a relationship between existing regulations that reflect the relationship between the armed forces and the soldiers in its structures in the aspect of conducting tasks abroad? Before proceeding to solve the stated issue it was hypothesized that there is a close relationship between the regulations regarding the assignment of soldiers to conduct tasks abroad. During the deliberations, theoretical research methods were implemented: a method of analysis of valid legal acts and subject literature, followed by the synthesis method to formulate conclusions and generalizations. The considerations end with generalizations regarding the valid legal status concerning the assignment or appointment of soldiers on missions abroad and the status of the Polish Armed Forces.
EN
The aim of this paper is to attempt to identify the main challenges faced by the Polish Armed Forces in the area of Joint Fire Support. The publication will present Joint Terminal Attack Controller’s point of view on the problems of Joint Fire Support in the Polish Armed Forces. Due to the complexity of the problem, the authors decided to limit the scope of presentation to the most visible difficulties in specific services. The views presented here result from empirical research based on participatory observations that were conducted during numerous national and international training operations organised in Poland and abroad and non-ategorised interviews with the JTACs from the Tactical Air Control Party Central Group and the Tactical Air Control Party Training Center in Military University of Aviation in Dęblin. The publication will present Joint Terminal Attack Controller’s point of view on the problems of Joint Fire Support in the Polish Armed Forces. For linguistic purposes, the terms controller and navigator were used in this text as synonyms of the JTAC acronym. Due to the complexity of the problem, the authors decided to limit the scope of presentation to the most visible difficulties in specific services. For linguistic purposes, the terms controller and navigator were used in this text as synonyms of the JTAC acronym.
20
Content available remote Elementy systemu walki w cyberprzestrzeni
PL
W artykule podjęto próbę określenia zasadniczych elementów służących do budowania kompetencji podmiotu bezpieczeństwa, jakim jest państwo, w obszarze działań (walki zbrojnej) w cyberprzestrzeni. Scharakteryzowano współczesne konflikty oraz walkę zbrojną, z uwzględnieniem zwłaszcza działań w cyberprzestrzeni. Zwrócono uwagą na konieczność systemowego ujęcia problematyki oraz przedstawiono najważniejsze elementy systemu walki w cyberprzestrzeni. Omówiono zasady sztuki wojennej, które powinny stanowić podstawę do budowania kompetencji państwa w przestrzeni cybernetycznej. Przeanalizowano potencjalny przebieg konfliktu zbrojnego z wykorzystaniem cyberprzestrzeni.
EN
The author attempts to identify essential elements for building the competence of a security subject, which is the state, in the area of activities (armed conflict) in cyberspace. He characterizes contemporary conflicts, and puts special attention on cyberspace activities. He draws attention to the necessity of a systematic approach to the problem, presenting the most important elements of a combat system in cyberspace. He discusses the principles of art of war, which – in his opinion – should form the basis for building the state’s competence in cyberspace. He analyzes the potential course of armed conflict which uses cyberspace.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.