Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane parametry widzenia u dzieci trenujących koszykówkę
PL
Celem niniejszej pracy jest porównanie wybranych parametrów wzrokowych w grupie uczniów i dzieci trenujących koszykówkę. Efektywność w sporcie związana jest ze sprawnością wzrokową sportowca. Parametry wzrokowe można usprawniać poprzez regularne treningi, stanowiące element terapii widzenia. Zatem nie ma przeszkód do postawienia hipotezy, że sportowcy mają lepsze parametry wzrokowe niż osoby, które nie trenują. Zakres pracy objął opracowanie metodyki, badanie oraz analizę statystyczną parametrów wzrokowych takich jak: sprawność akomodacji, punkt bliski akomodacji, punkt bliski konwergencji, sprawność sakkad, percepcja widzenia peryferyjnego. Uzyskane wyniki wykazały, że koszykarze mają lepszą sprawność akomodacji oraz większy średni zakres percepcji widzenia peryferyjnego niż uczniowie. Wyniki badań mogą poprawić świadomość ludzi dotyczącą znaczenia sportu w rozwijaniu niektórych funkcji wzrokowych.
EN
The aim of this study is to compare selected visual parameters in a group of students and children practicing basketball. Efficiency in sport is related to the visual efficiency of the athlete. Visual parameters can be improved through regular training as a part of vision therapy. Therefore, there are no obstacles to the hypothesis that athletes have better visual parameters than people who do not train. The scope of the work included the development of the methodology, research and statistical analysis of visual parameters, such as: accommodation facility, near point of accommodation, near point of convergence, saccades facility, perception of peripheral vision. The obtained results showed that basketball players have better accommodation facility and a greater average range of perception of peripheral vision than students. The research results may improve people’s awareness of the importance of sport in developing some visual functions.
PL
Jak wiadomo, jest mnóstwo kategorii w motorsporcie, zaczynając od: kartingu, samochodów wyścigowych, samochodów rajdowych, przez bolidy jednomiejscowe, prototypy, a kończąc na samochodach terenowych. Każda z nich dzieli się na podkategorie dostosowane do aktualnych wymogów serii.
EN
Quality of life is an ambiguous concept with a medical, sociological and economic dimension, as well as psychological, the most subjective one. Physical activity is considered one of the most important elements of a healthy lifestyle and a factor that determines the physical and mental health of an individual. The article presents the issue of physical activity in the aspect of quality of life management. It was found that respondents notice a very large relationship between sport and quality of life. The authors showed that it is very important in the quality of life management aspect not only to promote physical culture, but also to develop the habit of practicing it.
4
EN
Football stadiums are among the most recognisable buildings within cities. Contemporary urban planning concepts do not diminish their historical significance and purpose, yet proposals of placing stadiums within city commercial districts grant them the status of service and entertainment complexes. In a process of evolution, they have been given the rank of central points of new commercial districts. What distinguishes their contemporary architecture? What factors affect their vision and the shaping of their surroundings? The author makes an attempt at answering these questions while referring to a broader spectrum of the design of the spatial structure and urban composition of cities and the concept of sustainable development. He characterises phenomena and selected components of stadium-related infrastructure elements and their function depending on a range of identified variable factors.
PL
Stadiony piłkarskie należą do najbardziej rozpoznawalnych obiektów w miastach. Współczesne koncepcje urbanistyczne nie umniejszają ich historycznej rangi i przeznaczenia ale idee sytuowania stadionów w obrębie dzielnic komercyjnych miast nadają im status kompleksów widowiskowousługowych. W procesie ewolucji otrzymały one miano centralnych punktów nowych dzielnic komercyjnych. Co wyróżnia ich współczesną architekturę oraz jakie czynniki mają wpływ na ich wizję i kształtowanie ich otoczenia? Autor próbuje odpowiedzieć na te pytania w odniesieniu do szerszego spektrum kształtowania struktury przestrzennej – kompozycji urbanistycznej miast oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju. Charakteryzuje zjawiska i wybrane komponenty infrastruktury okołostadionowej oraz jej funkcje w zależności od identyfikowanych, zmiennych czynników.
EN
At present 177 thousand associations and 26 thousand foundations operate in Poland, which are involved in many different areas of public benefit activities and finance their activities from various sources. The paper presents the results of own studies carried out on a sample of 100 public benefit organisations conducting activity in the area of supporting and promoting physical education and sport. The main objective of the paper concerns presentation of the possibilities of acquiring funds by the organisations to carry out the statutory tasks associated with the development of sport and physical education and the structure of sources of financing this activity in practice of Polish foundations and associations. The paper analyses legal regulations and domestic and subject literature, presenting possible financing sources of activity of Polish organisations. The empirical studies were carried out based on analysis of the content of substantive reports of public benefit organisations. The verification of statistical hypotheses was carried out using the structure indicator test. The results of the conducted studies confirm the main hypothesis, according to which the public benefit organisations finance the activity promoting sport and physical education mainly from public sources, with the funds originating from the local government budgets playing the most important role. The paper also presents the results regarding the structure of the funds originating from private sources and the mechanism of 1% of personal income tax. The paper tackles the subject seldom discussed in the literature and can play a role in the discussion on the system of financing the public benefit activities given the dynamic development of nongovernment organisations sector.
PL
Obecnie w Polsce działalność prowadzi 117 tys. stowarzyszeń i 26 tys. fundacji zajmujących się wieloma różnymi sferami działalności pożytku publicznego, finansujących swoją działalność z różnych źródeł. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 100 organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Głównym celem artykułu było zaprezentowanie możliwości pozyskiwania przez organizacje środków na realizację zadań statutowych związanych z rozwojem sportu i kultury fizycznej oraz struktury źródeł finansowania tej działalności w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń. Dokonano analizy aktów prawnych oraz krajowej i literatury przedmiotu, prezentując możliwe źródła finansowania działalności polskich organizacji. Badania empiryczne przeprowadzono w oparciu o analizę treści sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Weryfikację hipotez statystycznych przeprowadzono, stosując test dla wskaźnika struktury. Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdzają główną hipotezę, zgodnie z którą organizacje pożytku publicznego finansują działalność upowszechniającą sport i kulturę fizyczną głównie ze źródeł publicznych, wśród których największe znaczenie mają środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zaprezentowane zostały także wyniki badań dotyczące struktury środków pochodzących ze źródeł prywatnych oraz mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł podejmuje temat rzadko spotykany w literaturze i może stać się głosem w dyskusji nad systemem finansowania działalności pożytku publicznego w obliczu dynamicznego rozwoju sektora organizacji pozarządowych.
PL
Przemysław Świercz, sportowiec, zawodnik klubu Husaria Kraków, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu (osób po amputacjach), trener sportowy i biznesowy, mówca motywacyjny. W 2009 roku w wypadku motocyklowym stracił nogę. Jak sam mówi – kiedy zamykają się przed tobą jedne drzwi, natychmiast otwierają się inne.
7
Content available remote Named Entity Recognition and Named Entity Linking on Esports Contents
EN
We built a named entity recognition/linking system on Esports News. We established an ontology for Esports-related entities, collected and annotated corpus from 80 articles on 4 different Esports titles, trained CRF and BERT-based entity recognizer, built a basic DOTA2 knowledge base and a Entity linker that links mentions to articles in Liquipedia, and an end-to-end web app which serves as a demo of this entire proof-of-conecpt system. Our system achieved an over 61% overall entity-level F1-score on the test set for the NER task.
EN
In Special Olympics, athletes’ foot deformities, abnormal postural patterns and overweight and obesity were observed to be more common than in the general population. Therefore, the purpose of this study was to analyze the relationship between body composition and foot posture index. Additionally, the effect of gender and other factors on the body composition and foot posture index in athletes with intellectual disability (ID) were analyzed. Methods: 131 athletes with ID participated in this study: 36 table tennis players, 66 cross country skiers and 29 downhill skiers. Their body composition was assessed using the bioimpedance analysis InBody 230 (Biospace, Korea). The foot screening included the assessment of foot posture index, which evaluates the degree of pronated, supinated and neutral position of the foot, gait speed and the last part of the procedure consisted of a short questionnaire, providing the information about the type of housing, age, and the usage of orthotics. Results: A low correlation between body composition and some of the foot posture index criteria was observed. The mean foot posture index score in athletes with ID was observed to be slightly pronated, as also described in the general population, with no statistically significant difference between female and male athletes. The gender differences were observed only in body composition. Conclusions: The high body weight and body fat percentage observed in this study highlight the need for healthy lifestyle education in athletes with ID.
PL
Urządzenie zewnętrznej siłowni możemy zlecić zewnętrznej firmie, lecz przedsięwzięcie to nie jest na tyle skomplikowane, by nie móc spróbować zrealizować go samodzielnie. Przy dzisiejszej dużej dostępności wysokiej jakości sprzętu jedynymi ograniczeniami pozostają w zasadzie nasza wyobraźnia oraz zasobność portfela. Dobrze jednak na etapie projektowania miejsca sportowej rekreacji poznać podstawowe zasady odpowiedniego doboru urządzeń.
12
Content available remote Sport a soczewki kontaktowe
13
Content available remote Współczesne mierniki działań PR w sportowych imprezach masowych
PL
Celem rozważań jest analiza dostępnych mierników działań PR oraz dobranie skutecznych metod pomiaru dla organizatorów masowych imprez sportowych. W artykule zastosowano analizę literatury przedmiotu, analizę danych zastanych oraz obserwację największych polskich masowych imprez sportowych, m.in. Enea Challenge Poznań. W pierwszej części artykułu skupiono się na złożonej charakterystyce wydarzeń sportowych z podkreśleniem znaczenia czynnika emocjonalnego. W drugiej części skupiono się na analizie możliwych działań public relations w eventach sportowych. W kolejnych etapach rozważania skupiono się na przygotowaniu do pomiaru działań PR poprzez szczegółowe i mierzalne opracowanie strategii komunikacyjnej. W kolejnych częściach artykułu przeanalizowano dostępne mierniki działań PR oraz metody pomiaru oraz pokazano na przykładach w jaki sposób one funkcjonują.
EN
The aim of considerations is to analyze available measures of PR and to select effective measurement methods for organizers of mass sports events. The article is based on literature on the subject, analysis of existing data and observation of the biggest Polish mass sports events, including Enea Challenge Poznań. The first part of the article focuses on the complex characteristics of sports events with emphasis of the importance of the emotional factor. Second part focuses on the analysis of possible public relations activities in sports events. Then, there are also reflections about preparing a detailed and measurable communication strategy. In the following parts of this article, there are analysis of available measures of PR activities and methods with examples of how they can function.
14
Content available remote Architektura III RP 1989-2018
15
Content available remote Doping w sporcie oraz metody jego wykrywania
PL
Od niepamiętnych czasów osoby uprawiające różnego rodzaju sporty chcieli stawać na najwyższym podium uczestnicząc w zawodach. Ludzie w wyniku bardzo ciężkich treningów, ogromnej determinacji i woli walki oraz mnóstwa wyrzeczeń zdobywają wielkie osiągnięcia w sporcie. Jednak niektórzy, aby stać się najlepszymi wybierają drogę na skróty, którą w świecie sportu jest doping. Najogólniej jest to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny trening. Doping w sporcie w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem powszechnym jednak niedopuszczalnym. Obecność jakichkolwiek sterydów anaboliczno–androgennych w organizmie sportowca karane jest dyskwalifikacją, odebraniem medalu a nawet zakazem udziału w zawodach sportowych przez określony czas. Środki dopingujące zażywane przez sportowców uczestniczących w zawodach muszą być precyzyjnie wykrywane oraz identyfikowane, ze względu na zakaz stosowania dopingu w sporcie. Podstawowym kryterium dowodowym i diagnostycznym stosowania takich środków jest wykrycie określonego związku lub jego metabolitu w moczu sportowca. Jednak analiza moczu nie jest jedynym sposobem wykrycia dopingu. W laboratoriach antydopingowych przeprowadzane są również badania na próbkach krwi, a nawet włosach. W związku z tym bardzo ważny jest rozwój metod analitycznych, które umożliwią sprawne wykrywanie tego typu substancji. W analizach antydopingowych bardzo ważna jest wysoka czułość instrumentów analitycznych. Z tego względu najczęściej wykorzystywanymi metodami analitycznymi w analizie próbek zawodników są: Chromatografia cieczowa sprzężona z detektorem masowym LC/MS, Chromatografia gazowa ze spektrometrią masową izotopów spalania GC/C/IRMS, Chromatografia gazowa sprzężona z detektorem wysokiej rozdzielczości GC/HRMS.
EN
Purpose: Development of strength is one of essential elements of motor preparation of judo athletes. The aim this study was to examine the influence of body composition and the joint torques on successful performance of various judo techniques. Methods: Twentyfive judo athletes participated in 175 judo bouts, which were video-recorded during the All-Polish competitions. Biomechanical classification of technical actions was used. The age and athletic experience of the subjects were 18 and 8.8 years, respectively. Their body height was 179.4 cm (Martin’s type anthropometer) and body mass was 80.3 kg (Sartorius F 1505 – DZA scales). Percentage of fat (10.6%) was estimated using skinfold result measurements. BMI (24.9 kgm–2), fat-free mass index (21.9 kgm–2) and fat mass index (3.0 kgm–2) were calculated. Maximum torques measured under static conditions were evaluated 2–3 days after the tournament. Descriptive statistics and ANOVA were conducted ( p  0.05). Results: Balancing of maximum torques in the muscles of the pelvic and illiac regions caused more frequent performance of physical lever-type throwing techniques, compared to couple of force-type throwing techniques. A negative correlation was found between body fat and value of force recorded for knee flexors and between the frequency of using techniques during groundwork and torques measured in hip extensors. High correlation of fat-free mass index and relative elbow flexor torque was found. Conclusions: The relationship between body composition and frequency of techniques used in a tournament, and joint torques developed by athletes were found.
EN
Vertical jump tests are used to assess lower-limb power of athletes in sport sciences. Flight time measurement with jump-mat systems is the most common procedure for this purpose. The aim of this study was to analyze the concurrent validity and reliability of two proprietary systems (Globus and Axon) and an open-source system (Chronojump). Methods: A conditioning electric circuit governed by a controlled wave generator is designed to substitute athletes jumping on a physical mat. In order to look for possible differences associated to timekeeping by each microcontroller device, all three systems are fed by the circuit simultaneously. Results: Concurrent validity was high for the three systems. Standarized typical error of estimate (TEE) was trivial, according to MBI interpretation, as well as perfect Pearson correlation coefficient. Reliability was assessed using coefficient of variation of flight time measure, resulting in 0.17–0.63% (0.05–0.12 cm) for Globus, 0.01% (0.09 cm) for Chronojump and 5.65–9.38% (2.15–3.53 cm) for Axon. These results show that all jump-mat system produced nearly identical measures of flight time so they can be considered valid and reliable for practical purposes. In comparison, Chronojump showed the best performance whereas Axon showed enough variability and disagreement to pose a problem in testing elite athletes. Conclusions: These experiments show that open-source jump mats are as valid and reliable as their proprietary counterparts at a lower cost. Therefore, practitioners can be confident in using Globus or Chronojump systems to test athletes’ jump height because of their negligible errors and Axon system to monitor general population.
PL
Siedzący tryb życia, nadmierne użytkowanie samochodów oraz skupienie na pracy w znacznym stopniu eliminują aktywność fizyczną z życia wielu ludzi. To przyczynia się do wielu chorób cywilizacyjnych, ale także do alienacji i zaniku podstawowych relacji społecznych. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian, od wielu już dekad wszelkie formy zachęcania do aktywnego spędzania czasu są uznawane za istotne dla zachowania zdrowia i kondycji fizycznej ludzi w każdym wieku. Dotyczy to nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych i seniorów, gdyż poprawia ich sprawność w podeszłym wieku, a nawet osób z różnym stopniem niepełnosprawności, ponieważ stanowi formę rehabilitacji i mobilizacji do pełnowartościowego uczestnictwa w codziennym życiu.
PL
Rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej umożliwia różnorodną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.
20
Content available remote Środki publiczne oraz sponsoring jako sposoby finansowania sportu
PL
Tematem pracy są pytania dotyczące finansowania sportu osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Praca dotyka podstawowych założeń ekonomii dotyczących udziału państwa w sferze gospodarczej, prezentując obszary, w których udział ten jest konieczny. Przedstawione zostają dobra i usługi publiczne, a także sport jako jedna z kategorii usług publicznych.
EN
The subject of this work are questions about financing the sport of non-disabled people and financing the sport of people with disabilities. The work touches the basic assumptions of the economy regarding the state’s participation in the economic sphere, presenting areas in which this participation is necessary. It presents public goods and services, as well as sport as one of the categories of public services.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.