Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stabilizacja temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Akceleratory przemysłowe mogą być używane w warunkach, kiedy zapewnienie stabilnych warunków temperaturowych jest niemożliwe. Przypadkiem takim jest użycie akceleratora do prześwietleń cargo na granicach, kiedy akcelerator pracuje albo jest przechowywany w temperaturach ujemnych. Wymusza to zastosowanie innego niż woda czynnika chłodzącego oraz stabilizującego temperaturę. Gorsze zdolności przekazywania energii cieplnej przez płyny o niskich temperaturach zamarzania, spowodowały wprowadzenie zmian konstrukcyjnych do układu stabilizacji temperatury struktur przyspieszających akceleratorów.
EN
Industrial accelerators can be used in conditions where it is impossible to ensure stable temperature conditions. Such a case is the use of an accelerator for cargo x-rays inspection at the borders when the accelerator is working or is stored at subzero temperatures. This forces the use of a medium other than water for cooling and stabilizing the temperature. Inferior heat transfer capacity of liquids with low freezing temperatures forced the new design in the temperature stabilization system of accelerating structures.
EN
In the process of post-production testing of rolling bearings, quality classification and/or qualification of finished products as good and defective is performed. In view of mass production, bearing testing should be carried out within a short period of time. Vibroacoustic (VA) processes are widely used for post-production testing. Parameterization of bearing vibrations is largely determined by stabilization of lubrication conditions and VA processes, which to some extent depend on temperature. The article presents the results of temperature measurements carried out during the testing of a set of new tapered roller bearings. On their basis, an attempt was made to estimate the value of rms values of bearing vibration accelerations. This is based on the known relationships between the temperature and viscosity of the oil as well as the relationship between viscosity and acceleration of the bearing vibrations. The estimated acceleration values were verified experimentally. The time after which the temperature of a bearing is stabilized was also determined. The paper also shows the influence of a lubricant on these processes, mainly its kinematic viscosity.
PL
W procesie testowania poprodukcyjnego łożysk tocznych dokonywana jest klasyfikacja jakościowa i/lub kwalifikacja gotowych wyrobów jako dobre i wadliwe. W związku z masową produkcją, testowanie łożysk powinno się zawierać w krótkim przedziale czasu. Do testowania poprodukcyjnego powszechnie stosowane są procesy wibroakustyczne (WA). Parametryzacja drgań łożysk determinowana jest w dużej mierze przez stabilizację warunków smarowania a także procesów WA, które w pewnym stopniu zależne są od temperatury. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury przeprowadzone podczas testowania zestawu nowych stożkowych łożysk tocznych. Na ich podstawie podjęto próbę oszacowania wartości skutecznych przyspieszeń drgań łożysk. Oparto się przy tym na znanych zależnościach pomiędzy temperaturą a lepkością oleju jak i zależnością pomiędzy lepkością a przyspieszeniami drgań łożysk. Oszacowane wartości przyspieszeń zostały zweryfikowane eksperymentalnie. Określono również czas, po którym następuje stabilizacja temperatury łożyska. Pokazano też, jaki wpływ na te procesy ma środek smarny głównie zaś jego lepkość kinematyczna.
3
Content available System stabilizacji temperatury w komorze pomiarowej
PL
Zaprezentowano system do stabilizacji temperatury rezystorów wzorcowych podczas ich wzorcowania z bardzo wysoką dokładnością. Podstawowym elementem tego systemu jest komora pomiarowa z modułami Peltiera. Przedstawiono konstrukcję tej komory i wyniki wstępnych badań stabilności długoterminowej temperatury z uwzględnieniem wpływu warunków otoczenia na dokładność systemu. System zapewnia długoterminową stałość temperatury 23°C wewnątrz komory z niestałościa ±0,02 °C.
EN
One of the factor that influence accuracy of resistance measurements is temperature change during measurements. This paper describes a system to maintain stable air temperature in a measurement chamber. The aim of the system is to stabilize temperature of resistance standards during measurements. Presented system consist of a measurement chamber and temperature controller. In this paper the construction of the measurement chamber and the temperature controller is discussed. Moreover results of the system stabilization tests are presented. The designed and tested stabilization system maintains settled air temperature with the accuracy ±0.015 °C. This satisfied temperature stability requirements for measurements of resistance standard.
4
PL
W publikacji zawarto techniczne aspekty zasilania diod laserowych. Przedstawione zostały również autorskie rozwiązania stabilizacji termicznej diod laserowych w układzie sprzężenia zwrotnego, zrealizowany elektroniczny układ stabilizatora oraz cyfrowy system sterujący jego pracą.
EN
In the paper was presented the technical aspects for supply of laser diodes. Article includes author's solutions of thermal stabilization of laser diodes in the system of feedback circuit, implemented an electronic stabilization set and a digital control system of its work.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania lekkiego kruszywa budowlanego modyfikowanego materiałem zmiennofazowym (PCM), jako dodatku do nawierzchni asfaltowej, w celu zwiększenia jej stabilności termicznej przy zachowaniu dotychczasowych właściwości mechanicznych. Cel ten może zostać osiągnięty przez nasączenie porowatych granulek lekkiego kruszywa odpowiednim materiałem zmiennofazowym, co umożliwi magazynowanie określonych ilości ciepła. Dzięki użyciu odpowiedniej ilości materiału PCM można stabilizować temperaturę nawierzchni asfaltowej na określonym poziomie. Przeprowadzono analizę termiczną wybranego materiału PCM (cerezyna) oraz zmodyfikowanego kruszywa (np. keramzyt, pollytag) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dzięki tej metodzie określono najważniejsze parametry termofizyczne tych materiałów.
EN
The paper presents possibility of using the lightweight aggregate, modified by phase change material (PCM), as an addition to the asphalt road surface in order to increase its thermal stability. This objective can be achieved by saturating pores of the aggregate with suitable PCM which allow to storage large amount of heat. Through the use of the appropriate amount of PCM the temperature of the asphalt road pavement can be stabilized at a certain level. The thermal analysis of the selected PCM (Ceresin) and modified aggregates was performed using differential scanning calorimetry (DSC). This method allows determining the most important thermophysical parameters of these materials.
PL
Gazociąg przed oddaniem do eksploatacji powinien być poddany próbie szczelności i wytrzymałości. Przed rozpoczęciem właściwej próby istotna jest stabilizacja ciśnienia i temperatury czynnika. W artykule opisano, jakim odkształceniom podlegają rury PE obciążone ciśnieniem wewnętrznym oraz przedstawiono wyniki badań, w których określono wpływ temperatury czynnika próby na czas stabilizacji warunków przed rozpoczęciem badania szczelności gazociągów z polietylenu.
EN
Before putting the pipeline into use it should be tested for leaktightness and strength. Stabilization of the test medium pressure and temperature is important before the start of proper pressure testing. In the article, deformation of PE pipes under internal pressure are described and results of investigations, in which the influence of the test medium temperature on the stabilization time of the testing conditions before the start of the polyethylene pipelines leak testing are presented.
8
Content available remote The multichannel control system of LEDs with temperature stabilization
EN
The publication describes multi-band control system medium power LEDs. This system supports narrowband IR and VIS LEDs. Each of these LEDs has its own driver. The control system was supplemented with temperature stabilization unit. The individual components of the system are controlled in parallel by the FPGA. Such a solution is described LED illuminator this gives you the flexibility to shape the emission spectral characteristics.
PL
W publikacji opisano wielokanałowy system sterujący zespołem LED-ów średniej mocy. Każda z obsługiwanych, wąskopasmowych diod IR lub VIS, posiada własny sterownik. Dodatkowy podsystem, oparty na ogniwach Peltiera, zapewnia stabilizację temperaturową całego systemu. Wszystkie podzespoły systemu sterowane są równolegle przez układ FPGA. Takie rozwiązanie można zastosować do kształtowania charakterystyki emisyjnej źródła LED-owego.
PL
W artykule opisano, zmontowany na lekkiej, stalowej konstrukcji przewoźnej, ultratermostat niskotemperaturowy. Urządzenie zawiera: głowicę termostatu zanurzeniowego niemieckiej firmy JULABO, izolowany cieplnie zbiornik oraz agregat sprężarkowy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem. Urządzenie zostało zestawione do celów naukowo-dydaktycznych. Opisano cechy użytkowe ultratermostatu. Zamieszczono wykresy temperatura-czas dla przypadków: - oziębiania cieczy do minimalnej temperatury; - zaprogramowanych zmian (wzrostów i spadków) temperatury; - naturalnego ogrzewania glikolu w zbiorniku. Objaśniono zasadę stabilizacji temperatury w warunkach nieustalonych dopływów i odpływów energii.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.