Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 854

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
PL
Polityka energetyczna państwa stanowi kierunek rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, a także wpływa na kwestię jakości powietrza, rozwoju elektromobilności, działań z zakresu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i budynków, jak również – w sposób pośredni – stanowi podstawę do przewidywań rozwoju gospodarczego danego obszaru. W lutym 2021 r. przyjęta została Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakładająca między innymi stopniowe odejście od źródeł węglowych, rozwój energetyki wiatrowej na morzu, a także budowę elektrowni jądrowych w celu pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc i energię. W międzyczasie przedstawione zostały projekcje w ramach Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku. Jednocześnie rynkiem energetycznym zachwiała najpierw pandemia koronawirusa COVID-19, a następnie proces odbudowy gospodarek światowych po niej. W rezultacie nieco wyraźniej zarysowały się wyzwania oraz perspektywy dla sektora energetycznego Polski, które zostały opisane w niniejszym artykule.
EN
The state’s energy policy is the direction of the development of the energy and fuel sector, and also affects the issue of air quality, the development of electromobility, activities in the field of energy efficiency of industrial processes and buildings, and indirectly forms the basis for forecasting the economic development of a given area. In February 2021, the Polish Energy Policy until 2040 was adopted, assuming, among others, a gradual departure from coal sources, the development of offshore wind energy, as well as the construction of nuclear power plants to cover the domestic demand for power and energy. In the meantime, the projections were presented as part of the Report on the results of monitoring the security of electricity supply, as well as the Transmission System Development Plan until 2030. At the same time, the energy market was first shaken by the COVID-19 coronavirus pandemic, and then the process of rebuilding global economies after it. As a result, the challenges and prospects for the Polish energy sector, described in this article, have outlined a little more clearly.
2
Content available Amoniak surowcem energetycznym?
PL
W rozdziale opisano podjęte próby wykorzystania amoniaku jako surowca energetycznego. Podano genezę nazwy amoniak. Opisano jego strukturę i dotychczasowe sposoby wykorzystania, wskazując na znaczącą rolę wodoru – także w cząsteczkach wody, metanu czy innych węglowodorów. Autorzy nawiązują do zmienionej japońskiej polityki energetycznej oraz mapy drogowej ,w której wodór, ale przede wszystkim amoniak, mają podstawową do spełnienia rolę. Pokazują rolę wodoru i produktów wodoropochodnych w wytwarzaniu energii. Japońska Mapa drogowa określa drogę dojścia do zero emisyjności gospodarki w perspektywie 2050 r. Wskazano także na bolączki infrastruktury przesyłowej i magazynowania wodoru wobec znacznie łatwiejszej logistyce dla amoniaku. Zaznaczono możliwą do wypełnienia rolę grafenu jako materiału do magazynowania wodoru. Opisano szanse i wyzwania stojące przed rozwojem transgranicznego rynku „zielonego” wodoru w UE. Jednocześnie pokazano podobieństwo w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050, której główne cele to brak emisji netto gazów cieplarnianych do atmosfery oraz doprowadzenie do oddzielenia wzrostu ekonomicznego od zasobów. Rola wodoru w założeniach tej polityki klimatycznej wydaje się nie do przecenienia. Ma on przede wszystkim zastąpić paliwa kopalne w tych sektorach, których nie da się w pełni zelektryfikować oraz pozwolić na magazynowanie energii elektrycznej wytworzonej z OZE w okresie nadpodaży.
EN
The chapter describes the attempts to use ammonia as an energy raw material. The origin of the name ammonia is given. Its structure and current methods of use have been described, indicating the significant role of hydrogen – also in water, methane and other hydrocarbons. The authors refer to the revised Japanese energy policy and the roadmap in which hydrogen, but above all ammonia, have a fundamental role to play. They show the role of hydrogen and hydrocarbon products in energy production. The Japanese roadmap outlines the path to a zero-carbon economy by 2050. It also points to the disadvantages of hydrogen transmission and storage infrastructure in the face of much easier logistics for ammonia. The possible role of graphene as a material for hydrogen storage is marked. The opportunities and challenges facing the development of the cross-border „green” hydrogen market in the EU are described. And the similarity is shown with the aim of achieving Europe’s climate neutrality by 2050, the main goals of which are no net emissions of greenhouse gases to the atmosphere and a decoupling of economic growth from resources. The role of hydrogen in the assumptions of this climate policy cannot be overestimated. It is primarily intended to replace fossil fuels in those sectors that cannot be fully electrified and allow the storage of electricity generated from RES in the period of oversupply.
PL
Po wybuchu wojny na Ukrainie ujawniły się istotne ograniczenia przyjętej koncepcji dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w postaci budowy gazociągu BALTIC PIPE. Gazociąg nie tworzy dostępu do żadnych nowych źródeł gazu ziemnego w Europie, a wypełnienie gazociągu i gaz dla Polski z BALTIC PIPE musi odbyć się kosztem dotychczasowych odbiorców. W sytuacji ogólnego załamania na rynku gazu w Europie może to być kłopotliwe.
EN
After the outbreak of the war in Ukraine, significant limitations of the adopted concept of diversifying natural gas supplies to Poland in the form of the construction of the BALTIC PIPE gas pipeline became apparent. The gas pipeline does not create access to any new sources of natural gas in Europe, and the filling of the gas pipeline and gas for Poland from BALTIC PIPE must take place at the expense of the existing recipients. In the situation of a general collapse on the gas market in Europe it may be troublesome.
PL
Przedstawiono parametry fizykochemiczne paliwa gazowego odbieranego przez duże ośrodki przemysłowe na terenie Polski. Określony został zasięg i wpływ regazyfikowanego LNG z terminalu w Świnoujściu na parametry fizyko-chemiczne paliwa w wybranych ośrodkach, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła spalania oraz zawartości C₂H₆, C₃H₈ i N₂. Na podstawie zatwierdzonych projektów i prowadzonych inwestycji wskazane zostały spodziewane zmiany w składzie paliwa docierającego do punktów znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania terminalu w Świnoujściu.
EN
An anal. of the av. daily compn. of natural gas in the years 2013-2021, delivered to 9 locations in Poland related to the chem. industry, was carried out. The range and impact of regasified LNG from the terminal in Świnoujście on the phys. chem. parameters of the fuel at selected exit points were detd., with particular emphasis on the heat of combustion and the content of C₂H₆, C₃H₈ and N₂. On the basis of approved projects and implemented investments, the anticipated changes in the compn. of natural gas at selected industrial sites were presented.
EN
On June 30, 2021 the Polish Minister of Climate and Environment announced the boundaries of five areas dedicated for the next, 6th tender round for hydrocarbon concessions in Poland, planned for the second half of 2022. These are: Block 413-414, Block 208, Cybinka-Torzym, Zielona Góra West, and Koto tender areas. The main exploration target of these areas is related to conventional and unconventional accumulations of gas and oil in the Carpathian basement, Carpathian Foredeep and Outer Carpathians (Block 413-414), as well as in the Carboniferous, Permian Rotliegend, Zechstein Limestone, and Main Dolomite (Block 208, Cybinka-Torzym, Zielona Góra West) and in the Mesozoic of the Polish Lowlands (Koto). The other way of granting hydrocarbon concessions in Poland is the open door procedure, in which an entity may apply for concessions for any other area.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zmian składu i parametrów energetycznych mieszanin gazów węglowodorowych magazynowanych w komorze wykonanej w soli. W trakcie eksploatacji komory występuje okresowe dotłaczanie oraz pobór porcji gazów o odmiennych parametrach energetycznych i odmiennym składzie, różniącym się od składu gazu obecnego aktualnie w komorze. Również objętość poszczególnych porcji gazu dotłaczanego lub pobieranego z komory jest za każdym razem inna, ponieważ wynika ona z bieżącego zapotrzebowania na gaz, który na ogół jest pobierany w miesiącach zimowych, a dotłaczany do komory w lecie. Taka sytuacja powoduje, że skład mieszaniny w komorze solnej ulega ciągłym zmianom, a zatem zmieniają się również parametry energetyczne mieszaniny. W załączonym algorytmie obliczeniowym uwzględniono obecność w mieszaninie składników niepalnych i wodoru, które wpływają zarówno na parametry energetyczne, jak i na temperaturę spalania mieszaniny. W każdym momencie eksploatacji komory obliczana jest aktualna zawartość procentowa poszczególnych składników mieszaniny, temperatura jej spalania, wartość opałowa, ciepło spalania oraz liczba Wobbego, która również ulega zmianom w funkcji składu mieszaniny. Z powodu braku danych przemysłowych obliczenia według opracowanego algorytmu obliczeniowego wykonano, przyjmując dane hipotetyczne dotyczące składu początkowego mieszaniny gazów w komorze oraz składu porcji mieszaniny gazów zatłaczanych sukcesywnie do komory. Wyniki obliczeń zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej. Sporządzone wykresy pozwalają wizualnie prześledzić zmiany zawartości poszczególnych składników mieszaniny oraz wszystkie pozostałe obliczane parametry, to jest ciepło spalania, wartość opałową i temperaturę spalania. Zmiany wymienionych parametrów pokazano na wykresach w funkcji czasu eksploatacji komory lub w funkcji ilości gazu w komorze.
EN
The authors discussed the problems related to fluctuation of the gas mixture composition during exploitation of gas store caverns which are leached in the salt sediments or in the salt dome. Periodical injection or withdrawal of the new portions of gas mixtures with different composition and different volume causes the changes in gas mixture content and energetic parameters when compared to initial values. The enclosed calculation algorithm allows the Operator to calculate the actual composition of the gas mixture as well as the gas parameters at every moment of cavern exploitation including temperature of flame, heat of combustion, calorific value, content of individual components and the Wobbe number. The changes of above mentioned parameters are caused by fluctuations of composition of the gas portions injected into gas caverns during subsequent injection cycles. The most frequently occurring inflammable components of a gas mixture are included in calculations and their impact on energetic parameters is demonstrated. The problem of gas mixture flammability is discussed but calculations are not included here because of its minor technical importance for the situation being analyzed. Because no real-world data were available to us, the hypothetical data were used to demonstrate the capabilities of the calculation algorithm. The results are presented as figures and in a graphical form. The presented curves allows for visual examination of changes of mixture composition as well as changes of calorific value, heat of combustion, temperature of flame and the Wobbe number. All parameters specified above are presented versus time or versus volume of gas mixture stored in the cavern.
PL
Głównym celem prowadzonych analiz było sprawdzenie, czy dostępne na rynku certyfikowane urządzenia gazowe użytku domowego i komercyjnego (urządzenia wykorzystywane w zakładach gastronomicznych) można zasilać częściowo oczyszczonym biogazem rolniczym lub mieszaniną takiego biogazu z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG. Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważono sytuację, w której biogaz rolniczy zostanie wstępnie oczyszczony z najbardziej niepożądanych zanieczyszczeń i docelowo będzie gazem składającym się z metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2). Rozpatrywano cztery różne składy biogazu rolniczego, w których zawartość CH4 zmieniała się od 70% do 85%, natomiast CO2 – od 14,8% do 29,8%. Obliczone parametry energetyczne, a w zasadzie liczbę Wobbego tych biogazów, porównywano następnie z wartościami nominalnej liczby Wobbego gazów ziemnych grup Ln, Ls i Lw, podanymi w polskich przepisach prawnych. Innym rozpatrywanym wariantem było mieszanie częściowo oczyszczonego biogazu rolniczego z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG w takich proporcjach, aby powstałe mieszaniny osiągnęły minimalne wymagania energetyczne dla gazów ziemnych grup Ls, Lw i E oraz minimalne i maksymalne wymagania energetyczne dla gazu ziemnego grupy S (gaz zawierający w swoim składzie CO2 rozprowadzany na Węgrzech). Określono proporcje mieszania tych gazów, podano potencjalne składy powstałych mieszanin, ich parametry energetyczne oraz ciśnienia zasilania urządzeń końcowych spalających te mieszaniny. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń podano, które kategorie urządzeń można potencjalnie wykorzystać do zasilania ich bądź to częściowo oczyszczonym biogazem, bądź też jego mieszaninami z gazem ziemnym wysokometanowym grupy E lub gazem z regazyfikacji LNG. Opisano również, jakie ewentualne zmiany będą konieczne w takich urządzeniach, aby można je było bezpiecznie użytkować po zmianie gazu.
EN
The main goal of the analyzes was to check whether the certified gas appliances available on the market for domestic and commercial use (catering equipment) can be supplied with partially purified agricultural biogas or mixture of such biogas in combination with group E high-methane natural gas or gas form LNG regasification. To answer this question, a situation in which the agricultural biogas would be pre-treated to remove the most undesirable pollutants and would ultimately be a gas consisting of methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) was considered. Four different compositions of agricultural biogas were considered in which content of methane varied from 70% to 85% and carbon dioxide from 14.8% to 29.8%. The calculated energy parameters (Wobbe index) of these biogases were then compared with the nominal Wobbe index for natural gases of Ln, Ls and Lw groups set out in Polish legislation. Another option considered was to mix partially purified agricultural biogas with group E high-methane natural gas or gas from LNG regasification, in such proportions that the resulting mixtures would meet the minimum energy requirements for natural gases from the Ls, Lw and E groups as well as the minimum and maximum energy requirements for natural gas S group (a gas containing carbon dioxide distributed in Hungary). The mixing proportions of these gases were determined, the potential compositions of the resulting mixtures, their energy parameters and the supply pressures of the end devices burning these mixtures were given. Based on the calculations performed, the categories of devices that could potentially be supplied with either partially purified biogas or its mixtures with group E high-methane natural gas or gas from LNG regasification were indicated. The article also describes what, if any, modifications will be necessary to such devices to make them safe to use after the gas change.
8
Content available remote Katastrofy budowlane w latach 2004 - 2020 związane z wybuchem gazu w Polsce
PL
Zgodnie z literaturą, do losowych przyczyn katastrof budowlanych zaliczane są wybuchy gazu. Katastrofy budowlane zaistniałe w związku z wybuchem gazu stanowią niewielką część wszystkich tego typu zdarzeń - 337 katastrof spośród 6904 odnotowanych ogółem w ciągu ostatnich 16 lat na podstawie rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), ale ich następstwa bywają niejednokrotnie niewspółmierne ze skutkami pozostałych katastrof. Bezpieczne korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych oraz działania prewencyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wybuchów gazu wynikających ze zdarzeń losowych. W artykule przedstawiono analizę zdarzeń związanych z wybuchem gazu na podstawie danych publikowanych przez GUNB oraz informacji zamieszczanych w artykułach prasowych.
EN
Gas explosions are counted to construction disasters occurring for random reasons according to literature. Construction disasters caused by gas explosions account for small part of general number of these type of incidents - 337 gas explosions out of 6904 noted over the past 16 years based on the General Office of Building Control (GUNB) registry, but their consequences are often disproportionate to those of other disasters. Safe use of gas equipment and installations as well as preventive actions may contribute to reducing the number of gas explosions resulting from random causes. The article presents an analysis of gas explosion on the basis of data published by the GUNB and information published in press articles.
EN
In this paper, developed a linear programming model to determine the volume of vessels that will give an optimal return on investment. The solution to the developed model was carried out using the Interior Point algorithm with the help of the MATLAB package. The analysis observed that the production and transporting of the LNG with a vessel of capacity 178,5006m3 would give an optimal profit of 633,640 million USD. And from the results of the analysis, we observed that the decision to take the maximum modern capacity instead of lower capacities yields the highest profit.
EN
Nigeria is a country blessed with vast oil and natural gas resources, due to inadequate management of resources most of the natural gas is flared. One of the most pressing challenges today is global warming. Gas flaring has been known to deliver carbon dioxide and other ozone depleting substances which cause unnatural weather change. This paper focuses on gas flaring; its definition, composition, types and classifications. It also highlights the policies that have been made in Nigeria concerning gas flaring and provides alternative solutions to gas flaring.
EN
This paper presents the experimental results of a Combined Heat and Power (CHP) prototype based on a SI V-twin internal combustion engine driving a synchronous generator. The paper presents the criteria that were used to select the combustion engine and the electrical generator for the prototype. The internal combustion engine has been adapted to be fuelled by natural gas or LPG, with the possibility of controlling the load in two ways, i.e. by changing the throttle position (quantitatively) and/or the value of the excess air ratio by changing the fuel dose at a constant throttle position (qualitatively). The applied method of control allows to improve the efficiency of the engine especially in the range of partial loads. The experimental tests were carried out at a constant speed of 1500 rpm. During the tests, the fuel consumption of the internal combustion engine, the composition of the exhaust gas at the outlet of the exhaust system, the electrical parameters of the synchronous generator and the temperature at selected locations of the CHP system instance were measured. According to the obtained results, there was a slight increase in the efficiency of electricity generation with the application of the developed method of control of the combustion engine. The maximum power generation efficiency for Natural Gas (NG) was higher compared to LPG by more than 2 percentage points. The exhaust gas emission level confirm that the prototype cogeneration system meets the Stage II emission standard (in accordance with Directive 2002/08/EC for small SI engines with a power below 19 kW. D2 ISO 8178).
EN
The study aims to clarify the influence of pre-chamber (PC) configurations on the combustion process in the main chamber (MC) of medium-speed spark-ignition gas engines equipped with an active PC. A constant volume combustion chamber was prepared to simulate the chamber configurations of the gas engines. A high-speed shadowgraph was applied to visualize the torch flame development and the combustion process in the MC. Experiments were done by changing the charged gas in the MC, the number, and the diameter of the PC orifices. Combustion was most accelerated when the PC orifice configuration was set appropriately so that the adjacent torch flames would combine with each other. It was also found that the unburned mixture in the PC, which ejected prior to the torch flame, supported the penetration of the torch flame.
13
Content available remote The use of residual municipal solid waste as an alternative fuel
EN
The relevance of the work is determined by the war of the Russian Federation in Ukraine and the decision of the leading countries of the world, the EU and Ukraine to abandon energy dependence on energy from the Russian Federation. An analysis is provided of the main directions for reducing the European Union's dependence on Russian natural gas by a third by the end of 2022, in particular, the development of the Waste-to-Energy market in the EU and other leading countries of the world. The main ways are presented and computational investigations of the possibility of substitution of certain amounts of natural gas with artificial fuel from residual MSW are carried out. Based on the performed calculations, the authors formulated proposals for the feasibility of constructing facilities for energy use of residual MSW in different regions of Ukraine, as well as connecting them to the systems of centralized heating in Ukraine. The paper proves the necessity of building Waste-to-Energy power plants in the largest, large and big cities of the country. The ecological expediency of recovery of residual waste is shown.
15
Content available remote Wymagania techniczno-prawne dotyczące instalacji zasilanych gazem ziemnym
PL
W artykule podano podstawowe wymagania techniczne i prawne związane z procesem projektowania, budowy i użytkowania instalacji gazowych przy uwzględnieniu aktualnych przepisów, w tym wynikających ze znowelizowanego Prawa budowlanego.
EN
The article provides the basic technical and legal requirements related to the process of designing, building and using gas installations, taking into account the current regulations, including those resulting from the corrected Construction Law.
PL
Priorytetowymi zadaniami gazownictwa są: zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców gazu ziemnego (komunalnych i przemysłowych) oraz dywersyfikacja jego źródeł zaopatrzenia, które wiążą się bezpośrednio z bezpieczeństwem energetycznym gospodarki narodowej. W artykule podkreślono, że dzięki działaniom rządu w r. 2022 Polska będzie uniezależniona od dostaw gazu ziemnego z Rosji i może się stać dla krajów środkowo-wschodnich hubem gazowym.
EN
The priority tasks of the gas industry are: assurance the continuity of gas supplies to natural gas consumers (municipal and industrial) and the diversification of its supply sources, which are directly related to the energy security of the national economy. The article emphasizes that thanks to the government’s actions, in 2022 Poland will be independent of natural gas supplies from Russia and may become a gas hub for the Central and Eastern countries.
PL
Ukraina znajduje się na etapie transformacji sektora energii. Po drastycznym obniżeniu zużycia gazu ziemnego od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. można zaobserwować stabilizację konsumpcji gazu ziemnego. W celu realizacji strategii zmniejszenia zależności importowej w przyszłości zarząd NAK Naftogazu zdecydował się wziąć pożyczkę w wysokości około 52 mln EUR dla zabezpieczenia środków na inwestycje w zakresie rozwoju sektora gazu ziemnego [7]. Warto podkreślić, że z punktu widzenia konsumentów wprowadzono szereg zmian na rynku gazu ziemnego, m.in. odbiorcy paliw gazowych mają możliwość dokonania wyboru dostawcy gazu ziemnego w zależności od atrakcyjności cen, co przełoży się na rozwój konkurencyjności. W ostatnich latach Ukraina traci dominującą pozycję kraju, przez którego terytorium realizowane były dostawy gazu ziemnego z Rosji do państw europejskich. Pomimo, że Ukraina ma bardzo rozbudowaną sieć gazociągów przesyłowych, podpisana umowa z końcem 2019 r. przewiduje stopniowe obniżenie do 2024 r. tranzytu gazu ziemnego w kolejnych latach [3] [24]. Dodatkowe zagrożenie w utrzymaniu tranzytu gazu ziemnego stanowi wznowienie pracy nad budową gazociągu Nord Stream 2 pomimo wprowadzanych sankcji [6]. Równolegle z transformacją sektora gazu ziemnego dokonuje się transformacja sektora energii elektrycznej.
EN
Ukraine is in the process of transforming the energy sector. After a drastic reduction in natural gas consumption since Ukraine gained independence in 1991, a stabilization of natural gas consumption can be observed. In order to implement the strategy of reducing import dependence in the future, the management of NAK Naftogaz decided to take out a loan of approximately EUR 52 million to secure funds for investments in the development of the natural gas sector. It is worth noting that from the consumers' point of view, a number of changes have been made to the natural gas market, including gaseous fuel consumers can choose a natural gas supplier depending on the attractiveness of prices, which will translate into the development of competitiveness. In recent years, Ukraine has been losing its dominant position as a country through whose territory natural gas supplies from Russia to European countries were carried out. Despite the fact that Ukraine has a very extensive network of gas transmission pipelines, the agreement signed at the end of 2019 provides for a gradual reduction in natural gas transit by 2024 in the following years. An additional threat to the maintenance of natural gas transit is the resumption of work on the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline despite the sanctions introduced. In parallel with the transformation of the natural gas sector, the transformation of the electricity sector is taking place.
PL
Pokazano, że elektrownie wiatrowe wspomagane wytworzonym przez nie wodorem jako sposobem na magazynowanie energii okazują się dużo droższe w relacji do źródeł gazowych. Jeśli istniejące ceny uprawnień do emisji CO2 są faktycznie dobrym wskaźnikiem kosztów zewnętrznych spalania paliw organicznych, to przy obecnych relacjach cen wykorzystanie dziś wodoru jako sposobu na magazynowanie energii nie ma ani ekonomicznego ani ekologicznego uzasadnienia.
EN
It has been shown that wind farms supported by hydrogen produced by them as a means of storing energy turn out to be much more expensive compared to gas energy sources. If the existing prices of CO 2 emission allowances are actually a good indicator of the external costs of the combustion of organic fuels, then with the current price ratios, using hydrogen to store energy has neither economic nor ecological justification.
19
PL
Scharakteryzowano polski system przesyłowy gazu ziemnego, w tym jego najważniejsze komponenty i gatunki stali, z których wykonane zostały gazociągi i armatura. Omówiono wpływ domieszek wodoru w ilości do 20% na fizyczno-chemiczne właściwości przesyłanego gazu i parametry energetyczne oraz na materiały, z których zbudowany jest system przesyłowy. Podsumowano również prowadzony dialog techniczny z dostawcami infrastruktury gazowej w kontekście możliwości kontaktu domieszek wodoru z elementami sieci przesyłowej. Ponadto przeanalizowano kształtowanie się nakładów inwestycyjnych związanych z budową gazociągów przeznaczonych do przesyłu wodoru. Przedstawiono także informacje na temat prowadzonych badań dotyczących dystrybucji wodoru.
EN
The specifications of the Polish natural gas transmission system was given, including its components, steel grades and fittings. The impact of H2 blends up to 20% on the phys. chem. properties of the transmitted gas, its energy values, and on the materials of the transmission system was discussed. Technical dialog with producers of gas infrastructure elements were carried out in the context of the possibility of safe transmission of H2 blends through the existing natural gas pipelines. Information was provided on the construction costs of dedicated H2 pipelines. An outline of the research conducted in Poland on the possibilities of H2 distribution was presented.
20
Content available remote Systemy inteligencji biznesowej w prognozowaniu zużycia gazu ziemnego
PL
Dokonano przeglądu popularnych aplikacji informatycznych w zakresie analityki biznesowej, które mogą posłużyć do prognozowania zużycia gazu ziemnego. Przeglądu dokonano, opierając się na ogólnej wiedzy teoretycznej związanej z tym zagadnieniem, i pod kątem rodzaju wykorzystywanych modeli prognostycznych przez poszczególne aplikacje. Przedstawiono perspektywy rozwoju narzędzi informatycznych w zakresie analityki biznesowej.
EN
A survey was conducted with the use of an electronic questionnaire on the used business intelligence systems among employees from the energy industry. Power BI and Tableau were the most popular among the surveyed respondents. Popular IT applications in the field of business analytics that can be used to forecast natural gas consumption were reviewed.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.