Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mechanism of action researched fuel pump. During the researches has been presented crucial elements of pump. It has been described the areas where are produced metal fillings in pressure pump and discussed the methods of prevents them.
PL
W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówiona budowa badanej pompy oraz zasada działania. Podczas badań zostały przedstawione najbardziej newralgiczne elementy pompy. Przedstawiono również miejsca pompy, w których tworzą się niebezpieczne metaliczne opiłki oraz omówiono metody im zapobiegania.
EN
The paper presents the diagnostic of exhaust gas scavenging crankcase combustion piston diesel engine SB-3.1 speed boot. In the measurements, the influence of fuel injected into the engine start-up phase of the value of the intensity of exhaust gas scavenging.
PL
W referacie przedstawiono diagnostykę przedmuchów gazów do skrzyni korbowej tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym SB-3.1 dla prędkości rozruchu. W pomiarach analizowano wpływ wtryskiwanego paliwa w fazie rozruchu silnika na wartość natężenia przedmuchów gazów.
EN
Technical diagnostic parameters that are used to assess operability of high temperature pipelines thermal power plants has concidered. It was found the sensitivity of these parameters to assess the metal degradation in the steam during a long operation. It has been propose the approaches to assess the residual life of steam pipelines, taking into account parameters that are structurally vulnerable to degradation of metal.
PL
Analizie poddano parametry diagnostyki technicznej stosowane w ocenie zdolności do pracy wysokotemperaturowych rurociągów elektrowni cieplnych. Określono przydatność tych parametrów do oceny stanu degradacji metali stosowanych w wysokotemperaturowych rurociągach, w warunkach długotrwałego, eksploatacyjnego oddziaływania pary wysokotemperaturowej. Zaproponowano sposób oceny tzw. resztkowego czasu eksploatacji parociągów, oparty o parametry diagnostyki technicznej pozwalające na określenie tzw. strukturalnej podatności na uszkodzenia, prowadzące do degradacji metalu wskutek oddziaływania wysokotemperaturowej pary technologicznej.
EN
Automobiles are very important elements of economic and social life. Its development is accompanied by its increasing use as a means of transport. This produced a significant increase in the number of vehicles, which are realized through the increasing global consumption of raw materials from year to year. Great progress in the automotive industry in the construction of the body, chassis, and engines are mainly introduced through the use of new materials to build vehicles, and they have a direct impact on their weight, performance, and fuel consumption. The article presents some aspects regarding material changes in the construction of passenger vehicles. In a simplified manner, the analysis of changes in the use of construction materials for the construction of selected vehicles is presented.
PL
Motoryzacja jest jednym z najważniejszych elementów życia gospodar-czego i społecznego. Jej rozwojowi towarzyszy przede wszystkim zwiększenie liczby wykorzystywanych środków transportu, w szczególności pojazdów mechanicznych. Wzrost liczby użytkowanych i wytwarzanych pojazdów przekłada się na zwiększenie globalnego zużycia. Jednym z istotnych czynników rozwoju motoryzacji w konstrukcji nadwozia, podwozia lub silników są przede wszystkim nowe materiały do budowy pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie ich masy, zmniejszenie zużycia paliw i ogólne zmniejszenie oddziaływania środowiskowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące istotnych zmian w doborze materiałów w przemyśle samochodowym.
PL
Ekologiczne ciecze smarująco-chłodzące, zawierające w swoim składzie olej słonecznikowy, podczas obróbki skrawaniem stali wysokostopowych (stosowanych w generatorach elektrowni cieplnych i jądrowych) polepszają chropowatość powierzchni oraz kształtowanie i odprowadzenie wiórów. Korzystne efekty stosowania tych cieczy wynikają m.in. z oddziaływania wodoru, który wydziela się przy ich destrukcji.
EN
Ecological cooling-lubricant liquids, which containing in its composition sunflower oil during machining of alloy steel (used in generators on forcible and nuclear power plants) improve the surface roughness, formation and chip removal facilitates the direct interaction of hydrogen, which arises during their destruction.
PL
Określono efektywność cieczy smarująco-chłodzącej (CSCH) w procesie obróbki ze względu na stan struktury geometrycznej obrobionej powierzchni (SGP). Skrawano wybrane gatunki stali wysokostopowej i żaroodpornej z użyciem CSCH zawierających w swoim składzie oleje roślinne (słonecznikowe i rzepakowe). Opracowano zalecenia doboru parametrów i warunków obróbki tych stali. Wykazano potrzebę stosowania niższych prędkości skrawania w przypadku zwiększonych głębokości skrawania. Dla poprawnego i lepszego odprowadzenia ciepła ze strefy skrawania oraz zwiększenia stabilności procesu wykazano potrzebę stosowania narzędzi o ostrzach o większej masie (przejmowanie ciepła ze strefy skrawania). Zaproponowane CSCH na bazie naturalnych olejów roślinnych w procesach skrawania pozwolą zmniejszyć zużycie chłodziw z produktów ropopochodnych i jednocześnie zagospodarować niewykorzystywane dotychczas oleje roślinne, które często są produktem odpadowym w innych działach gospodarki.
EN
The efficiency of cutting fluid (CF) in the machining process depending on the condition of the machined surface geometrical structure (SGS) was determined. Assorted grades of high-alloy and heat-resisting steel were machined using CFs containing vegetable oils (sunflower and rapeseed). Recommendations for selection of machining parameters and conditions for these steels were developed. A need to use lower cutting speeds in case of increased cutting depths was demonstrated. For correct and improved heat dissipation from the cutting zone and the improvement of process stability, a need to use tools with blades of a higher mass was demonstrated (heat transfer from the cutting zone). The use of proposed CFs based on natural vegetable oils in cutting processes will allow reduction of use of petroleum-derived coolants and simultaneously, the development of hitherto unused vegetable oils which are often waste products in other industries.
EN
The effect of hydrogen on short-term strength, low-cycle durability and planestress fracture toughness of 10Cr15Ni27 steel, 04Cr16Ni56 and 05Cr19Ni55 alloys at pressure up to 35 MPa and temperature 293. . . 773 K was investigated. The modes of hydrogen action for which the elongation , reduction of area , low-cycle durability N and crack resistance parameters Kc of alloys are minimal were established: hydrogen pressure above 10 MPa (non-hydrogenated specimens of 04Cr16Ni56 alloy) and above 15 MPa (hydrogenated specimens of 10Cr15Ni27 steel and 05Cr19Ni55 alloy, hydrogen concentration 15 and 19 wppm, respectively).
PL
W ramach przeprowadzonych badan określono wpływ wodoru na krótkotrwałą wytrzymałość i płasko-naprężeniową ciągliwość stali 10Cr15Ni27 oraz stopów niklu 04Cr16Ni56, 05Cr19Ni55 przy wielkościach ciśnienia do 35 MPa i zakresie temperatury od 293 do 773 K. Wpływ wodoru wysokiego ciśnienia powoduje, że wydłużenie, plastyczność, wytrzymałość nisko cyklowa N i parametr odporności na pękanie Kc przyjmują minimalne wartości dla próbek stopu 04Cr16Ni56 przy ciśnieniu wynoszącym 10 MPa, natomiast dla nasyconych wodorem próbek stali 10Cr15Ni27 i stopu 05Cr19Ni55 minimum wartości tych parametrów występuje przy ciśnieniu 15 MPa, dla koncentracji wodoru wynoszącej odpowiednio 15 i 19 wppm.
EN
The effect hydrogen on short-term strength, low-cycle durability and plane- stress fracture toughness of 10Cr15Ni27 steel and 04Cr16Ni56 and 05Cr19Ni55 alloys at pressure up to 35 MPa and temperature 293…1073 K was investigated.
11
Content available Deposit attack in tubes of power plant steam boilers
EN
This article presents the results of the inspection of damaged tubes of steam boilers, the damage being a result of deposit attack. Changes in the chemical composition of feedwater, i.e. its hardness increased due to leaks in brass tubes of the turbine condenser, result in the formation of scale on the tube material, followed by corrosion, overheating and numerous defects. Only during one of the necessary stops, damage of varying degree to over 20 tubes was detected, from a pit (or crack initiation) to fractures of a few tubes. The results of visual inspection and mechanical and metallographic tests of the damaged tubes are given.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań uszkodzeń rur kotłów parowych, interpretowanych jako wynik procesów korozji podosadowej. Jako główne przyczyny uszkodzeń wskazuje się obecność w wodzie kotłowej związków żelaza (III) oraz związków miedzi (pochodzących z układu skraplacza turbiny), których osady stanowią obszary katodowe, stymulujące rozwój wżerów stanowiących anody. Przedstawiono wyniki inspekcji wizualnej rur, badań właściwości mechanicznych, badań mikrostruktury oraz analiz chemicznych.
EN
A generalised model of materials behaviour during friction is presented. It represents a certain approach resulting from the unified theory of friction and deterioration. Based on the relevant literature and our research data, which includes the behaviour of Fe-C alloys during friction, the basic stages and reasons of the alloy operational stability are shown.
PL
W pracy przedstawiono analizę mechanizmów zużycia ciernego, dokonaną w oparciu o źródła literaturowe i wyniki badań własnych. Zaprezentowano uogólniony model wpływu mikrostruktury, składu chemicznego i wodoronośnego oddziaływania smarów na procesy zużycia warstwy wierzchniej żeliw i stali grafityzowanych. Jako podstawowe czynniki warunkujące intensywność zużycia określono ciśnienie, prędkość liniową w węźle tarcia oraz skład chemiczny i mikrostrukturę stali. Autorzy używają terminu deterioration jako bardziej ogólnego od terminu wear, który ich zdaniem uwzględnia jedynie zjawiska związane z ubytkiem materiału. Model stopniowych zmian stabilności eksploatacyjnej uznano za obowiązujący także podczas zużycia ciernego i zmian warunków smarowania w skojarzeniu ciernym. Stopniowe narastanie obciążeń w stali wysokoazotowej prowadzi do utworzenia cienkiej warstwy (kilka žm) o bardzo drobnodyspersyjnej budowie. Warstwa ta może zostać uznana, zgodnie z koncepcjami fizycznej mikromechaniki materiału, za odrębny niezależny podsystem.
EN
This paper analyses the mechanisms of abrasive wear based on research results and literary data. A generalised model describes the influence of microstructure, chemical composition and hydrogen-containing lubricant on the wear processes in the surface layers of cast irons and graphitized steels. Major factors affecting the intensity of wear are determined: pressure, speed of sliding, chemical composition and microstructure.
PL
W pracy przedstawiono analizę mechanizmów zużycia ciernego, dokonaną w oparciu o źródła literaturowe i wyniki badań własnych. Zaprezentowano uogólniony model wpływu mikrostruktury, składu chemicznego i wodoronośnego oddziaływania smarów na procesy zużycia warstwy wierzchniej żeliw i stali grafityzowanych. Jako podstawowe czynniki warunkujące intensywność zużycia określono ciśnienie, prędkość liniową w węźle tarcia oraz skład chemiczny i mikrostrukturę stali.
PL
Zbadano wpływ dodatków stopowych na strukturę powierzchni i strefy podpowierzchniowej w austenitycznych żeliwach stopowych Fe-Mn-C, modyfikowanych dodatkami Cr, V i Ti w warunkach zużycia przy zmien-nym obciążeniu i niszczenia wodorowego. Wykazano, że dodatki stopowe różnie wpływają na odporność na zużycie i niszczenie wodorowe. W warunkach braku smaru grafit może adsorbować go w ograniczonej ilości i pewne ilości dostarczać na powierzchnię zapobiegając tym samym mikro-zgrzewaniu tych powierzchni i zużyciu katastrofalnemu.
EN
A study was carried out to analyses the influence of alloying elements on the surface and under surface layers structure of Fe-Mn-Cu alloys modified by Cr - V - Ti during the wear under different loading and hydrogen embrittlement. It was shown that alloying elements increases operational properties in the different ways. It was established that an increase of hardness and the change of the structural-phase structure of the investigated alloys in conditions of dry friction at constant loading and high-speed modes can be accompanied by a reduction of the intensity of the wear process that is a transition from pathological modes of the destruction of a material to a normal operating mode wear process.
EN
The optimal composition that ensures the necessary service characteristics of high strength austenitic nonmagnetic nitrogen stainless steels must contain, at least 18% Mn, 18% Cr, and 0,6% N. Chromium significantly affects corrosion cracking, relaxation, and erosion resistance. For more complex alloys containing nickel, molybdenum, and niobum, chromium has a considerable effect on plasticity bending, which is caused by ability of the alloy to resist forge-rolling (rigid cold stretching) that is used for the achievement of a high yield limit. The technology of nitration under pressure in the process of electro slag remelting allows one to regulate the content of nitrogen which is much greater than the solubility of nitrogen in steels under ordinary conditions. Application of special recrystallizing (mechanical and thermal) treatment and strain strengthening of blanks by cold working suppresses the formation of coarse-grained structure and ensures fine grains of eight to none number.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.