Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Z-source inverter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The design approach to the single-phase Z-Source inverter
EN
The impedance networks increment the input DC voltage of the voltage source inverters. Their advantage is lack of the additional switches – they use only inverter bridge switches. However they cause some side effects in the inverter operation. Up today the tips how to design Z-Source impedance network keeping it in the Current Continuous Mode are rare in the literature. The paper present problem of additional distortions of the ZSource inverter output voltage caused by “shoot through” states. The influence of the impedance network on the dynamic properties of the inverter can be the other problem. The properties of the magnetic materials in the used coils cores affect on the Z-Source inverter properties. The paper will show the approach to the design of the single-phase Z-Source inverter, the measurements of its control function Bode plots. The ZSI small signal model (required for the microprocessor based control) calculated using measurements will be presented.
PL
Sieci impedancyjne są stosowane do zwiększenia stałego napięcia wejściowego falowników. Ich zaletą jest brak dodatkowych przełączników – wykorzystują tylko przełączniki z mostka falownika. Jednak powodują one efekty uboczne w pracy falownika. Aktualnie trudno znaleźć w literaturze wskazówki jak projektować sieć impedancyjną typu Z-Source. Artykuł przedstawia problem powstawania dodatkowych zniekształceń napięcia wyjściowego falownika powodowanych stanami „shoot through”. Innym problemem może być wpływ sieci impedancyjnych na własności dynamiczne falownika. Własności materiałów magnetycznych rdzeni dławików wpływają na własności falownika z siecią Z-Source. Artykuł przedstawia podejście do projektowania jednofazowego falownika z siecią Z-Source, pomiary charakterystyk częstotliwościowych jego funkcji sterowania. Zostanie zaprezentowany małosygnałowy model układu ZSI (niezbędny do sterowania mikroprocesorowego), obliczony na podstawie pomiarów.
EN
This paper deals with the impedance source (Z-source) multiphase inverter, where the maximum constant boost control method is studied and analyzed in the general case of number of phases. On the other side the impact of the modulation index and the number of phases on the duty cycle shoot-through and on the gain of the output voltage ranges is presented. To validate advantages of the Z-source multiphase inverter, the proposed topology and the maximum constant boost control are implemented in simulation and in real time experimentation with Z-source five phase inverter. The output voltage is applied to two parallel loads, a five phase resistive load and a five phase induction machine.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia symulacji i projektowania modelu trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ), który jest przeznaczony do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych o mocy 2kW. Omówiono zasadę działania układu oraz jego sterowanie przy pomocy modulacji szerokości impulsów. Podstawowe przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć wyznaczono w drodze symulacji w pakiecie SABER. Pokazano także metody doboru parametrów elementów półprzewodnikowych i biernych z wykorzystaniem modelu symulacyjnego.
EN
In this paper simulation and design issues of the three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic application are presented. Operation principles of the inverter are presented as well as its pulse width modulation based control methods. Basic waveforms of the currents and voltages are obtained by SABER simulations. Methods of the semiconductor devices and passive elements are also shown in this paper.
4
Content available remote Badania eksperymentalne trójfazowego falownika quasi-Z
PL
W artykule przedstawiono tematykę związaną z badaniami eksperymentalnymi trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ) przeznaczonego do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych. Omówiono zagadnienia związane z konstrukcją modelu przekształtnika o mocy pozornej 2 kVA. Przedstawiono kolejne etapy badań układu: od uruchomienia przy obciążeniu rezystancyjnym po pracę na sieć trójfazową 3x400 V RMS.
EN
In this paper experimental investigation of the 2 kVA three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic applications is presented. The construction issues of the laboratory model are described. Then, following steps are presented starting from the resistive load tests to the grid operation at full voltage of 3x400 V RMS.
PL
Artykuł omawia warunki pracy łączników oraz wynikające z nich straty mocy w trójfazowym falowniku typu Z w zależności od zastosowanej metody modulacji. W zestawieniu uwzględniono pięć metod pokazując charakterystyczne sekwencje stanów łączeniowych oraz przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć. Wyjaśniono wpływ zastosowanych metod modulacji na starty łączeniowe układu, co zostało potwierdzone badaniami sprawności modelu o mocy 2 kVA. Stosowanie ulepszonych metod modulacji pozwala poprawić sprawność układu o 2,5%.
EN
This paper describes operating conditions of semiconductor devices in a three-phase Z-source converter depending upon the method of modulation. In comparison five methods are presented through specific switching tables and currents and voltages waveforms. Influence on switching losses of Z-source inverter is described and confirmed by efficiency tests of 2 kVA laboratory model. Improved PWM methods lead to the efficiency rise up to 2,5%.
6
Content available remote T-source inverter
EN
Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter similar to Z-source inverter but with use of high frequency transformer with low leakage inductance. Theoretical analysis as well simulation and experimental results are shown in the paper.
PL
Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem referatu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zastąpiono transformatorem impulsowym o małej indukcyjności rozproszenia i o zwartych zaciskach dolnych, który razem z jednym kondensatorem tworzy obwód wejściowy typu T. Pokazano analizę teoretyczną nowego układu oraz wyniki badań.
7
Content available remote Techniki modulacji szerokości impulsów dla trójfazowego falownika typu Z
PL
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie technik modulacji szerokości impulsów (PWM) używanych do sterowania łącznikami falowników typu Z, w tym także dla układu o dwukierunkowym przekazywaniu energii. Oprócz omówienia trzech technik (włącznie z proponowaną przez autora) dokonano porównania właściwości układu pracującego z ich zastosowaniem, co pozwoliło wskazać ich przydatność w różnych zastosowaniach. Artykuł został zilustrowany wynikami badań modelu laboratoryjnego 3x200V/2kVA.
EN
This paper describes newest achievements of pulse width modulation (PWM) techniques for Z-source inverter, suitable also for bi-directional version. Besides description of three techniques (including one proposed by author), a comparison of inverter properties under various PWM techniques has been done. Usefulness for various applications has been determined. The paper is illustrated by test results of 3x200V/2kVA laboratory model.
8
Content available remote Energy storage interfaces with Z-source based inverters
EN
The paper presents an overview of Z-source based inverters suitable in the energy storage area. Key features of standard and bidirectional Z-source inverters are described and laboratory model of energy storage/grid interface is shown. Author discusses also various ideas of the energy source and storage connection within Z-network. Finally recent ideas such as quasi Z-source and improved Z-source inverters are presented.
PL
Artykuł przedstawia przegląd falowników typu Z przeznaczonych do zastosowań w zakresie magazynowania energii. Opisano kluczowe właściwości standardowej i dwukierunkowej wersji falownika typu Z oraz przedstawiono model laboratoryjny tego układu sprzęgającego magazyn energii z siecią zasilającą. Autor dyskutuje także różne warianty połączenia źródeł i magazynów energii w obwodzie Z. Przedstawione są również ostatnie koncepcje takie jak falowniki quasi-Z oraz ulepszony Z.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia doboru elementów dwukierunkowego falownika typu Z. Zawarto w nim analizę warunków pracy dławików i kondensatorów obwodu impedancyjnego o topologii Z oraz współpracujących z nimi elementów półprzewodnikowych. Poparto ją konkretnym przykładem modelu laboratoryjnego 115V/2.5kVA.
EN
This paper describes selected issues of elements selection of three phase bidirectional Z-source inverter. Operating conditions of Z-network containing two inductors and capacitors are analyzed as well as cooperating semiconductor devices. Considerations are illustrated by example of 115V/2,5kVA model design.
EN
An integrated Z-source inverter for the single-phase single-stage grid-connected photovoltaic system is proposed in this paper. The inverter integrates three functional blocks including maximum-power-point-tracking, step-up/down DC-side voltage and output grid-connected current. According to the non-minimum-phase characteristic presented in DC-side and the functional demands of the system, two constant-frequency sliding-mode controllers with integral compensation are proposed to guarantee the system robustness. By using two controllers, the effects caused by the non-minimum-phase characteristic are mitigated. Under the circumstance of that the input voltage or the grid-connected current changes suddenly, the notches/protrusions following the over-shoot/ under-shoot of the DC-bus voltage are eliminated. The quality of grid-connected current is ensured. Also, a small-signal model-ing method is employed to analyze the close-loop system. A 300W prototype is built in the laboratory. A solar-array simulator (SAS) is used to verify the systematic responses in the experiment. The correctness and validity of the inverter and proposed control algorithm are proved by simulation and experimental results.
11
Content available remote Features of a single-phase Z-source inverter
EN
Recently proposed Z-source inverter, based on typical Voltage Source Inverter (VSI) switches topology and special Z network, is able to boost variable DC voltage to supply AC loads. This feature is very suitable in renewable energy systems (fuel cells, solar stacks) and other applications where in-directional DC/AC step-up conversion is required. In power range up to several kW a single-phase system is preferred. The paper shows features of single-phase Z source inverter on the base of simulation tests and laboratory investigations of the low power laboratory model.
PL
Zaproponowany układ falownika typu Z, bazujący na typowej topologii falownika napięcia i specjalnym obwodzie Z, jest w stanie podnosić wahające się napięcie DC do zasilania odbiorników zmiennoprądowych. Taka właściwość jest szczególnie przydatna w systemach zasilania z odnawialnymi źródłami energii (ogniwa paliwowe, fotowoltaiczne) i innych aplikacjach gdzie wymagane jest jednokierunkowe przekształcanie napięcia DC na AC przy jednoczesnym jego podwyższaniu. W zakresie mocy do kilku kW preferowane są układy jednofazowe, dlatego artykuł przedstawia właściwości jednofazowego falownika typu Z na podstawie badań symulacyjnych i laboratoryjnych modelu małej mocy.
EN
In PV grid connected power conditioners, usually both stepping-up the PV array voltage, and stepping-down the dc bus voltage for injection of a sinusoidal current to the grid is required. In this paper the design procedure of Z-source converter as a single phase PV grid connected transformer-less inverter is presented. The converter has one switch less than the conventional two stage power conditioner, which leads to reduction of cost. An optimum modulation pattern for the switches is proposed, and the low frequency ripple of the converter is modeled. The design of the converter is verified by simulation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.