Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mechanical vibrations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The study analyzed the influence of materials and different types of damping on the dynamic stability of the Bernoulli-Euler beam. Using the mode summation method and applying an orthogonal condition of eigenfunctions and describing the analyzed system with the Mathieu equation, the problem of dynamic stability was solved. By examining the influence of internal and external damping and damping in the beam supports, their influence on the regions of stability and instability of the solution to the Mathieu equation was determined.
PL
Drgania są opisywane przez: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. W maszynach elektrycznych drgania mierzone są w paśmie częstotliwości do kilku, kilkudziesięciu kiloherców. W tym zakresie częstotliwości najczęściej mierzy się wartość skuteczną prędkości drgań. W artykule przedstawiono dwa przykłady niesymetrii osiowej obwodu magnetycznego silników elektrycznych i jej wpływ na prędkość drgań. Pierwszym z nich jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy znamionowej 2500 kW i liczbie par biegunów p=8, a drugi silnik synchroniczny o mocy znamionowej 13 750 kW i p=2. Niesymetria osiowa pakietów blach stojana i rdzenia wirnika wpływa na prędkość drgań, szczególnie drgań osiowych węzła od strony przeciwnej do napędu AN-DE.
EN
The vibrations are described by: displacement, velocity and acceleration. In electric machines, vibrations are measured in the frequency ran- ge up to several tens kHz. In this frequency range, the most frequently measured value is the RMS value of the vibration velocity. The article presents two examples of the axial asymmetry of the magnetic circuit of electric motors and its influence on the vibration velocity. The first case it is a ring induction motor with a rated power of 2500 kW and the number of pole pairs p = 8, and the second is a synchronous motor with a rated power of 13 750 kW and p = 2. The axial asymmetry of the stator and rotor core sheet packages affects the vibration velocity, in particular the axial vibrations of the node on the side opposite to the AN-DE drive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki walidacji przykładowego modelu struktury 3D z wykorzystaniem danych eksperymentalnych zebranych podczas badań drgań mechanicznych na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzone testy miały na celu zbadanie możliwości stworzenia modelu numerycznego struktury 3D za pomocą oprogramowania Femap, który będzie odzwierciedlał jej zachowanie się pod wpływem drgań mechanicznych, a następnie wykorzystanie go do prognozowania wyników kolejnych badań przeprowadzonych na zmodyfikowanych strukturach. Drgania struktury 3D podczas pobudzenia sygnałem testowym rejestrowano za pomocą szybkiej kamery, a następnie analizowano w oprogramowaniu do analizy obrazu MOVIAS Neo. Uzyskane wartości przemieszczeń w punktach pomiarowych badanej struktury posłużyły do walidacji symulacyjnego modelu numerycznego. Dzięki zdefiniowaniu parametrów materiałowych i fizycznych możliwe było stworzenie modelu numerycznego, który następnie przetestowano, a uzyskane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi. W ten sposób potwierdzono, że model numeryczny stworzony w programie Femap nadaje się do prognozowania drgań struktur 3D metodą elementów skończonych.
EN
The article presents the results of validation of an exemplary 3D structure model created in the Femap software with the use of experimental data collected during mechanical vibration tests on a laboratory stand. The conducted tests were aimed at examining the possibility of creating a numerical model of a 3D structure in the Femap software, reflecting the behaviour of a 3D model subjected to mechanical vibrations, and then using it to predict the results of subsequent tests carried out on modified structures. The vibrations of the 3D structure during excitation with the test signal were recorded with a high-speed camera and then analyzed with the image analysis software MOVIAS Neo. The values of displacements at the measurement points of the examined structure were used to validate the numerical simulation model. Using the definition of material and physical parameters, it was possible to create a numerical model, which was then tested, and the obtained results were compared with the experimental data. This confirmed that the numerical model created in the Femap software could be used to predict vibrations of 3D structures using the finite element method.
EN
The numerical solutions are obtained for rotating beams; the inclusion of centrifugal force term makes it difficult to get the analytical solutions. In this paper, we solve the free vibration problem of rotating Rayleigh beam using Chebyshev and Legendre polynomials where weak form of meshless local Petrov-Galerkin method is used. The equations which are derived for rotating beams result in stiffness matrices and the mass matrix. The orthogonal polynomials are used and results obtained with Chebyshev polynomials and Legendre polynomials are exactly the same. The results are compared with the literature and the conventional finite element method where only first seven terms of both the polynomials are considered. The first five natural frequencies and respective mode shapes are calculated. The results are accurate when compared to literature.
5
Content available Badanie drgań maszyn elektrycznych
PL
Drgania są opisywane przez: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. W maszynach elektrycznych drganie mierzone są w paśmie częstotliwości do kilku, kilkudziesięciu kHz. W tym zakresie częstotliwości najczęściej mierzy się wartość skuteczną prędkości drgań. W artykule przedstawiono dwa przykłady niesymetrii osiowej obwodu magnetycznego silników elektrycznych i jej wpływ na prędkość drgań. Pierwszym z nich jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy znamionowej 2500 kW i liczbie par biegunów p = 8, a drugi silnik synchroniczny o mocy znamionowe 13750 kW i p = 2. Niesymetria osiowa pakietów blach stojana i rdzenia wirnika wpływa na prędkość drgań, w szczególności drgań osiowych węzła od strony przeciwnej do napędu AN-DE.
EN
The vibrations are described by: displacement, velocity and acceleration. In electric machines, vibrations are measured in the frequency range up to several tens kHz. In this frequency range, the most frequently measured value is the RMS value of the vibration velocity. The article presents two examples of the axial asymmetry of the magnetic circuit of electric motors and its influence on the vibration velocity. The first case it is a ring induction motor with a rated power of 2500 kW and the number of pole pairs p = 8, and the second is a synchronous motor with a rated power of 13 750 kW and p = 2. The axial asymmetry of the stator and rotor core sheet packages affects the vibration velocity, in particular the axial vibrations of the node on the side opposite to the AN-DE drive.
EN
The paper presents the results of the bench tests to measure mechanical vibrations of a new aircraft opposed piston engine with reciprocating pistons. The PLZ-100 engine is a three-cylinder, six-piston, two-shaft drive unit with a two-stroke diesel cycle. This type of engine is dedicated for powering light aircraft, e.g. autogyros. The tests were carried out on a test bench at the Lublin University of Technology. The engine was loaded with constant torque, for several fixed values of rotational speed of a crankshaft. The angle of the start of diesel injection was changed for each of the rotational speeds. The mechanical vibrations that accompanied the operation of this drive unit were recorded with three measurement transducers and a National Instruments conditioning system. Each of the transducers was mounted on a different axis of the engine. The signals were analyzed from their diagrams with the DIAdem software. The results were the diagrams of effective speed and vibration acceleration to conduct a vibration-acoustic evaluation of the PLZ-100, detect and prevent various types of defects or failures.
PL
Materiały antywibracyjne są od lat z powodzeniem stosowane w środkach ochrony indywidualnej, chroniących organizm przed drganiami przenoszonymi przez kończyny górne. Jednak w przypadku ochron indywidualnych przeznaczonych do redukcji drgań działających na człowieka w sposób ogólny (przenikających przez stopy, miednicę, plecy lub boki) rynek nie oferuje praktycznie żadnych rozwiązań. Jednym ze sposobów ochrony przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy może być obuwie o właściwościach redukujących drgania. Zastosowanie materiałów antywibracyjnych w podpodeszwach bądź wyściółkach takiego obuwia może zmniejszyć transmisję drgań ze źródła do organizmu pracownika. W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB metodę oceny przenoszenia drgań mechanicznych przez elementy konstrukcyjne podeszwy (podpodeszwy, wyściółki) do zastosowania w obuwiu jako ochrony indywidualnej przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań modeli wyściółek/podpodeszew.
EN
Anti-vibration materials have been successfully used for years in personal protective equipment to protect the human body against hand-arm vibrations. However, in the case of individual protections dedicated to reduce whole-body vibrations (transmitted through feet, pelvis, back or sides) the market offers practically no solutions. One of the ways to protect against whole-body vibration through feet can be footwear with anti-vibration properties. The use of anti-vibration materials in an insole or insock of such footwear can reduce the transmission of vibrations from a source to employee’s body. The article presents a method (developed in CIOP-PIB) assessing the transmission of mechanical vibrations through the construction elements of a sole (insole, insock) for use in footwear as individual protection against whole-body vibrations transmitted by feet. The results of tests of insole/insock models were also discussed.
8
Content available remote A new dynamic model for a rotating beam carrying extra partially distributed mass
EN
In this paper, a new dynamic model for the vibration analysis of an inwardoriented rotating cantilever beam with extra distributed mass was presented. The derived differential equation of motion was solved using the meshless methods of generalizedMultiquadric Radial Basis Function (RBF) and the eigenfrequencies of the system were determined. The same problem was also modeled using the finite element method and the results were compared to validate the accuracy of the proposed model. Later, the effect of the partially distributed mass amount and location on the eigenfrequencies was studied for various beam lengths. The results showed that the eigenfrequency at a constant rotational speed mostly decreased unless the mass was located at the free end of the beam. The location of the mass had a greater effect on the first eigenfrequency compared to the second and third eigenfrequencies. A joint dimensionless eigenfrequency was found at a specific rotational speed regardless of the distributed mass. Nearly constant dimensionless eigenfrequencies could be obtained for a wide range of rotational speeds by adjusting the distributed mass.
PL
W artykule podjęto próbę oceny ergonomicznej środowiska drganiowego wybranych środków technicznych wykorzystywanych w różnych procesach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na kole kierowniczym wybranych środków technicznych. Badania zostały przeprowadzone w walcu drogowym wibracyjnym. Pomiary zostały wykonane w 10 powtórzeniach dla każdego środka technicznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono wartość: średnią, skuteczną, szczytową oraz wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym w przypadku pracy walca drogowego w kierunku poziomym wyniosła 1,11m⋅s-2 i przekroczyła wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym. W przypadku pozostałych badanych pojazdów nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej drgań mechanicznych w żadnym z analizowanych kierunków, zatem nie stanowiły one zagrożenia dla pracownika.
EN
The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m⋅s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie pomiaru sygnału drgań głowicy tnącej do diagnostyki stanu procesu cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Akwizycji danych dokonano podczas cięcia próbek ze stali S355J2H w kształcie klina. Zarejestrowany sygnał poddano odpowiedniej analizie. W części podsumowującej wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the application of vibration measurement of the cutting head for the diagnostics of the state of the cutting process with high-pressure water jet. Data acquisition was performed when cutting wedge-shaped samples of S355J2H steel. The recorded signal was analyzed appropriately. In the summary part, conclusions from the research were drawn.
EN
The dispersion analysis in a fluid filled and immersed thermo–electro elastic hollow cylinder composed of homogeneous, transversely isotropic material is studied within the frame work of linear theory of elasticity. The motions of the cylinder are formulated using the constitutive equations of a transversely isotropic piezo–thermo elastic material with a preferred material direction collinear with the longitudinal axis of the cylinder. The equations of motion of the internal and external fluids are formulated using the constitutive equations of an inviscid fluid. Displacement potentials are used to solve the equations of motion of the hollow cylinder and the fluids. The perfect–slip boundary condition is employed at the fluid–solid interface to find the frequency equation of the coupled system consisting of the cylinder, internal and external fluid. The non–dimensional frequencies obtained by the author are compared with the result of Paul and Raju [Paul, H. S., Raju, D. P, Asymptotic analysis of the modes of wave propagation in a piezoelectric solid cylinder. J. Acoust. Soc. Am. 71(2)( 1982) 255–263] which matches well and shows the exactness of the author’s method. The computed dimensionless frequency, phase velocity, attenuation, thermo mechanical coupling factor and specific loss are plotted in the form of dispersion curves for the material PZT-5A.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi w środowisku pracy. Metoda ta jest oparta na wyznaczaniu transmitancji oraz współczynników przenoszenia drgań próbek wybranych materiałów i ustrojów na stanowisku badawczym. Głównym elementem stanowiska jest system do generacji sygnału drganiowego na bazie wzbudnika drgań J240 firmy IMV. Przedstawiono opracowaną konstrukcję obciążnika testowego z regulowaną masą oraz sposób obciążania próbek. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych próbek potwierdza przypuszczenie, że zmiana obciążenia próbki w większości przypadków wpływa znacząco na wartości transmitancji, a więc także na tłumienie drgań. Nie jest jednak możliwe określenie jednej tendencji oraz zakresu takich zmian dla wszystkich badanych materiałów. Zmiany te nie przebiegają liniowo wraz ze zmianami obciążenia (nacisku jednostkowego).
EN
The paper presents the developed method of testing anti-vibration material properties. The methods based on determining the transmission of vibrations. It has been described a test bench based on a system of vibration generation made by IMV. The measurement system has feedback circuit and static load compensation using a pneumatic system. The paper also presents the way of sample loading during tests using developed adjustable mass. Test results were obtained as average values of vibration transmissibility calculated for tested material samples. Comparison of the results obtained for different material samples confirms the assumption that the change of the sample load, in most cases, substantially affect on the damping of vibrations. It has been found that it is not possible to determine a trend and the range of such changes for all tested materials.
EN
Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipment with limited energy emissions and complex vibroacoustic vibration isolation systems which preclude the spread of vibrations in the environment. Destroyed surface on many journeys threatens liquidity and safety of traffic. One of the most critical locations are a railway crossings. The results of simulations of dynamic interactions of two types of construction of rail road crossings are presented. On this basis, one can determine the effectiveness of the used vibration isolation system.
EN
The paper concerns the subject of vibrations influence on driver body, generated by high efficient disc mowers while mowing and during transport on public roads and dirt roads. Information about accelerations of the head and the seat of machine operator were collected. Then these data were converted to the characteristics, which were compared with the limit values specified in ISO 2631. Allowable exposure times of the human body to the vibrations were defined and assessment of the risk of loss of control over the machine by vibration was performed.
PL
W artykule podjęto tematykę wpływu wibracji na organizm kierowcy, generowanych przez wysokowydajne kosiarki dyskowe, podczas realizacji procesu technologicznego koszenia oraz podczas przejazdów transportowych po drogach publicznych i polnych. Zgromadzono informacje o przebiegach przyspieszeń głowy oraz siedziska operatora agregatu. Dane te poddano następnie przekształceniom i uzyskano charakterystyki, które skonfrontowano z wartośćiami dopuszczalnymi określonymi w normie ISO 2631. Zdefiniowano dopuszczalne czasy ekspozycji na drgania dla organizmu człowieka i dokonano oceny narażenia na niebezpieczeństwo utraty kontroli nad prowadzonym zespołem w wyniku wibracji.
PL
Spośród wielu czynników charakteryzujących pracę na wiertni ważne znaczenie ma także szkodliwe działanie przyspieszenia drgań mechanicznych na stanowiskach pracy załóg wiertniczych. Zdarza się, że ich poziom przekracza dopuszczalne wartości obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawnych. W artykule przedstawiono zagadnienie drgań mechanicznych podczas obsługi wiertnicy na stanowiskach pracy. Opracowano program w postaci arkusza kalkulacyjnego, który eliminuje konwencjonalne obliczenia zgodnie z wymaganiami europejskich zaleceń.
EN
Among many factors characterizing working conditions on the rig site, the acceleration caused by mechanical vibrations existing on work stations has harmful effect on human body. It happens that their level exceeds permissible values of standards and regulations. This publication describes the mechanical vibration issue during drilling rig servicing on work stations. A spreadsheet was created in order to eliminate laborious calculation and to enable performing calculations in accordance with European recommendations.
PL
W artykule przedstawiono możliwości diagnostyczne łożysk tocznych napędów elektrycznych z użyciem metody analizy częstotliwościowej oraz metody detekcji obwiedni. Opisano rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych oraz przyczyny prowadzące do powstawania ich defektów przed i w trakcie eksploatacji. Zaprezentowano klasyfikację rodzajów uszkodzeń łożysk tocznych zgodnie z normą ISO 15243:2004. Wskazano symptomy, powodowane uszkodzeniami łożysk tocznych, które prowadzą do wystąpienia awarii silników elektrycznych oraz możliwe działania mające wpływ na niezawodną pracę łożysk tocznych w napędach elektrycznych. Pokazano tablicę częstotliwości składowych widma obwiedni wibracji przy uszkodzeniach łożysk tocznych. Do badań posłużyła przekładnia na łożyskach tocznych stanowiąca część składową układu napędowego młyna cementu.
EN
Diagnostic properties of rolling bearings in electrical motors, with the use of frequency analysis method and envelope detection method, have been presented in the article. The types of damage to rolling bearings as well as causes leading to the occurrence of defects in rolling bearings, before and in the course of use, have been described. The classification of types of damage to rolling bearings in accordance with the ISO 15243:2004 standard has been presented. The symptoms have been indicated that are a result of damage to rolling bearings, which lead to the occurrence of failures in electric motors as well as possible actions that influence reliable operation of rolling bearings in electrical drives. The chart of component frequencies of vibration envelope spectrum in case of damage to rolling bearings has been presented. The transmission gear on rolling bearings, constituting a component of power unit of a cement mill, has been used for research.
18
Content available remote Drgania mechaniczne w środowisku obsługi wiertnic
PL
Drgania mechaniczne w górnictwie naftowym towarzyszą m.in. wierceniu otworu wiertniczego. W artykule przedstawiono zagadnienie drgań mechanicznych podczas obsługi urządzeń wiertniczych na stanowiskach pracy. Pomiary drgań wykonano na urządzeniach wiertniczych: lekkim Cardwell KB-210A i ciężkim Drilmec 2000 HP, które jest przewidziane do wierceń za gazem z łupków. Opracowanie sprawozdania z badań wymaga obecnie wielu żmudnych obliczeń. Dla oceny wielkości drgań mechanicznych na stanowiskach pracy przeprowadza się okresowo badania i pomiary na pracujących urządzeniach wiertniczych. Zagrożenia wynikające z drgań mechanicznych powinny być zmniejszane do niskiego poziomu w szczególności u źródła biorąc pod uwagę postęp techniczny i zastosowanie środków zmniejszających drgania w projektowaniu urządzeń wiertniczych.
EN
Mechanical vibrations in oil industry are associated with the drilling operations. This article shows the issue of mechanical vibrations at workstations during drilling rig operation. Vibration measurements have been made on the drilling rigs: lightweight Cardwell KB-210A and heavy Drilmec 2000 HP, which is destined for shale gas drilling. The completion of investigation report presently requires many tiring calculations. In order to determine amplitude of mechanical vibrations at workstations, periodic measurements of vibrations are carried on rigs during operation. Detrimental effects of mechanical vibrations ought to be diminished to the low level, especially at their source, taking into account technical progress and the use or attenuators that ought to be provided in the drilling rig design phase.
PL
W pracy przedstawiono metody oceny szkodliwego wpływu wibracji na operatów maszyn roboczych w czasie realizowanej przez nich pracy. Określono podstawowe wskaźniki oceny szkodliwego wpływu wibracji ogólnej na organizm człowieka w postaci wartości średniokwadratowej ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań oraz wartości dawki wibracji. Przeprowadzono ponadto badania eksperymentalne z udziałem ludzi oraz wyznaczono poziomy ich narażenia na wibracje w warunkach laboratoryjnych.
EN
In this paper the methods of evaluation the influence of mechanical vibrations on the working machine operators are presented. The basic indexes concerning the influence of harmful vibrations on the human body are defined as the root mean square value of frequency weighed acceleration and the vibration dose value. The experimental investigations with humans are also performed and the vibration exposure levels are evaluated in the test laboratory.
PL
W publikacji scharakteryzowano zaproponowaną metodykę, tzw. zmodyfikowaną metodę wibroakustyczną, oraz przedstawiono rezultaty badań uzyskane na dwóch transformatorach, jednostce typu TR 16000/110 i TORb 25000/110. Ocenę efektywności opracowanej metodyki pomiarowo – diagnostycznej przeprowadzono poprzez korelację wyników analizy czasowo – częstotliwościowej zarejestrowanych wibracji z rezultatami badań chromatograficznych (DGA) oleju elektroizolacyjnego pobranego z kadzi monitorowanych urządzeń. Analizę zarejestrowanych drgań wykonano z wykorzystaniem przekształceń STFT, CWT i DWT.
EN
The subject of the paper concerns evaluation of the technical condition of the power transformer magnetic circuit by measuring and analyzing vibrations recorded during switching on the transformer. This paper presents the results of technical verification of the noninvasive method used for diagnostics of transformer cores. The research on application of this method has been performed at the Institute of Power Engineering of the Opole University of Technology for several years. The paper characterizes the proposed methodology, the so-called modified vibroacoustic method, and presents the results obtained on two tested transformers, type TR 16000/110 and TORb 25000/110. Evaluation of the effectiveness of the developed methodology of diagnostic measurements was performed by correlation analysis of the time-frequency vibrations recorded with the results of chromatographic studies (DGA) of oil taken from the transformer tank. The recorded vibrations were analyzed using the transformation STFT (Short Time Fourier Transform), CWT (Continuous Wavelet Transform) and DWT (Discrete Wavelet Transform). On the basis of the results given in this paper as well as the currently conducted research work, it was found that there is a real possibility of using the developed method for noninvasive assessment of technical condition of mechanical construction of power transformer cores in operating conditions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.