Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  satellite measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł nawiązuje do badań, które od 2009 roku prowadzi interdyscyplinarny zespół naukowy z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Badania te dotyczą problemu wyznaczania osi toru kolejowego z wykorzystaniem techniki mobilnych pomiarów satelitarnych. Podążając za dynamicznym rozwojem technik GNSS, który można było obserwować w czasie ostatniej dekady, zespół przeprowadzał kolejne doświadczenia nakierowane na opracowanie efektywnej metody pomiarowej. Wykorzystując nabyte w tym okresie doświadczenie, przeprowadzono kolejną kampanię pomiarową na torach tramwajowych w Gdańsku. Nadrzędnym celem tych pomiarów było sprawdzenie, jak w zróżnicowanych warunkach terenowych sprawdzą się nowe założenia dotyczące sposobu mocowania anten oraz ich rozmieszczenia na platformie pomiarowej. Do tego celu wykorzystano dziesięć zestawów odbiorników GNSS oferowanych przez dwóch niezależnych producentów – obecnych liderów na rynku. Wybór poligonu testowego umożliwił analizę powtarzalności uzyskiwanych wyników z wielokrotnych pomiarów w warunkach o zróżnicowanej dostępności sygnałów GNSS. W artykule, w sposób syntetyczny zaprezentowano przebieg przeprowadzonych badań oraz otrzymane rezultaty.
EN
This article refers to research, that has been conducted by an interdisciplinary research team from the Gdańsk University of Technology and the Maritime University in Gdynia since 2009. These investigation concerns the determination of a railway track axis using the mobile satellite measurement technique. Following the dynamic development of GNSS techniques, that could be seen in the last decade, the team carried out further experiments aimed at developing an effective measurement method. Using the acquired experience in this period, another measurement campaign was carried out on the tram tracks in Gdansk. The main goal of these measurements was to check how the new assumptions regarding the method of mounting the antennas as well as their placement on the measuring platform will work in various field conditions. For this purpose, ten sets of GNSS receivers offered by two independent manufacturers – currently market leaders – were used. The choice of testing track section made it possible to analyze the repeatability of results obtained from multiple measurements in conditions of varying GNSS signal availability. The article presents in a synthetic way the course of this research and the obtained results.
5
Content available remote Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
PL
W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych torów kolejowych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły dokładne odtworzenie rzeczywistego kształtu geometrycznego torów. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów kwestie transformacji pomierzonych punktów do układu Gdańsk '70, powtarzalności pomiarów oraz porównania pomierzonego przebiegu trasy z przebiegiem projektowanym.
EN
This paper presents the process of organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of the Pomeranian Metropolitan Railway before officially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identification of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been described. Moreover, the geodetic works during implementation of the investment has been introduced. The analysis of the surveying results was focused on the issues like transformation the measured data to the local system of coordinates called Gdańsk '70, repeatability of measurement's results and comparison of measured route with the designed geometrical layout.
PL
W artykule zwrócono uwagę na ograniczenia stosowanej w Polsce metodyki regulacji osi toru, związane głównie z uzyskiwaną dokładnością określania istniejącego kształtu toru. Jako rozwiązanie alternatywne wskazano nowatorską technikę mobilnych pomiarów satelitarnych, opracowaną przez interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni i stosowaną od 2009 roku. Możliwość wykorzystywania tych pomiarów była inspiracją do opracowania analitycznej metody projektowania układów geometrycznych, a następnie sformułowania założeń dla nowej metody regulacji osi toru. Ustalenie parametrów geometrycznych układu następuje w procesie optymalizacji prowadzonym algorytmem roju cząstek PSO (Particle Swarm Optimization) oraz algorytmem genetycznym. Optymalizacja ma charakter wielokryterialny, wymaga więc odpowiedniego doboru wag poszczególnych kryteriów. Podstawowymi stosowanymi kryteriami są: minimalizacja przesunięć poprzecznych toru oraz uzyskanie jak największej prędkości jazdy pociągów po regulacji osi toru.
EN
In the article the limitations of applied in our country track axis adjustment methodology related mostly with the accuracy in determination of the existing track shape has been discussed. As an alternative, the authors indicate the innovative method developed by an interdisciplinary scientific team (Gdansk University of Technology and Polish Naval Academy / Maritime University in Gdynia) which has been developing since 2009. The essence of that method is the technique of mobile satellite measurements. The mentioned measurement technique was an inspiration for developing new analytical methods of design of geometric layouts and formulating principles for modern method of the axis adjustment design. In the analytical designing method the individual elements of the geometric layout are defined in the form of mathematical equations. These equations implemented in the computer program allows for generating subsequent variations of the route without any restrictions for the number of these variants. Calculating of the geometric parameters of the investigated layout occurs in the optimization process by the use of Particle Swarm Optimization PSO and Genetic Algorithm. Since the process has a multi-criteria character, the proper establishment of weights of each criterion is required. The main criteria used in the study are: minimizing lateral movements of the track and maximizing the speed of trains.
PL
Uruchomienie w 2011 roku modułu GPS+GLONASS w dużym stopniu poszerzyło zakres i możliwości działania systemu ASG-EUPOS. Rozwiązania precyzyjne z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGEO – w zależności od warunków terenowych – pozwalają na uzyskanie dokładności rzędu kilku centymetrów. W pracy przedstawiono pomiar RTK z wykorzystaniem poprawek ASG-EUPOS na punktach rozmieszczonych w terenie zurbanizowanym. W odniesieniu do każdego z pomiarów określono w procentach liczbę uzyskiwanych rozwiązań danego typu. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu wykorzystania sygnałów rosyjskiego systemu nawigacyjnego na liczbę i jakość rozwiązań RTK.
EN
Introducing the GPS+GLONASS module in 2011 greatly expanded the extent and potential of the capabilities of the ASG-EUPOS system launched in 2008. Precision solutions that use the real-time service NAWGEO, depending on field conditions, allow for obtaining accuracy of several centimetres. In this paper measurements were performed with the use of ASG-EUPOS’s RTK corrections at points located in the urban area. For each of the measurements, the percentage of the obtained solutions types was determined. This article analyses the effect of adding the Russian navigation system signals on the number and quality of RTK solutions.
8
Content available Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS
PL
Zintegrowane pomiary satelitarne GNSS (GPS+GLONASS) niosą ze sobą szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w obserwacjach wykorzystujących pojedynczy system nawigacji satelitarnej. Do głównych zalet należy przede wszystkim możliwość prowadzenia pomiarów w terenach, gdzie było to do tej pory niemożliwe z wykorzystaniem sygnałów GPS. W niniejszej pracy analizowano liczbę widocznych satelitów GNSS oraz wielkości współczynników DOP w warunkach sztucznych przysłonięć horyzontu. Omówiono także korzyści płynące z dołączenia dodatkowych obserwacji innych systemów satelitarnych.
EN
Integrated GNSS (GPS+GLONASS) satellite measurements carry a number of benefits. The main advantages are especially possibilities of conducting measurements in areas where use of a single satellite system was not impossible so far. In this paper number of visible satellites and DOP coefficients values in terms artificial horizon obstacles were analysed. Paper also discusses benefits of including additional observations from other navigation satellite systems.
EN
The paper deals with a novelty related to the design of a region for an alternative railway track direction adequate for mobile satellite measurements. The new approach may become particularly useful in the design of the existing track axis control when the determination of both the main track directions becomes impossible. The only solution in that case is to apply to the geometrical system two circular arcs of a different radius, namely, to take advantage of compound curves. In the presented method the design of a new system is carried out by the use of the local system of coordinates. The solution of the design problem is aided by mathematical recording and is based on the determination of some universal equations describing the entire geometrical system. This procedure takes place sequentially involving consecutive parts of the system. The method has been illustrated by an appropriate calculation example.
PL
W pracy przedstawiono nowoczesne geodezyjne techniki pomiarowe, które są lub mogą być stosowane na obszarach kolejowych. Zamieszczono także informacje dotyczące technik klasycznych z uwzględnieniem aktualnych możliwości technicznych nowoczesnych instrumentów pomiarowych. W opracowaniu ujęto najczęściej stosowane metody pomiarów: satelitarnych, niwelacyjnych, tachymetrycznych oraz skaning laserowy. Techniki pomiarowe zostały opisane z ujęciem ich charakterystyki, procedury realizacji pomiaru, instrumentów pomiarowych z charakterystyką dokładnościową, rodzaju wyników pomiaru, ich możliwości oraz ograniczeń z uwzględnieniem potencjalnych zalet i wad każdej techniki pomiarowej. Problematyka może być pomocna w optymalnym, a czasem nawet wręcz poprawnym doborze geodezyjnych technik pomiarowych, będących często podstawą do realizacji prac modernizacyjnych na obszarach kolejowych. Opracowanie o tematyce geodezyjnej adresowane jest do osób z branży kolejowej, które zawodowo nie są związane bezpośrednio z geodezją, ale korzystają z jej usług i produktów.
EN
The modern geodetic measurement techniques, that are or may be used at railway area have been presented in the paper. Information on classic techniques, including the current technical capabilities of modern instruments, have been also provided. The study covers the most commonly used methods of measurement: satellite, levelling, tachymetric and laser scanning. Measurement techniques have been described with special attention paid to their characteristics, procedure of measurement, measuring instruments and characteristics of their precision, the type of measurement outputs, their capabilities and limitations with regard to the potential advantages and disadvantages of each measurement technique. This issue may be helpful in optimal, and sometimes even correct, selection of geodetic measurement techniques, that often form the basis for any modernization works at the railway areas. This considerations on geodesic issues are addressed to people in the rail industry who do not directly deal with geodesy, but who use their services and products.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania dwusystemowych fazowych odbiorników GNSS (GPS / GLONASS) do pomiaru inwentaryzacyjnego linii tramwajowych. Opisano przebieg pomiarów przeprowadzonych na terenie Gdańska i uzyskane wyniki. Wykazano, że w obszarach miejskich zastosowanie rozwiązań GNSS wykorzystujących lokalną stację referencyjną, może być alternatywnym podejściem w stosunku do pomiarów względem sieci ASG-EUPOS (GPS). Dokonano oceny kształtu geometrycznego torów w płaszczyźnie poziomej z wykorzystaniem opracowanych narzędzi wspomagania komputerowego.
EN
The article presents an assessment of possibility making use of dual system phase receivers GNSS (GPS/GLONASS) for inventory measurements of tramway tracks. The authors describe course of measurements executed on territory of Gdańsk, and results obtained. The thesis is proved, that for urban areas application of GNNS solutions based on a local reference station might be an alternative approach in relation to measurements based on a network ASG-EUPOS )GPS. A geometric shape of tracks on horizontal plane has been evaluated, with an application of worked out computer-aided tools.
PL
Stosowanie metod pomiarowych geodezji tradycyjnej do określania przebiegu trasy kolejowej lub tramwajowej wymaga jej podziału na mniejsze części, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena dokładności wykonania danego układu geometrycznego jest bardzo utrudniona. Alternatywą dla tego rozwiązania może być wykorzystanie precyzyjnych pomiarów satelitarnych opartych o systemy GPS i Glonass.
PL
W artykule podjęto kwestię skuteczności wykorzystania wykresu strzałek poziomych do określania rzeczywistego kształtu toru kolejowego. Temat ten jest o tyle istotny, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Najnowsze publikacje o charakterze naukowym wskazują jednak, że poruszany temat nie został jeszcze wyczerpany i nadal poszukuje się skutecznych metod transformacji owych wykresów w celu odtworzenia kształtu osi toru. W niniejszej pracy zaprezentowano główne założenia tych poszukiwań, a także przeprowadzono dyskusję dotyczącą wykresów strzałek otrzymanych w wyniku analizy rzeczywistej osi toru, określonej metodą ciągłych pomiarów satelitarnych. W tym celu został opracowany program komputerowy do symulacji pomiarów strzałki poziomej za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych przyrządów pomiarowych możliwością stosowania bazy pomiarowej o dowolnej długości. Analiza ta umożliwiła określenie rejonów układu geometrycznego, w których długość cięciwy w istotny sposób wpływa na kształt wykresu strzałek.
EN
In this paper the effectiveness of the use of chord versine data to determine the existing shape of a railway track is discussed. This subject is so important that for decades this kind of graphs was used in the track axis alignment methods and only a relatively short period ago it lost its importance. However, recent scientific publications indicate that this topic has not yet been definitively solved, and the scientists are still looking for effective methods for transforming these graphs in order to reconstruct the shape of the track axis. In this paper the main objectives of the research ware presented. Moreover a discussion on the versine chord graphs obtained by analysing the existing track axis obtained by the continuous satellite measurements was presented. For this purpose, a computer program was developed to simulate the versine chord measurements. The virtual measuring tool allows using a various measurement chord length. This analysis allows determining the geometric regions of the change of main directions, in which the length of the chord have an important impact on the shape of the versine signal.
PL
Kształt eksploatowanych torów kolejowych jest w niektórych sytuacjach bardzo złożony, a jednocześnie − jak wykazały przeprowadzone ciągłe pomiary satelitarne − niekiedy tak zdeformowany, że określenie kierunków głównych okazuje się niemożliwe. W pracy przedstawiono program komputerowy do odtwarzania przebiegu trasy kolejowej w takich właśnie przypadkach. Przygotowano zestaw funkcji realizujących połączenia prostych i łuków kołowych za pomocą krzywych przejściowych z zachowaniem ciągłości geometrycznej G2 w punktach połączeń. Przedstawiono sposób kodowania kształtu trasy w postaci ciągu liczbowego, umożliwiający efektywne ustalanie parametrów geometrycznych trasy w procesie optymalizacji.
EN
There are lots of examples when the shape of geometrical layouts of tracks in service is very complex. Moreover, as it was proved by continuous satellite measurements, the main directions of such layouts are very difficult to define. In the paper the computer program for analysing such layouts has been presented. The set of functions for composing the straights and curves with fulfilment the geometrical continuity condition (G2) at the connection points was worked out. The authors present the way of coding the shape of track layout by a numerical sequence. Such approach leads to efficient determination of geometrical parameters of the route in an optimization process.
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania inwestycjami w komunikację tramwajową. W całej Polsce dokonywane są zakupy nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów oraz modernizuje się istniejące i buduje nowe odcinki tras. Już w latach 80. XX w. postulowano budowę tramwaju szybkiego, bezkolizyjnego lub z priorytetem ruchowym, jako doskonałej alternatywy dla transportu indywidualnego. Aby osiągnąć postawiony cel w postaci podniesienia prędkości średniej (handlowej) z około 18 do 25–28 km/h (która to prędkość zbliża się do średniej prędkości komunikacyjnej transportu indywidualnego w centrach miast [16]), należy rozważyć również kwestię podniesienia jakości, zarówno projektowania, jak też wykonawstwa tras tramwajowych.
PL
Techniki pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem systemów GPS i GLONASS stały się obecnie jedną z głównych technologii pomiarowych w pracach geodezyjnych. Chociaż zaleca się, aby pomiary satelitarne przeprowadzać tylko na otwartym terenie, praktyka pokazuje jednak, że często istnieje konieczność wyznaczania położenia punktów w utrudnionych warunkach obserwacyjnych (np. w przypadku osnów leśnych). Wiarygodność osiąganych współrzędnych (tzn. ich odporność na błędy grube) staje się parametrem kluczowym, szczególnie przy pomiarach RTK. W poniższym artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w utrudnionych warunkach pomiarowych, przy użyciu nowej technologii wiarygodnego pozycjonowania RTK, która jest rezultatem badań pozycjonowania GNSS w utrudnionych warunkach obserwacyjnych, prowadzonych w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do badań wykorzystano system stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz trzy ruchome odbiorniki HiperPro firmy TOPCON, umożliwiające pomiar metodą RTK przy użyciu dwóch systemów nawigacyjnych: GPS i GLONASS. Pozwoliło to autorom na pokazanie wpływu dołączenia dodatkowych satelitów niezależnego systemu na osiągane dokładności i wiarygodności uzyskanych rezultatów. Opracowana technologia umożliwia przeprowadzenie pomiarów satelitarnych z częstotliwością 10 Hz, dzięki czemu uzyskuje sie znacznie obszerniejszy materiał obserwacyjny. Na końcu pracy przedstawiono praktyczne wyniki pozycjonowania RTK (GPS/GLONASS) z wykorzystaniem nowej technologii pomiaru. Pomiary RTK wykonano na punkcie osnowy geodezyjnej, zlokalizowanej w lesie o prawie całkowicie utrudnionym dostępie do satelitów. Badania praktyczne wykazały, że przedstawiona technologia pomiarów RTK umożliwia otrzymanie wiarygodnych współrzędnych o dokładności centymetrowej, przy bardzo dużych utrudnieniach w dostępie do satelitów GNSS.
EN
Satellite measurement technologies, using the GPS and GLONASS systems have become one of the basic measurements technologies in geodetic works. Although it is recommended to perform satellite measurements in open areas only, the practice shows that it is often necessary to determine point positions in difficult measurement conditions (such as in the case of forest measurements). The reliability of obtained coordinates (i.e. their resistance to gross errors) becomes the key parameter, in particular, in the case of RTK measurements. The presented paper discusses results of measurements performed in difficult measurement conditions, with the use of new technology of reliable RTK positioning. This technology is the result of research works concerning GNSS positioning in difficult observation conditions, which have been performed by the Department for Satellite Geodesy and Navigation of the University of Warmia and Mazury (UWM). The system of reference stations ASG-EUPOS and three mobile HiperPro TOPCON receivers were used for the research works. They allowed for RTK measurements with the use of two navigation systems: GPS and GLONASS. This enabled the authors to present the influence of connection of additional satellites from and independent system, on obtained accuracy and reliability of results. The developed technology allows for implementation of satellite measurements with the frequency of 10 Hz, what results in getting wider observational data. At the end of the paper practical results of RTK (GPS/GLONASS) positioning, obtained with the use of the new technology, are presented. RTK measurements were performed on the control point, located in forest, almost without the access to satellites. Practical test proved that the presented technology of RTK measurements allows for obtaining reliable results of co-ordinates with the centimeter accuracy, in highly difficult conditions concerning the access to GNSS satellites.
PL
Stosowanie metod pomiarowych geodezji tradycyjnej do określania przebiegu trasy kolejowej lub tramwajowej wymaga jej podziału na mniejsze części, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena dokładności wykonania danego układu geometrycznego jest bardzo utrudniona. Alternatywą dla tego rozwiązania może być wykorzystanie precyzyjnych pomiarów satelitarnych opartych na systemach GPS i Glonass.
PL
W artykule podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu wykres strzałek poziomych oddaje rzeczywisty kształt istniejącego toru. Jest to o tyle istotne, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Opracowano program komputerowy do symulacji pomiarów za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych przyrządów pomiarowych możliwością stosowania bazy pomiarowej o dowolnej długości. Podstawę analizy stanowi porównanie wykresów strzałek wygenerowanych dla rzeczywistego kształtu toru (uzyskanego w wyniku pomiarów satelitarnych) przy różnych długościach cięciwy. Umożliwiło to określenie rejonów układu geometrycznego , w których długość cięciwy w istotny sposób wpływa na kształt wykresu strzałek. Stwierdzono, że wykorzystywanie wykresu strzałek miało uzasadnienie jedynie w odniesieniu do długości samego łuku kołowego.
EN
The article presents an analysis of examination the possibility of assessment how the versed sine chart reflects the shape of existing rail track in the horizontal plane. It is very important that for few decades these charts have been used in the methods of the track alignment, and just relatively recently lost its important role. To investigate the issue, there was developed a computer program to simulate the measurements with an universal equipment which differs from the available measuring instruments that it offers ability to chose the optional length of a string line (a base of the measurement). The analysis bases on a comparison between the versed sine charts generated for the actual shape of the track (the shape was measured by the satellite methods) for different lengths of string line. This enabled the determination of the geometric regions in which the length of string line significantly affects the shape of the versed sine signal. It was found that the use of the versed sine signals was justified only in relation to the length of the circular arc.
PL
W pracy podjęto kwestię komputerowego wspomagania obróbki danych uzyskanych z pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem pakietów programowych Leica GeoOffice i Mathsoft Mathcad. Następnie przedstawiono podstawowe założenia opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej. W sposób szczegółowy skupiono się na czterech modułach programu służących do określania kształtu eksploatowanego toru kolejowego. Moduł TRACK_VIS służy do wizualizacji przebiegu trasy kolejowej. Moduł TRACK_STRAIGHT jest wykorzystywany do oceny odcinków prostych. W wyniku dpowiednich transformacji otrzymuje się zbiór wartości przesunięć poprzecznych toru – do projektu regulacji geometrycznej jego osi. Moduł TRACK_POL stwarza możliwość utworzenia poligonu kierunków głównych trasy kolejowej. Moduł TRACK_ARC służy do szczegółowej oceny rejonu trasy kolejowej położonego w łuku. Pokazano opis funkcjonowania poszczególnych modułów oraz wybrane przykłady zastosowania do oceny pomierzonych układów geometrycznych.
EN
The paper presents the problem of computer-aided processing of data obtained from satellite measurements, by the use of the Leica Geooffice and Mathsoft Mathcad software. Also the basic assumptions of developed at the Technical University of Gdansk computer program SATTRACK for the visualization, evaluation and design of railway track are presented. The main attention the authors focused on the four modules of the program used to determination of the shape of operating railway track. TRACK_VIS module is used to visualize the route of the railway. TRACK_STRAIGHT module is used to evaluate the straight sections. As a result of the proper transformations , the module returns set of lateral displacements of the track useful during designing of a track alignment. The module TRACK_POL makes it possible to create a polygon of the main directions of the railway. TRACK_ARC module is used for detailed assessment of the railway area, located in the circular arc. The authors show the description of the operation of the individual modules as well as the selected examples of modules' application in the evaluation of the measured geometric systems of the route are presented.
20
Content available Real-time satellite levelling of linear structures
EN
Providing the users in Poland with the ASG-EUPOS system in the mid-2008 has significantly influenced the popularization of satellite survey techniques, especially realtime surveys. Real-time satellite levelling has become a very effective way of determining normal heights of points. The paper discusses the problem of satellite levelling carried out for linear structures using, the most popular among the users, Real Time Network surveys referring to the ASG-EUPOS system, as well as RTK GPS surveys carried out in relation to a physical reference station. The conclusions regarding the possibility of applying satellite levelling in real time on railway areas were based on the surveys of several sections of a railway line, for which geodetic precise leveling was also conducted.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.