Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 193

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowe technologie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of new technologies as well as presenting selected technologies that have a significant impact on reality. The aim of the article is to draw attention to the phenomenon of the increase in the importance of robots and artificial intelligence and presenting the opportunities for world development resulting from the escalation of the phenomenon of creating new technologies and threats to the development of the modern world in the context of these technologies. As a result, the rapid development of the modern world was assessed. Design/methodology/approach: The results of the analysis allowed to determine what the main technologies dominate the life of society and determine to what extent a person is able to give up their personal data for comfort. Findings: The article shows the essence of new technologies in the modern world and the direction and speed of its development in this aspect. The article defines the impact of new technologies on social reality and provides a general analysis of new technologies and artificial intelligence. The information contained in the article determines the importance of new technologies and their autonomy in social life, and indicates the level of comfort in the loss of privacy. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of new technologies and presents selected technologies that have a significant impact on reality.
2
Content available Fake news and organizational strategy
EN
Purpose: Identification, description, and evaluation of theoretical relations between a new social phenomenon called "fake news" and organizational strategy. Design/methodology/approach: Narrative review of literature, critical analysis, scientific speculation. Findings: Typization and comparison of the impact and organizational implications of fake news, and recommendations on how to safeguard the strategic interests of an organization against fake news. Research limitations/implications: The research is in an initial phase and requires deepening. Fake news is still a poorly recognized phenomenon, which is why there is visible potential for bias and simplification in the authors' considerations. Practical implications: Preliminary set of actions that can be undertaken in organization against fake news. Originality/value: Study results relate to issues not yet recognized in management scientific literature. The article is a scientific attempt of preliminary identification, description, analysis, and processual and structural ordering of the potential consequences of fake news for organizational strategy. The article establishes an initial framework for further research and managerial defence against the phenomenon of fake news.
PL
Przed współczesnym rolnictwem stoją ogromne wyzwania. Z jednej strony w szybkim tempie wzrasta liczba ludności na świecie, z drugiej zaś kurczy się powierzchnia upraw. Jak zatem zapewnić niezbędną ilość pożywienia jak najlepszej jakości? Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie może być szeroko pojęte rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu możliwe staje się zwiększenie plonów, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu środków produkcji.
EN
The emerging trends in the automation and autonomization of agricultural machines are mainly the result of the development of other sectors of the national economy and the defense industry. The paper presents requirements for autonomous technologies related to positioning systems, wireless communication, communication on the machine, and data transmission in the aspect of development of agricultural machines for field works. Limitations and challenges for introducing autonomous systems in agricultural machines for field works were also discussed.
EN
Technologies supporting the process of educating police personnel have become an indispensable element of the infrastructure of police schools. The primary source of financing for the technologies built is the National Center for Research and Development. In consultation with the Minister of National Defense and the minister competent for internal affairs, the institution carries out activities related to research for the benefit of state security and defense. In competitions for specifically defined research topics, projects that promise the most considerable real increase in national security are financed. The programs and projects being implemented aim not only to increase the Polish scientific and industrial entities’ potential but also to strive for technological independence by creating Polish “know-how” in critical technologies in the area of national security and defense. The article presents technologies supporting the training process of traffic officers developed by Polish scientific and industrial consortia. The first presented trainer is Simulator Supporting the Training of Police Officers in the Implementation of Activities at the Scene of a Road Accident (project no. DOB-BIO9/06/01/2018). On the other hand, the second training solution presented in the article is the Emergency Vehicle Driving Simulator During Typical and Extreme Operations (project no. OROB 001101/ID/11/1). The mentioned projects were co-financed by the National Center for Research and Development as part of a competition for the implementation and financing projects in the field of scientific research or development work for the national defense and security.
PL
Technologie wspomagające proces kształcenia kadr Policji obecnie stały się niezbędnym elementem infrastruktury policyjnych szkół. Głównym źródłem finansowania budowanych technologii jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W konkursach na konkretnie sprecyzowane tematy badawcze finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know-how” w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną przedstawione technologie wspomagające proces szkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego, które zostały wytworzone przez polskie konsorcja naukowo-przemysłowe. Pierwszym prezentowanym trenażerem jest Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego (projekt nr DOB-BIO9/06/01/2018). Natomiast drugim rozwiązaniem szkoleniowym przedstawionym w artykule jest Symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych (projekt nr OROB 001101/ID/11/1). Wskazane projekty były współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
PL
Przedsiębiorstwa ciepłownicze zamierzają korzystać z różnych źródeł OZE, także tych dotychczas niewykorzystywanych. Stosunkowo największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się kotły na biomasę jako bezpośrednie zamienniki dla kotłów węglowych.
7
Content available Nowy wymiar pracy
PL
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących pracy zdalnej, punktując jej korzyści zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. Twierdzi się, że pracownicy zdalni biorą mniej zwolnień lekarskich, są lepiej zmotywowani oraz pozostają w pracy dłużej. Podkreśla się oszczędność czasu, który tracimy na dojazdach, szeroko pojętą elastyczność, możliwości ograniczenia przestrzeni biurowej oraz zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem biznesu.
PL
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach stał się forum dyskusji dotyczącej rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki w poszanowaniu ochrony klimatu Ziemi. [dyskutowano:] W jakim kierunku rozwija się przemysł w transporcie miejskim w Polsce w poszanowaniu ochrony klimatu Ziemi?
9
Content available Tests of neodymium content in selected materials
EN
Rare earth elements are recognized as Critical Raw Materials (CRMs) due to their wide range of applications in the glass, steel, chemical and electronic industries. Often rare earth elements are referred to as a single group, but in practice each element has individual technical applications. Therefore, the demand varies for each element. Demand for rare earth elements is likely to increase in the future due to use of NdFeB magnets, especially in vehicles with electric motors and wind turbines. This publication presents research results aimed at finding raw material or waste that can be used to obtain neodymium at economical profit. This publication presents tests aimed at an identification of the raw material from which neodymium can be obtained. Research began with an identification of materials that could potentially become an economically viable source of neodymium extraction. The following materials were selected: natural aggregates, fine-grained raw materials of magma origin as well as coal sludge and fine-grained waste after hard coal enrichment. These raw materials were subject to content analysis by mass spectrometry, with ionization in inductively compressed plasma (ICP-MS).
PL
Pierwiastki ziem rzadkich zostały uznane w ostatnich czasach jako surowce krytyczne ze względu na ich szeroki zakres zastosowań w przemysłach: szklarskim, stalowym, chemicznym i elektronice. Często pierwiastki ziem rzadkich łączone są w jedną grupę, jednakże w praktyce każdy pojedynczy pierwiastek posiada odrębne zastosowania, dlatego popyt na każdy pierwiastek jest inny. Prognozy wskazują na prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich, co może być związane między innymi ze zwiększenia stosowania magnesów NdFeB, szczególnie w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz turbinach wiatrowych. W niniejszej publikacji przedstawiono badania mające na celu zidentyfikowanie surowca, z którego będzie można pozyskać neodym. Badania rozpoczęto od wskazania materiałów, które potencjalnie mogą stać się ekonomicznie uzasadnionym źródłem pozyskiwania neodymu. Wytypowane zostały: kruszywa naturalne, drobnoziarniste surowce pochodzenia magmowego oraz muły węglowe i drobnoziarniste odpady po wzbogacaniu węgla kamiennego. Surowce te zostały poddane analizie zawartości neodymu metodą spektrometrii mas, z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprężonej (ICP-MS)
PL
W artykule przestawiono związki pomiędzy nadmiernymi substancjami biogennymi zawartymi w ściekach i osadach ściekowych, w tym w odciekach z przeróbki osadów, a procesem eutrofizacji wód powierzchniowych, wraz z jego skutkami środowiskowymi. Nadmiar substancji biogennych wywiera wpływ na znaczne przyspieszenie eutrofizacji. Ścieki i osady ściekowe, wraz ze spływami obszarowymi, uznane zostały za istotne źródła zanieczyszczeń biogennych, stąd niezbędne stało się ich efektywne usuwanie i odzysk, szczególnie fosforu.
EN
The article presents the relationship between the excess of nutrients in wastewater and sludge, including in liquors from sludge treatment, and the process of eutrophication of surface waters and its consequences for the environment. The excess of nutrients greatly accelerates the process of eutrophication. Wastewater and sludge, together with non-point sources, are considered as significant sources of nutrients, hence the necessity of their efficient removal and recovery, phosphorus in particular.
PL
W pracy przestawiono związki pomiędzy nadmiernymi substancjami biogennymi, zawartymi w punktowych i obszarowych źródłach, a procesem eutrofizacji wód powierzchniowych, wraz z jego skutkami środowiskowymi. Nadmiar substancji biogennych wywiera wpływ na znacznie przyspieszenie procesu eutrofizacji. Ścieki i osady ściekowe, wraz ze spływami obszarowymi, uznane zostały za istotne źródła zanieczyszczeń biogennych, stąd niezbędne stało się ich efektywne usuwanie i odzysk, szczególnie odzysk fosforu.
EN
The paper presents relations between excess of nutrients from point and non-point sources, causing the process of eutrophication of surface waters and its environmental changes. The excess nutrients greatly accelerate the process of eutrophication, Wastewaters and sludge, together with non-point sources are significant sources of nutrients, therefore its efficient removals and recovery, particularly recovery of phosphorus, are necessary.
PL
W artykule przedstawiono aktualne problemy konstrukcji i badań odbiorczych transformatorów rozdzielczych. Omówiono nowe technologie i zamierzenia produkcyjne Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. w Mikołowie, szczególnie zmiany stosowane w nowych konstrukcjach transformatorów rozdzielczych. Przedstawiono produkowane transformatory trójuzwojeniowe oraz jednostki wypełnione płynem biodegradowalnym i trudno palnym, a także zamierzenia dotyczące budowy jednostek wyposażonych w regulację napięcia pod obciążeniem. Omówiono prace pomiarowo-kontrolne, zakres badań wykonywanych systematycznie oraz specjalistycznych, a także próby odbiorcze prowadzone przez ZPBE Energopomiar - Elektryka Gliwice.
EN
Described are present problems connected with construction and acceptance tests of distribution transformers. Discussed are new technologies and production plans of Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. in Mikołów and especially the changes applied in new constructions of distribution transformers. Presented are the produced now three-winding transformers and units filled with biodegradable and difficult to ignite fluids as well as projects concerning the construction of units equipped with on-load voltage control. Discussed are the measurement and control works, the range of performed systematically and specialized investigations as well as acceptance tests carried on by ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice.
20
Content available New technologies and quality in healthcare
EN
The purpose of this theoretical research is to draw attention to the role of innovation and new technologies in the activities of medical services. Two thesis are taken for consideration: first, that new technologies lead to better quality and optimization of treatment costs and second, that thanks to innovation and new technologies medical organizations can heal better and more efficiently. For many years different governments and institution tried to cure healthcare system. Results are not satisfactory. But there are same healthcare quality improvement trends and new technologies which change thinking about how healthcare actually works and how it contributes to health.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.