Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
For the first time, ceramic nano particles were incorporated into the brass alloy to produce surface nano composites by friction stir processing. For this aim, Al2O3 particles with an average diameter of 30 nm were inserted into a Cu-37Zn alloy at different tool rotational speeds of 450, 710, and 1120 rpm, multi passes, and a constant traverse speed of 100 mm/min. The microstructures of the processed materials were analyzed using optical and scanning electron microscopes equipped with an energy dispersive spectroscopy. In addition, tensile test was employed to evaluate the mechanical properties. The results showed that the optimum rotational speed was 710 rpm. At lower rotational speeds, Al2O3 particles were agglomerated. On the other hand, at higher rotational speeds, tool was damaged by severe wear. The effect of multi passes showed that one and two passes could not distribute the Al2O3 particles, uniformly. However, three passes resulted in a uniform distribution of the Al2O3 particles inside a bimodal grain structure composed of both 3–5 μm grains and ultra-fine grains (< 1 μm). By using multi-pass friction stir processing, a synergic increase in ultimate tensile strength and elongation was obtained. Moreover, three passes caused superior mechanical properties i.e. ultimate tensile strength of 430 MPa and elongation of 39%. The fracture behavior and strengthening mechanisms are also discussed in details.
PL
Miedź i stopy miedzi pomimo wieloletniego udziału w nauce i przemyśle w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, np. odporność na korozję czy bardzo dobre przewodnictwo cieplne oraz elektryczne. Jednym z powszechnie stosowanych stopów na elementy armatury przemysłowej, części do przewodów rurowych a także do armatury wodno-kanalizacyjnej jest znany i opanowany technologicznie mosiądz CuZn40Pb2. Obecnie dąży się w kierunku podejmowania badań nad nowymi stopami o ograniczonych stężeniach ołowiu. Należy przypuszczać, że w przyszłości dopuszczalna będzie w mosiądzach pewna zawartość ołowiu, a jej poziom będzie zróżnicowany w zależności od zamierzonego zastosowania. Niemniej jednak na chwile obecną nadal w powszechnym użytku jest wiele stopów tzw. ołowiowych. W pracy dokonano oceny struktury i właściwości mosiądzu w gatunku MO58 po zastosowanej obróbce cieplnej. Celem pracy było określenie wpływu różnych parametrów wyżarzania w zakresie temperatury obróbki plastycznej na właściwości stopu. Analizę struktury przeprowadzono wykorzystując techniki mikroskopii świetlnej. Oceny właściwości dokonano na podstawie pomiarów twardości.
EN
Copper and copper alloys, despite their longstanding participation in science and industry, continue to enjoy great interest, mainly due to their unique properties, e.g. corrosion resistance or very good thermal and electrical conductivity. One of the commonly used alloys for elements of industrial fittings, parts for pipelines as well as for water and sewage fittings is the well-known and technologically controlled CuZn40Pb2 brass. Currently, the aim is to undertake research on new alloys with limited concentrations of lead. It should be assumed that in the future a certain content of lead will be allowed in brass and its level will vary depending on the intended use. Nevertheless, at the present moment there are still many so-called lead. The paper assesses the structure and properties of brass in MO58 grade after heat treatment. The aim of the study was to determine the influence of various annealing parameters on the properties of the alloy. The analysis of the structure was carried out using light microscopy techniques. The properties were evaluated on the basis of hardness measurements.
EN
The article presents the results of research on the finishing of M63 Z4 brass by vibratory machining. Brass alloy was used for the research due to the common use of ammunition elements, cartridge case and good cold forming properties on the construction. Until now, the authors have not met with the results of research to determine the impact of abrasive pastes in container processing. It was found that the additive for container abrasive treatment of abrasive paste causes larger mass losses and faster surface smoothing effects. The treatment was carried out in two stages: in the first stage, the workpieces were deburred and then polished. Considerations were given to the impact of mass of workpieces, machining time and its type on mass loss and changes in the geometric structure of the surface. The surface roughness of machining samples was measured with the Talysurf CCI Lite optical profiler. The suggestions for future research may be to carry out tests using abrasive pastes with a larger granulation of abrasive grains, and to carry out tests for longer processing times and to determine the time after which the parameters of SGP change is unnoticeable.
EN
The article presents an integrated analytical and measurement system for evaluation of the properties of cast metals and alloys. The presented platform is an extension of the SLAG - PROP application with new modules, which allow to use information on metallurgical processes in an even more effective way, as well as to evaluate the finished product. In addition, the construction of a measuring station for the analysis of thermal processes taking place in a metal bath allows for precise observation of phenomena together with their appropriate interpretation. The article presents not only the cooling curves of certain copper alloys. The analysis also covered mechanical properties related to hardness, finished products depending on the mold in which the products were cast. In the literature one can find information about the mechanical properties of products in the improved state, usually after plastic or thermal treatment, omitting their properties obtained as a result of a naturally made casting. The article also presents the method of placing information in the database using a convenient graphical tool.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań małocyklowego skręcania prowadzone z zastosowaniem wysokoprądowych impulsów elektrycznych. Zbadano wpływ zachowania się mosiądzu CuZn30 na równoczesne cykliczne skręcanie w powiązaniu z efektem elektroplastycznym. Do badań próby skręcania wykorzystano plastometr pozwalający na realizację złożonych dróg odkształcenia. Dla założonej stałej amplitudy odkształcenia oraz zmiennych parametrów prądowych wykazano możliwości modyfikowania naprężenia uplastyczniającego oraz odkształcenia całkowitego próbki. Wykonane badania mikrostrukturalne pokazują również, że w zależności od przyjętych parametrów prądowych istnieje możliwość zwiększania lub zmniejszania wielkości ziaren materiału.
EN
In this paper, a pulsed electric current is applied to specimen simultaneously with cyclic torsion. The effects of cyclic torsion and electroplasticity on behavior of 70/30 brass have been investigated. Symmetrical minor cycling torsion was conducted in a plastometer for complex strain paths. The decrease of flow stress and plastic strain under minor cyclic torsion stress is obtained for applied fixed strain amplitude and at different electric current pulsed. Observations of microstructure revealed the occurrence of material grain size was refined or magnified.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania mosiądzów o zmodyfikowanym składzie chemicznym przeznaczonych na odkuwki elementów armatury. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany naprężenia uplastyczniającego. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w zakresie temperatury 650ºC-750ºC wartość naprężenia uplastyczniającego dla stopów normowanych CW617N i CW612N jest znacznie wyższa niż dla stopów doświadczalnych.
EN
This paper presents the results compression tests of brass with modified chemical composition designed for forged of fittings. The effect of the chemical composition and compression temperature on the changes of flow stress was investigated. The changes of microstructure due to plastic deformation were also analyzed. It was found that in the temperature range 650ºC-750ºC value of flow stress for normalized alloys is much higher than for experimental alloys.
EN
This article discusses issues related to continuous casting of brass. The tested material was CuZn39Pb2 brass with the use of continuous casting and different parameters of the process. The position consists of a melting furnace with a graphite refining pot of about 4000 cm3 chuting capacity, a graphite crystallizer of 9,5 mm nominal diameter, a primary and secondary cooling system and an extracting system as well. The analysis was carried out in terms of technological parameters of the process and type of charge. Highlighted: feedrate ingot, number of stops, and technological temperatures. The surface quality of the obtained ingots and the structure were analyzed. The most favorable conditions were indicated and technological recommendations indicated. They have been distinguished for ingots for plasticity and other technologies. Favorable casting conditions are low feed and low temperature. Due to the presence of impurities coming from the charge it is disadvantageous to have Ni greater than 0.053% by mass, and Fe more than 0.075% by mass. It is recommended to maintain a high zinc content in the melt which is associated with non-overheating of the metal during casting and earlier melting.
EN
The paper presents studies on stress corrosion of cast leaded copper-zinc alloys containing aluminium and tin additions. The analysis of alloys susceptibility to this process was conducted on the base of the modified ammonia test which consisted of impact test results comparison for studied alloys after different time of exposure. Additionally, the structure was examined using electron and optical microscopy methods. Results of the studies have shown different resistance of studied alloys , depending on the chemical composition to the process of stress corrosion cracking.
PL
Artykuł prezentuje badania korozji naprężeniowej odlewniczych mosiądzów ołowiowych zawierających dodatki aluminium i cyny. Analiza podatności stopów na korozję naprężeniową została przeprowadzona przy pomocy zmodyfikowanej próby amoniakalnej, obejmującej badania udarności próbek w funkcji czasu ekspozycji. Do badań struktury stopów wykorzystano metody mikroskopii świetlnej i elektronowej. Wyniki badań pokazały zmienną odporność na korozję naprężeniową stopów zależnie od ich składu chemicznego.
EN
Electropolishing is electrochemical method used in metal working that has a vital role in production of medical apparatus, in food or electric industry. The purpose of this paper is to determine optimal current parameters and time required for conducting electropolishing process from the perspective of changes of surface microgeometry. Furthermore, effect of different types of mechanical working used before electropolishing on final surface state was evaluated by observation in changes of topography. Research was conducted on electrolytic copper and brass. Analysis of surface geometry and its parameters (Ra, Sa) was used as criterion describing efficiency of chemical electropolishing. Results of the experiment allow for current parameter optimization of electrochemical polishing process for selected non-ferrous alloys with preliminary mechanical preparation of the surface.
EN
This paper describes the subject of brasses and the method of their production from the secondary raw materials. It focuses on two very important aspects extremely important for today’s world. The first of them is the theme of rational management of materials, particularly metallic scrap. The second issue is the growing importance of products made of brass, which in recent times get also special recognition in medicine. This article presents a proposal for a methodology for calculating the metal charge for brasses of two or more components. It turns out that by using suitable mathematical calculations one can accurately determine the amount of metal charge to obtain a product having the desired chemical composition and desired mechanical properties. Mathematical calculations are also presented in the graphical form for the visualization of dependency and a better explanation of the accepted approach.
PL
Wzrost zapotrzebowania na przesyłanq energią wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych mate¬riałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projektu INNOJECH III, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, we współpracy z firmą KUCA, podjęto badania, których celem było opracowanie oraz wdrożenie nowego typu osprzętu nośno-przewodzącego tram¬wajowej sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono szereg wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych, bazujących na metodzie ele¬mentów skończonych, którym poddano obecnie stosowane elementy osprzętu sieci trakcyjnej. Analiza ta pozwoliła na uzyskanie parametrów wytężeniowych osprzętu, których badanie na drodze doświadczalnej jest bardzo trudne, kosztowne lub nawet niemożliwe. W oparciu o pozyskaną wiedzę, podjęto prace badawcze zmierzające do opracowania nowego typu geometrii osprzętu nośno-przewodzącego, które następnie poddano analizom numerycznym, celem zbadania ich poprawności konstrukcyjnej pod kątem jednorodności rozkładu naprężenia i odkształcenia sprężystego w warunkach ich rzeczywistej pracy, przy uwzględnieniu różnych wariantów materiałowych. Przedstawione w artykule geometrie są wstępnymi koncepcjami, które w toku prowadzonych prac były modyfikowane oraz optymalizowane. Dodatkową weryfikację poprawności konstrukcyjnej opracowanych geometrii, stanowiło prototypowanie metodą druku 3D. Metoda ta pozwala na ocenę wizualną przygotowanych kształtów oraz fi¬zyczną weryfikację kompatybilności części składowych elementu. Koncepcje nowoopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych nośno-przewodzące¬go osprzętu wykraczają poza ograniczenia wynikające ze stosowanej technologii klasycznego odlewania do form piaskowych i kokilii, co wymusza zastosowanie nowoczesnej, zintegrowanej metody odlewania, kucia matrycowego i wykańczającej obróbki cieplnej.
EN
Growth in demand for electricity distribution due to continuous technological progress makes it necessary to bok for a new materials and innovative solutions of overhead tram equipment allowing to reduce the transmitted energy loss. Therefore within the national INNOTECH III project realized at the Department of Non-Ferrous Meta/s ofAGH Un/i/ers/ty of Science and Technology in collaboration with KUCA company, research studies were ini-tiated to develop and implement a new type ofoverhead tramway equipment. As a part of this art/cle selected research results of numerical simula-tions were showedbasedon thefinite element method for currently usedelements ofthe overhead tramway traction. This analysis allowed to obtain stress andstrain characteristics. Based on the obtained knowledge the studies research were carried outin order to develop a new type ofoverhead tram equipment Created concepts subjected to numerical analysis allowed to examine the correctness of the design in terms of homogeneity of stress and elastic deformation distribution with regards to the real operating conditions and use of different materials. Geometries presented in the article arę preliminary concepts which were modified and optimized during the research. Additiona/ verification ofthe correctness of des/gned geom-etries were done with the use of3D prototyping. This method allows for visual assessment andphysical verifkation of the components compatib/lity. Concepts of newly designed supporting-conducting elements arę beyond the limitations of traditional production technology (sand casting and permanent mould casting) which forces to use modern continuous casting technology integrated with die forging and finał heat treatment of the obtained elements.
EN
Development of technologies for the production of very fine-grained materials is currently very intensively accelerated. On VSB -Technical University of Ostrava developed a method that uses the principle of severe plastic deformation to refine the structure and enhance mechanical properties of sheet metal strips. The greatest importance in practice represents an increase in proof stress and tensile stress of sheet metal strips. Dual Rolls Equal Channel Extrusion (DRECE) method is a newly developed method. Severe plastic deformation results in a high degree of the material reformation. The method can be used to produce metallic materials with a very fine grain structure (hereinafter referred to as ultrafine grain structure). The forming process is based on extrusion technology with zero removal of the sheet strip thickness with the ultimate aim of achieving a high degree of deformation in the formed material, resulting in a significant improvement of mechanical properties in the input material. The paper analyses the effects of the values of angles of the newly developed forming tools on the achievement of mechanical properties in selected materials Cu and brass in the SPD process. The following types materials were verified experimentally – strip sheet with dimensions 58 (width) x 2 (thickness) x 1000 (length) mm. The paper also evaluates the influence of severe plastic deformation (SPD) on strengthening these materials at different values of the angle in the forming tool. The influence of new geometries of forming tools for improving mechanical properties has been unequivocally demonstrated.
PL
Rozwój technologii produkcji materiałów ultra drobnoziarnistych jest obecnie bardzo intensywnie przyspieszany. Na VŠB – Uniwersytecie Technicznym w Ostravie opracowano metodę, która wykorzystuje zasadę powtarzalnej obróbki plastycznej w celu rozdrobnienia struktury i poprawy właściwości mechanicznych taśm blachy metalowej. Największe praktyczne znaczenie ma wzrost umownej granicy plastyczności oraz granicy wytrzymałości taśm blachy metalowej. Nowo opracowaną metodę stanowi wyciskanie równokanałowe podwójnymi rolkami (DRECE). Powtarzalna obróbka plastyczna (SPD) skutkuje wysokim stopniem przetworzenia materiału. Metodę tę można stosować do produkcji materiałów metalicznych o bardzo drobnoziarnistej strukturze (dalej zwanej strukturą ultradrobnoziarnistą). Proces kształtowania jest oparty na technologii wyciskania z zerową redukcją grubości taśmy blachy z końcowym celem osiągnięcia wysokiego stopnia odkształcenia w formowanym materiale, co skutkuje znaczną poprawą własności mechanicznych materiału wejściowego. W niniejszym artykule przeanalizowano wpływ wartości kątów nowo opracowanych narzędzi kształtujących na osiągnięcie własności mechanicznych w wybranym materiale, mianowicie mosiądzu, w procesie SPD. Sprawdzono doświadczalnie następujące rodzaje materiałów: taśma blachy o wymiarach: 58 mm (szerokość) x 1000 mm (długość) x 2 mm (grubość). W pracy oceniono również wpływ powtarzalnej obróbki plastycznej (SPD) na umocnienie tych materiałów przy różnych wartościach kąta narzędzia kształtującego. Wykazano jednoznacznie wpływ nowych geometrii narzędzi kształtujących na poprawę własności mechanicznych.
EN
This work reveals the burr dimensions at entry and exit of the drilled holes on copper, brass and stainless steel. Furthermore, the effect of spindle speed and feed rate on the burr dimensions are considered and reported. Burr size minimization is one of the key problems in drilling operation. The main aim of this research is evaluated the burr dimesion occurrences of drilling on conventionally drilled holes and CNC drilled holes. The burrs produced by conventional machine and CNC machine were compared and presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów metodą prądów wirowych w korelacji z rozkładem twardości HV5 w odniesieniu do wyrobów mosiężnych. Celem badań był dobór techniki nieniszczącej kontroli jakości produkcji weryfikującej we wszystkich wyrobach żądaną wartość twardości powyżej określonej granicy, a także eliminującej wyroby z lokalnymi wadami. Zastosowano pomiary porównawczą metodą prądów wirowych. Wykonana do tych badań sonda przelotowa, uśredniająca sygnały od wad na obwodzie, umożliwiła eliminację detali różniących się od wzorca. Badania laboratoryjne, wykonane na zbiorze 1000 szt. tulei, wykazały korelację wyników pomiarów twardości i oznaczeń prądami wirowymi. Selekcja wyrobów wadliwych w zbiorze 25 000 szt. tulei, przeprowadzona w warunkach eksploatacyjnych, potwierdziła właściwy dobór wzorców i prawidłowość przyjętych rozwiązań pomiarowych. Uzyskano zmniejszenie liczby wadliwych wyrobów z 40 do 4%. Metoda prądów wirowych okazała się przydatna do nieniszczącej, szybkiej kontroli jakości wszystkich wyrobów mosiężnych w warunkach produkcyjnych.
EN
This paper presents the results of the measurements taken by means of the eddy current method in relation to the HV5 hardness distribution with reference to brass products. The aim of these test s was the selection of a non-destructive quality control technique of production which enables the verification of all of the products in terms of the desired hardness value and the elimination of the products with defects. The measurements which were used were taken by the comparative eddy current method. The encircling coil which was made for these tests, and which averages the signals from defects on the circuit. Allowed to eliminate the elements which were different from the reference standard. Laboratory tests performed on the set of 1.000 pieces of sleeves showed a correlation between the hardness measurement results and the indications by the eddy current testing device. The elimination of the defective products in the set of 25.000 pieces of sleeves, carried out under the exploitation conditions, confirmed the proper choice of reference standard and the correctness of the accepted measurement solutions. The decrease of the number of defective products from 40% to 4% was gained. The eddy current method has proved to be useful for the non-destructive rapid quality control of all brass products under production conditions.
15
Content available remote Idea i konstrukcja modeli do badań wpływu korozji na jakość wody
PL
Korozja w sieci dystrybucyjnej może pogarszać jakość wody. Dotychczas badania związane z korozją sieci prowadzono na stosunkowo długich odcinkach przewodów albo na tzw. kuponach materiału, z którego zbudowana jest sieć. Nasz pomysł dotyczy badania wpływu korozji na jakość wody przy pomocy modeli bazujących na opiłkach metali. Model pozwala zmniejszyć kubaturę konieczną do badań, ponieważ niewielka ilość opiłków posiada powierzchnię równoważną długim odcinkom rur. Model podzielony jest na sektory, co pozwala sprawdzać wpływ kilku parametrów wody na zmiany jakości wody pod wpływem zjawisk korozyjnych. Wykazaliśmy doświadczalnie, że zmiany jakości wody następują głównie podczas stagnacji wody. Elastyczność proponowanego modelu pokazano wykorzystując różne materiały stosowane w sieciach dystrybucyjnych (żeliwo, miedź, mosiądz) i badając wpływ różnych parametrów wody na korozję i następujące po tym zmiany jakości wody. Dla żeliwa i miedzi przeprowadzono eksperymenty porównawcze na rzeczywistych rurach.
EN
Corrosion in a distribution network may substantially decrease water quality. So far the investigations of corrosion phenomena were carried out on some relatively long fragments of pipes or with application of coupons of construction materials. The idea presented here consists of using a metal filings based models for determination of corrosion impact on water quality. The model allows decreasing the space requirements for such research compared to application of fragments of pipes. The model is divided into several sectors what allows observing the impact of several parameters of water on its quality. The experiments show that the changes of water quality are observed mainly during periods of stagnations. The flexibility of the model is shown by using it for different materials used in distribution systems (such as cast iron, copper and brass) as well as for different water parameters. The results of the experiments with cast iron and copper were confirmed on pilot station with the real pipes made of the materials.
PL
Powlekane narzędzia skrawające obecnie są bardzo szeroko wykorzystywane, ponieważ zapewniają zdecydowany wzrost wydajności produkcji i trwałości narzędzia [1]. Celem niniejszej pracy jest analiza efektywności powłoki nanowarstwowej kompozycyjnej w warunkach wiercenia przelotowego mosiądzu CuZn39Pb3.
EN
The paper presents the results of drilling holes in plates of CuZn39Pb3 brass. NWKa drills of high speed steel of 6 mm diameter were used, coated with the nanolayer coating, and for comparison uncoated drills were used. The total PVD coating consists of 40 sequentially stacked blocks, each of which has four nanolayers. It was found that there are no burrs when using coated drills, or burrs have much smaller dimensions and a more useful shape. On the basis of calculations the increase the shear angle and a decrease in the chip compression ratio and the coefficient of friction were registered. The wear rate of the coated drills increased approximately 1.8 times in comparison with uncoated drills.
17
Content available remote New type of device for achievement of grain refinement in metal strip
EN
Purpose: The main goal of the paper is a review of current achieved results obtained by processing of Cu based materials by DRECE technology, the prototype equipment of which was put in service towards the end of 2008 at the Department of mechanical technology, Faculty of Mechanical Engineering, VSB - Technical University of Ostrava. Design/methodology/approach: Device „DRECE - Dual Rolls Equal Channel Extrusion” (dual rolls pressure combined with equal channel extrusion) is used for production of metallic materials with very fine grain size (hereinafter referred to as UFG structure - Ultrafine Grain Size). Findings: The results reached after heat treatment show the necessity of next experiments with changing conditions of heat treatment parameters. Research limitations/implications: This method is used for various types of metallic materials, non-ferrous metals and their alloys. Forming process is based on extrusion technology with zero reduction of thickness of the sheet metal with the ultimate aim - achieving a high degree of deformation in the formed material. The DRECE device is also being verified from the viewpoint of achievement of a UFG structure in a blank of circular cross-section (wire) with diameter of ø 7 mm × 1000 mm (length).Originality/value: Article shows new type of device for achievement of grain refinement in metal strip.
EN
This article contains information concerning of the analysis the possibility of defining refinery qualities of the slag based thermo-physical and thermo-dynamical data. It was showed the brass refining with the many-carbide reagents introduced i n to the slag. The paper presents the results of the structure analysis of the brass after carbide slag refining in the industrial conditions. The results of the macrostructure analysis have confirmed the argument on high reducing effectiveness of manganese and aluminium carbide used during CuZn39Pb2 alloy melting. The X-Ray microanalysis of the ingot cross-section has shown considerable discrepancies in the disposition of the inclusions. This effects showed on the great influence of reduction melting condition in to the brass melting.
19
Content available Optimization of the Brass Melting
EN
The article describes the optimization of the melting brass. Brasses, as one of the most popular alloys of copper, deserve special attention in the context of the processes of melting, which in turn would provide not only products of better quality, but also reduce the cost of their production or refining. For this purpose, several studies carried out deriatographic (DTA) and thermogravimetric (TG) using derivatograph. The results were confronted with the program SLAG - PROP used to evaluate the physicochemical properties of the coatings extraction. Based on the survey and analysis of the program can identify the most favorable physico - chemical properties, which should be carried out treatments. This allows for slag mixtures referred configurations oxide matrix containing specific stimulators of the reaction. Conducted empirical studies indicate a convergence of the areas proposed by the application. It should also be noted that the program also indicates additional areas in which to carry out these processes would get even better, to optimize the melting process, the results.
EN
An attempt to examine the earliest traces of non-ferrous metal metallurgy and casting in present-day Krakow has been made. The preparatory investigation has centred around a group of finds coming from a small section of the eastern part of the city, the area of Nowa Huta. The paper gives an overall view of objects ranging from the first copper artefacts from the territory of Poland in the 4th millennium BC through Lusatian bronzes and Celtic products to modern slag from Jan Thurzo’s copper smelter. The analysis, involving diverse copper or copper alloy artefacts, ornaments and tools – both imports and local products – has been aimed at preliminary identification of Krakow’s earliest metal artefacts in terms of their materials and methods of production, and at preparing the ground for further study. This multifaceted research is intended to result in a comparison of materials and techniques used in metallurgy and casting during the timespan of 5000 years.
PL
Podjęto próbę zbadania najstarszych śladów metalurgii i odlewnictwa metali nieżelaznych na terenie dzisiejszego Krakowa. Do pierwszych badań wybrano znaleziska z niewielkiego obszaru we wschodniej części Krakowa, obejmującego rejon Nowej Huty. Przedstawiono pierwsze zabytki miedziane z ziem polskich z IV tysiąclecia p.n.e., brązy kultury łużyckiej, wyroby celtyckie, aż po nowożytny żużel z huty miedzi Jana Thurzo. Do analizy wybrano zabytki miedziane i wykonane ze stopów miedzi, ozdoby i narzędzia, będące zarówno importami, jak i przedmiotami wykonanymi na miejscu. Celem pracy była wstępna identyfikacja materiałów, z których wykonano najstarsze zabytki metalowe odnalezione na terenie Krakowa, ustalenie technik wytwórczych, dzięki którym powstały, a także przygotowanie dalszych badań w tym zakresie. Rezultatem wielopłaszczyznowych badań będzie porównanie stosowanych surowców i materiałów oraz technik metalurgicz nych i odlewniczych na przestrzeni pięciu tysięcy lat.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.