Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono przykłady pękania ścian nienośnych i związane z tym wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych ugięć stropów. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania ścian działowych, które byłyby odporne na pękanie.
EN
The examples of non-load bearing partitions cracking and related demands of allowed ceiling deflections has been shown. The proposals related to design and execution of partitions resistant to cracking have been given.
PL
Dążenie do minimalizacji ciężaru przegród budowlanych, a zwłaszcza stropów w szkieletowym budownictwie z drewna stoi w sprzeczności z warunkami do zapewnienia dostatecznej izolacyjności akustycznej tych przegród. Warto więc upowszechniać rozwiązania poprawne pod tym względem. W artykule są prezentowane rozwiązania wadliwe i poprawnie skonstruowane, z komentarzem i podsumowaniem podkreślającym niezbędność dostosowania wznoszonych obiektów do wszystkich wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 r., według którego do podstawowych wymagań należy również ochrona przed hałasem.
3
PL
Ograniczenie dopływu powietrza do powierzchni przegród na skutek niewłaściwego użytkowania (zastawienie ścian meblami, książkami) lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej, samodzielnych przeróbek systemu wentylacji (brak nawiewu, zamiana kanałów pionowych na poziome) prowadzi do nadmiernej wilgotności względnej powietrza (czasem lokalnie, czasem w całym mieszkaniu) i wykraplania się pary wodnej na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady korozji biologicznej na ścianach w źle wentylowanych strefach mieszkania pomimo niezłej wentylacji samego mieszkania jako całości. Zwrócono także uwagę na błędne interpretacje termogramów, błędne wnioski o złej termoizolacji w oparciu o nieznaczne różnice temperatury na ścianach i w narożach, przy oknach i drzwiach. Pomijanie oczywistych zjawisk fizycznych związanych z przepływem ciepła należy uznawać za wadliwość badań termowizyjnych.
4
Content available remote Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych
PL
W artykule opisano konstrukcję stromego dachu nad budynkiem szkoły o rozpiętości ok. 12 m. W pierwotnym projekcie zastosowano jętkową konstrukcję dachu, opartą na wysokich ścianach kolankowych, co okazało się rozwiązaniem błędnym ze względu na znaczne, niemożliwe do przeniesienia siły rozporowe. Przedstawiono więc inne rozwiązanie konstrukcji dachu, dostosowane do wykonanej już konstrukcji budynku oraz jego specyficznego układu nośnego.
EN
In the paper the structure of school building steep roof is presented (12,0 m span). At the beginning the roof was designed as collar beam roof supported on tall knee walls. The main defect of design was great outward forces leads to attic walls being pushed out. The alternative roof design adapted to executed parts of building is presented.
5
Content available remote Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych
PL
Jako główne kryterium jakości betonu towarowego, produkowanego w wytwórniach betonu, przyjmowana jest jego klasa wytrzymałości. Z mieszanki betonowej może być wyprodukowany element betonowy o wytrzymałości daleko odbiegającej od sugerowanej klasy. Celem badań było określenie, w jakim stopniu założenie o jednorodności betonu w elemencie nie dotyczy przemysłowych posadzek betonowych. Badania wykonywano na odwiertach rdzeniowych, pobranych z sześciu posadzek w różnych rejonach kraju. Stosowano metodę ultradźwiękową z wykorzystaniem głowic o punktowym kontakcie z materiałem i metodę niszczącą. Badania wykazały, że wierzchnia warstwa posadzek o grubości 5 – 8 cm od powierzchni jest bardzo osłabiona. Największy niedobór wytrzymałości występuje w strefie najbardziej narażonej na obciążenia i na ścieranie. Badano posadzki utwardzane i nieutwardzane, rozwarstwione i nierozwarstwione. Wykazano, że założenie o jednorodności betonu w posadzkach jest błędne. Zaproponowano, aby jakość betonu w posadzkach była charakteryzowana nie tylko klasą, lecz także gradientem wytrzymałości. Dopuszczalny mógłby być gradient 1,0 MPa/cm.
EN
Strength class is accepted as the main criteria of quality for ready-mixed concrete produced in concrete-making plants. Using the concrete mix, a concrete element with strength considerably differing from the suggested class can be produced. The objective of the conducted tests was to determine to what extent the assumption about homogeneity of concrete in the element is not applicable to industrial concrete floors. The tests were performed on core boreholes, taken from six floors made in various regions of the country. The ultrasound method with heads ensuring spot contact with the material and destructive method were used. The tests showed that the surface layer of the floors, thickness 5-8 cm from the top, is very weakened. The biggest loss of strength occurs in the zone most exposed to loads, to abrasion. Cured and uncured, stratified and nonstratified layered floors were tested. It was proven that the assumption about homogeneity of concrete in the floors is incorrect. It was proposed that the quality of concrete in floors should be characterized not only using class but also strength gradient. Gradient of 1.0 MPa/cm could be acceptable.
6
Content available remote Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża
PL
W artykule przedstawiono trzy przypadki uszkodzeń tynków gipsowych wykonanych na stropach żelbetowych. W jednym przypadku miały one charakter fizyczny, w dwóch pozostałych przykładach niekorzystne zjawiska fizyczne (zwiększenie ciśnienia) były efektem zachodzących w materiale reakcji chemicznych. Badania przyczepności przez pomiar naprężenia odrywającego tynk od podłoża, wykonywane po awarii tynku, mogą być mało przydatne. W praktyce za bardziej wartościowe uznano badania wilgotności podkładu i porowatości tynku gipsowego.
EN
In the contents of the article, three cases of failing gypsum plasters made on reinforced concrete ceilings are presented. In one case, the causes of the failure were physical, in two other ones the unfavourable physical phenomena (pressure growth) were effects of chemical reactions taking place in the material. Tests of adhesion based on measurement of tension pulling plaster from the surface, performed after the gypsum failure, can be challenged as not too useful. The measurements of underlying surface moisture and plaster porosity are accepted as more meaningful.
PL
Badano, w jakim stopniu można wzmocnić słabe podkłady cementowe pod posadzki. Wybrano dwa preparaty krzemianowe (na bazie krzemianu litu i krzemianu sodu), jeden preparat na bazie drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych oraz jeden o nieujawnionym składzie. Wszystkie te środki są polecane do utwardzania i uszczelniania betonów. Uzyskano efekty wzmacniające o 30 – 99%. Warstwa wierzchnia może być wzmacniana nawet o przeszło 100%. W przypadku gdy jest jednak słaba, pyląca o wytrzymałości np. 2 MPa, to wzmocnienie o 100% dalej jest niewystarczające. Zalecane jest bezwzględne prowadzenie badań kontrolnych przed i po wzmocnieniu.
EN
Possible level of poor cement floor underlays strengthening was investigated. Two silicate curing agents (based on lithium silicate and sodium silicate) were selected. One based on small molecular acrylic copolymers and one had undisclosed composition. All these agents are recommended for curing and sealing concrete. 30 to 99% enhancement effect was obtained. The top layer can be reinforced even over 100%. However, when it is weak and dusty, with a strength of eg 2 MPa, the reinforcement by 100% is insufficient. It is advisable to carry out pre-test and post-test checks.
PL
Kolumna żelbetowa podpierająca narożną część wielokondygnacyjnego budynku posiadała liczne rysy mogące świadczyć o jej przeciążeniu (zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji). W celu zdiagnozowania jej stanu technicznego wykonano szereg badań nieniszczących, głównie ultradźwiękowych, na podstawie których ustalono: położenie zbrojenia, grubość warstwy uszkodzonej (popękanej), głębokość rys o różnych rozwartościach na powierzchni. Stosowano dwa typy głowic ultradźwiękowych: walcowe z dużą powierzchnią kontaktową wymagającą stosowania środka sprzęgającego oraz głowice punktowe przekazujące drgania ultradźwiękowe do betonu bez takiego środka. Metodykę i zakres badań korygowano w trakcie pomiarów, w nawiązaniu do odkrywanych defektów i poznawanej technologii wykonywania kolumny a zwłaszcza sposobu nagrzewania betonu. Zastosowanie głowic punktowych umożliwiło, między innymi zbadanie rdzenia kolumny i wykazanie, że nie posiada on uszkodzeń widocznych na powierzchni.
EN
The reinforced concrete column supporting a corner part of a multi-storey building had numerous crevices which could indicate its overloading (risk for safety of the structure). In order to diagnose its technical condition, a number of non-destructive, mainly ultrasound, tests were performed on the grounds of which the following was determined: location of reinforcement, thickness of the damaged (cracked) layer, depth of crevices having various widths on the surface. Two types of ultrasound heads were used: cylindrical ones with large contact area requiring application of a coupling agent and spot heads transmitting ultrasound vibrations to concrete without such agent. The methodology and scope of tests were corrected during the measurements appropriately to discovered defects and established technology of making the columns, in particularly the method of heating concrete. Application of the spot heads made it possible, among other things, to test the column core and to prove that it does not have any damage visible on the surface.
PL
W artykule zwrócono uwagę na bardzo wąski zakres informacji uzyskiwanych na drodze badań niszczących. Badanej próbce wykonanej w laboratorium lub wyciętej z konstrukcji jest przyporządkowana tylko jedna liczba, odpowiadająca wytrzymałości na ściskanie w połowie jej wysokości. Metoda ultradźwiękowa, przy użyciu głowic punktowych pozwala określić interesujące nas parametry, jeżeli tylko są one zależne od prędkości ultradźwięków w dowolnych miejscach próbki lub konstrukcji, także blisko powierzchni, która czasem podlega niekorzystnym wpływom atmosferycznym (deszcz podczas betonowania, wysychanie w warunkach dużego nasłonecznienia, silnego wiatru itp.). W artykule podano, o ile obniżyła się wytrzymałość betonu na skutek intensywnego opadu deszczu w trakcie zalewania betonem stropu. Odpowiedź na to pytanie uzyskano dzięki zastosowaniu metody ultradźwiękowej. Metodą niszczącą nie można było tego zbadać.
EN
In the article, attention is drawn to the very narrow range of information obtained by means of destructive tests. Only one number is assigned to the tested sample made in the laboratory or cut out of a structure and it is equivalent to compressive strength in the middle of its height. The ultrasound method, using spot heads, allows us to determine any parameters which are interesting to us only if they are dependent on ultrasound velocity, in any places of the sample or structure, also close to the surface which is sometimes exposed to very unfavourable weather conditions (rain during concreting, drying in the conditions of high insolation, strong wind etc.). The article indicates by how much compressive strength of concrete was reduced as a result of intensive rainfall at the time when concrete was poured on the ceiling. An answer to this question was obtained by using the ultrasound method. It was impossible to determine it using the destructive method.
10
Content available remote Przyczyny załamania się podłogi sprężystej w hali sportowej
PL
W artykule opisano przypadek zapadnięcia się podłogi sportowej o konstrukcji w postaci rusztu z desek. Zaprezentowano wyniki analiz i obliczeń, które przyczyniły się do określenia przyczyny awarii.
EN
The paper describes the breakdown of indoor sport flooring. Constructed of the grate fromboard. Results of testings, outcrops and calculations were described in the paper. The research attempt to define collapse causes.
PL
O jakości podłogi decydują wszystkie jej warstwy. Izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych zapewnia zwykle warstwa styropianu. Izolację przeciwwilgociową w pomieszczeniach mokrych najlepiej wykonać w dwóch warstwach, na stropie i pod płytkami. O nośności, odporności na obciążenia w głównej mierze decyduje podkład cementowy i znajdująca się pod nim warstwa styropianu układana między rurami CO i innymi przewodami. Od pewnego czasu powszechne stały się podkłady z suchych mieszanek cementowo-piaskowych. Do rzadkości należy wibracyjne ich zagęszczanie. Samo rozłożenie masy i jej zatarcie nie gwarantuje wymaganej wytrzymałości kompozytu. W artykule przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na ściskanie takiego kompozytu pobranego z uszkodzonych podłóg. Pokazano występujące rozrzuty wytrzymałości na ściskanie i rozkład tego parametru na grubości podkładu. Podkreślono brak współpracy podkładu z niestabilną warstwą izolacyjną.
EN
All layers of the floor are essential for its quality. Acoustic insulation from impact sounds is usually ensured by a layer of foamed polystyrene. Damp proof insulation in humid rooms is best made in two layers, on the ceiling and under tiles, and factors having the major influence on carrying capacity, load resistance, are cement subfloor and the layer of foamed polystyrene under it laid between central heating pipes and other lines. Recently subfloors made of dry cement and sand mixes have become common. Vibratory compaction of these mixes is rare. Distribution of the substance and smoothening of it do not guarantee the required strength of composite. The article presents results of the compression strength test on such composite taken from damaged floors. The occurring dispersions of compression strength and distributions of this parameter across the subfloor thickness were presented. Lack of compatibility of the subfloor with an unstable insulating layer was emphasized.
12
Content available remote Badania inicjacji rys w ścianach opartych na stropach
PL
Dużym problemem we wznoszonych budynkach jest pojawianie się rys i spękań na powierzchni ścian działowych w krótkim czasie po oddaniu obiektu do użytkowania lub jeszcze przed zakończeniem budowy. Uszkodzenia tego typu występują na wszystkich rodzajach ścian, od gipsowych, przez murowane z betonu komórkowego, z dużych pustaków ceramicznych, po ściany z bloczków silikatowych. W artykule przedstawiono obliczenia (metodą MES) ścian działowych opartych na płytach stropowych, projektowanych przy założeniu ugięcia dopuszczalnego 1/250. Analizie poddano ścianę pełną z elementów wapienno-piaskowych. Przyjmowano różne wartości ugięcia podpory i analizowano powstające naprężenia. Po przekroczeniu granicznych wartości naprężeń obserwowano inicjację rys. Przebieg wzbudzanych rys pokrywał się z rysami w badanych ścianach zrealizowanych.
EN
Cracking damage in non-loadbearing internal partition walls is a serious problem that frequently occurs in new buildings within the short termafter putting theminto service or even before completion of construction. This type of damages appears on all kinds of partitions, starting with gypsum ones, through aerated concrete, ceramic hollow blocks, towalls made of calcium silicate elements. Paper presents the calculations of partitions based on floor slabs designed with the limit deflections of 1/250 of the span. Calcium silicate masonry wall without door opening has been analyzed. Different values of the support deflection has been assumed and the caused stresses has been analyzed. When the stresses reached the ultimate value the initiation of partitions cracks has been observed. Cracks of the Finite Element Models overlapped the real damages observed in the buildings.
13
Content available remote Badania i analiza konstrukcji płytowo-słupowej z dużymi otworami
PL
W artykule przedstawiono przypadek zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, sygnalizowanego pękaniem ścian działowych (wysokości powyżej 3 m). Uszkodzone ściany działowe oparte były na monolitycznych stropach żelbetowych, w których wykonane były liczne otwory o powierzchni kilku m2, w różny sposób usytuowane względem słupów. Wstępne obliczenia wskazywały na przekroczenie nośności płyt stropowych na przebicie. Dokładne badania materiałowe i obliczenia przeprowadzone na trzech modelach pozwoliły wykazać, że konstrukcja może przenieść występujące obciążenia pomimo pękania ścian działowych. Zwrócono uwagę, że przestrzenny model obliczeniowy, nieuwzględniający etapów wznoszenia budynku, nie może być modelem najbardziej adekwatnym.
EN
The article presents the case of a safety risk signalled by the cracking of partition walls at a height above 3 m in a structure based on monolithic reinforced concrete floors with openings with surface areas of several m2 situated on the axes of the columns, sometimes directly adjacent to the columns. Preliminary calculations indicate that the structure is threatened by perforation of the floors. Thanks to detailed inspection of materials and calculations in three models it is possible to determine that the structure can distribute occurring loads despite cracking of the walls based on columns. It is also emphasized that a computational spatial model not taking into consideration stages of building erection may not be the most appropriate model.
EN
The design of single-layer walls appears to be extremely simple. In the opinion of many designers, the additional insulation of tie beams and balconies continues to solve all problems. However, tests on single-layer walls show that the expressed opinion is not valid. The study quotes the results of tests on single-layer walls with strong signs of freezing. The conducted analysis of the design solution and calculation of the fRsi temperature factor on the internal surface and its comparison with fRsi determined empirically enabled reasons behind failure in the construction of the tested walls to be identified. The study presents problems connected with ensuring uniformity of the temperature field in walls, possibilities for detecting areas susceptible to the development of mold, and protection of partitions from the occurrence of this phenomenon by performing appropriate repair works preceding necessary renovations of the building which takes place after the occurrence of mold on walls and ceilings.
PL
Projektowanie ścian jednowarstwowych wydaje się wyjątkowo proste. Dodatkowe ocieplenie wieńców i balkonów, w opinii wielu projektantów rozwiązuje wszystkie problemy. Jednak badania ścian jednowarstwowych pokazują, że wyrażona opinia nie jest prawdziwa. W referacie przytoczono wyniki badania ścian jednowarstwowych z silnymi oznakami przemarzania. Przeprowadzona analiza rozwiązania projektowanego oraz obliczenie czynnika temperatury fRsi na wewnętrznej powierzchni i porównanie go z fRsi wyznaczonym empirycznie pozwoliło wskazać przyczyny niepowodzenia w realizacji badanej ściany. Pokazano problemy związane z zapewnieniem jednorodności pola temperaturowego w ścianach oraz możliwości wykrywania obszarów podatnych na prawdopodobny rozwój pleśni i ochronę przegród przed zaistnieniem tego zjawiska przez wykonanie odpowiednich prac naprawczych poprzedzających niezbędny remont budynku po zagrzybieniu ścian i stropów.
PL
Gdy produkowany wyrób ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas użytkowania, to zawsze pojawia się pytanie o wytrzymałość materiału, z którego jest wykonany. W przypadku wyrobów o złożonym kształcie, małej grubości, zbadanie wytrzymałości może być trudne. Przykładem takiego wyrobu jest dachówka zakładkowa formowana z „suchej” zaprawy cementowej metodą prasowania. Do badań wykorzystano ultradźwięki. Zamiast klasycznych głowic walcowych o dużej powierzchni kontaktowej zastosowano głowice punktowe. Badano prędkość fali powierzchniowej w różnych obszarach dachówki, których grubość wynosiła od kilku do 40 mm. Wykazano, że miejsca cienkie są dużo słabsze od obszarów grubszych. W najsłabszych, cienkich obszarach wytrzymałość była nawet kilkadziesiąt razy mniejsza niż w obszarach o większej grubości.
EN
When the manufactured product is damaged or destroyed during use, the question about strength of the material from which it was made always appears. For products with complex shape and low thickness, strength testing can be difficult. One example of such product is the interlocking roof tile formed using ‘dry’ cement mortar by the pressing method. Ultrasounds are used for testing. Instead of conventional cylindrical heads with large contact area, spot heads were used. Surface wave velocity was tested in various areas of the roof tile the thickness of which was from several to 40 mm. It was proven that thin areas are much weaker than thicker areas. In the weakest thin areas, strength was even several dozen times lower than in areas of higher thickness.
PL
W dwukondygnacyjnym podziemnym garażu pod budynkiem administracyjnym, od chwili przekazania obiektu inwestorowi, występują przecieki na obu stropach: górnym, zaizolowanym papą asfaltową zgrzewalną i zasypanym gruntem oraz dolnym między garażami, a także na dylatacji pionowej między ścianami – woda wycieka w otworach drzwiowych i przejazdach. W niewielkim stopniu pojawiły się też przecieki przez ściany pod górnym stropem. W artykule przedstawiono wyniki badania wilgotności ścian i stropów w strefie przecieków oraz w miejscach zamaskowanych taśmami, którymi uszczelniane zostały przecieki. Wskazano przyczyny nieszczelności, miejsca wnikania wody do wnętrza garażu i drogi rozchodzenia się wody w stropach. Wskazano przyczyny tego typu wad, a także możliwości naprawy.
EN
In two-storey underground garage under administrative building, from moment of transfer of object investor, leakages take a stand. Leakages take a stand mainly on both ceiling slab: upper with isolation made by asphalt tarpaper and ground, bottom between garages and vertical dilatation between walls – water leak was near the door and gates. Leakages have appeared in small degree by walls under overhead slab. This paper present results of research of humidity of walls and slabs and in places camouflaged by tapes, which leakages are crunched. It indicate reasons of leaks, places of penetrate of waters to inside of garage and slabs. Reasons of types of these defects advisable also as well as capabilities of repairs.
PL
W artykule przedstawiono wymagania techniczne dotyczące materiałów iniekcyjnych. Autor szczegółowo omówił różne rodzaje iniektów oraz zasady wykonywania iniekcji. Całość zilustrowano rysunkami oraz fotografiami.
EN
The article specifies technical requirements concerning injection materials. It reviews various types of injection agents and the rules of conducting injections. Numerous drawings and photographs are attached.
18
PL
Ceramiczne płytki podłogowe na posadzki przemysłowe typu gres są formowane metodą prasowania. Normatywa kontrolna jakości wyrobów finalnych przewiduje badanie wytrzymałości płytek na zginanie. Parametr ten bardzo słabo informuje o ich jakości. W procesie użytkowania posadzki polegającego między innymi na jeżdżeniu po niej wózkami widłowymi z kołami z tworzywa sztucznego dochodzi do powstawania uszkodzeń krawędziowych zazwyczaj przy jednym końcu płytki. Aby wyjaśnić przyczynę uszkodzeń, wykonano ultradźwiękowe badania jednorodności gresu w płytkach. Do badań zastosowano metodę powierzchniową z wykorzystaniem głowic punktowych. Wykazano, że nie uszkadzają się płytki o dobrej jednorodności. Defekty pojawiły się w płytkach o znacznej niejednorodności. Podano granice wartości dopuszczalnej niejednorodności i zalecono metodę do bieżącej kontroli produkowanych płytek.
EN
Stoneware type ceramic floor tiles for industrial floors are formed using the compacting method. Standard quality control for finished products anticipates testing of flexural strength for tiles. This parameter provides very poor information about their quality. In the process of floor utilization, consisting, among other things, in driving of fork lift trucks with plastic wheels on it, edge damages occur usually near one end of the tile. In order to investigate the cause of the damage, ultrasound tests of homogeneity of stoneware in the tiles were conducted. The surface method with 'spot' heads was used for the tests. It was established that tiles with good homogeneity do not get damaged. Defects appeared in tiles with considerable heterogeneity. Limits for acceptable values of heterogeneity were given and the method for ongoing control of manufactured tiles was recommended.
EN
Concrete strength in the structure is not uniform in the entire section, especially if it concerns layers in the form of ceiling slabs, concrete floors. Due to availability of structures for testing, heterogeneity of concrete resulting not from random causes but from the method of forming or compacting cannot be ignored in tests. Ceilings are usually accessible from the bottom and floors from the top, sandwich walls produced in vertical position are easily accessible only from one side etc. The article presents examples of differentiated concrete strength determined experimentally in various zones of ceiling slabs, floors made of ordinary concrete. It includes also the principles of procedures in order to avoid big mistakes in determination of concrete strength, as well as a special method of testing structures when an answer to the question about class of the produced concrete is sought.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.