Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the availability of statistical data in the Eurostat database on Smart City, related to cities from Poland. The assessment of cities in the context of Smart City is possible through the construction of relevant rankings. Their construction is necessary to know the variables describing the aspects of the operation of the city. The number of cities and the number of variables transferred from Poland to the European database has been examined. The question we tried to answer was whether the contents of this database will allow for the construction of a ranking for Polish and European cities.
PL
W artykule przedstawiono dostępność danych statystycznych w bazie Eurostat z zakresu Smart City odnoszących się do miast z Polski. Ocena miast w kontekście Smart City jest możliwa poprzez konstrukcję odpowiednich rankingów. Do ich konstrukcji konieczna jest znajomość zmiennych opisujący aspekty funkcjonowania miasta. Zbadano, jak kształtuje się liczba miast oraz liczba zmiennych przekazywanych z Polski do europejskiej bazy danych. Starano się odpowiedzieć, czy zawartość tej bazy danych pozwoli na budowę rankingu dla miast polskich oraz europejskich.
PL
Artykuł wpisuje się w rozważania dotyczące możliwości określenia zintegrowanej oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych wśród 245 przedsiębiorstw w Polsce autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: czy możliwym jest opisanie stopnia rozwoju przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami z wykorzystaniem pojedynczej miary, zamiast stosowanego powszechnie systemu dokonywania oceny w każdym z obszarów dojrzałości w zarządzaniu projektami z osobna.
EN
The article contributes to the elaborations on the feasibility studies on the integrated assessment of maturity in Project Management. Based on the empirical studies conducted at 245 Polish companies, the authors try to answer the question: whether it is possible to describe the level of company progress in project management with a single measurement, instead of the commonly used, systematic approach of measurement in each area of project management maturity separately.
PL
W pracy przedstawiono wielokryterialną ocenę czterech kompresorów dynamiki zastosowanych do usuwania defektów nagrań. Przyjęto pięć kryteriów oceny kompresorów. Ocenę kompresorów przeprowadzili eksperci (producenci nagrań i reżyserzy dźwięku). Po ocenie zgodności opinii ekspertów zbudowano ranking użyteczności kompresorów.
EN
This paper presents a multicriteria evaluation of four dynamic compressors used to audio recording's defects elimination. Five evaluation criteria has been chosen. The evaluation has been made by experts (music producers and sound engineers) in Likert scale from 0 to 5. After evaluation ofconformity of experts', a ranking of usability of compressor has been made.
PL
W pracy przedstawiono dobór zmiennych opisujących wysoki potencjał pracownika naukowego. Doboru tego dokonano w trzech obszarach, tj.: aspiracje, zaangażowanie i zdolności. Dobór zmiennych miał na celu utworzenie kwestionariusza ankietowego. Główną metodą badawczą stało się studium literaturowe, a podstawowy proces badawczy to dedukcja służąca transformacji wskazanych w literaturze zmiennych opisujących wysoki potencjał na obszar pracownika naukowego.
EN
In the article the selection of variables describing high potential of researcher is presented. The selection was performed in three areas like aspiration, engagement and abilities. The main scope of this selection was the construction of the survey questionnaire. The main research method was study of literature and the main research process was deduction which allowed to transform variables describing employee high potential into area of high potential of researcher.
PL
W artykule w sposób opisowy przedstawiono znaczenie informacji międzykryterialnej w procesie rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Skupiono się na wpływie tej informacji na wybór metody analizy wspomagania decyzji oraz precyzji otrzymanego rozwiązania problemu decyzyjnego.
EN
The article presents description of inter-criteria information importance in the process of multiple criteria decision making problem. The focus is on the information impact on the choice of the decision support method and the precision of the obtained solution.
6
PL
W pracy przedstawiono model badawczy potencjału pracownika w kontekście inteligentnego rozwoju organizacji. Przyjęto, że inteligentny rozwój organizacji jest uzależniony i stymulowany przez wysoki potencjał pracowników. W artykule skupiono się na problematyce definicji pojęcia potencjału pracownika (określeniu cech wysokiego potencjału pracownika) oraz jego wieloatrybutowej oceny i wpływu na inteligentny rozwój organizacji. Opracowany przez autorów model ma posłużyć do empirycznych badań oceny potencjału pracownika.
EN
In the article the concept of model research concerning the problem of employee potential is presented. As background of this model the concept of intelligent organization was established. We assumed that intelligent development of organization is dependent of employees potential. In the pepper we discover the essence of high employees potential, its multiattribute assessment and also its influence on intelligent organization development. The proposed model would be used for empirical studies evaluating the employee potential.
PL
Artykuł poświęcono krótkookresowej reakcji rynku pracy na zmiany koniunktury gospodarczej. Jego celem jest weryfikacja hipotez, że poziom zatrudnienia reaguje na zmiany koniunktury w okresie tego samego kwartału, a reakcja zatrudnienia elastycznego jest silniejsza niż reakcja zatrudnienia pełnowymiarowego. Weryfikacji powyższych hipotez dokonano na podstawie danych publikowanych przez Eurostat, dotyczących wzrostu gospodarczego oraz poziomu zatrudnienia w różnych formach. Analizą objęto dziewięć krajów, wykorzystując dane za okres od pierwszego kwartału 2002 roku, do pierwszego kwartału 2014 roku.
EN
Article deals with the short-term labor market reaction to changes in economic conditions. Its purpose is to verify the hypothesis that the level of employment responds to changes in economic conditions during the same quarter, and the reaction flexible employment is stronger than the full-time employment response. The verification of these hypotheses based on data published by Eurostat on growth and employment levels in different forms. The analysis included nine countries, using data from the first quarter of 2002 to the first quarter of 2014.
PL
W artykule poddano analizie możliwości wykorzystania dominacji ze względu na ryzyko do porządkowania wariantów decyzyjnych w dwu-kryterialnym problemie decyzyjnym przy nieporównywalności kryteriów. Punktem wyjścia do rozważań jest budowa modelu problemu w postaci gry. Wykazano, że relacja dominacji ze względu na ryzyko jest przechodnia i przeciw-zwrotna oraz może być wykorzystana do rozwiązywania problemów w obszarze problematyki porządkowania.
EN
The study analyzes the possibility of using risk dominance to order decision variants in the bicriteria decision making problem with incomparable criteria. The start point of considering is the presentation of the multicriteria decision problem as a game. The final conclusion is that the risk dominance is transitive and irreflexive. Therefore the relation can be used in ordering decision variants.
EN
The purpose of this article is to develop econometric predictions of coal prices in international markets based on historical trends. In the theoretical part of the article the literature review in the research area is done. In the research part of the article the forecasts of coal prices in international markets are developed using econometric models. The main research conclusion is that the coal prices in international markets are characterized by hardly predictable conjunctural fluctuations and a lot of complex conditions, which significantly impedes creating their forecasts.
PL
Celem artykułu jest opracowanie prognoz cen węgla kamiennego na podstawie trendów historycznych oraz identyfikacja uwarunkowań wpływających na ich dokładność i wiarygodność. W części teoretycznej dokonano przeglądu literaturowego z zakresu podjętej problematyki. W części badawczej opracowano prognozy cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych oraz stwierdzono, że ceny węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych podlegają trudno przewidywalnym wahaniom koniunkturalnym i są kształtowane przez wiele złożonych uwarunkowań, co znacznie utrudnia ich prognozowanie.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy trendów i korelacji cen węgla kamiennego w warunkach postępującej dekarbonizacji i promowania odnawialnych źródeł energii. W części badawczej sformułowano dwie hipotezy badawcze, stanowiące, że ceny węgla kamiennego na rynkach światowych charakteryzuje znaczna zmienność w czasie i wysoki stopień wzajemnego zharmonizowania (H1) oraz że ceny węgla kamiennego na rynkach światowych w latach 2002-2013 charakteryzuje systematyczny trend wzrostowy (H2). Obie hipotezy zostały potwierdzone na podstawie przeprowadzonej analizy ekonometrycznej.
EN
The purpose of this article is to analyze the trends and correlations coal prices in terms of progressive decarbonization and promotion of renewable energy sources. In the research part of the article two research hypotheses are formulated, stating that coal prices on world markets are characterized by significant variability with time and a high degree of harmonization (H1), and that coal prices on world markets in the years 2002-2013 are characterized by a systematic growing trend (H2). Both hypotheses were confirmed on the basis of econometric analysis.
11
Content available Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie analizy harmonicznej w procesie dekompozycji szeregu czasowego określającego ceny węgla. Dekompozycja ma na celu wskazanie składowych systematycznych, które powinny być uwzględnione podczas prognozy ceny węgla. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych szeregów czasowych z wykorzystaniem programu GRETL.
EN
The Article presents the application of harmonic analysis in the process of decomposition of the time series steam coal prices. Decomposition to identify systematic components that should be considered when the forecast coal prices. The analysis was based on the available time series using the program GRETL.
PL
W Polsce coraz częściej zostaje zaniechana eksploatacja surowców skalnych, co najczęściej związane jest z nieopłacalnością jej prowadzenia. Po zakończeniu działalności zakładu górniczego pozostaje problem obszaru byłego wyrobiska. Powszechnym zjawiskiem jest pozostawienie kamieniołomu bez przywrócenia wartości użytkowych oraz przyrodniczych. Są to miejsca cenne głównie ze względu na informacje zapisane w warstwach skalnych: ważne zjawiska, granice geologiczne oraz miejsca występowania skamieniałości. Kamieniołomy zmieniły krajobraz obszaru krakowsko-częstochowskiego. Początkowo zaburzały jego estetykę, obecnie mogą stanowić jego charakterystyczny element. Rozwiązań dla ich zagospodarowania jest wiele, m.in. rekultywacja w celach rekreacyjno-turystycznych czy dydaktyczno-edukacyjnych. Urozmaicona rzeźba terenu, zabytki architektoniczne oraz bioróżnorodność przyrodnicza sprawiają, że krajobraz regionu krakowsko-częstochowskiego jest unikatowy i cenny w skali kraju, a nawet Europy.
EN
In Poland exploitation of rocks is more and more often abandoned due to economic problems. When the mine is closed, a problem concerning of the mining area remains. Usually, the quarries are left without any interference. Such places are valuable mainly due to their educational value, as the rocks exposed contain data about important past phenomena, geological boundaries and fossils. The quarries changed the landscape of the Cracow-Czestochowa region. Previously they disturbed its visual appearance, but now they can constitute its characteristic element. There are a lot of solutions for their development, e.g., recultivation for recreation-touristic or educational purposes. The variable geomorphology of the area, historical monuments and natural biodiversity make the landscape of the Cracow-Czestochowa region is truly unique not only on a national, but also European scale.
EN
Palaeontological fieldwork (2012‒14) in the Sadowa Góra quarry carried out under the auspices of the University of Silesia, within the framework of a research project supported by the National Science Centre, helped to document the taxonomic diversity of Middle Triassic marine vertebrates from the Cracow-Silesia region. Accumulations of fossil bones are correlated with storm deposition and are time-averaged.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryterialny model zapotrzebowania materiałowego w kopalni węgla kamiennego. Model zbudowano opierając się na historycznych wielkościach zużycia materiałów i przyjęto dwa kryteria decyzyjne. W artykule założono, że zużycie każdego z materiałów jest ciągłą zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa. Założono, że całkowite koszty materiałowe są ograniczone. Zagadnie-nie rozwiązano za pomocą programowania celowego. W rezultacie otrzymano dwa rozwią-zania niezdominowane. Do wyboru ostatecznego rozwiązania zastosowano podejście teorii gier. Przedstawiono model problemu wielokryterialnego w postaci gry niekooperacyjnej oraz przeanalizowano ją pod względem rozwiązania stabilnego, rozumianego w różnym sensie.
EN
The multicriterial model of demand for materials in coal mine is presented in the work. The model is built on basis of historical data of material consumption (per ton of coal production) and there are considered two criteria. There is presumed in the work that volume of i-th material consumption is a continuous random variable with known distribution. In proposed model it is also assumed that costs of materials order volume are limited. Considered problem with the two criteria is solved by using goal programming and as a result two non-dominated solutions are received. The game-theoretical approach to multicriteria decision problems is used to choose the final solution. This part of work deals with multicriteria discrete (finite) decision problem as a game between the criteria – the game is played in DM’s mind. The game is analyzed using non-cooperative stability definitions and concept of risk dominance.
PL
Praca przedstawia propozycję metody wspomagania planowania zapotrzebowania na klej poliuretanowy, która bazuje na metodach prognozowania szeregów czasowych oraz na podstawie modelu ekonometrycznego. Jako finalny model prognostyczny wspomagający planowanie wielkości zapotrzebowania zaproponowano kombinowany model agregujący prognozy postawione za pomocą wybranych modeli. Agregacja polega na zastosowaniu sumy ważonej, przy tym wagi ustalono na podstawie kryterium minimalnego błędu prognoz wygasłych.
EN
In this paper proposal of method for polyurethane adhesive demand planning support is presented. The method is based on models of time series forecasting and econometric model. The proposal is to combine the forecasts through application of weighted sum. The weight factors are determined by the minimal mean error of extinct forecasts criterion.
PL
W pracy przedstawiono wielokryterialny model wielkości Zamówienia, przy założeniu że wielkość zużycia materiału jest zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa. W modelu przyjęto dwa kryteria: minimalizacji wielkości zamówienia oraz minimalizacji prawdopodobieństwa braku materiahi w procesie produkcyjnym. Rozważono dwa sposoby skalaryzacji i na przykładzie pokazano zastosowanie zbudowanych modeli dla wyznaczenia wielkości zamówienia kleju poliuretanowego, zużywanego do uszczelniania wyrobisk w kopalni.
EN
The paper presents multi-criteria model of largeness of order providing that need is random variable with continuous probability distribution, rn model two criteria are assumed, minimization of largeness of order and in minimization of probability of lack of material in productive process. Two scalarization methods and shown in example employment of models for assignment of largeness of order of polyurethane adhesive in carbon mine are considered.
17
Content available remote Nagroda Nobla za odkrycie kwazikryształów
PL
Nagrodę Nobla z chemii w 2011 roku otrzymał Dan Shechtman za odkrycie kwazi kryształów, którego dokonał niemal trzydzieści lat wcześniej obserwując obrazy dyfrakcyjne o zabronionej symetrii dla szybkochłodzonych stopów AI-Mn. Odkrycie to podważyło paradygmat o periodyczności struktur wykazujących uporządkowanie dalekiego zasięgu. Po kilkuletnich niepowodzeniach publikacyjnych, w końcu udało się Shechtmanowi przekonać innych do istnienia aperiodycznych kryształów - kwazi kryształów. W artykule omówione są też współczesne sposoby opisu struktury kwazi kryształów, jak: analiza wielowymiarowa, metoda średniej komórki elementarnej oraz podejście klasterowe.
EN
The 2011 Noble Prize in chemistry was given to Dan Shechtman for the discovery of quasicrystals. This famous discovery took place almost thirty years ago, when Dan Shechtman observed the forbidden symmetries of diffraction patterns for rapidly quenched AI-Mn alloys. It contested the paradigm of periodicity for all long-range ordered structures. After several years of publishing failures Shechtman finally managed to persuade the community to the existence of aperiodic crystals - quasicrystals. Some recent approaches to the description of structure of quasicrystals, e.g. higher-dimension analysis and average unit cell or clusters approaches are briefly discussed.
18
Content available remote Wielokryterialne modele sterowania zapasami
PL
W artykule przedstawiono sposoby tworzenia wielokryterialnych modeli zapasów magazynowych. Były one tworzone na bazie znanych modeli jednokryterialnych, wyznaczających wielkości i momenty zakupu przy minimalizacji kosztów całkowitych zakupu oraz utrzymywania zapasów. W artykule zaprezentowano przykłady wielokryterialnych modeli stałego poziomu zamawiania (ROP) oraz takich, które są oparte na modelu dynamicznym Wagnera-Withina.
EN
In this paper creation's ways of multicriterial models of inventory control are presented. The multicriterial models are built on the base of known one-criterion models where costs of inventory purchasing and maintenance are minimized. Multicriterial ROP (Re-order point) models and multicriterial models basing on the dynamic lot size model of Wagner-Within there are also in the paper described.
PL
W artykule przedstawiono metody wspomagania podziału wygranej w grach kooperacyjnych z wykorzystaniem programowania celowego w sytuacji, gdy ustalony z góry sposób podziału okazuje się nieracjonalny po zawiązaniu koalicji. Nieracjonalność rozumiana jest w sensie takim, że ustalony podział nie należy do rdzenia gry. Metodę przedstawiono na przykładzie ustalenia podziału zysków z realizacji przedsięwzięcia przez cztery oddziały przedsiębiorstwa.
EN
In the paper an idea of supporting method based on goal programming for establish winnings for the players in cooperative game is presented. The problem is considered in case when ad hoc arrangement is irrational in meaning that the allocation of winnings is outside the core of the game. There is example of proposed method as profit distribution problem of four departments in enterprise presented.
PL
W artykule omówiono pojęcie dostępności informacji oraz zintegrowaną, parametryczną ocenę aktualnej dostępności informacji w organizacji gospodarczej. Przedstawiono zarówno sposób wykorzystania zaproponowanej oceny na podstawie realnych scenariuszy, jak i analizę wpływu wybranych wartości parametrów na uzyskaną ocenę. Podane zostały uzyskane wartości zintegrowanej oceny dla poszczególnych scenariuszy oraz zakresy zmienności oceny, ze względu na wartości wybranych parametrów.
EN
In the paper the term of information availability is described together with the integrated information availability assessment in the enterprise. Authors present the way of the described assessment implementation in the real scenarios and discuss an influence of the chosen parameters' values on the assessment value.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.