Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynniki ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article addresses the overall body of problems pertaining to economic factors conditioning the construction and operation of integrated logistics centres (ILCs). These problems are among the most fundamental decision-making dilemmas related to such investments. The authors of the article have discussed the methodology of assessment and selection of economic factors for the cost-effective construction and operation of ILCs by taking the perspective of entities involved in the construction and functioning of these centres into consideration. Model ILCs are understood as facilities of a specific spatial and functional nature, along with all the infrastructure and organization, where logistics services are rendered in the scope of receipt, storage, distribution and release of goods, supported by auxiliary services provided by businesses independent of forwarders or recipients [3]. From the perspective assumed in the article, logistics centres are considered as projects implemented by both privately owned and public entities, which are open to participation with different economic entities representing the ILC sector, as well as other industries performing their logistics operations on the centre’s premises and using its infrastructure. The article draws from the authors’ own experience, research and insights.
EN
This article focuses on the financial and economic aspects of irrigation systems for sugarcane, taking the whole-farm budgeting approach. The irrigation system is a staple element in the cost of developing sugarcane farms; therefore, to achieve maximum profitability, selecting the right irrigation system is crucial. In the financial model, the author considers most of the components required in the investment and operation costs. Since both Center Pivot and subsurface drip irrigation have become the preferred methods for new sugarcane green field plantations, it is the aim of this article to assess the economic aspects of Center Pivot and subsurface drip irrigation in sugarcane production. This may give investors and economists a better perspective on the segment which is considered the most costly investment when developing a new sugarcane farm. The study will highlight which factors have the greatest influence on profitability, enabling producers to make the right decision, not only regarding the agronomic factors, but also the type of irrigation method required to achieve maximum return. The results show that while using subsurface drip irrigation, yields must be at least 12–14% higher than center pivot in order to justify the higher investment involved in the first method. Both Center Pivot and drip systems, require a minimum yield of 110–125 t•ha-1 and 40 $•t-1 justify the investment in advanced irrigation technology for sugarcane.
PL
Artykuł dotyczy finansowych i ekonomicznych aspektów wprowadzenia systemów nawadniania w uprawie trzciny cukrowej. System nawadniania jest podstawowym elementem kosztów w procesie rozwoju gospodarstw zajmujących się uprawą trzciny cukrowej. Dlatego też wybór odpowiedniego systemu nawadniania ma kluczowe znaczenie ze względu na maksymalizację zysku. W przyjętym modelu finansowym autor uwzględnił większość elementów związanych z kosztami inwestycji i kosztami operacyjnymi. Ponieważ zarówno nawadnianie za pomocą deszczowni ruchomych, jak i nawadnianie podpowierzchniowe kroplowe należą do preferowanych sposobów irygacji stosowanych na nowo powstałych plantacjach trzciny cukrowej, za cel artykułu przyjęto ich porównanie pod względem ekonomicznym. Pozwoli to inwestorom i ekonomistom na lepszą ocenę tego najbardziej kosztownego elementu inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa uprawiającego trzcinę cukrową. Wyniki badań wskazują, które czynniki mają największy wpływ na rentowność, umożliwiając producentom podjęcie właściwej decyzji nie tylko na podstawie czynników agrotechnicznych, ale również wybrać taki sposób nawadniania, który pozwoli na osiągnięcie maksymalnego zysku. Zgodnie z wynikami badań wyższy koszt inwestycji związany ze stosowaniem podpowierzchniowego nawadniania kroplowego jest uzasadniony tylko, gdy plon jest przynajmniej 12–14% większy niż w warunkach stosowania nawadniania deszczownianego. W przypadku obu systemów nawadniania minimalne plony trzciny cukrowej musiałyby wynosić 110–125 t•ha-1 i 40 $•t-1, żeby było uzasadnione wprowadzenie zaawansowanych technologii irygacyjnych w jej uprawie.
3
Content available remote Modern shopping malls in the USA and Europe - outline
EN
The shopping centers in the USA have undergone the process of evolution in accordance with the economic and social growth. The biggest impact on their emergence and further growth in the first part of the 20th century was exerted by the popularization of cars, changes in the density of urban and suburban populations, expansion of the commercial media (television, radio, glossy magazines) which facilitated access to wide public and different social groups and opportunities for creating needs, for advertising and developing brands. In comparison with the USA, shopping malls in Europe developed in relatively different conditions: density of population, more urbanized areas, characteristic compact settlements of towns and cities - all these factors imposed other architectural solutions on designers and investors. The first malls sprang up in France and England in the form of shopping passages and commercial streets with stands and stores covered by one roof at the end of the 18th century. Modern multi-spatial malls in North America and Europe do not much differ in terms of their spatial aspects. The differences stem from the cultural conditions and involve, in most cases, their specific functional program, but not the functioning manner. It should be emphasized that both in North America and in Europe, the impact of multi-spatial shopping malls on the surrounding space is increasing.
PL
Centra handlowo-usługowe w Stanach Zjednoczonych ewoluowały (i nadal ewoluują) adekwatnie do rozwoju gospodarczego i społecznego. Na powstanie i funkcjonowanie centrów handlowych na kontynencie północnoamerykańskim największy wpływ miało pojawienie się, a w przeciągu I połowy XX. wieku rozpowszechnienie nowego środka komunikacji - samochodu, zmiany koncentracji populacji mieszkańców miast i przedmieść, pojawienie się komercyjnych mediów (telewizji, radio, kolorowych magazynów), za pomocą których uzyskano dostęp do szerokich warstw społecznych i możliwość efektywnego kreowania potrzeb, reklama, a także powstanie marek produktów. Centra handlowo-usługowe współczesnej Europy powstawały, w stosunku do centrów w Stanach Zjednoczonych, w nieco innych warunkach; większa gęstość zaludnienia, wyższy stopień rozwoju urbanistycznego oraz charakterystyczna, gęsta zabudowa miast wymusiły na projektantach i inwestorach poszukiwanie innych rozwiązań architektonicznych. Pierwsze współczesne centra handlowe zaczęły powstawać we Francji i w Anglii w formie pasaży, czyli uliczek handlowych z kramami i sklepami, przekrytych zadaszeniem, już pod koniec XVIII wieku, natomiast nowoczesne wielkokubaturowe centra handlowo-usługowe Ameryki Północnej i Europy pod względem przestrzennym różnią się od siebie obecnie w stosunkowo niewielkim stopniu. Występujące pomiędzy nimi różnice związane są z uwarunkowaniami kulturowymi i dotyczą one przede wszystkim ich szczegółowego programu użytkowego, a w mniejszym stopniu sposobu funkcjonowania. Podkreślić należy, iż zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie, wpływ centrów handlowo-usługowych na otoczenie stale rośnie.
4
Content available remote Zarządzanie czynnikami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu czynników produkcji na osiągane efekty w górnictwie węgla kamiennego w latach 1994-2007. Relatywnie znacznie większy spadek nakładu kapitału niż wynosi spadek produkcji pogłębia trudną sytuację ekonomiczną branży. Racjonalne zarządzanie procesem wydobywczym musi uwzględniać dostępność czynników produkcji w określonej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju, jak również ich cenę. W sytuacji kryzysowej praca ludzka jest stosunkowo tania i chętniej wykorzystywana w procesie produkcyjnym, często kosztem zaangażowanego kapitału. Ograniczone środki inwestycyjne oraz drogi kredyt stanowią barierę dla zwiększenia udziału kapitału w wartości wytwarzanego produktu. Proces zarządzania powinien umożliwić racjonalizację podejmowanych w tych warunkach decyzji, dzięki wykorzystaniu takich środków, jak gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz monitorowanie procesów.
EN
The analysis of production factors influence on achieved effects in hard coal mining in the years 1994-2007 is presented. Relatively significantly bigger decrease of capital expenditures as production decrease deepens the difficult situation of the branch. Rational mining process management must take into consideration availability of production factors in the determined social and economical situation of the country, as well as their price. In the crisis situation labour cost is relatively low and labour is willingly used in the production process, often at the cost of the engaged capital. The limited investment means as well as expensive credit are the barrier for the capital participation increase in the manufactured product value. The management process should enable rationalization of taking decision under these conditions, thanks to using such means as information collecting and processing as well as processes monitoring.
PL
Przedstawiono rozwój systemu przesyłowego i uzasadnienie inwestowania w system przesyłowy, metody projektowe służące zapewnieniu odporności systemów energetycznych na awarie, w tym narzędzia umożliwiające efektywne planowanie, a także wystarczalność i bezpieczeństwo wytwarzania i przesyłu energii w kontekście przyszłej struktury i lokalizacji wytwarzania.
EN
Presented is development of transmission systems and justification of investing in them, designing methods serving to ensure failure resistance of electric power systems including tools enabling effective planning. Discussed is also sufficiency and safety of energy generation and transmission in the context of future structure and location of generation places.
EN
In this paper, simplyfied analysis of different conditions of wind power expansion in Poland is shown. This analysis is made on basis simplyfied computational example of 18 MW wind farm in Poland from the point of view of different group of parameters. Four groups of conditions: wind, geographical, technical and economical are taken into consideration. Introduction is contained short analysis of wind energy expansion in Poland in last times. First group of conditions is contained wind regime (consistent with mesoscale) as: yearly wind speed and Weibull distribution. Second group of consider conditions is geographical conditions as: localisation of wind farm, surface class, roughness and height. Third group of consider conditions were technical conditions connecting with selected unit of wind turbine for wind farm. Fourth group of consider conditions were economical factors as: wind turbine price, installation cost of turbine, operational & maintenance cost, price per kWh, price of property rigths connecting with certificates of origin, rate of discount etc-. In frames this project two main groups of calculations were realised. First group were year energy output calculations of 18 MW wind farm for applied wind units, wind speeds and surface classes. Second group were calculations of electricity cost per kWh produced electric energy for mentioned earlier factors and for assumed prizes per kWh electric energy sale for distribution company. Results of realised computational calculations are placed in shape of tables. Conclusions contain analysis of impact of inquired conditions for key parameters of wind farm - magnitude of year energy output and electricity cost per kWh produced electric energy, which decide about wind farm effectivity.
7
PL
Niniejsza publikacja została oparta o trzy źródła: - analizę warunków umożliwiających stabilizację koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze autorstwa Chris Greena i in., - Streszczenie Czwartego Raportu IPCC opublikowanego w lutym 2007 r., - Wspólne Oświadczenie trzynastu Akademii Nauk opublikowane w maju 2007. Najbardziej optymistyczna prognoza, spośród opracowanych przez IPCC wariantów prognostycznych, przewiduje stabilizację stężenia CO2 z końcem XXI wieku, na poziomie około 550-600 ppm. Spowoduje to wzrost średniej globalnej temperatury o około 2? C, co stanowi wielce znaczący wzrost w porównaniu z dotychczasowym, wynoszącym 0,8 st.C. Zahamowanie emisji na poziomie, określonym we wspomnianej prognozie, wymaga spełnienia istotnych warunków. Do nich należy, nie tylko, bardzo intensywne inwestowanie w badania i rozwój produkcji energii z surowców odnawialnych, ale także, konieczność uzależnienia wzrostu PKB gospodarki korzystającej w dalszym ciągu - chociaż w ograniczonym zakresie - z surowców kopalnych, od wzrostu produkcji energii odnawialnej. Na drodze jej rozwoju istnieją trudne do pokonania bariery, także technologiczne. W celu zmniejszenia niezbędnej do stabilizacji ilości energii odnawialnej, za priorytetowe uznano działania na rzecz podniesienia sprawności produkcji i użytkowania energii oraz czyste technologie węglowe tzn. skojarzone z wydzielaniem i depozycją CO2 .
EN
The paper has been based on the following sources: analysis of challenges associated with a stabilization of atmospheric CO2 concentration, worked out by Chris Green and coauthors, IPCC Fourth Report Summary, published February 2007 Joint Science Academies' Statement on Sustainability, Energy Efficiency and Climate Protection, published May 2007. The most optimistic prognosis, from other variants worked out by IPCC, predicts CO2 concentration at 550-600 ppm level by the end of XXI century. It would bring about ~2? C temperature increase compared with 0,8 C increase so far. Rough estimates of the amount of carbon-free energy required to stabilize climate were provided. Major challenges to stabilizing CO2 concentration have to be faced. They are technological barriers and necessities of intensive investments in research and development of high amounts of sustainable energy production. Moreover, essential strong ties are inevitable between sustainable energy increase and economy GDP increase - still dependent on fossil fuels although within a limited range (as predicted in IPCC model). In order to lessen the amount of carbon-free energy for stabilizing climate, the following steps should gain priorities - increase of effectiveness of energy production and use as well as carbon capture & sequestration (CCS) coal technologies.
PL
Cele globalne zrównoważonego rozwoju, który uwzględniać powinien równowagę czynników społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, odnoszą się również do kształtowania osiedli mieszkaniowych. Nowe postrzeganie zjawisk wymaga jednak skorzystania z oceny tendencji urbanistycznych występujących w przeszłości i opracowania kryteriów, jakim odpowiadać powinny osiedla mieszkaniowe tworzone w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.
EN
The main aims of the sustainable development, that accentuates the harmony among social, economic and natural factors, refer to the problems of housing estates as well. The new way of thinking necessitates the assessment of the urban trends used in the past. It is also needed to frame the criteria that will help to create new housing estates in accordance with the ideas of sustainable development.
EN
Chances and menaces to the economic factors in the process of realization of the ńnancing activity strategy by the enterprises from Kujawsko-Pomorskie Province When planning the financing activity strategy one should take into consideration the economic factors which make part of external factors being independent on decisions madę by the enterprise. The article is concerned with some economic factors and the way they influence the financing strategy. It points out that the most important role for the current and future realization of strategy is played by such factors as: economic cycle, the policy of shaping interest ratę, tax and currency ratę policies. The antiinflation policy as well as the cus-toms policy do not influence much the strategy realization.
EN
External factors related to the business environment of the mining company on a foreign market are of primary importance when the company has to choose its marketing strategy. This group includes the economic, technological, legal and cultural considerations. When a mining company is working out its strategy for a particular market, all of these factors have to be taken into consideration. Though in different periods individual factors may vary in significante, they will always in a varying degree influence company's marketing decisions.
PL
Czynniki zewnętrzne, związane z otoczeniem przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na danym rynku zagranicznym, mają istotne znaczenie przy jego wyborze strategii marketingowej. Wśród tych czynników wyróżniono i scharakteryzowano następujące grupy: czynniki ekonomiczne, technologiczne, prawne i kulturowe. Wszystkie one muszą być uwzględniane przy określaniu charakteru strategii przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na interesującym go rynku zagranicznym. Jakkolwiek bowiem ich rola może ulegać zmianie w różnych okresach, to jednak wywierają one zawsze większy lub mniejszy wpływ na podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje marketingowe.
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych z roku 1997, których celem była ocena wpływu dochodów konsumenta na jego postępowanie na rynku tłuszczów jadalnych. Przeanalizowano zachowania trzech grup respondentów: dwóch celowych o wysokich i niskich dochodach oraz grupy losowej ogólnopolskiej. Badania potwierdziły znaczące zmiany, jakie dokonały się w konsumpcji tłuszczów w Polsce w latach 90. Wykazały, że mimo iż tłuszcze należą do żywności absolutnie podstawowej, poziom i struktura ich spożycia oraz upodobania, preferencje, częstotliwość konsumpcji i motywy zakupów są zależne od czynników ekonomicznych.
EN
The results of questionnaire research carried out in 1997 to evaluate the impact of consumers financial status on their behaviour on the fat market are presented. The goal of investigation was reached by the field research conducted among three groups of respondents. Two of them were the target groups characterised by the high and low income levels and third one was randomly selected from whole Poland. The obtained results confirmed significant changes in fat consumption observed in Poland during 90's. They proved that the consumption level and structure as well as consumers preferences and inclinations, frequency of consumption and purchase motives depend on the economical factors, although fats and oils are absolutely staple food products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.