Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura turystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Narwiański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych znajdujących się na obszarze Polski. Mają w nim miejsce wyłącznie szlaki wodne, natomiast szlaki piesze i wodne znajdują się na terenie jego otuliny. Przepływająca przez NPN rzeka Narew jest wyjątkowym ciekiem wodnym, gdyż płynie ona licznymi rozdzielającymi i łączącymi się korytami. Jej dolina, to miejsce ostoi ptaków wodno-błotnych objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Edukacja i turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym zajmuje wysoką pozycję. Znajdują się tutaj bowiem liczne szlaki turystyczne, jak i ścieżki edukacyjne. Dolina rzeki Narew kształtowana jest bowiem nie tylko przez naturę, ale i przez działalność człowieka.
EN
The Narwianski National Park is one of the 23 national parks of Poland. There are only waterways in the National Park. Walking trails and waterways are located in lagging of this park. The Narew is unique watercourse, because it flows numerous separating and conecting riverbed through Narwianski National Park. The Narew River Valley is place of water birds stand covered by the European Ecological Network Natura 2000. Education and tourism in the Narwianski National Park occupies a high position. There are numerous hiking and educational trails. The Narew River Valley is shaped not only by nature, but also by human activity.
PL
Problem wyznaczania pól podstawowych w badaniach krajobrazowych jest istotnym zagadnieniem nieraz poruszanym w literaturze naukowej. Sztucznie wydzielane jednostki zapewniają łatwość wyznaczenia, porównywalność poszczególnych pól (pola geometryczne) i dostępność danych (jednostki administracyjne). W badaniach przestrzennych związanych z aspektem fizjonomicznym krajobrazu zdaniem autora korzystniejszym rozwiązaniem jest stosowanie jednostek naturalnych, do których zalicza się prezentowane w artykule basenowo wyznaczone pola podstawowe. Przedstawiona propozycja mezoregionu Beskid Śląski na mikroregiony i zlewniowe jednostki przestrzenne (pola podstawowe oceny) przeprowadzony został na potrzeby badań dotyczących oceny stanu i możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej. W wyniku delimitacji otrzymano 7 mikroregionów oraz 68 pól podstawowych. Na podstawie kształtu zlewni i pokrycia terenu wykonano także typologię jednostek przestrzennych stanowiącą jeden z elementów optymalizacji infrastruktury turystycznej.
EN
The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In spatial research better solution is to use natural units, which include presented in the article basic fields based on catchment basins. Presented studies were conducted for the purposes of evaluation and development opportunities of tourism infrastructure. During the studies the physicogeographical mezoregion of Silesian Beskid has been divided into microregions and spatial fields (basic fields). 7 microregions and 68 basic fields have been obtained. Based on the shape of the basin and land cover the typology of the basic fields were made, which is one of the elements of the tourist infrastructure optimization.
EN
This article concentrates on the influence of logistic tourism infrastructure on the volume of tourism. Accordingly, the goal of the paper is to identify the elements of the logistic tourism infrastructure that significantly impact the number of arrivals at tourist accommodation establishments. The analysis was based on panel data for select European countries.
PL
W artykule wykorzystano m. in. wyniki badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców i gospodarzy miejscowości nadodrzańskich, a także materiały pokonferencyjne i zebraną podczas Flisu Odrzańskiego dokumentację zdjęciową.
EN
The article is based, among others, on the results of the survey and interviews carried out among the inhabitants and authorities of the localities situated on the Oder River, as well as conference materials and photo documentation collected during the "Flis Odrzański” expedition.
5
Content available remote On the roof of Europe – the frolics of architects
EN
The natural landscape provokes artists to revive one. Architects overcome technical, physiographic, and custom limitations and they picturesquely blend their works in with the richness of nature. Many benefits may accrue for the region and tourists from this bravura, but at the expense of losing some of the innate values. In this article, the problem is presented intentionally in an exaggerated manner, recalling extreme locations.
PL
Krajobraz naturalny prowokuje artystów, aby go ożywić architekturą. Architekci pokonują ograniczenia techniczne, fizjograficzne, zwyczajowe mniej lub więcej malowniczo wkomponowując swoje dzieła w bogactwo form przyrody. Wiele korzyści wynika z tej brawury dla regionu, turystów, kosztem jednak utraty pewnych wartości pierwotnych. W artykule zaprezentowano ten problem w sposób celowo przejaskrawiony przywołując ekstremalne lokalizacje.
PL
Krajobraz kulturowy Beskidu Śląskiego został w znacznym stopniu przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Dalsze planowanie rozwoju zagospodarowania turystycznego powinno opierać się na analizie jej obecnego stanu. W artykule przedstawiono metodę ilościową analizy elementów zagospodarowania turystycznego mezoregionu Beskidu Śląskiego. Dla wyznaczonych basenowo jednostek przestrzennych określono wskaźnik gęstości elementów zagospodarowania turystycznego oraz wskaźniki gęstości elementów punktowych, powierzchniowych i liniowych. Wskaźniki otrzymano poprzez określenie procentowego udziału powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania w stosunku do powierzchni danej jednostki. Najwyższą gęstością charakteryzują się jednostki obejmujące stoki Skrzycznego oraz Dębowca, a także jednostki obejmujące doliny głównych rzek. Najniższą gęstość otrzymano przede wszystkim w jednostkach położonych na południowym wschodzie mezoregionu.
EN
Cultural landscape of Silesian Beskids has been transformed significantly under the influence of the tourist infrastructure. Further tourism development planning should be based on an analysis of the existing infrastructure. The article gives a quantitative method of analysis of the existing tourism infrastructure in Silesian Beskids mesoregion. The indicators of density of tourism infrastructure and indicators of density of surface, points and linear elements has been specified for spatial units designated by the catchments. The indicators have been obtained by identifying the percentage of the area of each elements of infrastructure in relation to the surface of the spatial unit. The highest density has been obtained for the slopes of Skrzyczne and Dębowiec, and also for units covering valleys of the main rivers. The lowest density was obtained generally in units located in the South-East of Beskids.
PL
Artykuł opisuje zależności pomiędzy walorami krajobrazu kulturowego a rozwojem turystyki na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Badania prowadzono na terenie gminy o powierzchni 401 km2 oraz w jej najbliższym sąsiedztwie w latach 2011-2013. Zakres merytoryczny pracy objął inwentaryzację i ocenę zagospodarowania turystycznego oraz waloryzację krajobrazu 20 największych miejscowości. Większa część gminy charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi. Najcenniejsze krajobrazowe obszary położone są głównie w jej wschodniej i północnej części. Atuty przyrodnicze i krajobrazowe oraz rozbudowana sieć infrastruktury turystycznej sprzyjają rozwojowi turystyki kwalifikowanej. Na terenie opracowania znajdują się liczne szlaki i trasy turystyczne oraz rozbudowana baza noclegowa. W ramach badań ocenie poddano zagospodarowanie turystyczne analizowanych miejscowości. Najwyższe wartości uzyskały miejscowości: Kajkowo, Stare Jabłonki i Kraplewo.
EN
The article describes relationships between cultural landscape assets and the development of tourism, using the rural commune of Ostróda (in the Province of Warmia and Mazury) as an example. The study spanned the years 2011-2013 and covered an area of 410 km2 lying within the commune and in its immediate surroundings. The goal was to make an inventory and an evaluation of the tourist facilities as well as to evaluate the landscape qualities in 20 largest villages. Most of the commune has high-quality scenie values, but the most precious landscapes are situated in its eastern and northern parts. Both naturę and scenie assets as well as the well-developed network of tourist facilities promote the development of activity tourism. The analyzed area is crisscrossed by numerous tourist trails and routes, with many accommodation facilities available nearby. The study contained an assessment of the tourist facilities and their management in the twenty examined locations. The highest scores were achieved by the following villages: Kajkowo, Stare Jabłonki and Kraplewo.
PL
Zagospodarowanie turystyczne jest ważnym elementem zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedlającym znaczenie funkcji turystycznej na danym obszarze. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: urządzenia turystyczne sensu stricte (obejmujące obiekty powstające z myślą o turystach, którzy są ich głównymi użytkownikami) oraz urządzenia paraturystyczne (ich głównymi użytkownikami są inne grupy klientów, przede wszystkim mieszkańcy danego obszaru, a turyści są z założenia drugoplanową grupą ich użytkowników [Kowalczyk, Derek 2010] – np. poczty, banki, sklepy, infrastruktura drogowa, wodno-ściekowa itd.). Opracowanie to dotyczyć będzie tylko infrastruktury turystycznej. Dzieli się ją na kilka zasadniczych kategorii: 1) infrastrukturę noclegową (obejmuje wszelkie obiekty zakwaterowania turystycznego); 2) infrastrukturę gastronomiczną (baza żywieniowa – bary, restauracje itd.); 3) infrastrukturę transportową (szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, przystanie jachtowe, itd.); 4) infrastrukturę towarzyszącą (inaczej zwaną uzupełniającą, która często jest także traktowana jako atrakcja turystyczna) w zakresie sportu i rekreacji (np. pola golfowe, kąpieliska), kultury, edukacji i rozrywki (np. muzea, sale wystawowe, amfi teatry, parki rozrywki), lecznictwa i kosmetologii (np. urządzenia sanatoryjne, ośrodki tzw. wellness) i pozostałe.
EN
The paper presents possibility of obtaining data on spatial tourist development and tourist traffic in the detailed spatial scale. Then these are the basic indicators specifically related to spatial organization, accommodation, catering, and tourist infrastructure. The analysis has been subjected to particularly base of the Central Statistical Office, the Ministry of Sport and Tourism and the Tourism Institute, as well as the possibility of obtaining data from teledetection methods and cadastral registry. In conclusion, the statistics for the purpose of tourism planning must improve the accuracy and completeness of the data acquisition and the optimal institution for its collection shall be the Central Statistical Office.
PL
Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego co obecnie widoczne jest w krajach, gdzie rozwój turystyki żeglarskiej następował stopniowo i systematycznie. O ile, widoczne na polskim rynku turystyki żeglarskiej tendencje związane są głównie z nadrabianiem zaległości powstałych w wyniku kilkudziesięcioletniego braku inwestycji w infrastrukturę portów jachtowych, to tendencje i kierunki rozwoju turystyki żeglarskiej, które można obserwować na świecie są odpowiedzią na zmiany ze strony popytowej, warunkowane głównie zmianami czynników pozaekonomicznych.
EN
Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in Poland on the field of sailing are completely different from that what can be observed in countries where sailing tourism had been being developed systematically. The main trend which is visible in Poland is building and renovating infrastructure of marinas. In many other countries in the World where the condition of marinas infrastructure is satisfactory, activities taken due to developing sailing are much different. They are responding for tourists demands which very often are related with non-economic factors.
PL
Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwarza duże możliwości dla rozwoju tej formy turystyki. Niektóre miasta w tym Szczecin, mają znaczący potencjał, aby realizować usługi turystyczne na wysokim poziomie i czerpaćz tego zyski. Prezentowany artykuł przedstawia rolę i znaczenie turystyki wodnej oraz uwarunkowania obsługi jednostek pasażerskich na przykładzie miasta Szczecin. Przeanalizowano w nim potencjał akwenów wodnych Szczecina oraz obecne warunki i możliwości rozwojowe tej formy turystyki.
EN
Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers, lakes and channels gives huge opportunities for development of this kind of tourism. Some cities including Szczecin have great potential in order to carry out the best quality tourist services and to draw profits from that. Presented article shows role and significance of water tourism as well as passenger vessels handling conditions through the example of Szczecin. Szczecin's water bodies potential has been analysed in that article as well as current conditions and development possibilities of that kind of tourism.
EN
The article deals with modern trends in the development of cities and consequent social changes, including the changes in the leisure sector. It identifies the spatial categories of tourism systems, including those of the metropolitan area of Bialystok. The article discusses, on the basis of the carried out empirical research, the level of the needs of the residents of Bialystok metropoly as far as leisure is concerned, especially the level of spatial tourist systems situated around Bialystok and the way they are exploited. Various aspects of communication, tourist infrastructure and recreational market have been presented and evaluated. Several weaknesses have been pointed out, along with the resultant dangers.
EN
The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks.
PL
Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.
EN
The Polish segment of the E70 International Waterway comprises an area stretching from the western border of Poland with Germany (the estuary of the Warta River) to Żuławy Wiślane (including the area surrounding the Polish part of the Vistula Lagoon). This waterway leads along the Warta River, the Noteć River, the Bydgoski Canal, the Brda River and the delta of the Vistula River. The intensity of the use of the existing waterway is low. This is caused, among other things by, the inadequate technical condition of some of the ports and harbours, and also by the limited supply of tourist services or lack of tourist infrastructure. Moreover, the tourist season on the waterway in question is limited to 3-4 months. The article suggests an idea for improvement in the tourist development of the area of the Lower Warta River, from Santok to Kostrzyn on the Oder River, by the location of point objects of infrastructure. They will create good conditions for mass and individual tourism in the segment of the waterway in question, which may result in the economic growth of the region, and also good neighbour relations with Germany. The organization of good infrastructure and a clever educational policy in terms of ecology may also contribute to minimising the bad influence of tourism on the environment.
PL
Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 swym zasięgiem obejmuje obszar rozciągający się od zachodniej granicy z Niemcami (ujście Warty), aż do Żuław Wiślanych (wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego). Szlak ten prowadzi wzdłuż Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy oraz Delty Wisły. Intensywność obecnego wykorzystania szlaków wodnych jest niska. Spowodowane to jest, m.in. niezadowalającym stanem technicznym części portów i przystani, a także - ograniczonym zapleczem usług turystycznych lub brakiem tejże infrastruktury. Ponadto, sezon turystyczny na omawianym szlaku jest ograniczony do 3 - 4 miesięcy. W artykule zaproponowano poprawę rozwoju turystycznego w rejonie Dolnej Warty, od Santoku do Kostrzyna nad Odrą, poprzez lokalizacje punktowych obiektów infrastruktury. Stworzą one dobre warunki dla turystyki zbiorowej i indywidualnej na omawianym odcinku rzeki, co może spowodować wzrost znaczenia gospodarczego tego rejonu, a także zacieśnienie się relacji sąsiedzkich ze stroną niemiecką. Zorganizowanie właściwej infrastruktury i prowadzenie przemyślanej edukacji ekologicznej może również przyczynić się do zmniejszenia presji turystyki na środowisko.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy metodyczne dotyczące badania i prezentacji zmian na mapach. Przedmiotem i obszarem badań była infrastruktura turystyczna w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano charakterystykę obiektów, wyjaśniono znaczenie doboru materiałów źródłowych i wydzielenia okresów czasowych, omówiono cechy prezentacji kartograficznej ruchu i zmian stanu oraz przedstawiono wybrane problemy redagowania map stanów, map wielofazowych oraz map typów. Rozważania teoretyczno-metodyczne zilustrowano kilkoma przykładami.
EN
Cartographic methods of presentation are often used in tourist research not only by geographers but also by many specialists from other fields. They use maps to present results of their research. The article is an example of using cartographic methods of presentation for research and visualization of tourist issues on maps. It contains a summary of main methodological problems connected to research and presentation of changes in tourist infrastructure on maps. Tourist infrastructure is one of the most important elements of tourist space. Its distribution and changes can be researched and presented on maps. Presentation of changes of objects, phenomena, and processes on maps is a relatively difficult issue, because of its dynamic character, requiring a 4-dimensional display on a 2-dimensional map. At the editing stage one should start with determining the character of presented phenomena in order to select the most appropriate method of cartographic presentation. The next step is the selection of source materials and determining the timeframe. Each of the three types of maps of change presented in the article has different characteristics. Static maps are easy to prepare, but difficult in interpretation of changes. Multiphase maps require complex editorial solutions, while type maps require deep analysis of the character of changes in order to select the type to be presented on the map. The research shows that cartographic methods are very useful for analysis and presentation of changes of tourist infrastructure. Despite a lot of research and application of modern technology, presentation of dynamics of change on maps is still an open question.
EN
The article concerns tourism infrastructure of the national parks and landscape parks in podlaskie province. Tourism infrastructure includes: material base of tourism (buildings and facilities) and supply of general infrastructure independent of tourism occurrence in a specific area. Tourism infrastructure is usually in conflict with the regulations of environment protection which accepts human activities only in the least degree. Therefore, in the most valuable protected areas the tourism infrastructure is developed quite little. Nature is the most valuable resource of podlaskie province. Around 30% of the region's land is protected by law. Podlaskie province abounds in four national parks (Białowieski, Biebrzański, Narwiański and Wigierski), three landscape parks (Suwalski, Łomżyński the river Narew and the park of Knyszyn Forest), 88 wildlife reserves and 15 areas of preserved landscape. In a region of north-east Poland there is a concentration of natural resources that are unique. The touristic use of protected areas in podlaskie province should be both permissible and, at the same time, harmonious with the environment protection.
PL
Projektowanie infrastruktury turystycznej wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne. Podejmując się zadań związanych z rozwojem tej dziedziny gospodarki, należy brać pod uwagę sieć powiązań pomiędzy środowiskiem naturalnym, krajobrazem kulturowy i projektowanym przedsięwzięciem. W artykule autorzy poruszają problematykę projektowania inwestycji turystycznych w krajobrazie otwartym, na wybranych przykładach przedstawiając rozwiązania kwestii projektowych.
EN
Tourist infrastructure design involves interference in natural environment. When undertaking tasks connected with development of this economy branch, it is necessary to consider the whole network of connections between natural environment, cultural landscape and envisaged undertaking. In this paper authors discuss issues of tourist investments design for the open landscape, based on chosen examples, and present solutions of design matters.
EN
Communities, in particular parishes, are looking for their chances of development in tourism. Beside the natural values, it’s necessary to have night’s rests and gastronomical base as well as wide understood tourism infrastructure to realize touristic and recreation activities. Bicycle tourism is one of the forms which is still current, but the conditions of it’s realization are continually changing. Bicycle routes are becoming necessary element of the municipal and rural landscape. This article shows bicycle routes as an element of tourist infrastructure and points out their strengths and weaknesses in context of sustainable development and spatial management (based on examples of Łąck - Gąbin and Gąbin - Lucień bicycle routes).
EN
The imagination of Warmia as an attractive tourism region was dominated by popularity of Mazury. This is the reason why the tourism movement and tourism potential on the domestic and international market isn't used. Also competitiveness and activity of the investment, especially in rural areas. The goal should be based on the contemporary reasoning of regionalism, including the regional identity of Warmia, as an element of the universum, the European area of history, culture and nature. Basing strategy of the Warmian House Program is creating a good image in the frame of revitalization of the regional identity. Introduction to the Warmian House Program projects, which consist of native, Warmian tourist project, will be motivation to develop rural tourism enterprise. This project will be created in different areas: A. Cultural and natural heritage of region B. Public tourism infrastructure (routes and tourism attractions) C. Tourism enterprise D. Promotion of the region and the Warmian House Program.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.