Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 407

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Procesy starzeniowe dotyczą każdego urządzenia. Dla transformatorów rozdzielczych są one rozpoznane i dość dokładnie opisane wraz z podaniem wskaźników monitorujących. W przypadku dławików kompensacyjnych zasilanych z sieci rozdzielczych kryteria oceny ich stanu oparte są zwykle na kryteriach wziętych wprost z transformatorów. W artykule wskazano na różnice w procesach starzeniowych wynikające ze specyfiki eksploatacji dławików a także ich nieco odmiennej konstrukcji, co może wpływać na stosowane kryteria oceny ich układu izolacyjnego.
EN
Ageing processes are related to each device. For distribution transformers they are well recognized and thoroughly described specifying also adequate monitoring indicators. For middle voltage shunt reactors fed from distribution networks the criteria describing their condition usually are taken directly from transformers. The paper emphasizes the differences in ageing processes resulting from specific way of shunt reactor operation and the differences of the design what may influence the assessment criteria.
PL
W artykule opisano nowy, stosowany w Skandynawii system uziemiania sieci SN polegający na stosowaniu wielu transformatorów uziemiających małej mocy pracujących w tej samej sieci. Przedstawiono korzyści takiego sposobu uziemiania w porównaniu z systemami tradycyjnymi, a także podstawowe zasady budowy transformatorów do takich sieci. Pokazano również propozycje gotowych rozwiązań technicznych możliwych do natychmiastowego stosowania. Wydaje się, że taki lub podobny system uziemiania mógłby być zastosowany w Polsce.
EN
The article describes a new MV network earthing system used in Scandinavia, which involves the use of many low-power earthing transformers operating in the same network. The benefits of this earthing method compared to traditional systems are described, and the basic principles of building transformers for such networks are described. Proposals of ready-made technical solutions that can be used immediately were also presented. It seems that such or a similar earthing system could be used in Poland.
EN
The aim of the work is to study the wave processes in three-winding power transformers caused by impulse overvoltage, to create an improved mathematical model for reproducing the process of distribution and transmission of the impulse in the windings of a three-winding power transformer. A mathematical model has been developed for the study of internal overvoltage in the windings of three-winding power transformers, based on the proposed substitute circuit of an infinitesimal element, taking into account the longitudinal and transverse inductive connections between the turns of the winding, the electromagnetic connections between the windings and the flux splitting from the main magnetic flux of the magnetic wire, in the form of a system of differential equations in partial derivatives using a modified method of variable separation. The formation of initial and boundary conditions for this mathematical model is presented. The results of the study of the distribution of overvoltage along the windings of a three-winding power transformer as a function of distance and time during the action of a voltage pulse on them are presented, as well as the distribution of overvoltage at different points of the winding of high, medium and low voltage as a function of time. The study of the wave processes in the windings of a three-winding power transformer makes it possible to form new approaches to the coordination of the insulation in the windings of the transformer, replacing physical experiments. The choice of insulation for high and ultra-high-voltage power transformers remains a particularly difficult engineering task since it is necessary to know the maximum voltage values at different points of the winding. The mathematical model presented can be used to create more complex models that allow a more detailed study of the wave processes.
EN
The travel time of ambient noise cross-correlation is widely used in geophysics, but traditional methods for picking the travel time of correlation are either difficult to be applied to data with low signal-to-noise ratio (SNR), or make some assumptions which fail to be achieved in many realistic situations, or require a lot of complex calculations. Here, we present a neural network based on convolutional neural networks (CNN) and Transformer for the travel time picking of ambient noise crosscorrelation. CNNs expand the dimension of the vector of each time step for the input of Transformer. Transformer focuses the model’s attention on the key parts of the sequence. Model derives the travel time according to the attention. 102,000 cross-correlations are used to train the network. Compared with traditional methods, the approach is easy to use and has a better performance, especially for the low SNR data. Then, we test our model on another ambient noise cross-correlation dataset, which contains cross-correlations from different regions and at different scales. The model has good performance on the test dataset. It can be seen from the experiment that the travel time of the cross-correlation function of ambient noise with an average SNR as low as 9.3 can be picked. 97.2% of the picked travel times are accurate, and the positive and negative travel time of most cross-correlations are identical (90.2%). Our method can be applied to seismic instrument performance verification, seismic velocity imaging, source location and other applications for its good ability to pick travel time accurately.
PL
Jedną z prób przewidzianą w programie badań transformatorów jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia próby jest jednoznacznie opisany w normie. W pracujących transformatorach występują zwarcia awaryjne. Zwarcie dwufazowe powtarzane przez zabezpieczenie sieci spowodowało awarię transformatora: 16 MVA, 115/20 kV. Bazując na schematach zastępczych obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego.
EN
One of the tests included in the transformer testing program is the short-circuit test. The method of carrying out the test is clearly described in the Standard. Emergency short circuits occur in operating transformers. A two-phase short circuit repeated by the network protection resulted in a transformer failure: 16 MVA, 115/20 kV. Based on the equivalent diagrams, the short-circuit impulse currents and the level of overvoltages induced in the winding during the short-circuit arc extinguishing were calculated.
PL
Artykuł zawiera niezbędne informacje techniczne dotyczące problemów, jakie można napotkać przy wymianie izolatorów przepustowych zastosowanych na transformatorach grupy I i II (tj. 110 kV i więcej). Przedstawione są problemy, jakie zdarzają się na etapie doboru izolatora, np.: brak szczegółowych danych może przysporzyć sporo dodatkowej pracy i problemów. W artykule przedstawiono sposób przygotowania transformatora do wymiany izolatora oraz sprawdzenia, czy dostarczony izolator nadaje się do montażu na transformatorze. Pokazano także, w jaki sposób zmierzyć i zinterpretować wyniki pomiarów izolatorów przepustowych po zainstalowaniu na transformatorze.
EN
The article contains the necessary technical information on the problems that can be encountered when replacing bushings used on transformers of group I and group II (i.e. 110 kV and more). Problems that we may encounter at the bushing selection stage are presented, e.g. the lack of specific data may cause a lot of additional work and problems. In the following study, we will find how to prepare the transformer for bushings replacement and how to check whether the supplied bushing is suitable for mounting on the transformer. The study also includes how to measure and interpret the measurement results of bushings after they have been installed on a transformer.
PL
Procesy starzeniowe dotyczą każdego urządzenia. Dla transformatorów rozdzielczych są one rozpoznane i dość dokładnie opisane wraz z podaniem wskaźników monitorujących. W przypadku dławików kompensacyjnych zasilanych z sieci rozdzielczych kryteria oceny ich stanu oparte są zwykle na kryteriach wziętych wprost z transformatorów. W artykule wskazano na różnice w procesach starzeniowych wynikające ze specyfiki eksploatacji dławików a także ich nieco odmiennej konstrukcji, co może wpływać na stosowane kryteria oceny ich układu izolacyjnego.
EN
Ageing processes are related to each device. For distribution transformers they are well recognized and thoroughly described specifying also adequate monitoring indicators. For middle voltage shunt reactors fed from distribution networks the criteria describing their condition usually are taken directly from transformers. The paper emphasizes the differences in ageing processes resulting from specific way of shunt reactor operation and the differences of the design what may influence the assessment criteria.
EN
Optical fiber sensing techniques are recognized as very promising in diagnostic and condition monitoring of power transformers. According to the IEC standard 60076-2, the winding hot-spot temperature can be designated with the optical fiber sensor. In this paper, the investigation of the influence of macrobending of the optical fiber temperature sensor on the sensing performance is presented. The obtained results prove that the optical fiber sensor wrapped six times around the 14 mm cylinder still provides temperature sensing abilities.
PL
Sensory światłowodowe doskonale sprawdzają się w diagnostyce i monitorowaniu stanu transformatorów. Norma IEC 60076-2:2011 wskazuje na możliwość użycia czujników światłowodowych do pomiaru temperatury uzwojenia transformatora. W niniejszym artykule badany jest wpływ makrozgięć na działanie światłowodowego czujnika temperatury. Uzyskane dane potwierdzają, że czujnik nadal działa prawidłowo, pomimo wprowadzonego makrozgięcia w postaci sześciokrotnego zawinięcia światłowodu wokół cylindra o średnicy 14 mm.
PL
Załączenie transformatora nieobciążonego do sieci elektroenergetycznej wzbudza stan nieustalony. Przebieg prądu determinuje chwilowa wartość napięcie u_((t=0)) = U_m sinα i nieliniowa charakterystyka magnesowania I = f(Φ) rdzenia. W artykule przedstawiono kolejno załączenie do sieci transformatora jednofazowego z liniową i nieliniową charakterystyką magnesowania rdzenia oraz załączenie transformatora trójfazowego. Prąd może uzyskiwać wartość większą od prądu znamionowego. Dużą wartość prądu determinuje składowa zaburzeniowa, którą generuje składowa zaburzeniowa strumienia magnetycznego. Składowa zaburzeniowa prądu jest prądem stałym zanikającym do zera. Składowa ta powoduje chwilowe przeciążenie transformatora i oddziałuje niekorzystnie na sieć, gdyż wprowadza do sieci prąd stały.
EN
Connecting an unloaded transformer to the power grid induces an unsteady state. The current waveform is determined by the instantaneous value of the voltage u_((t=0)) =U_m sinα and the non-linear magnetization characteristic I = f(Φ) of the core. The article presents successively switching on to the network of a single-phase transformer with linear and non-linear core magnetization characteristics and switching on a three-phase transformer. The current may be higher than the rated current. The high value of the current is determined by the disturbance component generated by the disturbance component of the magnetic flux. The disturbance component of the current is a direct current decaying to zero. This component causes a temporary overload of the transformer and adversely affects the grid, as it introduces direct current into the grid.
PL
W artykule omówiono badania transformatorów metodą emisji akustycznej oraz sposoby interpretacji i weryfikacji ich wyników przy pomocy termowizji i analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju. Opisano rzeczywiste przypadki łącznego wykorzystania tych metod w celu precyzyjnego określenia przyczyn generacji emisji akustycznej w transformatorach i stopnia zagrożenia ich eksploatacji przez wyładowania niezupełne. Wskazano na niestandardowe możliwości zastosowania metody emisji akustycznej do wykrywania w kadzi transformatora miejsc o podwyższonej temperaturze.
EN
The article discusses tests of transformers using the acoustic emission method and methods of interpretation and verification of their results using thermal imaging and DGA analysis of gases dissolved in the oil. Real cases of combined usage of these methods are described in order to precisely determine the causes of acoustic emission generation in transformers and the degree of risk of their operation posed by partial discharges. Non-standard possibilities of using the acoustic emission method for detecting places with increased temperature in the transformer tank were indicated.
11
Content available Symulacja zwarć transformatora przy działaniu SPZ
PL
Transformatory pracujące w sieciach dystrybucyjnych najczęściej mają zabezpieczenie działające w cyklu SPZ. Rozpatrzono zwarcie bezpośrednie na uzwojeniu transformatora i zwarcie na kablu wyprowadzającym moc z transformatora. Przepięcia występujące przy wyłączeniu prądu zwarcia są kilka razy większe od napięcia znamionowego. Przy wyłączeniu zwarcia na kablu, oprócz przepięcia indukuje się składowa oscylacyjna napięcia o częstotliwości kilku kHz. Przepięcia rozkładają się nierównomiernie na poszczególnych zwojach. Największe przepięcia występują w zwojach leżących w strefie środkowej okna rdzenia. W czasie wyłączenia prądu zwarcia zwoje środkowe są najbardziej narażone na zwarcie zwojowe. Kolejne załączenie transformatora przy zwarciu zwojowym powoduje awarię.
EN
Transformers operating in distribution networks most often have protection operating in the AR cycle. A direct short-circuit on the transformer winding and a short-circuit on the cable leading the power out of the transformer were considered. The overvoltages occurring when the short-circuit current is switched off are several times higher than the rated voltage. When the short-circuit on the cable is cleared, in addition to the overvoltage, an oscillatory component of the voltage with a frequency of several kHz is induced. Overvoltages are distributed unevenly on individual turns. The highest overvoltages occur in the turns lying in the middle zone of the core window. During fault current interruption, the middle turns are most exposed to a turn-to-turn fault. Subsequent switching on of the transformer at a turn short circuit causes a failure.
PL
Zdefiniowano napięcie zwarcia transformatora. Przedstawiono metodę energetyczną obliczenia indukcyjności rozproszenia (Lσ1+ Lσ2’) uzwojeń i napięcia zwarcia transformatora. Wykazano, że budowa rdzenia magnetycznego i uzwojeń transformatora ma wpływ na napięcie zwarci. Porównano transformatory energetyczne o tej samej mocy znamionowej i wykazano, że transformator niższy i szerszy ma większe napięciu zwarcia, a transformator wyższy lecz węższy ma mniejsze napięciu zwarcia. Transformator o mniejszym napięciu zwarcia będzie mieć uzwojenia o mniejszej masie miedzi (aluminium), a przy tej samej gęstości znamionowej prądu będzie mieć mniejsze straty mocy w uzwojeniach i wyższą sprawność.
EN
The short-circuit voltage of the transformer has been defined. The energy method for calculating the leakage inductance (Lσ1+ Lσ2’) of the windings and the short-circuit voltage of the transformer was presented. It has been shown that the structure of the magnetic core and windings of the transformer has an impact on the short-circuit voltage. Power transformers with the same rated power were compared and it was shown that the lower and wider transformer has a higher short-circuit voltage, and the taller but narrower transformer has a lower short-circuit voltage. A transformer with a lower short-circuit voltage will have windings with a lower copper (aluminum) weight, and with the same rated current density, it will have lower winding power losses and higher efficiency.
13
Content available Napięcie zwarcia w eksploatacji transformatorów
PL
Transformatory mogą pracować przy dwóch kierunkach przepływu energii. Procentowe wahania napięcia transformatora są dodatnie i ujemne, lecz mieszczą się w przedziale napięcia zwarcia. Transformatory w eksploatacji są narażone na zwarcia awaryjne: symetryczne i niesymetryczne. Udarowa wartość prądu zwarcia zależy od chwili załączenia napięcia. Jeśli napięcie w jednej z faz przechodzi przez zero to wartość udarowa prądu jest maksymalna. Prąd zwarcia generuje siły elektrodynamiczne wzbudzające drgania uzwojenia. Drgania ścierają izolację zwojową i poluzowują mocowanie uzwojeń, a przy n–tym wyłączeniu zwarcia występuje przebicie izolacji zwojowej i awaria transformatora.
EN
Transformers can operate in two directions of energy flow. The percentage variation of the transformer voltage is positive and negative, but within the range of the short-circuit voltage. Transformers in operation are exposed to emergency short-circuits: symmetrical and unsymmetrical. The surge value of the short-circuit current depends on the moment of switching on the voltage. If the voltage in one of the phases passes through zero, the surge current is maximum. The short-circuit current generates electrodynamic forces that induce winding vibrations. The vibrations wear down the turn insulation and loosen the fastening of the windings, and at the n-th short-circuit break-in, the turn insulation breaks down and the transformer fails.
PL
Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów – RIET-2022 jest w polskiej elektroenergetyce Instrukcją podstawową. RIET-2022 uwzględnia aktualne przepisy prawne: Dyrektywy UE, Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w Polsce oraz aktualne normy europejskie. RIET-2022 może być wykorzystywana do opracowania Instrukcji stanowiskowych, do szkolenia pracowników i przez firmy diagnostyczne. Diagnostykę off-line transformatorów olejowych hermetycznych i transformatorów suchych RIET-2022 ogranicza do pomiaru rezystancji izolacji. W artykule badania diagnostyczne, wymienionych transformatorów, rozszerzono o badania polaryzacyjne izolacji, a dla transformatorów przekształtnikowych zaproponowano wzmocnienie izolacji zwojowej.
EN
The Framework Operating Instruction for Transformers – ROIT-2022 is the basic instruction in the Polish power industry. FOIT-2022 takes into account current legal regulations: EU Directives, Acts and Regulations in force in Poland and current European standards. FOIT-2022 can be used to develop Workplace Instructions, to train employees and by diagnostic companies. Off-line diagnostics of hermetic oil transformers and dry-type transformers FOIT-2022 is limited to the measurement of insulation resistance. In the article, the diagnostic tests of the mentioned transformers were extended with polarization tests of the insulation, and for the converter transformers it was proposed to strengthen the turn insulation.
15
PL
Diagnostyka okresowa transformatorów olejowych bazuje na badaniach oleju. Bazując na Ramowej Instrukcji Eksploatacji transformatorów [2] podano zakres badań oleju i wartości odniesienia parametrów oleju (Tab. 1). W fabryce jest zainstalowanych 20 transformatorów o mocy znamionowej SN = 16÷0,1 MVA. Transformatory mają już ponad 50 lat i jak widać z tabeli 2, są sprawne, gdyż personel techniczny fabryki przeprowadza okresową kontrole DGA i parametrów elektroizolacyjnych oleju. Jeśli któryś z parametrów oleju przekracza wartość graniczną olej jest czyszczony i badania są powtarzane. Na przykład olej transformatora o mocy znamionowej 1 MVA w roku 2022 był trzy raz badany a następnie czyszczony i dopiero spełniał warunki odniesienia, lecz już po 7 miesiącach powtórzone badania w marcu 2023 r. wykazały, że olej warunków odniesienia DGA nie spełnia. Wyniki badań oleju (Tab. 3–5) świadczą, że izolacja papierowo-olejowa uzwojeń jest zużyta.
EN
Periodic diagnostics of oil transformers is based on oil tests. Based on the Framework Operation Manual for Transformers [2], the range of oil tests and reference values of oil parameters are given (Table 1). There are 20 transformers with a rated power of SN = 16–0,1 MVA installed in the factory. The transformers are over 50 years old and, as can be seen from Table 2, are in good working order, as the technical staff of the factory conducts periodic inspections of the DGA and electrical insulating parameters of the oil. If any of oil parameters exceed the limit value, the oil is cleaned and the tests are repeated. For example, transformer oil with a rated power of 1 MVA in 2022 was tested three times and then cleaned and only met the reference conditions, but after 7 months the tests were repeated in March 2023. showed that the oil does not meet the DGA reference conditions. The results of oil tests (Tables 3–5) show that the paper-oil insulation of the windings is worn out.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany w treści Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, które zostały wprowadzone w wyd. 2022 r. Omówiono również przyczyny nowelizacji spowodowane zmianami w aktach normatywnych i przepisach, stosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych oraz wprowadzaniem nowych metod pomiarowych i potrzebą dopasowania wymagań do zmieniającej się populacji transformatorów oraz czynników ekonomicznych i środowiskowych.
EN
The article presents the most important changes in the General Transformer Maintenance Guide, that have been introduced to ed. 2022. The reasons for he revision caused by changes in normative acts and regulations, the use of modern construction materials, the introduction of new measurement methods end the need to adjust the requirements to the changing population of transformers as well as economic and environmental factors are also discussed.
EN
Combining the advantages of set pair analysis and association rules, This paper proposes a transformer condition evaluation based on association rule with set pair analysis theory. In this paper, by analyzing the correlation between the various fault symptoms of transformer, a set of fault types is obtained. At the same time, this paper introduces variable weight formula based on the support degree and confidence degree of association rules, and finally the weight coefficients of fault types and fault symptoms are obtained. By comparing and calculating the support and confidence of association rules, while introducing variable weight formulas, the weight coefficients of fault types and fault symptoms are obtained. it effectively avoid the subjectivity of expert opinions or experiences. Based on the scalability of set pair analysis, a 5-element connection degree is adopted to improve the accuracy of handling uncertain factors in transformer fault diagnosis.
EN
The use of non-linear devices causes unfavourable changes in the operation of the power system. First of all, they are a source of higher harmonics in network waveforms, which tend to increase the eddy currents. Their effect consists in raising the temperature of transformer cores. This, in turn, translates into their failure rate and fire safety, including reducing the actual value of rated power. The article describes the results of experimental studies carried out on a large scale. An analysis was performed of the quality of electric power depending on the type of network load. The results have shown that the increase in the use of non-linear receivers such as LED lighting, electronic chargers, inverters, etc. may have a tangible impact on the fire hazard of distribution transformers. Examples of calculations have been presented, which prove the necessity of taking into account the influence of higher harmonics on the reduction of the real rated power of power transformers.
PL
Użytkowanie urządzeń o charakterze nieliniowym wprowadza niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego. Przede wszystkim są one źródłem wyższych harmonicznych w przebiegach sieciowych, co wpływa na zwiększenie prądów wirowych. Ich oddziaływanie sprowadza się do podnoszenia temperatury rdzeni transformatorów. To z kolei przekłada się na ich awaryjność i bezpieczeństwo pożarowe, w tym na obniżenie rzeczywistej wartości mocy znamionowej. Artykuł opisuje wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w dużej skali. Analizie poddano jakość energii elektrycznej w zależności od rodzaju obciążenia sieci. Wyniki pozwalają stwierdzić, że wzrost wykorzystania nieliniowych odbiorników takich jak: oświetlenie LED, ładowarki elektroniczne, przetwornice częstotliwości itp. może realnie wpływać na zagrożenie pożarem transformatorów rozdzielczych. Przedstawiono przykładowe obliczenia, które dowodzą konieczności uwzględnienia wpływu wyższych harmonicznych na obniżenie rzeczywistej mocy znamionowej transformatorów energetycznych.
PL
Niewłaściwe zabezpieczanie urządzeń elektrycznych może prowadzić do ich zniszczenia oraz do wystąpienia poważnych awarii. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdzie dotychczasowe urządzenia zostają zastępowane przez nowe urządzenia o rozszerzonej funkcjonalności – np. dławiki kompensacyjne z uzwojeniem potrzeb własnych. Na podstawie przypadków, w których nieprawidłowy dobór zabezpieczeń doprowadził do poważnych konsekwencji, artykuł opisuje aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić długą i niezawodną eksploatację oraz przekazuje wytyczne do poprawnego zabezpieczania takich urządzeń. Artykuł jest uzupełnioną wersją artykułu zaprezentowanego na Konferencji PEMINE 2021 i zamieszczonego w Zeszytach Problemowych „Maszyny Elektryczne” nr 125.
EN
Nonsufficient or inadequate protection of electrical devices can lead to their destruction or to occurrence of serious malfunction. It concerns especially situations where the existing devices are being replaced by new ones having increased functionality, for example shunt reactors with self-needs winding. Upon cases where the improper protection led to serious damages, the paper deals with some aspects which have to be taken into consideration to secure the reliable operation and gives the guidelines for proper protection. The paper is a completed version of the paper presented during the PEMINE Conference in 2021 and presented in proceedings Zeszyty Problemowe „Maszyny Elektryczne” No 125.
PL
Przedstawiono budowę izolatora przepustowego typu OPI wysokiego napięcia (rys. 2). Zwarcie wewnętrzne izolatora w części na zewnątrz transformatora powoduje jego pożar. Podano przykład takiego pożaru (rys. 3). Zwarcie wewnętrzne izolatora w części zamkniętej w kadzi transformatora powoduje eksplozję w kadzi i pożar transformatora, co pokazano na rys. 4. Transformator po pożarze nie nadaje się do remontu.
EN
The structure of the high voltage OPI bushing has been presented (fig. 2). An internal short circuit of the insulator, in some part outside the transformer, causes fire of the insulator. An example of such a fire is given (fig. 3). Internal short-circuit of the insulator, in the part closed in the transformer tank, causes an explosion in the tank and a fire of the transformer. An example of such a fire is given (fig. 4). After a fire, the transformer cannot be renovated.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.