Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chodnik przyścianowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca, na podstawie technologii prowadzenia robót w LW „Bogdanka", wskazuje różnice w technologii prowadzenia robót w trakcie ręcznej i zmechanizowanej (z użyciem URW Panda) likwidacji wyrobisk za frontem ściany z jednoczesnym odzyskiem obudowy. Wskazuje też główne zalety i wady URW Panda oraz opisuje zmiany konstrukcyjne, jakich w nim dokonano w okresie użytkowania. Omawia ponadto korzyści z zastosowania urządzenia, tj. wzrost odzysku obudowy i poprawę bezpieczeństwa pracy.
EN
This work presents two technologies of longwall entry liquidation after the passing of the longwall front. The traditional one is based on the use of friction steel props (Valent type), while the other one utilizes URW Panda liquidation unit. Advantages and disadvantages of both technologies have been described alongside changes that have been made to Panda unit. Benefits of the use of Panda unit such as reduction of accident rate and improvement of reusability rate of steel sets' segments have also been described.
EN
Known and used methods of reinforcing the load-bearing capacity of gates in the zone of crossing between longwall and gate are presented in the article. Characteristic features of equipment (special support unit), used in this zone are discussed. A new design of a special support, eliminating basic disadvantages of present solutions, are proposed.
PL
W artykule przestawiono znane i stosowane sposoby wzmacniania nośności obudowy chodników przyścianowych w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Omówiono charakterystyczne cechy urządzeń (sekcji obudowy specjalnej) stosowanych w tym rejonie. Zaproponowano nową konstrukcję obudowy specjalnej eliminującą podstawowe wady dotychczasowych rozwiązań. (Mechanizacja wzmacniania obudowy chodników przyścianowych w strefie wlotu ściany)
EN
The stability of gateroads is one of the key factors for the mining process of hard coal by a longwall system. Wrong designed and applied the gateroad support at the stage of drilling, may adversely affect the functionality of the gateroad and the safety of the crew throughout its existence. The article presents the results of the underground tests and observations such as: convergence of the gateroad, stratification and the fractured zone range in the roof rocks, carried out in four longwall gateroads at the stage of their drilling. The obtained test results were the basis for the assessment of the possibility of using a convergence control method in the design of the gateroad support. The method is based on three interdependent relationships, such as: Ground Reaction Curve (GRC), Longitudinal Displacement Profile (LDP), and a Suport Characteristic Curve (SCC). All calculations were performed using numerical modeling in the Phase2 program, based on the finite element method (FEM).
PL
Stateczność chodników przyścianowych jest jednym z czynników, które ma kluczowe znaczenie w procesie wydobywczym węgla kamiennego systemem ścianowym. Źle zaprojektowana i zastosowana na etapie drążenia obudowa chodnikowa może wpływać negatywnie na funkcjonalność wyrobiska i bezpieczeństwo załogi w całym okresie jego istnienia. W artykule przedstawiono wyniki badań dołowych w zakresie: konwergencji wyrobiska, rozwarstwienia oraz zasięgu strefy spękań skał stropowych, przeprowadzonych w czterech chodnikach przyścianowych na etapie ich drążenia. Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do oceny możliwości zastosowania przy projektowaniu obudowy zabezpieczającej wyrobisko korytarzowe metodę sterowania konwergencją. Metoda ta bazuje na trzech powiązanych ze sobą zależności, takich jak: krzywa reakcji masywu skalnego (GRC), profil przesunięcia wzdłużnego (LDP) oraz krzywa charakteryzująca obudowę (SCC). Wszystkie obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem modelowania numerycznego w programie Phase2, opartego na metodzie elementów skończonych (MES).
PL
W artykule przedstawiono sposoby wzmocnienia chodnika przyścianowego, który ze względów wentylacyjnych utrzymywany był za frontem ściany. Omówiono dotychczas stosowane schematy wzmocnień w KWK „Budryk” oraz zaprezentowano trzy nowe schematy zastosowane na długości analizowanego wyrobiska. Celem przedstawionych prac, oprócz typowo utylitarnego charakteru - utrzymania odpowiedniego przekroju poprzecznego - była również odpowiedź na pytanie, jakie schematy mogą zostać z powodzeniem zastosowane w chodnikach przyścianowych zlokalizowanych na głębokościach większych od 1000 m.
EN
This paper presents the methods of reinforcing a gateroad, which due to ventilation purpose has been maintained behind the front of the longwall. Previously used schemes of reinforcements in „Budryk” hard coal mine were discussed, and three new schemes applied along the length of the analyzed gateroad. The aim of this work, in addition to the typical utilitarian nature - to maintain an adequate cross-section of the openings - was also to find out what schemes may be successfully applied in the gateroads located at depths greater than 1000 m.
PL
Przedmiotem artykułu są filary węglowe pozostawiane pomiędzy chodnikami przyścianowymi sąsiadujących ze sobą pól ścianowych. Tego typu filary stosowane są zarówno w przypadkach systemu ścianowego z pojedynczymi, jak i wieloma chodnikami przyścianowymi. Generalnie zakłada się, że filary powinny posiadać takie wymiary, które zagwarantują utrzymanie ich stateczności, a tym samym stateczności chodników przyścianowych. W górnictwie światowym, w zależności od doświadczeń poszczególnych kopalń, stosowane są filary o szerokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. W artykule przedstawiono doświadczenia górnictwa światowego dotyczące stosowania filarów w eksploatacji ścianowej, wybrane metody ich projektowania oraz wyniki badań endoskopowych spękań filarów węglowych. Uzupełnieniem badań endoskopowych były pomiary konwergencji wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych filarów. Badania wykonano w dwóch parcelach ścian zawałowych zlokalizowanych na głębokościach ok. 300 m i ok. 900 m.
EN
This paper presents a description of coal pillars left between gateroads of adjacent longwall panels. These type of pillars are used in single entry as well as in multiple entry longwall systems. Generally, it is assumed that pillars should have dimensions that guarantee their stability and thus stability of the gateroad. In mines around the world, pillars of width from a few meters to several tens of meters are used, depending on experience of a particular mine. This paper presents the worldwide experiences concerning coal pillars in longwall mining, selected designing methods and results of coal pillar fracturing assessment by application of an endoscopic method. The endoscopic method was supplemented by convergence measurements in gateroads near the pillars. The research was conducted in two longwall panels, at depth of ca. 300 and 900 meters.
EN
Content: In the paper results of measurements of underground gateroad deformations are presented. The measurements were conducted in seven collieries in the Upper Silesian Coal Basin. Altogether 28 gateroads were analysed:12 longwalls with "Y" and 4 longwalls with "U" ventilation system. Based on results of measurements, changes in cross-sectional area of gateroads were calculated and then referred to their original dimensions (when they were developed). Values of cross-sectional area of gateroads In front of and behind the longwall face are presented. Differences in deformation of gateroads in longwalls with the "U" ventilation system, surrounded by unmined coal, and/or goaf on one side were determined. Changes in cross-sectional area of reused gateroads, and newly driven ones (with a coal pillar separating the goaf from the working), were estimated. For gateroads of the longwalls with "Y" ventilation system their deformations at a distance of 200 metres behind the longwall face was determined. For selected gateroads their convergence was calculated with numerical modeling and a method developed at GIG. Calculations were made with Phase2 software based on the finite element method (FEM). Accuracy of forecasted gateroad deformations were assessed through comparing them with the results of underground measurements.
PL
W Polsce w roku 2012 czynnych było 31 kopalń, a wydobycie węgla kamiennego wyniosło 79,2 mln ton. W 21 kopalniach prowadzono eksploatację w pokładach metanowych, podczas której stwierdzono wydzielanie się metanu do wyrobisk górniczych. Z pokładów metanowych wydobyto łącznie 59,4 mln ton, co stanowi 75% całego wydobycia w roku 2012 (Krause & Sebastian, 2013). Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji w pokładach metanowych niezwykle istotnym jest zachowanie odpowiednich gabarytów chodników przyścianowych. W polskich kopalniach węgla kamiennego dominują dwa sposoby przewietrzania ścian na "U" z odprowadzaniem powietrza zużytego po caliźnie węglowej oraz na "Y", kiedy to powietrze zużyte odprowadzane jest wzdłuż zrobów za frontem ściany. W przypadku sposobu przewietrzania na "U" (szacuje się że tym sposobem przewietrzanych jest około 75% wszystkich ścian), jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji, jest zachowanie odpo- wiedniego pola przekroju poprzecznego chodnika wentylacyjnego. Stosując sposób przewietrzania na "Y", znacznie korzystniejszy z uwagi na zagrożenie metanowe, niezwykle istotne z kolei jest utrzymanie zadawalających gabarytów jednego z chodników za frontem eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów deformacji chodników przyścianowych, przeprowadzonych w siedmiu kopalniach węgla kamiennego, które znajdują się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Pomiary deformacji przeprowadzono w 12 ścianach przewietrzanych sposobem na "Y" oraz w 4 ścianach przewietrzanych sposobem na "U". Łącznie przebadano 28 chodników. W punkcie 2 publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące badanych chodników, takie jak: głębokość zalegania, nachylenie pokładu węgla, wytrzymałość na ściskanie skał stropowych, spągowych oraz węgla, wysokość, długość oraz postęp dobowy ściany, jak również otoczenie wyrobiska – tablica 1. Opisano metodykę wykonywania pomiarów, a następnie w tablicach 2 i 3 zestawiono wyniki dla wszystkich badanych chodników, podając między innymi wysokość i szerokość danego wyrobiska oraz różnice pomiędzy początkową wartością pola przekroju poprzecznego a wartością wynikającą z pomiarów w rejonie wlotu do ściany (w przypadku ścian przewietrzanych sposobem na "U") lub około 200 m za czołem ściany (w przypadku ścian przewietrzany sposobem na "Y"). Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono pełne przebiegi zaciskania pionowego i poziomego dla wybranych trzech chodników likwidowanych za czołem ścian oraz trzech chodników utrzymywanych za frontem eksploatacji. Średnie procentowe wartości zmniejszenia się pola przekrojów poprzecznych wszystkich badanych chodników przyścianowych, w rejonie wlotów do ścian oraz za frontem eksploatacji, przedstawiono na rysunku 5. W punkcie 3 opisano prognozowanie deformacji chodników z wykorzystaniem modelowania numerycznego Dla przeprowadzenia obliczeń numerycznych wykorzystano program Phase2, bazujący na metodzie elementów skończonych. Scharakteryzowano metodę prognozy zaciskania chodników przyścianowych z wykorzystaniem tego programu, w której jednym z elementów jest zmiana parametrów mbz i sz w kryterium wytrzymałościowym Hoek’a-Browna, w zależności od odległości frontu eksploatacji. Dla wybranych chodników przyścianowych przygotowano modele górotworu w postaci tarczy o szerokości i wysokości 70 m Modele przygotowano w oparciu o rzeczywiste profile skał otaczających rozpatrywane wyrobiska. Przykłady tych modeli przedstawiono na rysunku 6, zaś na rysunkach 7-9 przedstawiono wybrane wyniki obliczeń numerycznych w postaci map przemieszczeń górotworu wokół wyrobisk. Dokonano oceny dokładności obliczeń numerycznych poprzez porównanie obliczonych wartości pola przekroju poprzecznego chodników, jakie wynikały z prognozy oraz z pomiarów dołowych (Tabl. 4).
PL
Likwidacja wyrobisk korytarzowych z demontażem i odzyskiem (rabowaniem) obudowy chodnikowej jest jedną z trudniejszych i niebezpieczniejszych robót górniczych w kopalni. Największy zakres likwidacji wyrobisk dotyczy chodników przyścianowych. Likwidacja ta realizowana jest w warunkach wysokiej koncentracji naprężeń spowodowanych ciśnieniami eksploatacyjnymi ścian, w bezpośredniej bliskości strefy zawałowej.
PL
W artykule omówiono doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów w zakresie utrzymywania chodników w warunkach zagrożeń naturalnych na przykładzie chodnika 20a w pokładzie 405/3. Przedstawiono sposób projektowania układu podporowego przenoszącego obciążenia za frontem ściany oraz przedstawiono wyniki pomiarów konwergencji chodnika. W artykule nakreślono również wytyczne dla przyszłych projektów utrzymywanych chodników.
EN
The paper presents experiences of "Knurów-Szczygłowice" mine in the scope of roadway maintenance in the conditions of natural hazards on the base of ехатріе roadways 20a in 405/3 coal bed. The manner of design of support system which transfer load behind the long wali face and results of convergence measurements have been presented. The paper also specifies guidelines for futurę projects of maintained roadways.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu obustronnego sąsiedztwa zrobów zawałowych na chodniki przy ścianowe parceli pomiędzy tymi zrobami. Warunki górniczo-geologiczne w opisywanym przypadku należy uznać za szczególnie trudne ze względu na duże zagrożenie metanowe oraz nachylenie pokładu, sięgające 24 °. Lokalizacja chodników przyścianowych powinna więc uwzględniać stateczność wyrobisk w sąsiedztwie zrobów oraz zabezpieczenie przed wypływającymi niebezpiecznymi gazami ze zrobów. W artykule poddano analizie również prognozę metanonośności dla projektowanych ścian, z uwzględnieniem wypływu ze zrobów ścian sąsiednich.
EN
The paper presents an analysis of the influence of double-sided neighborhood of goaf on longwall galleries in the plot between the caved faces. Mining and geological conditions in the analyzed case was very difficult. The location of longwall galleries should assume the stability of workings in the neighborhood of the goaf, as well as some protective measures against the migration of dangerous gases from the goaf. The paper also includes a methane content forecast for the designed walls, assuming gas migrations from the goaf of neighboring faces.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu szerokości filara pozostawionego pomiędzy zrobami zawałowymi a chodnikiem przyścianowym wykonanym dla sąsiedniej ściany na zmianę stanu naprężenia i wytężenia. Dla zapewnienia funkcjonalności chodnika drążonego dla nowej ściany, przeanalizowano szerokości filara od 4 m do 10 m. Analizowany przypadek dotyczy konieczności określenia lokalizacji chodników przyścianowych dla zamykających ścian B-11 i B-11a w pokładzie 348. Warunki górniczo- geologiczne w opisywanym przypadku należy uznać za szczególnie trudne ze względu na duże nachylenie pokładu sięgające 240, znaczne zagrożenie metanowe oraz obustronne otoczenie ściany zrobami zawałowymi. Lokalizacja przedmiotowych wyrobisk uwzględnia warunki ekonomiczne i jednocześnie optymalną szerokość filara, która będzie zapewniać stateczność wyrobisk przyścianowych.
EN
The paper presents the analysis of the influence of support pillar width left between a goaf and a gate drifted for the consecutive longwall on the state of stress and strain. The widths of pillar from 4 m to 10 m were analyzed to ensure the gate functionality for the subsequent longwall panel. The case concerns the necessity of defining main gate locations which close the panel for longwalls B-11 and B-11a in the seam 348. The mining and geological conditions on the spot were found as exceptionally hard due to bed inclinations up to 240, methane hazard and goafs on both sides of the longwall panel. The location of the analyzed workings takes into consideration both the economic conditions and the optimal pillar width, which additionally ensure gate stability.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów konwergencji oraz badań endoskopowych zasięgu strefy spękań w pułapie wyrobiska przyścianowego upadowa IX'b-S, zlokalizowanego przy filarze węglowym o szerokości 5,0 m w polu ściany 9b-S, pokład 510/III, w kopalni "Staszic". Ponadto wykonano dla porównania prognozę deformacji tej upadowej oraz strefy spękań górotworu zgodnie z opracowaną w GIG metodą, opartą na modelowaniu numerycznym z wykorzystaniem programu Phase2.
EN
The article presents measurements results of the convergence and endoscopy tests of the rangre of cracks area in longwall the incline IX'b-S, localized at the coal pillar of the width 5.0 m in the longwall area 9b-S, seam 510/111 in the "Staszic" mining plant. Additionally the deformation forecast of the incline and formation cracks was performed in the accordance with the method elaborated by the Central Mining Institute, based on the numerical modeling with use of the Phase² programme.
PL
W artykule przedstawiono próby odwzorowania, za pomocą modelowania numerycznego, strefy zniszczenia górotworu wokół chodnika przyścianowego znajdującego się w rejonie oddziaływania przesuwającego się frontu eksploatacyjnego. Próby te zostały przeprowadzone na podstawie uzyskanych wyników badań strefy spękań wokół chodnika przyścianowego z wykorzystaniem endoskopu otworowego, w jednej z kopalń węgla kamiennego GZW. Wykorzystując do obliczeń program Phase2, którego podstawę stanowi metoda elementów skończonych, wykazano możliwość rozwiązania problemu modelowania strefy spękań dwoma odrębnymi metodami, uzyskując przy tym bardzo zbliżone wyniki. W pierwszej z nich założono zmniejszenie wartości wybranych parametrów mechanicznych skał w kryterium Hoeka-Browna wraz ze zbliżającym się frontem ściany, natomiast druga polega na zwiększaniu naprężeń wokół chodnika wskutek oddziaływania frontu eksploatacji.
EN
It the paper, trials were presented of mapping, with the help of numerical modelling, of the rockmass destruction zone around longwall entry located in an impact area of moving working front. These trials were undertaken on a basis of results obtained from investigations of fractured zone around the longwall entry with the use of endoscope for bore-holes, in one of hard coal mines of the GZW (Upper-Silesian Coal Basin). While using for calculations program Phase2, which basis is the finite element method, the possibility was demonstrated of problem solution of the fractured zone modelling with two separate methods, for which very similar results were obtained. For first of them, decrease of values of selected mechanical parameters of rocks at the Hoek-Brown criterion with approaching front of longwall was assumed, whereas the another one consists in increasing of stresses around the entry as a result of impact of working front.
PL
Artykuł opisuje najczęściej spotykane formy wypiętrzeń spągu. Omawia próby przeciwdziałania wypiętrzaniu oraz ich zalety i wady. Pokazuje sposób postępowania przy wzmacnianiu spągu w przekopie P-1 kopalni "Ziemowit" z zastosowaniem starych, zużytych lin z kołowrotów osadzanych na cemencie portlandzkim. Ocenia skuteczność przedmiotowego wzmocnienia w warunkach in situ na podstawie badań przemieszczeń górotworu. Z doświadczeń kopalni wynika możliwość znacznego zmniejszenia wykonywania kłopotliwej pobierki spągu wyrobisk poprzez mniej kosztowne wzmocnienie warstw spągowych, wykorzystując kotwie o długości powyżej 3 m, wklejane na całej długości.
EN
The most frequently occurring forms of floor lift-up are described. Attempts to counteract lift-up as well as their advantages and disadvantages are discussed. The way of floor reinforcement in the drift P-1 of "Ziemowit" mine, using old worn up ropes from winches, set on Portland cement is presented. Effectiveness of such a reinforcement under in situ conditions is evaluated on the basis of the rock movement. According to Mine experience results possibility of considerable reduction of inconvenient workings. floor underworking by cheaper reinforcement floor strata using rope bolts over 3m long, stuck in on the whole length.
14
Content available remote Model obudowy i otoczenia chodnika przyścianowego
PL
W artykule opisano próbę stworzenia modelu obudowy i otoczenia chodnika przyścianowego. Celem opracowania modelu było uzyskanie możliwości obliczania podporności różnych schematów obudowy, które stosowane są w chodnikach przyścianowych. Podano przykłady obliczeń podporności stalowej obudowy łukowej podatnej, obudowy kotwiowej oraz pasów wykonywanych ze spoiw mineralnych. Wszystkie te rodzaje obudów stosowane są często w chodnikach przyścianowych. W obliczeniach podpornościowych, wykorzystujących programy komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych, uwzględniono również otoczenie chodnika przyścianowego, który w trakcie prowadzenia eksploatacji przechodzi z obustronnego otoczenia calizną węglową w jednostronne otoczenia zrobami.
EN
An attempt to create the model of support and surroundings longwall entry is described. The aim of working out the model was to obtain a possibility of load bearing capacity calculation for different types of support used in longwall entries. Examples of load bearing capacity calculation for: steel yielding arch support, roof bolting as well as packs made of mineral binders are given. All this kinds of support are used often in longwall entries. In load-bearing capac Ways of narrow ity calculations using computer programs based on finite element method, surroundings of longwall entries, which during mining changes from double-sided by the coal solid into the one side surrounded by the cavity caused by the extraction, were also taken into consideration.
PL
Opisano przykład ciągłych pomiarów zaciskania chodnika przyścianowego oraz monitoringu pracy stalowej obudowy łukowej podatnej, który polegał na rejestracji nośności oraz zsuwów w złączach ciernych. Akcję pomiarową, stanowiąca fragment szerszego programu badań dołowych, przeprowadzono w kopalni "Borynia", w chodniku B-24a ściany B-24, w pokładzie 404/2łd. Pomiary dołowe były jednym z etapów realizacji projektu celowego, którego rezultatem była nowa konstrukcja obudowy chodnikowej, przeznaczona głównie dla trudnych warunków geologiczno-górniczych kopalń JSW S.A. Wyniki badań dołowych stanowiły podstawę do przyjęcia założeń konstrukcyjnych nowo projektowanej obudowy.
EN
An example of continuous measurements of convergence of a longwall gate road and monitoring of the work of steel arch yielding support, which consisted in recording of the load bearing capacity and yields in friction joints, was described. The measuring action, constituting a fragment of a wider programme of underground investigations, was carried out in the "Borynia" colliery, road B-24a of longwall B-24, seam 404/2łd. Underground investigations were one of the stages of realisation of a targeted project. The project's result was a new construction of road support, designed mainly for difficult geological and mining conditions of the Jastrzębska Coal Company. The results of underground investigations constituted the basis for the adoption of constructional assumptions relating to newly designed support
16
Content available remote Monitoring chodnika przyścianowego oraz podporność obudowy
PL
W artykule opisano system pomiarowy, pozwalający na ciągłą obserwację konwergencji chodników przyścianowych i rejestrację podporności obudowy chodnikowej oraz jej wzmocnień. System zastosowano w Zakładzie Górniczym "Piekary", który wchodzi w skład Kompanii Węglowej S.A. Pomiary konwergencji pionowej oraz podporności obudowy prowadzono w 2004 r., w upadowej 2E, która była wyrobiskiem przyścianowym w polach eksploatacyjnych ścian zawałowych 321 i 322. Ściany prowadzone były w środkowej warstwie pokładu 510, pod zrobami wybranej warstwy przystropowej. Upadowa 2E utrzymywana była za frontem ściany 321 i likwidowana za ścianą 322.
EN
Measuring system enabling the continuous observation of the entries convergence, registration of entries support load bearing capacity as well as its reinforcements is described. The system has been applied in the Mine "Piekary" belonging belonging to Kompania Węglowa S.A. (coal company). The measurements of the vertical convergence as well as support load-bearing capacity have been carried out in the year 2004 in the incline 2E which was the entry working in the panels of the longwalls with caving 321 and 322. The longwalls have been run in the middle slice of the seam 510, under the goaf of extracted overlying bed. The incline 2E have been maintained behind the front of the longwall 321 and liquidated behind the longwall 322.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie i omówiono doświadczenia z utrzymania chodnika przyścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobów na przykładzie chodnika 23b w pokładzie 405/1 w warunkach kopalni Knurów. Zastosowany system utrzymania chodnika przy wykorzystaniu dodatkowego wzmocnienia obudowy podporowej łukowej obudową kotwiową i stojakami podporowymi ze specjalnie opracowaną technologią i optymalizacja robót pozwolił zachować wysoką stateczność chodnika o gabarytach porównywalnych z gabarytami chodnika wtórnego. W artykule poruszono również aspekt ekonomiczny utrzymania chodnika w jednostronnym otoczeniu zrobów.
EN
In this paper the solution and the description of a gate road maintenance (with goalfs on one side) as in the example of gate road 23b in the seam 405/1 in the conditions of Knurow mine, have been described. The applied maintenance system i.e. additional reinforcement of standing archsupport by roof bolting and props, together with special technology and work organization, preserves a high stability of the gate road in comparable limiting outlines. In the paper also economic aspects of this kind of gate road have been raised.
PL
W referacie przedstawiono sposób utrzymania stateczności chodnika przyścianowego w warunkach jego lokalizacji bezpośrednio pod zrobami oraz pod półką skalną o zmiennej grubości. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że obudowa chodnika przyścianowego z zastosowaniem konstrukcji wzmacniających zapewni stateczność wyrobiska. Podano również wymaganą grubość półki skalnej do uzyskania efektywnego wzmocnienia obudowy przy zastosowaniu kotwienia.
EN
The paper presents the method of stability maintenance of wall heading located just near by high layers old working and under rock layer with variable thickness. As the calculations show, that the wall headings support with the amplification construction, secure stability of heading. In the paper has been shown required rock mass layer to obtain of support amplification on bolting.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów dołowych, które przeprowadzono w upadowej odstawczej, stanowiącej wyrobisko przyścianowe dla ścian zawałowych 331 i 332, prowadzonych w przystropowej warstwie pokładu 510, w ZG "Piekary". W upadowej mierzono zaciskanie pionowe, poziome, jak i wypiętrzanie spodka węglowego.
EN
Presented in this work are the results of underground measurements conducted in a haulage incline forming a longwall entry (gate) for the caving longwall faces of 331 and 332 run in the roofside layer of the 510 Seam in the ZG "Piekary" Unit. Measured in the incline have been the effects of vertical and horizontal squeezing as well as heaving of the botton coal.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę umożliwiającą prognozowanie zaciskania chodników przyścianowych ścian zawałowych oraz podsadzkowych. Scharakteryzowano wpływ wybranych czynników, takich jak: głębokość zalegania pokładu, wysokość ściany oraz parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych, na zaciskanie tych chodników. Podano praktyczny przykład wykorzystania metody dla prognozy zaciskania chodnika przyścianowego ściany zawałowej, utrzymywanego za frontem eksploatacji.
EN
In this article presented is a method that allows for prognostication of squeezing effects in the longwall gates of caving and back-filling mining systems. Characterized has been the influence the respective factors, such as the depth of deposition of seam, the longwall face height and roof and floor rock strength data have on the squeezing effects in the longwall gates. Given is a prac-tical example of applying the method for prognostication of squeezing effects in a caving longwall gate maintained behind the advancing longwall face.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.