Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potencjał eksploatacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem nierozłącznego połączenia dwóch elementów maszyn stosuje się między innymi połączenia wciskowe. Elementy maszyn połączone wciskowo ulegają podczas użytkowania specyficznemu zużyciu co może doprowadzić do utraty potencjału eksploatacyjnego połączenia. Szczególnie ważnymi połączeniami wciskowymi maszyn okrętowych są połączenia wał śrubowy - śruba i panewka - korbowód. Przedstawiono model połączenia wciskowego i wyniki eksperymentu polegającego na porównaniu obliczonego i zmierzonego momentu skręcającego potrzebnego do rozerwania połączenia. Wskazano, że charakterystycznym rodzajem zużycia przy niestacjonarnym obciążeniu połączenia wciskowego jest korozja cierna. Wymieniono wielkości wpływające na przebieg korozji ciernej połączenia wciskowego. Opisano skutki korozji ciernej połączenia śruba-wał śrubowy. Scharakteryzowano konstrukcję połączenia panewka-stopa korbowodu i wskazano na przyczyny korozji ciernej. Stwierdzono, że symptomem potencjału eksploatacyjnego połączenia wciskowego może być emisja akustyczna. W przypadku połączenia panewka-stopa korbowodu dodatkowym symptomem może być obrót panewki w stopie lub osiowe przesunięcie panewki w stopie korbowodu.
EN
To inseparable connection of two machine elements is used, among others, press fit connections. The elements of the press fit connection undergo a specific wear during use which may lead to the loss of the wear margin of the connection. Particularly important press fit connections of ship machinery are the connection of the propeller - shaft and connection of the shell - connecting rod big end. The model of the press fit connection and the results of the experiment consisting in the comparison of the calculated and measured torque required to break the connection are presented. It was indicated that fretting corrosion is a characteristic type of wear at the nonstationary load of the press fit connection. The values influencing the course of the fretting corrosion of the press fit connection were listed. The effects of fretting corrosion of the propeller-shaft connection are described. The structure of the connection of the shell-connecting rod big end was characterized and the causes of fretting corrosion were indicated. It was found that acoustic emission may be a symptom of the wear margin of an press fit connection. In the case of a shell - connecting rod big end connection, an additional symptom may be the rotation slip of the shell in big end of connecting rod or the axial displacement of the shell in the big end of connecting rod.
PL
Przedstawiono filozofię budowania relacji diagnostycznych w oparciu o potencjał eksploatacyjny węzłów zespołów funkcjonalnych. Opisano model węzła cieplnego. Wykazano, że współczynnik przenikania ciepła jest zastępczą miarą potencjału eksploatacyjnego węzła cieplnego. Przedstawiono relacje współczynnik przenikania ciepła – miara symptomu diagnostycznego. Scharakteryzowano przedział wartości miary symptomu.
EN
The philosophy of building diagnostic relationships based on the were margin of functional units nodes is presented. A model of the thermal node has been described. It has been shown that the heat transfer coefficient is a surrogate measure of the wear margin of a thermal node. The relationship between the heat transfer coefficient and the measure of diagnostic symptom is presented. The range of symptom measure values has been characterized.
EN
Remedial actions aimed a production system items should be taken after unacceptable differences occur between the desired and actual values of item functional unit characteristic measures. The author justifies the need to use the term ‘wear margin of a functional unit node’. Three basic models of nodes are presented, and selected models for each node are described taking into account their kinematics, the shape of solids, and the physicochemical properties of fluids. Substitute measures of the wear margin and measures of diagnostic symptoms of hydrodynamic, thermal, and tribological nodes are described and justified.
PL
Działania sanacyjne na obiektach systemu produkcyjnego powinny być następstwem wystąpienia nieakceptowalnych różnic pożądanych i rzeczywistych wartości miar cech zespołów funkcjonalnych obiektów. W pracy uzasadniono potrzebę posługiwania się pojęciem „potencjał eksploatacyjny węzła zespołu funkcjonalnego”. Przedstawiono trzy podstawowe modele węzłów i dla każdego opisano wybrane modele szczegółowe uwzględniające kinematykę, kształt ciał stałych i wła- ściwości fizykochemiczne płynów. Opisano i uzasadniono miary zastępcze potencjału eksploatacyjnego i miary symptomów diagnostycznych węzłów: hydrodynamicznego, cieplnego i tribologicznego.
4
Content available remote Diagnozowanie rurociągów
PL
Przedstawiono filozofię budowania relacji diagnostycznych w oparciu o potencjał eksploatacyjny węzłów zespołów funkcjonalnych. Przedstawiono odcinek rurociągu jako węzeł hydrodynamiczny. Wymieniono miary potencjału eksploatacyjnego odcinka rurociągu. Opisano relacje potencjał eksploatacyjny odcinka rurociągu – spadek ciśnienia na odcinku rurociągu i relacje spadek ciśnienia na przeszkodzie w rurociągu - emisja akustyczna w otoczeniu przeszkody w rurociągu.
EN
The philosophy of building diagnostic relationships based on the were margin of functional units nodes is presented. A pipeline section is presented as a hydrodynamic node. The measure of wear margin of pipeline section has been listed. The relationships wear margin of pipeline section – loss of pressure along the pipeline section and relationships loss of pressure in obstacle in the pipeline - acoustic emission around the obstacle in the pipeline has been described.
PL
W artykule wskazano na potrzebę opisu zależności między jakością przedsiębiorstwa i jakością maszyny jako obiektu systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa, natomiast za niedostatecznie rozwiązany problem opisu uznano miary i wartości graniczne potencjału eksploatacyjnego maszyn systemu produkcyjnego. Wykazano, że w oparciu o pojęcie „jakość” możliwa jest dekompozycja pożądanych cech jakości przedsiębiorstwa na pożądane wartości cech maszyny i zespołu funkcjonalnego maszyny oraz możliwe jest zdefiniowanie pojęcia „potencjał eksploatacyjny maszyny” i „potencjał eksploatacyjny zespołu funkcjonalnego maszyny”. Wymieniono miary cech zespołu funkcjonalnego składające się na wytworzony (rzeczywisty) potencjał eksploatacyjny i wskazano na potrzebę znajdywania miar zastępczych rzeczywistego potencjału eksploatacyjnego. Podano algorytm identyfikacji potencjału eksploatacyjnego oraz typy relacji wymuszenie – odpowiedź węzła zespołu funkcjonalnego. Zaprezentowano podstawowe modele węzłów i uzasadniono celowość ich rozwoju oraz stosowania w identyfikacji potencjału eksploatacyjnego maszyn.
EN
The article points out the need to describe the relationship between the quality of the company and the quality of the machine as an item of a company production system. In terms of description, existing measurements and limit values of the wear margin of production system machines are recognized as insufficiently developed. It has been shown that, based on the concept of quality, it is possible to decompose the desired quality characteristics of a company to get the desired measurements of machine characteristics and the machine functional unit. It is also possible to define the term machine wear margin and machine functional unit wear margin. The author identifies measurements of functional unit characteristics that make up the manufactured (real) wear margin and points out the need for finding substitute measurements of the actual wear margin. The algorithm is given for the identification of wear margin and the types of relationships between the excitation and response of the functional unit node. The author presents the basic models of the nodes and discusses the purpose of their development and use in the identification of machine wear margin.
EN
The article points out the need to describe the relationship between the quality of the company and the quality of the machine as an item of a company production system. In terms of description, existing measurements and limit values of the wear margin of production system machines are recognized as insufficiently developed. It has been shown that, based on the concept of quality, it is possible to decompose the desired quality characteristics of a company to get the desired measurements of machine characteristics and the machine functional unit. It is also possible to define the term machine wear margin and machine functional unit wear margin. The author identifies measurements of functional unit characteristics that make up the manufactured (real) wear margin and points out the need for finding substitute measurements of the actual wear margin. The algorithm is given for the identification of wear margin and the types of relationships between the excitation and response of the functional unit node. The author presents the basic models of the nodes and discusses the purpose of their development and use in the identification of machine wear margin.
PL
W artykule wskazano na potrzebę opisu zależności między jakością przedsiębiorstwa i jakością maszyny jako obiektu systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa, natomiast za niedostatecznie rozwiązany problem opisu uznano miary i wartości graniczne potencjału eksploatacyjnego maszyn systemu produkcyjnego. Wykazano, że w oparciu o pojęcie „jakość” możliwa jest dekompozycja pożądanych cech jakości przedsiębiorstwa na pożądane wartości cech maszyny i zespołu funkcjonalnego maszyny oraz możliwe jest zdefiniowanie pojęcia „potencjał eksploatacyjny maszyny” i „potencjał eksploatacyjny zespołu funkcjonalnego maszyny”. Wymieniono miary cech zespołu funkcjonalnego składające się na wytworzony (rzeczywisty) potencjał eksploatacyjny i wskazano na potrzebę znajdywania miar zastępczych rzeczywistego potencjału eksploatacyjnego. Podano algorytm identyfikacji potencjału eksploatacyjnego oraz typy relacji wymuszenie – odpowiedź węzła zespołu funkcjonalnego. Zaprezentowano podstawowe modele węzłów i uzasadniono celowość ich rozwoju oraz stosowania w identyfikacji potencjału eksploatacyjnego maszyn.
PL
W pracy zaprezentowano zaprojektowany informatyczny system wspomagający eksploatację urządzeń lotniskowych według ustalonego planu czyli resursu (potencjału eksploatacyjnego). Wymieniono i opisano wybrane urządzenia znajdujące się na płycie lotniska, które odpowiadają za stan nawierzchni pasa startowego i obiektu latającego m.in. oczyszczarka lotniskowa, urządzenie odladzające powierzchnie samolotu oraz urządzenie przeciwpożarowe, które zapewnia obsługę przeciwpożarową na obszarze lotniska oraz w czasie katastrofy. Przedstawiono opis i zasadę obsługi programu wspomagającego eksploatację urządzeń znajdujących się na Lotnisku Lublin.
EN
This work presents a designed computer software to support the operation of airport facilities according to the established schedule, i.e. service life (facility operation potential). There are enumerated and described selected devices located on an apron area. These are responsible for maintaining good conditions on a runway surface and a flying object. These devices include an airport cleaner, a de-icing aircraft surface device and a fire protection device to provide fire protection in an airport area and during a disaster. The software to support the operation of airport devices used at the Lublin Airport and its service principle are described.
EN
High mobility wheeled vehicles have been built with use materials with limited strength and durability. Usually total costs in life cycle of this kind of technical systems are significant, so the necessity of planning proper way of maintenance is highly desirable. Common ways of describing ultimate work capacity are based on profile ground tests (PT tests) and extrapolation of theirs results for the whole period of maintenance. That methods give biased results caused by among others differences in use and maintenance conditions. The useful methods in permanent tracking of state changes of critical units of vehicle have been exploring and algorithms to forecast the durability of vehicle that are the basis of pHUMS have been designed [11]. In the paper models that have been use to describe the way of loading in frequency domain were presented and a proposal of the new model for tracking a loading of an element of underframe of high mobility wheeled vehicle was proposed.
PL
Pojazdy, w tym pojazdy wysokiej mobilności budowane są z materiałów, które mają ograniczoną wytrzymałość. Często koszty cyklu życia takich pojazdów są bardzo wysokie, stąd pojawia się szczególna potrzeba planowania racjonalnej eksploatacji takich obiektów. Powszechnie stosowane metody badawcze wyznaczające docelowy zasób pracy opierają się na przyspieszonych badaniach przebiegowych i ekstrapolacji wyników na cały przewidywany okres eksploatacji. Metody takie są obarczone jednak błędami, wynikającymi między innymi z różnicy warunków prowadzenia badań przebiegowych od rzeczywistych warunków eksploatacji. Poszukiwane są metody ciągłego śledzenia zmian wytrzymałości zespołów krytycznych oraz podejmowane są próby opracowania algorytmów wykorzystywanych do prognozowania trwałości pojazdu będące podstawą systemów pHUMS. W artykule przedstawiono przegląd modeli stosowanych do opisu przebiegu obciążenia w dziedzinie częstotliwości oraz przedstawiono autorską metodę śledzenia rzeczywistych warunków eksploatacji wraz z wynikami prognozowania trwałości wybranego elementu ustroju nośnego pojazdu wysokiej mobilności.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w procesie technologicznym naprawy wałów korbowych maszyn rolniczych. Wykazano, że proces szlifowania regeneracyjnego nie spełnia postulatu przystosowania powierzchni roboczych czopów do przyjęcia pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych po naprawie. Przedstawiono własną koncepcję metody obróbki tarciowej, ukierunkowanej na standaryzację mikrogeometrii powierzchni roboczych czopów. Przedstawiono również wyniki badań zrealizowanych w układzie węzła tarcia, stanowiącego odwzorowanie przewidywanego układu obróbkowego czop-narzędzie.
EN
We noticed the need of introducing changes in the technological process of repairing crankshafts of the agricultural machines. We proved that the process of the regenerative grinding does not meet the requirements of the adaptation of the working surfaces of pins that will have to take over the full operational load after repair. We presented our own conception of methods of frictional treatment directed toward the standardisation of the microgeometry of the working surfaces of pins. We also present the results of the research carried out in the configuration of the frictional joint that was a copy of the predicted working configuration pin-tool.
PL
W opracowaniu zmierzano do uzasadnienia potrzeby poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na pełniejsze wykorzystanie potencjału eksploatacyjnego maszyn rolniczych poprzez modyfikację, w procesach obsługiwania technicznego, właściwości użytkowych powierzchni roboczych węzłów uznanych za krytyczne. Na podstawie analizy uwarunkowań eksploatacyjnych wytypowano do badań łożyskowania ślizgowe, uznane za reprezentatywne i dla nich weryfikowano możliwość przystosowywania do wykazywanej zmienności form i intensywności zużywania.
EN
The authors of the paper intended to justify the need to seek solutions oriented to more complete utilization of farm machinery operating potential by modifying (in technical servicing processes) functional properties of working surfaces in nodes deemed to be critical. The analysis of operating conditions allowed to select for tests slide bearings determined to be representative. The researchers were verifying for them the potential for adaptation to demonstrated variability of forms and wear intensity.
PL
W atykule przedstawiono integrację procesów organizacyjno-technicznych i logistycznych w zakresie utrzymania oraz napraw sprzętu łączności na szczeblu ZT na przykładzie opracowanej dla tych potrzeb aparatowni diagnostyczno-remontowej AD-R. Integracja w/w procesów rozpatrywana jest z uwzględnieniem wprowadzania do WP nowej strategii odtwarzania potencjału eksploatacyjnego sprzętu łączności oraz wdrażania do eksploatacji nowej generacji sprzętu cyfrowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.