Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karta DAQ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autorzy artykułu opisują przetwarzanie i analizę zmierzonego sygnału elektrycznego z mięśni w odniesieniu do budowy funkcjonalnej komputerowego stanowiska pomiarowego. Komputerowe stanowisko pomiarowe zostało wykonane z części sprzętowej i programowej jako wirtualny przyrząd pomiarowy. Część sprzętowa realizuje zadania przetwarzania sygnału takie jak: kondycjonowanie, filtrowanie, konwersja na postać cyfrową i wizualizacja danych. Część programowa to: formatowanie danych, analiza sygnału, filtracja cyfrowa, przygotowanie wyników pomiarów do wizualizacji i archiwizacji oraz sterowanie aparaturą. W pracy szczególną uwagę zwrócono na blok analizy sygnału elektromiograficznego i realizowane funkcje związane z usuwaniem artefaktów, wyznaczaniem wartości bezwzględnej oraz wartości średniej i skutecznej napięcia sygnału.
EN
The authors of the article describe the processing and the analysis of the measured electrical signal from the muscles in relation to the functional construction of the computer measurement system. The computer measurement system was made of hardware and software as a virtual instrument. The hardware performs signal processing tasks such as: conditioning, filtering, conversion to digital form and data visualization. The software includes: formatting data, the signal analysis, digital filtration, preparing the measurement results to visualization and archiving and controlling the equipment. In this article, the particular attention has been paid to the block of the electromyographic signal analysis and the implemented functions related to the removal of the artifacts, the determination of absolute value and the effective value of the voltage signal.
PL
Praca zawiera opis komputerowego stanowiska pomiarowego, w którym do pozyskania sygnału elektrycznego z mięśni wykorzystano elektrody powierzchniowe. Do wzmocnienia sygnału z elektrod zastosowano wzmacniacz instrumentalny. Następnie w torze sygnałowym użyty został filtr dolnoprzepustowy i karta pomiarowa DAQ. Sterowanie z poziomu komputera zostało zrealizowane z zastosowaniem magistrali USB. Do obsługi stanowiska oraz przetwarzania pozyskanych danych napisany został program w języku graficznym. Przeprowadzono wielokrotne pomiary testowe w stanie spoczynku i aktywności mięśni a przykładowe wyniki zostały zamieszczone w pracy. Zakłada się, że wykonane komputerowe stanowisko pomiarowe zostanie przeznaczone na cele dydaktyczne w zakresie nieinwazyjnych biopomiarów.
EN
The article includes the description of the computer measurement station, in which the surface electrodes were used to obtain the electrical signal from the muscle. The instrumental amplifier was used to amplify the signal from the electrodes. Then, in the signal path the low-pass filter and the measuring card DAQ were used. The computer controlling was realized by using the USB bus. The program was written in the graphic language to handle the position and the processing of acquired data. The multiple measurement tests at rest and the muscle activity were carried out and the sample results were included in the article. It is assumed that the made measurement station will be used for the educational purposes in the field of the non-invasive biomeasurements.
PL
Artykuł przedstawia bezprzewodowy system pomiarowy, złożony z kart akwizycji danych o wejściu napięciowym, opracowany na potrzeby pracy magisterskiej. Zadaniem systemu jest akwizycja, archiwizacja, monitorowanie oraz przesyłanie danych pomiarowych z urządzenia Slave do Master. Urządzenia akwizycyjne zostały wykonane jako urządzenia typu SMART SENSOR. Opracowany system pomiarowy został zastosowany do akwizycji danych w systemie odzyskiwania energii z otwieranych i zamykanych drzwi.
EN
This paper presents wireless measurement system, consist of a data acquisition cards with voltage inputs, developed as the MSc thesis. The purpose of the system is acquisition, archiving, monitoring and transfer measurement data from the slave device to the master device (Fig. 1). Acquisition cards has been made as a SMART SENSOR device (Fig. 2). Data acquisition card is a slave module in the measurement system. It allows to acquire the measurement data with maximum 8 inputs with adjustable delay time between the measurements. The data can be saved to a SD card, and sent by radio in the ISM band (Fig. 3). DAQ card configuration is done by a terminal application located on PC (Fig. 4). The network gateway consists of a manager, a user interface module (Fig. 5), the power module and converter UART / USB. Developed measurement system has been used as the data acquisition system in recover energy from opening and closing door circuit. The short measurement series were done for acquiring voltage (Fig. 6) and current (Fig. 7) when movement of the door was forced. Long acquisition series were done as well (Fig. 8). The long series took four days during typical office use. The measurement system can be used for monitoring various types of physical quantities by means of appropriate sensors and output voltage. Applied Gateway may be part of the monitoring and control of data acquisition DAQ cards used in the measurements.
PL
Celem pracy było zaprojektowanie układu elektronicznego współpracującego z wielofunkcyjną kartą akwizycji danych DAQ. Założeniem projektu było rozszerzenie możliwości dydaktycznych laboratorium komputerowych systemów pomiarowych. W ramach pracy zaprojektowano układ generatora sygnałów okresowo zmiennych typu unipolarnego, generator sygnałów różnicowych oraz układy sterowania serwonapędami modelarskimi oraz napędami prądu stałego.
EN
The aim of this study was to design an electronic circuit cooperating with multifunction data acquisition card DAQ. Assumption the project was to extend the capabilities of educational laboratory of measurement systems. The cyclic signal generators with single and differential signal were designed, control systems for servo drives and DC motors were designed as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.