Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrofalowy dyskryminator fazy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania układowe mikrofalowych dyskryminatorów fazy (MDF) oparte na sprzęgaczach kierunkowych Lange’a oraz wieloliniowych sprzęgaczach wielowarstwowych. Wroli szerokopasmowego przesuwnika fazy zastosowano przesuwnik fazy na niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami i przesuwnik fazy ze strukturalnym skrzyżowaniem linii. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla wybranych modeli dyskryminatorów fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents selected system solutions for microwave phase discriminators (MDF) based on Lange's directional couplers and multi-line multi-layer couplers. As a wide-angle phase shifter, a phase shifter was used on an asymmetrical stripline with embedded heterogeneities and a phase shifter with a structured intersection of lines. In addition, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for selected models of phase discriminators in the 2-4GHz band were presented.
PL
W warunkach współczesnych oraz w przewidywanych działaniach bojowych, dużym zagrożeniem między innymi dla radarów aktywnych są rakiety przeciwradiolokacyjne RPR oznaczane w literaturze anglojęzycznej skrótem ARM (Anti-Radiation Missile). Rakiety tego typu naprowadzają się samodzielnie na wskazany radar lub inne źródło emisji sygnałów mikrofalowych. Jednymi z metod zmniejszenia skuteczności ataków przy użyciu ARM jest minimalizacja czasu emisji sygnałów sondujących przez atakowany radar oraz/lub zastosowanie dodatkowych nadajników mylących, tak zwanych pułapek elektromagnetycznych (decoys). W ramach prac nad tego typu urządzeniami jest przygotowywany model małego zespołu do namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych, który będzie wykorzystany do testowania efektywności pułapek elektromagnetycznych funkcjonujących jako elementy systemu ochrony radaru przed pociskami ARM. Zakłada się, że zespół namierzający będzie pozwalał na wyznaczanie kierunku na emitery mikrofalowe przy użyciu metody monoimpulsowej w wersji zarówno amplitudowej jak i fazowej. Namierzanie będzie mogło być dokonywane tylko w azymucie lub elewacji, lub w obydwu tych płaszczyznach jednocześnie. Częstotliwościowy zakres pracy zespołu namierzającego będzie pokrywał całe pasmo pracy chronionego radaru.
EN
In present conditions and in foreseen battle operations, anti-radiation missiles ARM are the large threat among others for the active radars. This type of rockets can home in on the indicated radar or on another source of microwave signals emissions. The use of additional misleading transmitters, so called decoys, is one of the methods of the effectiveness decrease of attacks using the ARM. This paper presents the works on this type of decoys. The model of the small unit for direction finding (DF) of the microwave emitters is being worked out for these needs. This unit will realize so called monopulse method of angle of arrival (AOA) estimation. It is the amplitude and the phase version of this method. The bearings measurement will be able to do only in the azimuth or in the elevation plane or in both of these planes simultaneously. The DF device being designed will work over the whole required frequency band.
PL
Radar pasywny jest systemem wykrywającym i lokalizującym obiekty przy użyciu sygnałów mikrofalowych emitowanych przez nadajniki niewspółpracujące. Bieżąca analiza parametrów sygnałów mikrofalowych występujących w monitorowanej przestrzeni pozwala wykryć moment pojawienia się obiektu oraz określić jego chwilowe położenie. W podstawowych warunkach radar pasywny detekuje tylko fakt pojawienia się obiektu w obserwowanej przestrzeni. Dla pełnej informacji o wykrytym obiekcie niezbędne jest określenie nie tylko jego kierunku położenia, ale również odległość do niego. Do analizy parametrów sygnałów echa oraz do namierzania obiektów, które te sygnały odbiły można wykorzystać mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz, realizowane sprzętowo lub programowo po uprzedniej konwersji odebranych sygnałów na postać cyfrową. W pracy przedstawiono koncepcję algorytmu pomiaru odległości w radarze pasywnym opartą na wyznaczaniu obwiedni, chwilowej częstotliwości oraz kąta nadejścia odebranych sygnałów odbitych. Opisana koncepcja została przygotowana na potrzeby opracowywanego systemu obserwacji małego zasięgu.
EN
The passive radar uses so called signals of opportunity emitted by noncooperative illuminators such as, for instance, RTV broadcasting station or base station of cellular telecommunication and even active radar. The received signals analysis makes possible the detection of objects appearance and determination their location in the space being monitored. First of all, passive radar gives an information if any objects exists or not. For complete information it is necessary to know not only the direction to the object but the distance to it as well. The microwave phase discriminators and microwave frequency discriminators are very useful for determination parameters of received echo signals and for estimation of direction to the objects. In the work a concept of algorithm of estimation the distance in the single passive radar was presented. This concept is based on: estimation of envelope of the received microwave signal, estimation of the momentary value of the frequency of this signal and angle of arrival AOA of the received microwave signal. This algorithm is useful especially for short distance passive radar.
PL
Z uwagi na dużą przydatność urządzeń rozpoznania i wykrywania emisji, autorzy podjęli prace badawcze oraz konstrukcyjne, dotyczące rozwiązań układowych natychmiastowego pomiaru kierunku opromieniowania w zakresie mikrofal z wykorzystaniem wielowrotników Butlera. W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań układowych monoimpulsowego systemu rozpoznania i namiaru źródeł promieniowania w paśmie mikrofalowym. W części dotyczącej badań eksperymentalnych przedstawiony jest wynik badań układów pracujących w paśmie 2÷4 GHz.
EN
Research and development works over systems were undertaken for their great usability. The systems concerns microwave detection used Butler's matrix. In this paper is presented the review of the monoimpulse systems dedicated for detection of the bearing direction in microwave band. In this paper in the part dedicated for experiments description we show the results for devices working in the 2-4 GHz band.
PL
Artykuł dotyczy systemów namiaru opartych na matrycach Butlera. Systemy te mogą być wykorzystane do określenia kierunku położenia urządzeń promieniujących fale elektromagnetyczne lub obiektów oświetlonych sygnałami mikrofalowymi. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych systemów z matrycami Butlera 8 x 8 podłączonymi do szyków antenowych płaskich i cylindrycznych. Analizie poddano układy z szykami płaskimi kompletnymi oraz z szykami płaskimi o zredukowanej liczbie anten.
EN
The paper concerns systems with a so-called Butler matrix used for an instantaneous direction finding of radiation sources or targets iIIuminated by microwave signals. There are presented the results of computer simulations of systems with the 8 x 8 Butler matrix connected to planar and cylindrical antenna arrays. It has been taken into consideration the complete planar antenna array and planar array with reduced number of antennas.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.