Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
PL
Duże, stare drzewa są wzniosłe, majestatyczne, biocenotycznie i biowskaźnikowo cenne. Zasługują na ochronę, ale jednocześnie we wrażliwym otoczeniu kulturowym mogą być niebezpieczne.
EN
One of the basic human needs is the need for security. As a primary objective, it has both a direct and an indirect impact on architecture. The elimination of threats and protection against them is the basis for shaping contemporary architecture. Since the beginning of history, man has sought refuge from animals and nature. This covers everything from the basic feats of providing warmth and shelter from rain and animals to creating an environment in which one can develop their personal needs and preferences. This article presents aspects of security in architecture. It is related to human needs. The classification of stress factors in urbanised space is also presented. In addition, the analysis of spatial systems in architecture and the ways of marking the space are described. Based on the conducted analyses, conclusions are drawn concerning the methods of ensuring human safety in the built environment.
3
Content available The role of information in crisis management
EN
The article emphasises that current conditions for monitoring and ensuring homeland security are increasingly complex. The complexity of many processes and their difficult conditions emphasise the need to make relatively quick decisions. Following this requirement, much more attention is being paid to improving the functioning of information systems. It was emphasised that the increasing amount of information is, on the one hand, a positive phenomenon, but on the other hand it is not always conducive to making a reasonably quick decision. It is necessary to strive to obtain, through various channels (methods), reliable information, which will be the basis for making decisions, dismissing security threats and (or) minimising their effects. It was emphasised that the path to achieving the objectives is different in each case; no universal methodology can be presented. In addition to the conditions, a number of proposals aimed at improving the activities of those in leadership roles and the functioning of crisis management teams are presented.
PL
W artykule zaakcentowano, że obecne warunki dotyczące monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego są coraz bardziej złożone. Złożoność wielu procesów i ich trudne uwarunkowania akcentują potrzebę dokonywania w miarę szybkich rozstrzygnięć. W ślad za tym wymogiem znacznie więcej uwagi poświęca się poprawie funkcjonowania systemów informacyjnych. Podkreślono, że coraz większa ilość informacji z jednej strony jest zjawiskiem korzystnym, ale z drugiej strony nie zawsze sprzyja podjęciu w miarę szybkiej decyzji. Trzeba dążyć do zdobywania różnymi kanałami (sposobami) wiarygodnej informacji, która będzie podstawą dokonywania rozstrzygnięć oddalających zagrożenia bezpieczeństwa i (lub) minimalizujących jego skutki. Podkreślono, że droga do osiągnięcia założonych celów jest w każdym przypadku odmienna; nie można przedstawić uniwersalnej metodyki postępowania. Oprócz uwarunkowań przedstawiono szereg propozycji ukierunkowanych na doskonalenia działalności osób sprawujących funkcje kierownicze oraz funkcjonowanie zespołów zarządzania kryzysowego.
EN
Deterring a crisis or war requires the commitment of large forces and resources that may include armed forces, security services or other non-military defense elements. The entire crisis management system is organized by the public administration. A crisis and the threat of war necessitate the implementation of a wide range of tasks aimed at securing life, health and property. Cultural property is a special category of property protected under the Polish legal system. The Republic of Poland undertook to protect it upon accession to the Hague Convention of 1954 on the Protection of Cultural Property in the Time of an Armed Conflict. This international agreement, along with the Polish experiences of the Second World War, laid the foundations for building an efficiently functioning system for the protection of cultural property during an armed conflict. Recent years have brought an increase in global interest in this area. Asymmetric threats against cultural heritage objects forced the involvement of military entities in developing security mechanisms. The author will provide an overview of national institutions tasked with the protection of cultural property in times of peace, assess the quality of these institutions as well as propose de lege ferenda postulates that could improve their functioning.
PL
Czas kryzysu i wojny wymaga dużego zaangażowania sił i środków. Mają one różnorakie pochodzenie – mogą to być siły zbrojne, służby bezpieczeństwa bądź inne pozamilitarne ogniwa obronne. Cały ten system organizowany jest przez administrację publiczną. Kryzys i zagrożenie wojenne wymuszają realizację całego szeregu zadań, których efektem ma być zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia. Szczególną kategorią mienia chronionego na podstawie polskiego porządku prawnego są dobra kultury. Do ich chronienia Rzeczpospolita Polska zobowiązała się wraz z przystąpieniem do konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego. Ta umowa międzynarodowa, wraz z polskimi doświadczeniami z II wojny światowej, dała podwaliny pod zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony dóbr kulturalnych na czas konfliktu zbrojnego. Ostatnie lata przyniosły wzrost globalnego zainteresowania tym obszarem zadań. Zagrożenia asymetryczne wymierzone przeciwko obiektom dziedzictwa kulturowego wymusiły zaangażowanie podmiotów militarnych do kreowania mechanizmów bezpieczeństwa. Autor przedstawi charakter krajowych instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, które określone są z konwencji haskiej z 1954 roku.
EN
Poland's location in the central part of Europe means international communications routes connecting north and south of the continent and east and west. Many Polish roads are transit routes that pass through environmentally valuable areas, run through forests and swamps, and cross migration routes of animals. A physical impact of transport on the environment is multipronged; it concerns, in particular, the quality of air, water, and soil, as well as disturbance of biodiversity, landscape planning, acoustic climate, the danger of vibrations and road security. Moreover, environmental resources are necessary for the efficient functioning of the transport system to generate energy, but on the other hand, to build infrastructure facilities. Apart from sustainable development, ecological security is one of the approaches to understand and solve environmental problems. Simultaneously, compared to issues connected with economics, politics, social and military problems, attempts to securitize ecology and the environment have a relatively short story. The article aims to identify threats for ecological security and solutions connected with road transport functioning in Poland.
PL
Położenie Polski w centralnej części Europy sprawia, że przez jej terytorium prowadzą międzynarodowe szlaki komunikacyjne łączące północ z południem i wschód z zachodem kontynentu. Wiele dróg w Polsce, będących między innymi szlakami tranzytowymi, przechodzi przez tereny cenne przyrodniczo, biegnie przez lasy, mokradła, przecina szlaki migracji zwierząt. Fizyczny wpływ transportu na środowisko jest wieloaspektowy, dotyczy on przede wszystkim: stanu powietrza, stanu wód i gleb, zakłóceń bioróżnorodności, zagospodarowania przestrzennego, klimatu akustycznego, zagrożeń wibracjami i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co więcej, do efektywnego funkcjonowania systemu transportowego niezbędne są zasoby środowiska potrzebne z jednej strony do pozyskiwania energii, z drugiej zaś do budowy obiektów infrastrukturalnych. Obecnie, obok koncepcji zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne stanowi jedno z podejść do zrozumienia i rozwiązania problemów środowiskowych. Jednocześnie, w porównaniu z zagadnieniami związanymi z ekonomią, polityką, problemami społecznymi czy militarnymi, próby sekurytyzacji ekologii i środowiska naturalnego mają relatywnie krótką historię. Celem artykułu jest identyfikacja zagrożeń i dla bezpieczeństwa ekologicznego oraz możliwych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego w Polsce.
6
Content available remote Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej
PL
Artykuł poświęcony został przedstawieniu wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo ludności cywilnej. Podzielony został na trzy główne części. Pierwsza poświęcona została zagadnieniu związku występującego pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem. W drugiej zaprezentowano wybrane przyczyny zmian klimatu. W trzeciej zaś zawarto wybrane skutki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo człowieka.
EN
The paper is devoted to the presentation of the impact of climate change on the safety of civilians. It has been divided into three main parts. The first one is devoted to the issue of the relationship occurring between man and the environment. The second one presents selected causes of climate change. The third one includes selected effects of climate change, with particular emphasis on their impact on human safety.
7
Content available Niekonwencjonalne technologie przebudowy mostów
PL
Potrzeba przebudowy funkcjonujących obiektów mostowych i budowy nowych obiektów stanowiących kluczowe elementy układu transportowego jest obecnie bardzo duża. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków bezpiecznego eksploatowania obiektów mostowych będących często u kresu swojej przydatności użytkowej.
EN
Mobile Ad hoc Network (MANET) is a type of Ad hoc network. General properties of MANET open the network to various security threats. Network layer-based Active attacks are widespread and destructive. Available security solutions contain complex calculations. Therefore, the objective of this research is to propose a lightweight security mechanism to enhance the security of data communications between source and destination nodes in a MANET from network layer-based active attack. Blackhole is used as a network layer-based Active attack. The network performance is evaluated using Packet Delivery Ratio (PDR), Average End-to-End Delay (AEED), Throughput, and Simulation Processing Time at Intermediate Nodes (SPTIN). The controller network was used to compare the performance of each network. During the experiment due to the impact of the blackhole attack, compared to the controller network, the PDR was found to be 0.28%, AEED was infinity and Throughput was 0.33%. The performance of the proposed security mechanism was compared with that of the controller network, and the values of PDR, AEED, Throughput, and SPTIN were found to be 98.0825%, 100.9346%, 99.9988%, and 96.5660%, respectively. The data packet delivery ratio was 100.00% compared to that of the controller network. The network that was affected by a blackhole attack showed a higher amount of ADDR than the controller network and the lowest amount of PDR. The network that was affected by the blackhole showed underperformance compared to the controller network. The proposed security mechanism performs well in PDR, AEED, and Throughput compared to the controller network. The AEED and SPTIN values prove that the proposed solution is free from complex calculations. The scope of the solution can be expanded into a lightweight Intruder Detection System to handle different types of security attacks in MANETs.
9
Content available remote Bezpieczeństwo procesów logistycznych po zmianach wywołanych pandemią COVID-19
PL
W artykule zaprezentowano najnowsze zmiany i trendy w kluczowych procesach logistycznych, wynikające z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Prowadząc analizy i opisując powyższe zmiany, starano się przede wszystkim uwzględnić aspekty bezpieczeństwa wybranych procesów logistycznych, rozumiejąc to bezpieczeństwo jako możliwość ich skutecznej realizacji. Badania realizowano na podstawie dostępnych doniesień naukowych, medialnych i raportów, a także bazując na obserwacji własnej, którą umożliwił osobisty kontakt z wybranymi firmami logistycznymi. Tak więc głównym celem artykułu jest próba usystematyzowania i interpretacji zmian mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania procesów logistycznych w trakcie globalnego kryzysu, jakim jest pandemia COVID-19.
EN
The article presents the latest changes and trends in key logistics processes resulting from the crisis caused by the COVID-19 pandemic. When carrying out the analyses and describing the above changes, efforts were made to primarily take into account the security aspects of selected logistics processes, understanding this security as the possibility of their effective implementation. The research was carried out on the basis of available scientific and media reports and reports, as well as based on own observation through personal contact with selected logistics companies. Thus, the main goal of the article is an attempt to systematize and interpret the changes affecting the security of logistics processes during the global crisis of the COVID-19 pandemic.
PL
Przepływ towarów jest istotnym elementem funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa tego procesu został on uregulowany prawnie oraz nałożono na towary cła, które pobierane są przez państwa od wywozu i przywozu towarów. Sprawny i bezpieczny przepływ towarów opiera się na odpowiednim procesie celnym. W celu zbadania i ulepszenia tego procesu zastosowano metodę analizy sieciowej. W artykule wykorzystano oprogramowanie wspomagające analizę sieciową metodą PERT, używając dodatkowego pakietu WinQSB 2.0 i określono korzyści oraz wady jego zastosowania. W opracowaniu omówiono pojęcia cło i towar. Opisano podstawy prawa celnego, procedury celne, bezpieczeństwo przepływu towarów, optymalizację decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa oraz metodę programowania sieciowego – PERT. Zapoznano z planem procesu celnego importu między krajem trzecim a krajem znajdującym się w UE, który następnie zbadano metodą PERT i opracowano w module PERT_CPM wspomagającym analizę sieciową. Celem artykułu jest określenie wykorzystania oprogramowania wspomagającego analizę sieciową metodą PERT w przedsięwzięciu dotyczącym bezpieczeństwa. słowa kluczowe proces celny, towar, bezpieczeństwo, metoda planowania i kontroli, oprogramowanie wspomagające
EN
The movement of goods is an essential part of the functioning of a modern society. In order to ensure the safety of this process, it has been regulated by law and customs duties on the export and import of goods have been imposed on goods, which are levied by particular countries. Efficient and safe movement of goods is based on an appropriate customs process. In order to investigate and improve this process, a network analysis method has been used. The paper explores the use of the software supporting network analysis by the PERT method, with the help of the WinQSB 2.0 add-on package, and identifies the advantages and disadvantages of its use. It presents definitions of customs and commodity. The basics of customs law, customs procedures, security of goods movement, decision optimization in issues of the safety and the method of network programming – PERT were described. The customs import process plan between a third country and an EU Member State was examined using the PERT method and then developed in the PERT_CPM module that supports the network analysis. The objective of this paper is to determine the use of software supporting network analysis using the PERT method in a security-related undertaking.
PL
Technologie wspierające procesy decyzyjne z reguły tworzą systemy informatyczne, które wprowadzane są między innymi w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jedną z takich instytucji jest Państwowa Straż Pożarna, która wdraża zamawiane technologie oraz tworzy własne poprzez udział swoich jednostek organizacyjnych w pracach badawczych i rozwojowych. W działalność tę intensywnie włączają się dwie jednostki naukowe: Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Jednym ze źródeł finansowania budowanych technologii wspomagających procesy decyzyjne w Państwowej Straży Pożarnej jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja ta w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych prowadzi działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizacją zamawianych tematów badawczych finansowane są przedsięwzięcia, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Co istotne, część z nich ukierunkowana jest na ochronę ludności i ratownictwo. Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego know-how w zakresie krytycznych technologii z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. W artykule zostaną zidentyfikowane technologie wspomagające procesy decyzyjne wytworzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe, których liderem lub partnerem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Naukowo- -Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Opisane technologie wykorzystywane są min. w procesie kształcenia kadr Państwowej Straży Pożarnej oraz w rzeczywistych działaniach ratowniczych.
EN
Technologies supporting decision-making processes are usually created based on IT systems, which are deployed, among others, in institutions responsible for safety. One of such institutions is the State Fire Service which implements ordered technologies and creates its own technologies through participation of its organizational units in research and development works. Two research units are intensively involved in this activity: Main School of Fire Service (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) and the Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. One of the sources of funding for the developed technologies supporting decision-making processes in the State Fire Service is the National Centre for Research and Development. This institution, in consultation with the Minister of National Defense and the Minister of Internal Affairs, conducts activities related to research for national security and defence. As part of competitions announced for the realization of ordered research topics, undertakings that are most promising for the actual increase of state security are financed. Importantly, some of them are aimed at civil protection and rescue. The aim of implemented programs and projects is not only to increase the potential of Polish scientific and industrial entities, but also strive for technological independence through the creation of Polish “knowhow” in the field of critical technologies in the area of national security and defence. The article identifies technologies supporting decision-making processes developed by scientific and industrial consortia whose leader or partner was the Main School of Fire Service in Warsaw and Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection. The technologies described are used, among others, in the process of training personnel of the State Fire Service and in actual rescue operations.
PL
Edukacja w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i przeciwdziałania zagrożeniom jest procesem trudnym i złożonym. Polega na rozwijaniu świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształceniu nawyków je wzmacniających. Od poziomu edukacji zależą postawy, wartości, wiadomości, czyli świadomość ludzi oraz umiejętności niezbędne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie istoty, roli i zależności między edukacją formalną i nieformalną w procesie kształtowania bezpieczeństwa człowieka. W artykule przedstawiono koncepcję edukacji formalnej i nieformalnej jako wzajemnie uzupełniającego się nowoczesnego i kompleksowego modelu budowania odporności społecznej na zagrożenia. Wskazano, iż tylko systematyczne i systemowe podejście w kształceniu w bezpieczeństwie pozwoli na osiągnięcie wysokich kompetencji, umiejętności i wiedzy.
EN
Education in the field of natural disaster risk reduction and counteracting threats is a difficult and complex process. It involves developing the awareness of the entire society in security and developing habits to support it. The level of education determines attitudes, values, messages, i.e. the awareness of people and their skills necessary to prevent and deal with threats. The aim of the article is to outline the essence, role and dependence between formal and informal education in the process of shaping human security. The article presents the concept of formal and informal education as a complementary modern and comprehensive model to building social resilience to threats. A presumption has been made that only a systematic and systemic approach to education in security would allow the achievement of high competences, skills and knowledge.
PL
Edukacja w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i przeciwdziałania zagrożeniom jest procesem trudnym i złożonym. Polega na rozwijaniu świadomości całego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa oraz wykształceniu nawyków je wzmacniających. Od poziomu edukacji zależą postawy, wartości, wiadomości, czyli świadomość ludzi oraz umiejętności niezbędne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie istoty, roli i zależności między edukacją formalną i nieformalną w procesie kształtowania bezpieczeństwa człowieka. W artykule przedstawiono koncepcję edukacji formalnej i nieformalnej jako wzajemnie uzupełniającego się nowoczesnego i kompleksowego modelu budowania odporności społecznej na zagrożenia. Wskazano, iż tylko systematyczne i systemowe podejście w kształceniu w bezpieczeństwie pozwoli na osiągnięcie wysokich kompetencji, umiejętności i wiedzy
EN
Education in the field of natural disaster risk reduction and counteracting threats is a difficult and complex process. It involves developing the awareness of the entire society in security and developing habits to support it. The level of education determines attitudes, values, messages, i.e. the awareness of people and their skills necessary to prevent and deal with threats. The aim of the article is to outline the essence, role and dependence between formal and informal education in the process of shaping human security. The article presents the concept of formal and informal education as a complementary modern and comprehensive model to building social resilience to threats. A presumption has been made that only a systematic and systemic approach to education in security would allow the achievement of high competences, skills and knowledge.
PL
W artykule przedstawiono elementy infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Zostały one podzielone na cztery mniejsze podgrupy, z których jedną stanowią elementy morskiej infrastruktury państwa. Za cel opracowania przyjęto identyfikację elementów infrastruktury morskiej państwa oraz wskazanie potencjalnych źródeł zagrożeń dla tych elementów, a także ocena ryzyka ich zmaterializowania się. W pierwszej części artykułu dokonano identyfikacji i analizy elementów infrastruktury bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem jej elementów morskich oraz dokonano ich charakterystyki. Kolejne fragmenty opracowania stanowi opis uwarunkowań identyfikacji zagrożeń dla morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju, stąd też charakterystyka odnosząca się do samych zagrożeń jest zwięzła i syntetyczna. Końcową część artykułu poświęcono ocenie ryzyka materializacji zagrożeń oraz zdolności ochronno-obronnej państwa, określając finalnie ryzyko wystąpienia dysfunkcji morskiej infrastruktury państwa określonego rodzaju. Autorzy swoje dociekania badawcze i wnioski z nich płynące ograniczyli wyłącznie do uwarunkowań krajowych. Ponadto autorzy mają świadomość, że problematyka, jaką poruszają w artykule, jest tak obszerna, że nie sposób jej wyczerpać w zwięzłym opracowaniu. Z tego powodu artykuł ma charakter wprowadzenia do problematyki bezpieczeństwa morskiej infrastruktury państwa w formule ogólnej i w przyszłości będzie rozwijany (uszczegóławiany) w odrębnych opracowaniach.
EN
The paper presents elements of the state security infrastructure. They have been divided into four smaller subgroups, one of which is the state maritime infrastructure. The aim of the paper was to identify elements of the state maritime infrastructure and to indicate potential sources of hazards to these elements, as well as to assess the risk of their materialization. The first part of the article identifies and analyzes elements of the state security infrastructure, with particular emphasis on its maritime elements, and describes their characteristic features. The subsequent fragments of the study describe conditions for identifying hazards to a country’s maritime infrastructure of a specific type, hence the characteristics relating to the threats themselves are concise and synthetic. The final part of the article has been dedicated to assessments of the risk of occurrence of hazards and the state’s protective and defense capacity, defining the risk of a specific type of maritime infrastructure dysfunction. The authors limited their research findings and the conclusions resulting from them only to national conditions. Moreover, the authors are aware of the fact that the subject matter of the article is so extensive that it is impossible to exhaust it in a study of a dozen pages or so. For this reason, the article is an introduction to the issue of the safety of the state maritime infrastructure in a general formula and will be developed (detailed) in separate studies in the future.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
PL
Poczucie bezpieczeństwa to integralny element bezpieczeństwa w ogóle. Nawiązuje do społecznych uwarunkowań funkcjonowania jednostki ludzkiej. Ma swoje przełożenie na ryzyko, a także powinno być uwzględniane w projektowaniu działań służących zapewnianiu bezpieczeństwa. Celem badań jest przedstawienie koncepcji umocowania poczucia bezpieczeństwa w badaniach naukowych realizowanych w dyscyplinie naukowej nauk o bezpieczeństwie. W artykule opisano istotę poczucia bezpieczeństwa. Wskazano obszary badań realizowanych w analizowanej dyscyplinie naukowej – obszary, w których można nawiązać do poczucia bezpieczeństwa bezpośrednio bądź pośrednio. Przedstawiona koncepcja pozwala uwzględnić poczucie bezpieczeństwa w analizach uwarunkowań funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego i jego systemów operacyjnych, a także w projektowaniu i przeprojektowywaniu tychże systemów. Jej implementacja może zwiększyć adekwatność działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz efekt synergiczny związany z racjonalnym kształtowaniem zaangażowania społecznego.
EN
The sense of security is an integral component of safety and security in general. It refers to social determinants of human functioning. It has its impact on risk and should also be taken into account in the planning of safety and security measures. The aim of the research is to present a concept of embedding the sense of security in research carried out in the scientific discipline of security sciences. The article describes the essence of the sense of security. An indication was made of areas of research implemented in the analysed scientific discipline – areas in which the sense of security can be directly or indirectly referred to. The presented concept allows to take into consideration the sense of security in analyses of the conditions of functioning of the national security system and its operational systems, as well as in the planning and redesigning of these systems. Its implementation may increase the adequacy of actions carried out in support of national security and the synergic effect related to rational shaping of social involvement.
17
Content available Ewolucja postrzegania pojęcia bezpieczeństwo
PL
Ostatnie dziesięciolecia historii świata charakteryzowane przez większość badaczy przedstawiane są jako epoka głębokich i szybkich zmian. Przy tym w wypowiedziach tych dostrzega się cechy rodzącej się nowej epoki, rozwój filozoficznych i koncepcyjnych podstaw nowego świata odbywa się równolegle z gwałtownie zachodzącymi zmianami naukowego paradygmatu. W tych warunkach jedyną niezawodną podstawą do zrozumienia nowych czasów staje się dostrzeżenie ewolucji podstawy teoretycznej. Zakłada to możliwość i nawet konieczność wprowadzenia zmian w fundamencie budowanego świata, który okazuje się „katastrofalnie kruchy i zmienny”. Artykuł przedstawia wyniki analizy społeczno-filozoficznej ewolucji pojęcia bezpieczeństwo. Współczesna teoria bezpieczeństwa, chociaż uświadamia sobie swój przedmiot, lecz jest teorią dopiero się formującą. Stąd wydaje się zasadne zdefiniowanie jej metodologicznych założeń, zrozumienie bezpieczeństwa jako ewoluującego procesu. Dla stwarzania teorii bezpieczeństwa jako jednolitego systemu trzeba zdefiniować jego społeczno-kulturowe założenia jako uniwersalnego systemu, stworzonego przez cywilizację. W artykule przedstawiono filozoficzne myśli rozpatrujące pojęcie bezpieczeństwa na przestrzeni wieków w antycznej i współczesnej tradycji teoretycznej.
EN
The last decades of world history described by the majority of researchers are generally presented as an era of profound and rapid transformations. Findings of those researchers point to features of a new era coming to life, and the development of philosophical and conceptual bases of the new world takes place contemporaneously with changes adopted to the scientific paradigm. Consequently it seems that the only infallible basis that would allow comprehending the new era is perceiving the evolution of the theoretical fundamentals. This assumes the possibility and even the necessity of introducing changes to the foundations of the world being built, which proves to be “catastrophically fragile and variable”. The article presents results of social and philosophical analyses of the way that the security concept keeps evolving. Although the contemporary security theory is conscious of its object, it still remains a theory which is still in the process of being formed. Hence this points to the need of formulating definitions of its methodological assumptions and comprehending security as a process that keeps evolving. The establishment of the security theory as a uniform system requires defining its social and cultural assumptions as a universal system, developed by civilisation. The article presents philosophical assumptions analysing the concept of security over the past ages in ancient and contemporary theoretical tradition.
EN
Drones are entering the maritime sector and have successfully increased safety and security. They can effectively replace humans, and where life and health are at risk during operations such as tank or hull inspections, they can be used in a fully remote capacity. They are used to transport spare parts, documents, medicine, etc. between land and ships at sea or on the roadstead, which may increase safety during the COVID-19 pandemic. Drones can control traffic and the emission of pollutants from ships, detect pirates, monitor areas, and support operations. They are used in search and rescue missions and also provide modern technologies like 5G and others. Drones are reliable and effective, and their use minimizes costs and reduces time. This paper presents a current review of the state of knowledge on the use of drones in the maritime sector. It takes into consideration the opportunities of their utilisation and presents possibilities and examples of successful drone exploitation by various entities such as classification societies, shipyards, search and rescue (SAR) missions, and others. The benefits and limitations and a roadmap for drones in shipping are also analysed. An application forecast for the Polish maritime sector in the West Pomeranian and Pomeranian Regions is also delivered in the paper. Desk research methodology was used to review the literature to identify the set goals by analysing literature reports, articles, and materials published by beneficiaries using drones successfully, as well as inquiries and market offers.
PL
W tekście autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również określono cele badań we wskazanym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i szczegółowe problemy badawcze. W dalszej części tekstu, na podstawie analizy regulacji prawnych, literatury przedmiotu oraz korzystając z doświadczeń historycznych autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z podniesionym tematem, w tym kwestie stosowania stanów nadzwyczajnych, spodziewanych zagrożeń, sposobów wykorzystania Policji oraz konieczności rozważenia podziału sił i środków wobec zwiększonej liczby zadań.
EN
The Authors referred to the introduction of a methodological issue of ensuring of security and public order in conditions of external threats to the State and during the war. In the text clarified the concept of security and public order as well as sets out the objectives of the research to the extent and acceptable main research problem and specific research problems. Further down the text, on the basis of an analysis of regulations, literature of the subject and drawing in historical experiences, the Authors presented the main issues related to the subject raised, including the use of emergency states, expected threats, the use of the Police and the need to consider the allocation of forces and resources in view of the increased number of tasks.
20
Content available Wstęp redaktora naukowego wydania
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.