Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kastomizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a proposal of a complete CAD Automation solution enabling customization of the production of medical screws to individual patient requirements. The proposed approach using OLE technology enables the introduction of customization at the CAD project stage. The assemblyof the surgical screw in the PLM system is generated by means of a specially developed application. The application communicates with the SolidEdge system using an API, taking into account 10 different input parameters. Three different types of medical screws have been developed in the application:the Herbert Screw, Cancellous Screw, and Malleolar Screw with three different thread types: rectangular, isosceles, and trapezoidal. The screws designed in this way can be manufactured using 3D printing techniques or CNC machining, and can be used for both humans and animals.
PL
W artykule przedstawiono propozycję kompletnego rozwiązania CAD Automation umożliwiającego dostosowanie produkcji śrub medycznych do indywidualnych wymagań pacjenta. Zaproponowane podejście z wykorzystaniem technologii OLE umożliwia wprowadzenie kastomizacji już na etapie projektu CAD. Montaż śruby chirurgicznej w systemie PLM generowany jest za pomocą specjalnie opracowanej aplikacji. Aplikacjakomunikuje sięz systemem SolidEdge za pomocą API z uwzględnieniem 10 różnych parametrów wejściowych. W aplikacji opracowano trzy różne typy śrub medycznych: śrubę Herberta, śrubę gąbczastą i śrubę kostkowąz trzema różnymi rodzajami gwintów: prostokątnym, równoramiennym i trapezowym. Zaprojektowanew ten sposób śruby mogą być wytwarzane przy użyciu technik druku 3D lub obróbki CNC i mogą być stosowane zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu druk 3D bardzo się rozwinął i stał się technologią, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D technologia ta może się okazać przełomowa i w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience. This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
3
Content available Architektura – współczesna hybrydyzacja profesji
PL
Od początku XXI wieku w architekturze obserwuje się proces przełamywania barier względem bliźniaczej dyscypliny – designu. Na naszych oczach dokonuje się hybrydyzacja zawodów architekta i projektanta oraz zmiana sposobu myślenia o budynkach i przedmiotach. Architekci z jednej strony adoptują cyfrowe metody projektowo– produkcyjne, a z drugiej odkrywają „na nowo” metody tradycyjne, pochodzące z różnych dziedzin projektowania czy sztuki. Zapowiedź coraz powszechniejszej multidyscyplinarności można było odnaleźć już w pierwszej połowie XX wieku, m.in. u Buckminstera Fullera, który postulował zaistnienie wszechstronnego projektanta, będącego syntezą artysty, wynalazcy, mechanika, obiektywnego ekonomisty i ewolucyjnego stratega. Blisko temu do starogreckiego pojęcia ho–tekton, którym określano m.in. św. Józefa. Ho–tekton to mistrz w rzemiośle, alchemic–metalurg, pracujący w kamieniu i drewnie, budujący domy i śluzy, naprawiający drzwi i siodła. Czyż więc zwrot ku multidyscyplinarności architektów jest czymś nowym?
EN
Since the beginning of the 21st century, a process of breaking down barriers can be observed within architecture, in relation to its sister discipline – design. Before our eyes, hybridisation of these two professions is occurring and the way of thinking about buildings and objects is changing. On the one hand, architects adopt digital design and production methods, and on the other, they “rediscover” traditional methods coming from various fields of design or art. The foreshadowing of an increasingly widespread multidisciplinary can be found as early as in the first half of the 20th century, among others in Buckminster Fuller, who postulated the existence of a comprehensive designer, being the synthesis of artist, inventor, mechanic, objective economist and evolutionary strategist. It is close to the ancient Greek concept of ho–tekton, which was used to describe, among others, St. Joseph. Ho tekton is a master craftsman, an alchemist – metallurgist, working in stone and wood, building houses and sluices, repairing doors and saddles. Therefore, is the turn towards multidisciplinary of the architects something new?
EN
The process of individualizing personal protective equipment (PPE) is aimed at achievingoptimal fit to the user’s body, thus maximizing comfort, especially when PPE is applied in critical conditions. The aim of the research was to confirm the possibility of implementing PPE in rea industrial conditions and to estimate the comfort of use in real conditions of use. In order to perform the last stage of the personalization procedure for firefighter suits, process qualification was carried out in an industrial environment, and the firefighter’s PPE fabricated was validated under real conditions of firefighters’ activities. The effect of implementation of the individualization procedure confirmed optimal fitting of the PPE to the individual user’s body and allowed for improvement of the comfort of use.
PL
Przedmiotem publikacji było przedstawienie etapu procesu walidacji (kwalifikacji procesowej) opracowanej procedury w zakresie niestandardowej odzieży produkowanej w warunkach przemysłowych. Dla zrealizowania tego procesu w warunkach przemysłowych wytworzono partię prototypową, 6 kompletów zindywidualizowanych trzyczęściowych ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej dla potrzeb kwalifikacji procesowej (zmieniając producenta i typ ubrania poddawanego indywidualizacji) i poddano je badaniom użytkowym w warunkach rzeczywistych. Pozytywny wynik walidacji (PQ) partii prototypowej ubrań w badaniach użytkowych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, pozwolił na wdrożenie opracowanej procedury, poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń w zakładach produkcyjnych, publiczne udostępnienie informacji na stronie internetowej instytutu ITB „MORATEX”, „Procedury indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, posiadającej zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zapisy dotyczące procesu skanowania 3D z wykorzystaniem wyników tego procesu do wytwarzania zindywidualizowanych ubrań w procesie produkcji przemysłowej”.
PL
Współcześnie w obszarze architektury i wzornictwa przemysłowego następuje odejście od tradycyjnie pojmowanych pojęć funkcji, formy, procesów produkcyjnych, na rzecz zainteresowania elastycznością samoorganizacją, prototypizacją. Towarzyszą temu zmiany możliwe dzięki wykształceniu się nowych narzędzi cyfrowych, wywodzących się z przemysłu samochodowego, lotniczego czy technik animacji. Narzędzia owe od ponad trzech dekad są obecne w twórczym etapie procesu projektowania, z jednej strony sprzyjając przenikaniu się architektury i wzornictwa przemysłowego, z drugiej przyczyniając się do erozji dotychczasowych zasad nimi rządzących. Dziś możemy więc sobie zadać pytanie, na ile zamierzamy być cyfrowi, a na ile nie? Z odpowiedzią wiąże się wiele konsekwencji redefiniujących architekturę i design – dyscypliny bliźniacze.
EN
Nowadays, in the field of architecture and industrial design, there is a departure from traditionally understood concepts of functions, forms, production processes in favor of interest in flexibility, self-organization and prototyping. This is accompanied by changes, possible thanks to the emergence of new digital tools originating from the automotive, aviation and animation industries. These tools have been present in the creative phase of the design process for over three decades, on the one hand, favoring the interpenetration of architecture and industrial design, on the other, contributing to the erosion of existing rules governing them. So today we can ask ourselves: how far digital we would like to go and where to stop? There are many consequences associated with the answer to this question that redefine twin disciplines – architecture and design.
EN
After three industrial revolutions, the fourth has come, transferring production to sophisticated networks of companies equipped with intelligent devices, machines, and means of transport, communicating with each other using modern technologies. It creates new challenges for industrial companies; it requires existing business models to be redefined. The development of the Industry 4.0 concept forces modern companies, especially small and medium-sized enterprises, to quickly and flexibly adapt to the changing demand conditions. This is reflected in the creation of new business models, ones that allow for the introduction of innovations, the rapid reorganization of processes, and very flexible adaptation of enterprises to the conditions of a changing environment. The aim of the article is to present the concept of a business model assuming the creation of a network of small and medium-sized enterprises that are able to generate added value for their clients in the era of Industry 4.0.
7
Content available Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego
PL
Produkcja zindywidualizowanego wyrobu na życzenie jednostkowego klienta wiąże się nie tylko z problemem utrzymania ciągłości działalności systemu produkcyjnego, ale też ze szczególną organizacją procesu produkcyjnego. Może to spowodować zwiększenie ryzyka, którego skalę można ocenić, prowadząc analizę porównawczą. Autorzy ukazują zakłócenia wynikające w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego o wysokim stopniu kastomizacji, a także przedstawiają wpływ na założone plany produkcyjne. W wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano kategorie zakłóceń raportowanych jako tzw. czasy nieplanowane, a także ich odsetek w kontekście działalności systemu produkcyjnego i potencjalne przyczyny.
EN
The production of an individualized product at the request of an individual customer is associated not only with maintaining the continuity of the production system, but also with the proper organization of the production process. The authors show the disturbances resulting from the production system of a manufacturing company with a high degree of customization, and also present the impact on the planned production plans. As a result of the research, the categories of disturbances reported as so-called unplanned times, as well as their percentage in the context of the production system’s operation and potential causes.
EN
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model is to be a long-term method of the company to increase and use its resources in order to achieve a competitive advantage. The ability of an enterprise to build a competitive advantage requires quick adaptation to changes taking place in a changing environment, as well as creating its own innovative solutions. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to the changing conditions of competitiveness. This is reflected in the creation of new business models that allow for innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to new conditions. The aim of the article is to present the assumptions of new business models dedicated to enterprises 4.0. Because the Industry 4.0 concept is a new challenge for enterprises (concept initiated in 2010) assumptions for the development of business models should be treated as an attempt to identify them in the conditions of building cyberphysical production lines in smart factories and the Internet of Thing.
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu, druk 3D bardzo się rozwinął i wyrósł na technologię, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D, technologia ta może się okazać przełomową siłą, która w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
EN
A significant interest has been recently paid on ergonomics of the protective clothing due to its positive influence on safety, effectiveness and quality of work. In order to ensure comfort during a use of clothing protecting against cold it is necessary to adjust its thermal insulation as well as its construction to the predicted utility conditions. Therefore, a software that enables a design of clothing protecting against cold intended for a use in a specific thermal environment, as well as shaping its thermal insulation and defining principles of its safe use has been developed within a research project conducted in the CIOP-PIB. This software together with exemplary simulation results are presented in the paper. An influence of thermal resistance, design solutions and clothing dimensions applied in the clothing protecting against cold on its thermal insulation is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania umożliwiającego kastomizację produkcji seryjnej przy wykorzystaniu technik druku 3D. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klienta. Przedstawione podejście CAD Automation, przy użyciu technologii OLE - (ang. Object Linking and Embedding), umożliwia wprowadzenie kastomizacji na etapie projektu. Projekt CAD złożenia tworzony jest z uwzględnieniem parametrów wynikających z indywidualnych potrzeby klienta. Artykuł opisuje kilka sposobów realizacji dla dwóch systemów komputerowego wspomagania projektowania: AutoCAD i SolidEdge. Przedstawiono też przykłady obszarów: jubilerstwo i medycyna, w których zastosowanie kastomizacji w produkcji seryjnej jest zasadne i może być opłacalne.
EN
This paper presents a proposal for a solution allowing customization in mass production using 3D printing techniques. The main objective of the proposed solution is to adapt the products to individual customer needs. The approach CAD Automation using OLE - (Object Linking and Embedding) allows to enter the customization phase of the project. CAD project's assembly is generated with regard to the parameters resulting from individual customer needs. The paper describes several ways to implement two types of computer-aided design software: AutoCAD and SolidEdge. At the end there were also presented examples of two areas: jewelery and medicine, where the use of customization in series production is reasonable and can be profitable.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1308--1315, CD2
PL
Przedmiotem artykułu jest zmiana strategii marketingowej producenta klocków Lego analizowana na tle strategii globalnych liderów branży zabawkarskiej. Uwzględnione zostaną zarówno działania naśladowcze, kopiujące zachowania konkurentów, jak i innowacyjne związane z nowymi narzędziami kontaktu z klientem (marketing wirtualny) i stwarzanymi przez nie możliwościami dostosowywania produktów do jego specyficznych potrzeb (customizacja). Kontekst rozważań będzie stanowił marketing skierowany do dzieci uwzględniający specyfikę generacji Z i Alfa.
EN
The main subject of the article is a change to the marketing strategy of the Lego Group, analysed against the background of the global strategy of the toy industry leaders. The article will consider both imitative action, i.e. copying the behaviour of competitors, as well as innovative new tools for contacting the client (virtual marketing) and opportunities created by customizing products to their specific needs (customization). The analysis will be conducted in the context of marketing addressed at children, which takes into account the specificity of generations Z and Alpha.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1332--1338, CD2
PL
Artykuł charakteryzuje możliwości kształtowania produktów przez klie ntów w sklepach internetowych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Sc harakteryzowano strategie przedsiębiorstw na rynku e - commerce związane z kastomizacją oferty. Pokazano przykłady innowacyjnych narzędzi internetowych służących kastomizacji, wskazując na możliwości adaptacy jne tych rozwiązań w serwisach e - commerce. Scharak teryzowano współczesnego konsumenta, który stał się aktywnym prosumentem i współtwórcą wartości. Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości, jakie dają narzędzia online w tworzeniu kastomizowanych produktów przez klientów sklepów internetowych.
EN
The paper characterizes consumers’ possibilities of product creation in e - commerce, depending on their individual needs and preferences. Enterprises’ strategies on e - commerce market, connected with cus tomization, have been characterized. The examples of innovative online customization tools and possibilities of their implementation in e - commerce services have been described. The contemporary consumer, which is p rosumer and value co - creator, has been cha racterized. The main pur pose of this paper is to show possibilities of the online customization tools, which have e - commerce services customers in creation of customized products.
PL
Celem artykułu jest próba identyfikacji podstawowych barier rozwoju współpracy usługodawców logistycznych z MŚP. Aby zrealizować założony cel badawczy dokonano analizy wyników badań empirycznych przeprowadzonych na losowo dobranej grupie 50 usługodawców logistycznych. W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono, iż bariery rozwoju współpracy usługodawców logistycznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami wynikają ze specyficznych, lecz głównie obiektywnych cech MŚP. Postulowana jest zatem konieczność rozwoju oferty usług logistycznych, która z jednej strony będzie uwzględniała specyficzne cechy oraz zmienne potrzeby MŚP, a z drugiej strony będzie opłacalna dla usługodawców logistycznych oraz umożliwi im ich dalszy rozwój.
EN
The article attempts to identify the main barriers of development of cooperation between logistics service providers and small and medium-sized enterprises. The research aim was reached by conducting empirical studies in a group of 50 randomly selected logistics service providers. The results of the empirical studies confirmed that the barriers of development of cooperation between logistics service providers and small and medium-sized enterprises are caused by the specific but mainly objective characteristics of small and medium-sized enterprises. Therefore the need of development of logistics services, which on the one hand, will take into account the specific characteristics and changing needs of SMEs, and on the other hand, will be profitable for logistics service providers and enable them their further development, is postulated.
PL
W pracy przedstawiono aspekty związane z rynkowym podejściem do klienta oraz proces poszukiwania przez klienta coraz częściej produktów nowoczesnych. Z perspektywy przedsiębiorstwa takie zagadnienie określa się mianem skrojonych na miarę produktów. Zaprezentowane w pracy zagadnienie masowej kastomizacji porusza ten sposób wdrażania działań produkcyjnych dostosowanych do oczekiwań konsumentów. W pracy zdefiniowano pojęcie masowej indywidualizacji oraz dokonano charakterystyki różnorodnych strategii dla procesu kastomizacji. Został także określony łańcuch wartości dla masowej kastomizacji.
EN
The paper presents aspects of a market approach to the customer, and the process where more often the customer searches more modern products. From the perspective of a company such action is referred as a tailor-made product. The issue of a mass customization, presented in the paper, treats about the implementation of production activities tailored to the needs of consumers. The paper defines the concept of a mass customization and characterises various strategies for the process of customization. There was also determined the chain value for the mass customization in the elaboration.
PL
Autorzy w artykule dokonali analizy systemu zarządzania zapasami zaopatrzeniowymi w przedsiębiorstwie montażowym. Badana firma produkuje wyroby o wysokiej kastomizacji produktów przy niskiej powtarzalności produkcji. Pokazano odmienność uzyskanych wyników wg analizy ABC/XYZ oraz zaprezentowano koncepcję metodyki budowy systemu zarządzania zaopatrzeniem, której celem jest zmniejszenie całkowitych kosztów Utrzymania zapasów przy zachowaniu, co najmniej dotychczasowego poziomu dostępności zapasów zaopatrzeniowych.
EN
The authors of the artide analyzed inventory management system for supply to the assembly company. Researched the company manufactures products with high customization of products at low production repeatability. Showing difference in the results obtained by the classical ABC/XYZ analysis. In the next step presented the concept of methodology of suppiy management system building, which aims to reduce the total cost of inventory while maintaining at least the current level of logistics service to suppiy inventories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.