Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Rękawice antywibracyjne są powszechnie stosowanym środkiem ochrony indywidualnej przed drganiami działającymi na pracownika przez kończyny górne. W normie EN ISO 10819:1996 (PN-EN ISO 10819:2000) sprecyzowano kryteria oceny ich właściwości antywibracyjnych, podano także metodę badań laboratoryjnych i wymagania dotyczące stanowiska badawczego. W 2013 r. do normy wprowadzono wiele zmian, w wyniku których stosowana wcześniej metoda badań uległa dezaktualizacji. Nowe wymagania dotyczą głównie rozszerzonego zakresu częstotliwości drgań, w którym przeprowadzane są pomiary, zwiększonej liczby sygnałów drgań/torów pomiarowych, sygnału testowego oraz sekwencji i liczby pomiarów. W artykule przedstawiono zmiany w metodyce badań rękawic antywibracyjnych wynikające z wymagań wprowadzonych w normie EN ISO 10819:2013.
EN
Anti-vibration gloves are the most commonly used means of personal protection against hand-arm vibration. The EN ISO 10819:1996 standard (PN-EN ISO 10819:2000) specifies the criteria for assessing their anti-vibration properties, also provides the laboratory test method and test bench requirements. In 2013 many changes were introduced to the standard, as a result of which the previously applied test method has become obsolete. The new requirements relate mainly to the extended vibration frequency range in which the measurements are carried out, the increased number of vibration/measurement signals, the test signal and the sequence and number of measurements. This article presents changes in the test methodology of anti-vibration gloves resulting from the requirements introduced in EN ISO 10819:2013.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesów magazynowania z wykorzystaniem notacji BPMN w środowisku informatycznym iGrafx. Autorzy w artykule przedstawili opracowany model procesu magazynowania w magazynie dystrybucyjnym. Model jest wynikiem prac optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, realizowanych w ramach działalności Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz prac badawczych w Wyższej Szkole Logistyki. Przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych dla następujących zmiennych: wariantowości w zmianowości pracy, rozdziału godzin pracy w zakresie obsługi dostaw i wydań oraz odpowiedniego przydziału niezbędnych zasobów do realizacji procesów. Weryfikacja symulacyjna tych wariantów pozwala stwierdzić, że opracowany model procesu magazynowania jest uniwersalny i możliwy do implementacji w praktyce biznesowej do przeprowadzenia analiz efektywności procesów magazynowych.
EN
The paper presents an analysis of warehouse processes using BPMN notations in the iGrafx IT environment. The authors of the article presented the developed model of the warehousing process in the distribution warehouse. The model is the result of optimisation works for enterprises carried out within the framework of the activities of the Institute of Logistics and Warehousing and research works at the Poznan School of Logistics. The results of the simulation studies were also presented for the following variables: variance in work shifts, division of working hours in the scope of delivery and issue service and appropriate allocation of necessary resources to implement the processes. Simulation verification of these variants allows to state that the developed model of the warehouse process is universal and can be implemented in business practice for the purpose of conducting analyses of the warehouse process efficiency.
PL
Praca przedstawia wykorzystanie metodyki szacowania zasobów złóż niekonwencjonalnych zaproponowaną przez United States Geological Survey na przykładzie wybranych obszarów basenu pomorskiego i lubelskiego. Metoda ta pokazuje podejście probabilistyczne do oszacowania zasobów i bazując na analizie Monte Carlo, pozwala na oszacowanie zasobów technicznie wydobywalnych. Jako dane wejściowe wykorzystane zostały rozkłady takich parametrów, jak miąższość netto, powierzchnia obszaru produktywnego, całkowita zawartość węgla organicznego, refleksyjność witrynitu, typ kerogenu, rodzaj węglowodorów. Zasoby oszacowane dla basenu pomorskiego to 4 036 t ropy/km2 oraz 31 mln m3 gazu/km2, dla basenu lubelskiego przy założeniu TOC > 1,5% – 20 000 t ropy/km2 oraz 17,4 mln m3 gazu/km2.
EN
The paper presents the application of USGS methodology for assessing unconventional continuous resources on the example of the Paleozoic strata in Pomerania and Lublin Basin. The aim of this methodology is to estimate the volumes of technically recoverable oil and gas resources from a continuous accumulation using probabilistic methods such as Monte Carlo simulation. Key assumption of this methodology is that the resource assessment is fundamentally based on geology and combines geological hypothesis and uncertainties. Assessed resources for Baltic Basin amounted 4 036 tonnes of oil /km2 and 31 mln m3 of natural gas/km2. For Lublin Basin with TOC > 1,5% – 20 000 tonnes of oil/km2 and 17,4 mln m3 of natural gas/km2.
PL
W centralnej części basenu lubelskiego opracowano trójwymiarowy model utworów syluru, ordowiku i kambru. Model strukturalny obejmuje kompleksy pridolu – ludlowu, wenloku, landoweru, aszgilu, karadoku, lanwirnu, arenigu, tremadoku oraz kambru. Model strukturalny dowiązano do 76 odwiertów, a do jego opracowania wykorzystano archiwalne mapy miąższości i strukturalne oraz interpretację sejsmiki. W przestrzeni 3D wymodelowano zmienność refleksyjności witrynitu, co pozwoliło określić zasięg strefy okna gazowego, kondensatowego i ropnego. Modele zawartości węgla organicznego – współczesnej i pierwotnej, gęstości RHOB, oraz potencjału generacyjnego wyrażonego jako indeks wodorowy HI, pozwoliły oszacować bazowy model zasobów perspektywicznych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Schmokera.
EN
In the presented study of central part of Lublin Basin 2D seismic, well data, laboratory measurements, well logs and results of 1D modelling in BasinMod were used as quantitative input for further Petrel based 3D modeling and resources assessment. Structural framework of the model comprises 9 surfaces (from the top of Silurian to the top of Cambrian), adjusted to stratigraphy of 76 wells. Modeled parameters involve vitrinite reflectance (Ro), present and original TOC, shale and brittle minerals volumes, RockEval S1 + S2 and HI parameters, bulk density (RHOB), porosity (PHI) and water saturation model. Models are based on laboratory data and well logs interpretation in 15 wells. Using reflectivity model oil, liquid and gas windows were established, and applying modified Schmoker method equations preliminary resources assessment for each window was completed.
PL
Podstawowe metody obliczania wartości poprawek statycznych I rzędu dla zdjęć sejsmicznych 2D i 3D bazują na analizie przebiegu fali refrakcyjnej typu „head wave”. Metoda ta zakłada istnienie warstwowanego ośrodka o stałych prędkościach wewnątrzwarstwowych oraz generalnego wzrostu prędkości wraz z głębokością dla kolejnych warstw (refraktorów). Znacznie szerszą klasą ośrodków geologicznych stanowią ośrodki o gradientowym typie wzrostu prędkości z głębokością, dla których metoda „klasycznej refrakcji” okazuje się mniej efektywna. Metoda Diving Wave Tomography rozszerza zakres metod bazujących na analizie pierwszych impulsów (first break), uwzględniając tzw. ciągłą refrakcję promienia sejsmicznego do budowy modelu prędkościowo-głębokościowego ośrodka oraz do obliczenia wartości poprawek statycznych I rzędu. W publikacji przedstawiono wyniki zastosowania powyższej metody na przykładzie zdjęcia sejsmicznego 3D z użyciem pakietu DWTOMO.
EN
Basic methods of computing static corrections for 2D and 3D seismic data are based on analysis of the head wave refraction wave type. This method assumes the system of flat layers (refractors) with constant interval velocity and, in general, increasing velocity with the depth. To handle more commonly met near-surface geology with velocity gradients, Diving Wave Tomography should be used as the classical refraction method is less effective. The Diving Wave Tomography is based on the first arrivals analysis and tomography inversion using continuous refraction seismic rays to build depth-velocity model. In the paper results of the application of this method were presented on the example of seismic 3D data with using the DWTOMO package (Schlumberger).
EN
This work presents a modelling approach for nonlinear process plan (NLPP) implementation in discrete event manufacturing system (DEMS). NLPP is used for the building of the modular structure of an Object Observable Petri Net model of DEMS. The general capabilities of DEMS are defined by resources’ operation templates and the transition incidence relation. Based on system specification and NLPP executed in the system, the modular model of DEMS is defined. The required steps for constructing a modular model through the integration of resource models are presented. The proposed approach to modular modelling is illustrated by means of a sample DEMS and an example of NLPP.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi w środowisku pracy. Metoda ta jest oparta na wyznaczaniu transmitancji oraz współczynników przenoszenia drgań próbek wybranych materiałów i ustrojów na stanowisku badawczym. Głównym elementem stanowiska jest system do generacji sygnału drganiowego na bazie wzbudnika drgań J240 firmy IMV. Przedstawiono opracowaną konstrukcję obciążnika testowego z regulowaną masą oraz sposób obciążania próbek. Porównanie wyników uzyskanych dla różnych próbek potwierdza przypuszczenie, że zmiana obciążenia próbki w większości przypadków wpływa znacząco na wartości transmitancji, a więc także na tłumienie drgań. Nie jest jednak możliwe określenie jednej tendencji oraz zakresu takich zmian dla wszystkich badanych materiałów. Zmiany te nie przebiegają liniowo wraz ze zmianami obciążenia (nacisku jednostkowego).
EN
The paper presents the developed method of testing anti-vibration material properties. The methods based on determining the transmission of vibrations. It has been described a test bench based on a system of vibration generation made by IMV. The measurement system has feedback circuit and static load compensation using a pneumatic system. The paper also presents the way of sample loading during tests using developed adjustable mass. Test results were obtained as average values of vibration transmissibility calculated for tested material samples. Comparison of the results obtained for different material samples confirms the assumption that the change of the sample load, in most cases, substantially affect on the damping of vibrations. It has been found that it is not possible to determine a trend and the range of such changes for all tested materials.
PL
W pracy przedstawiono przegląd działań związanych z zaprojektowaniem i zbudowaniem stanowiska dydaktycznego do badania procesu sterowania systemem automatycznie sterowanych pojazdów realizujących swoje zadania w systemach wytwarzania. Aby to osiągnąć opracowano model systemu wytwarzania umożliwiający zmianę zarówno dróg, po których poruszać się będą pojazdy jak i zmianę miejsc, w których znajdować się będą obrabiarki i magazyny. W skład stanowiska wchodzą: dwa pojazdy, cztery stanowiska obróbkowe i dwa magazyny oraz makieta hali produkcyjnej. Makieta składa się z 7 ośmiokanałowych modułów przekaźnikowych, które sterują drogą pojazdu przez użycie ledowych taśm świetlnych. Dokładność poruszania się pojazdu zależy od dokładności czujników odbiciowych zastosowanych do wykrywania linii świetlnej. Intensywność światła taśm ledowych ma wpływ na precyzję odczytów uzyskiwanych z czujnika odbiciowego.
EN
The paper gives an overview of the activities associated with the design and build of a didactic testbed for examining control process of automated guided vehicles used in manufacturing systems. To achieve this, a small model that has the ability to change the route of the vehicles in any time was build. Moreover, it allows to change positions of machine tools and stores relatively to each other, as a reconfigurable option. The testbed consists of two automatic guided vehicles, four machine tool simulators, two stores simulators and mock-up of production hall. The mock-up is equipped with seven modules, each with eight relays that control the driving path of the vehicle using LED strip lights. The accuracy of the vehicle movements, depends on the accuracy of the reflecting sensor. The light intensity of the LED strips has an impact on the sensors accuracy.
PL
W artykule przedstawiono założenia organizacyjne kompletacji jednostopniowej i dwuwymiarowej mające wpływ na wydajność. Autor w artykule przedstawił opracowane modele kompletacji, które są częściami składowymi aplikacji KMA wykorzystywanej w ILiM przy realizacji prac doradczych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych procesu kompletacji jednostopniowej i dwuwymiarowej dla zmiennych parametrów kompletacji: liczby dokumentów oraz pozycji na dokumentach.
EN
The article presents organizational assumptions of a single- -stage and two-dimensional completion affecting performance. The author of the article presented the developed models picker, which are components used in the application KMA ILiM the implementation of consultation. The results of simulation studies carried out single-picking process and the two-dimensional variables for completion: the number of documents and position papers.
EN
The paper presents the preliminary study of the utilization of a low resolution ECG signal analysis. The analysis was performed on the signals obtained from a hand-held ECG monitor usually used in primary health care. The aim. The main aim of the study was a registration of series of data by volunteers within couple of months and determination of signal quality and main ECG parameters as follows: Q, R, S waves, QRS duration as well as the end of PQ and the beginning of ST segment. Additionally, the heart rate variability was determined. Materials and methods. The data was registered by 12 volunteers aged from 35 to 55. The ECG tests were carried out for 7 months. The sample rate of the signal was 100 Hz. To determine the ECG parameters the signal processing and statistical methods was used. Results. The sensitivity of the following ECG parameters were: R wave detection - 99,2 %, Q wave detection - 99,1 %, S wave detection - 99,0 %, QRS duration - 99,2 % respectively.
PL
W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.
EN
The article relates to process of information integration for preparation and execution of production. A hierarchical description of alternative manufacturing processes using XML is proposed. This concept presents open and scalable solution resulting from construction of applied data format. This makes it suitable for direct use in distributed, multi-agent manufacturing control systems that allow the construction of reconfigurable manufacturing systems. These systems meet today’s challenges focused on the individualization of manufactured products.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności wybranych rękawic antywibracyjnych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych oraz terenowych, podczas których, jako sygnały testowe, wykorzystano drgania rękojeści wybranych narzędzi. Oszacowano niepewności pomiarów dla wszystkich współczynników przenoszenia drgań wyznaczanych podczas badań. Obliczono odchylenia standardowe oraz niepewności złożone i rozszerzone, na podstawie których wskazano możliwe przyczyny różnic wyników laboratoryjnych i uzyskanych w warunkach terenowych.
EN
In this paper the results of laboratory tests of effectiveness of anti-vibration (AV) gloves with the results of tests carried out in the field by a new method were compared. According to the test method for AV gloves in standard [5], two coefficients are determined, the mean corrected transmissibilities TR(M) and TR(H). The field test method of determining in real conditions whether AV gloves effectively reduces vibration, and uses real vibration signals of handles of selected tools as test signals instead of Butterworth characteristics. In the proposed method, vibration accelerations were measured in three directions using adaptor on a gloved operator’s palm (Chapter 4, Fig. 4.). The tests produced total corrected coefficient of vibration transmission T(WVt). To test the four types of gloves, 10 tools/devices (13 handles) representing different types of hand tools were used as sources of vibration (Chapter 4). To estimate the uncertainty of measurement two evaluations were used: 'Type A' – uncertainty estimates using statistics, and 'Type B' - uncertainty estimates from any other information (Chapter 5, [1-3]). Standard deviation and expanded uncertainty were evaluated (Chapter 5, Tab. 2, Fig. 5.). As possible reasons for differences in results obtained in laboratory and field test method, there are indicated variable environmental conditions, method of handling tools, the construction of the glove and the difficulty in analyzing conditions.
PL
W ramach projektu wykonano czterokołowego robota mobilnego. Wyposażono go w zespół dwóch kamer umieszczonych na platformie pozycjonowanej za pomocą dwóch serwomechanizmów modelarskich. Za sterowanie pozycją platformy z kamerami oraz za sterowanie kierunkiem ruchu robota odpowiada mikrokomputer z zaimplementowanym, dedykowanym oprogramowaniem. Interfejs człowiek-maszyna określa pozycję docelową platformy na podstawie obrazu oka operatora. Kierunek ruchu robota mobilnego jest wyznaczany na podstawie odczytów z akcelerometru urządzenia wyświetlającego. Głównym elementem urządzenia wyświetlającego jest tablet z systemem Android. Tablet ten wykorzystywany jest do wyświetlania obrazu przestrzennego otrzymywanego z kamer robota mobilnego, oraz do wysyłania obrazu oka operatora i odczytów z wbudowanego akcelerometru. Komunikację pomiędzy robotem mobilnym a urządzeniem wyświetlającym oparto na sieci bezprzewodowej Wi–Fi.
EN
Under this project the four-wheeled mobile robot has been made. It has been equipped with a set of two cameras placed on the platform positioned by two modeling servos. A microcomputer with dedicated software is applied for controlling the position of the platform with cameras and for controlling the direction of movement of the robot. The human-machine interface determines the target position of the platform basing on the image of the eye of the operator. The direction of movement of a mobile robot is determined basing on the data obtained from the displaying device’s accelerometer. The main element of the displaying device is a tablet with Android system. This tablet is used to display spatial image obtained from the cameras of a mobile robot, and applied to send an image of the eye of the operator and the built-in accelerometer readings. The communication between the mobile robot and the displaying device was made basing on the wireless Wi-Fi network.
PL
W pracy omówiono zagadnienia planowania i realizacji trajektorii pojazdu AGV. Zajęto się lokalnym wyznaczaniem trasy automatycznie sterowanego pojazdu. Przedstawiono zależności matematyczne dla dwóch rozwiązań tego problemu. Pierwsze do wyznaczenia trasy AGV wykorzystuje linię składającą się z segmentów w postaci prosta-łuk-prosta natomiast drugie rozwiązanie posługuje się linią zbudowaną z segmentów w postaci krzywych Beziera. Przedstawiono i porównano wyniki symulacji dla dwóch rodzajów trajektorii AGV. Ponadto omówiono kwestie realizacji trajektorii dla pojazdu wyposażonego w laserowy skaner nawigacyjny. Przedstawiono algorytm umożliwiający wyznaczanie pozycji AGV w czasie rzeczywistym. W podsumowaniu pracy podkreślono, że przedstawione w pracy rozwiązania mogą być stosowane w nowoczesnych, rekonfigurowalnych systemach produkcyjnych. Wymaga to jednak uwzględnienia w algorytmach sterowania pojazdem AGV specyfiki środowiska przemysłowego, czyli takich kwestii jak zasłanianie znaczników przez inne pojazdy lub ludzi, czy też pojawianie się fantomów znaczników wynikających z odbicia sygnału laserowego od powierzchni refleksyjnych.
EN
The paper concerns path planning and execution for an AGV. Local path planning is considered. Two solutions of the problems are proposed. The first one uses line which consists of straight line-arc-straight line segments. The second utilizes Bezier curve based segments. For two types of AGV paths simulation results and their comparison are presented. Moreover, some aspects of path execution by AGV equipped with laser based navigation system are described. An algorithm for real time calculation of AGV position is outlined. In the summary, it is pointed out that the presented solutions may be used in modern reconfigurable manufacturing systems. Taking into account control algorithms, it requires to consider specific aspects of industrial environment like: visibility of markers which may be covered by people or other vehicles or misidentification of markers which may result from laser beam reflection from non-marker surfaces.
PL
W artykule przedstawiono założenia organizacyjne kompletacji jednostopniowej i dwustopniowej mającej wpływ na wydajność. Autor w artykule przedstawił opracowane modele kompletacji, które są częściami składowymi aplikacji KMA stosowanej w ILiM. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych procesu kompletacji jedno i dwustopniowej dla zmiennych parametrów kompletacji: liczby dokumentów oraz pozycji na dokumentach.
EN
The article presents the organizational assumptions single – and two – stage completion affecting performance. The author presented a paper developed models of completion, which are part of the KMA applications used in ILiM. The results of simulation studies the process of picking one and two – step for picking variables: the number of documents and position papers.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy SKF 11 przeznaczony do produkcyjnego testowania filtrów przeciwzakłóceniowych, a zwłaszcza zastosowane w nim rozwiązania sterowania i oprogramowania. System ten składa się z zestawu urządzeń pomiarowych, a także z dwu robotów, dwu transporterów liniowych i stołu karuzelowego oraz dwu inteligentnych kamer. Wykonuje on pomiary wielu różnorodnych parametrów elektrycznych filtrów. Jest on obsługiwany przez jednego operatora. Operacje załadunku filtrów do głowic pomiarowych są wykonywane automatycznie przez robota współpracującego z inteligentnymi kamerami. Rozładunek filtrów jest wykonywany przez drugiego robota. Oprogramowanie systemu składa się z aplikacji sterującej pomiarami, bazy danych z aplikacją statystyczną oraz kilku aplikacji serwisowych.
EN
The paper presents complex system SKF designed for production testing of electromagnetic interference filters, especially used therein control and software solutions. The system contains collection of measurement devices, two robots, two linear conveyors, a carousel table as well as two smart cameras. It measures numerous heterogeneous electrical parameters of filters. The system is operated by one person. Operations of loading filters to measurement heads are carried out automatically by robot cooperating with two smart cameras. Filters are unloaded by the second robot. The software includes measurement control software, database with statistical application and a several service applications.
PL
W artykule przedstawiono opis systemu mechatronicznego stanowiącego część probera do badań struktur elektroniki organicznej w zakresie charakterystyk elektrycznych. Pomiary struktur odbywać się będą metodami ostrzowymi w atmosferze ochronnej. Stanowisko wyposażone zostało w podsystem wizualizacji z kamerą i zmotoryzowanym obiektywem.
EN
This paper presents a description of the automatic mechatronic system which is a part of prober for testing the organic electronic structures in aspects of electrical characteristics. Measurements of the structures will be held by needle methods in protective gas atmosphere. The prober has been equipped with visualization subsystem containing camera with motorized lens.
PL
Biorąc pod uwagę współczesne trendy biznesowe i wymagania rynkowe stawiane systemom wytwarzania, istotnego znaczenia nabiera aktualnie szybkość reagowania na zmieniające się potrzeby klientów, a co za tym idzie, minimalizacja czasu niezbędnego do wprowadzenia na rynek nowego produktu. Odpowiedzią na te wymagania są rekonfigurowalne systemy wytwarzania (RMS), wyposażone w rozproszone systemy sterowania, które zapewniają tym systemom wytwarzania odporność na zakłócenia wynikające m.in. ze zmian zachodzących w ich strukturze. Takie systemy sterowania umożliwiają również integrację informacji pomiędzy różnymi poziomami sterowania, a także pomiędzy różnymi obszarami procesu produkcyjnego.
EN
Taking into consideration today's business environment and the market requirements, the responsiveness to changing customer needs, and thus, minimization of the time required to launch new product is one of the essential features of modern manufacturing systems. The answer to these requirements are reconfigurable manufacturing systems (RMS), equipped with the distributed control systems that provide robustness against disturbances such as the changes in the RMS structure. Such control systems also allow support the integration of information among the different levels of control, as well as among different areas of the production process.
EN
The new method of automatic determination the I, III and V waves of Auditory Brainstem Responses is presented in the paper. The brainstem response arises as a result of acoustic stimulation of auditory system. The main aim of the presented study is to analyse an effectiveness of using IPAN99 algorithm for automatic wave I, III and V determination. The presented results of research show that the IPAN99 algorithm combined with time domain constraints can be useful for this application.
PL
Proces kompletacji jest procesem złożonym, składającym się z czynności przekazywania informacji, pobierania towaru z miejsc kompletacji, kontroli, ewentualnego pakowania czy konsolidacji wydań oraz transportu w trakcie całego procesu. Na potrzeby nieniejszego opracowania rozażono samą czynność poruszania się po strefie kompletacji przyjmując założenie, że sposób rozmieszczenia towarów w strefie, jak i pojemność poszczególnych miejs kompletacji, nie mają większego wpływu na czas realizacji innych czynności w procesie kompletacji - pracochłonność samego ppobrania towaru z miejsc kompletacji jest niezależna (lub w minimalnym stopniu) od pojemności lub lokalizacji tego miejsca. Również drugi rozważany proces uzupełniania strefy kompletacji, na potrzeby obliczeń został ograniczony tylko do czynności wykonywanych w strefie kompletacji przy założeniu, że pracochłonność czynności poza obrębem strefy (transport towaru ze strefy składowania, powrotny transport towaru do strefy składowania) nie zmieni się w istotny sposób.
XX
During the consulting projects, related to the rationalization of the picking zone organization, customers are often reporting the doubt of significant workload growth concerned with more complicated replenishment of picking locations. What is the relation between picking zone replenishment and the basic order picking processes? This article is an attempt to answer this question based on a real case study. The results confirm that the frequent replenishment of picking zone, contrary to popular opinion, will reduce the total workload. Reduced process flexibility, associated with a smaller capacity of picking locations and reduced accessibility of goods ready deliver, is one of the expenses of the possible change.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.