Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methyl methacrylate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The attapulgite core-shell microcapsule type flame retardant was prepared by in situ polymerization. Attapulgite (ATP) was used as a core material with poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(methyl methacrylate-co-acrylic acid) [P(MMA-co-AA)] as shell materials. The attapulgite was modified by the silane coupling agent. The effects of different shell materials and modification methods on the structure and properties of attapulgite core-shell microcapsules were studied by scanning electron microscopy, particle size distribution, infrared analysis and thermogravimetric analysis. The results showed that the coating effect was best when the amount of silane coupling agent was 1% of the attapulgite mass. The particle size of the microcapsule prepared with PMMA as shell material was uniform and the coating efficiency was better. After the copolymerization of acrylic acid (AA) in MMA shell materials, the cladding efficiency was improved. At the same time, the thermal decomposition temperature of the microcapsule shell material was greatly reduced, which is beneficial to the performance of attapulgite flame retardant.
PL
Metodą polimeryzacji in situ otrzymano uniepalniające attapulgitowe mikrokapsułki o budowie typu rdzeń-otoczka. Rdzeń stanowił attapulgit (ATP) modyfikowany silanowym środkiem sprzęgającym, a poli(metakrylan metylu) (PMMA) lub poli(metakrylan metylu-co-kwas akrylowy) [P(MMA-co-AA)] – otoczkę. Wpływ rodzaju użytego materiału powłokowego i metody modyfikacji na strukturę i właściwości otrzymanych mikrokapsułek oceniano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej, na podstawie rozkładu wielkości cząstek, analizy widm w podczerwieni i analizy termograwimetrycznej. Najlepsze właściwości wykazywała otoczka attapulgitowego rdzenia otrzymana z zastosowaniem środka sprzęgającego w ilości 1% mas. ATP. Wielkość mikrokapsułek wytworzonych z udziałem PMMA była jednorodna, a efektywność powlekania ATP modyfikowanego silanowym środkiem sprzęgającym była większa. Wydajność powlekania za pomocą kopolimeru P(MMA-co-AA) była lepsza niż w wypadku PMMA, a znacznie niższa temperatura rozkładu termicznego kopolimeru stanowiącego otoczkę mikrokapsułki stwarza korzystne warunki dla uniepalniającego działania attapulgitu.
EN
A composite material consisting of woody skeleton and polymerized methacrylate has been developed and characterized. This paper presents an experimental program and the results concerning mechanical properties and strength of wood modified with polymerized methacrylate. In the article, there are examples of structural elements made of natural wood. Wood is a composite consisting of the layers of soft and hard wood. Wood is a composite and porous material. The porosity, which is a serious defect of wood, may be simultaneously its advantage. Wood saturation with different impregnates to minimize its disadvantages. If the wood pores will fill the monomer there is obtained the wood polymer composite. This composite is classified as of fiber composites. Such composite is effectively protected against degradation; it is durable in use, and show an improvement in mechanical properties. Design constructions of surface modified wood require the determination of fundamental material constants. Therefore, for the determination of these parameters is very important obtaining the appropriate research material. The surface impregnation of wood allows obtaining strength characteristics in a function of polymer content. This allows to model it's, and then design and perform specific ship structures. In the wood, there are three directions in relation to the annual rings. Wood properties, especially mechanical properties, are different in the selected directions. For the computation takes the orthogonal anisotropy in which there are three mutually orthogonal planes of symmetry, for which there is symmetry properties of the wood.
EN
The manuscript describes pyrolysis of copolymers based on selected alkyl methacrylates containing C1-C8 alkyl side chain at temperatures between 250 °C and 400 °C which was studied using pyrolysis-gas chromatography. The kind and composition of thermal degradation products gave practical information about the mechanism of pyrolysis of copolymers synthesized by using of typical commercially available alkyl methacrylates. It was observed that the main thermal degradation products from alkyl methacrylate copolymers are monomers, in this case alkyl methacrylates using by synthesis. Other pyrolysis by-products formed during thermal degradation were carbon dioxide, carbon monoxide, methane, ethane, methanol, ethanol and propanol-1.
EN
A series of copolymer samples of methyl methacrylate and isopropyl acrylate of different composition were synthesized by radical polymerization. Their 400 MHz 1H NMR permitted determination of the copolymer composition while the 100 MHz 13C NMR spectra provided the insight into the chain microstructure at the level of configurational-compositional pentads. DSC measurements were performed to relate the sequence distribution with the mechanical properties of the copolymer samples.
5
Content available remote Crosslinking polymerization of polyfunctional monomers by free radical mechanism
EN
The crosslinked architectures based on diallyl maleate (DAM) obtained by suspension polymerization techniques have been studied. The influence of synthesis parameters on the structure of poly(diallyl maleate) [poly(DAM)] and copolymers of DAM with methyl methacrylate (MM) [poly(DAM-co-MM)] was also investigated. The effect of the diluents (n-butyl acetate or cyclohexanole) on the inner macroporous structure (apparent and skeletal density, pore volume, total porosity, cyclohexane uptake) has been studied. The experimental results showed that the values of the solvent uptake are strongly influenced by the diluent quantity as well as its solubility parameter.
PL
Przedmiotem badań był proces sieciowania na drodze polimeryzacji suspensyjnej maleinianu diallilu (DAM) i jego kopolimeru z metakrylanem metylu (MM). Określono wpływ warunków prowadzenia reakcji na strukturę otrzymanych poli(maleinianu diallilu) [poly(DAM)] i poli(maleinianu diallilu-ko-metakrylanu metylu) [poly(DAM-co-MM)]. Badano także wpływ rodzaju rozcieńczalnika (octan n-butylu lub cykloheksanol) i jego ilości na makroporowatą strukturę produktów. W tym celu wyznaczano gęstość pozorną, gęstość szkieletową, objętość porów, porowatość całkowitą i absorpcję cykloheksanu. Wyniki badań pokazują, że wielkość absorpcji rozpuszczalnika silnie zależy od ilości jak i parametru rozpuszczalności rozcieńczalnika.
6
Content available Metakrylan metylu
PL
Metakrylan metylu (MMA) jest bezbarwną, klarowną cieczą o ostrym, owocowym zapachu. Jest stosowany przy produkcji tworzyw sztucznych termoplastycznych, szkła organicznego, emulsji i żywic akrylowych. Zawodowe narażenie na metakrylan metylu występuje podczas produkcji monomeru metakrylanu metylu, produkcji polimeru, produkcji i obróbce tworzyw sztucznych, tworzyw termoplastycznych, a ponadto w szpitalach i w gabinetach dentystycznych. Narażeni na jego działanie mogą być nie tylko pracownicy laboratoriów chemicznych, lecz także chirurdzy i ich asystenci, pielęgniarki pracujące w salach operacyjnych, technicy dentystyczni, a także osoby zatrudnione w gabinetach kosmetycznych przy obróbce sztucznych paznokci akrylowych. Według danych zebranych przez Instytut Medycyny Pracy w Polsce kilka osób było narażonych w 2000 r. na metakrylan metylu o stężeniach większych od wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS 50 mg/m3). Metakrylan metylu nie jest klasyfikowany jako szkodliwy po podaniu drogą inhalacyjną, po-karmową oraz na skórę. W postaci par działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę. Jest silnym alergenem, w wyniku narażenia inhalacyjnego może dojść do uszkodzeń górnych dróg oddechowych: zapalenia śluzówki nosa, stanu zapalnego, martwicy, zwyrodnienia, a nawet utraty nabłonka węchowego w małżowinie nosowej. Metakrylan metylu po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest w organizmie metabolizowany do kwasu metakrylowego, który powstaje na skutek szybkiej hydrolizy enzymatycznej w nabłonku węchowym lub w cyklu kwasów trójkarboksylowych do ditlenku węgla. Metakrylan metylu jest klasyfikowany ze względu na działanie rakotwórcze do grupy 3. przez IARC (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi) i grupy A4 przez ACGIH (nieklasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi). W Polsce obowiązujące normatywy higieniczne metakrylanu metylu wynoszą: wartość NDS równa 50 mg/m3 oraz wartość NDSCh (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) równa 400 mg/m3. Za podstawę do wyliczenia wartości NDS przyjęto wyniki badań dwuletniego eksperymentu na szczurach (70 samic i 70 samców) narażanych drogą oddechową na metakrylan metylu o stężeniach: 104; 416 lub 1664 mg/m3, 6 h dziennie przez 5 dni w tygodniu. Narządem krytycznym działania związku jest błona śluzowa nosa. Nie stwierdzono zmian histopatologicznych nabłonka węchowego u zwierząt narażanych na metakrylan metylu o stężeniu 104 mg/m3. Przyjmując stężenie 104 mg/m3 za wartość NOAEL dla zmian histopatologicznych w nabłonku węchowym i odpowiednie współczynniki niepewności, przyjęto stężenie 100 mg/m3 metakrylanu metylu za wartość NDS związku oraz stężenie 300 mg/m3 za wartość NDSCh, wraz z oznaczeniami związku literą „I” – substancja o działaniu drażniącym oraz literą „A” – substancja o działaniu uczulającym.
EN
Methyl methacrylate (MMA) is a colourless, clear liquid with an acrid, fruity odour. It is used in the production of thermoplastics, clear plastics, acrylic emulsion and resins. Occupational expo-sure to methyl methacrylate occurs in the manufacturing of monomers, polymers and plastics and in the manufacturing and processing of thermoplastics. Moreover, it is used in hospitals and dental surgery. Chemical laboratory workers, surgeons and their assistants, operating room nurses, dental technicians and people processing acrylic nails can be exposed. According to NIOM data, in 2000, in Poland, several people were exposed to MMA of greater concentratrion than the Threshold Limit Value (TLV-TWA: 50 mg/m3). Methyl methacrylate is not classified as harmful after inhalation, ingestion or in contact with the skin. MMA vapours are irritating to teh respiratory system and eyes. MMA is a strong allergen; exposure by inhalation can cause upper respiratory tracts damage: nasal mucositis, inflamation, necrosis, degeneration and even loss of olfactory epithelium in the nasal turbinates. Methyl methacrylate can be absorbed by inhalation, ingestion and through the skin and metabolised to methacrylic acid, by rapid enzymatic hydrolisis in olfactory epithelium or via citric acid cycle to carbon dioxide. Methyl methacrylate is classified by IARC to Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans) and to Group A4 (not classifiable as a human carcinogen) by AC-GIH. TLV of methyl methacrylate in Poland has been established as TWA: 50 mg/m3 and STEL: 400 mg/m3. Two-year experimental results in rats (70 male, 70 female) exposed by inhalation to MMA (104, 416 or 1664 mg/m3; 6 h per day, 5 days per week) were used as a basis for reassess-ing TLV. Histopathological changes in nasal mucosa are the critical effect of this compound. There were no effects in animals exposed to 104 mg/m3 of MMA (NOAEL). Based on the NOAEL value and relevant uncertainty factors, a TWA value has been established as 100 mg/m3, the STEL value as 300 mg/m3, with symbols: “I” (irritant) and “A” (allergen).
EN
Nickel complexes with bidentate [N,N] salen type ligands activated by different organoaluminium compounds, within which methylalumoxane (MAO) turned out to be the best, were studied in methyl methacrylate (MMA) polymerization. Activity of the investigated complexes was found to increase with increasing Al/Ni molar ratio. The studied catalytic systems were found to produce high molecular weight (Mw=280 000-560 000) poly(methyl methacrylate) (PMMA) with rich syndiotactic microstructure. Activity of the catalyst as well as Mw and glass transition temperature (Tg) of poly(methyl methacrylate) (PMMA) are dependent on polymerization temperature and they reach maximum values for reaction temperature about 30°C.
PL
Otrzymano kompleksy niklu [N,N]NiBr2, które po aktywacji związkiem glinoorganicznym zastosowano w polimeryzacji metakrylanu metylu (MMA). Dwukleszczowe ligandy [N,N] uzyskano zastępując w ligandach salenowych grupy hydroksylowe podstawione do pierścieni fenylowych różnymi grupami alkoksylowymi (OMe lub OCH2C6H5). Metyloalumoksan (MAO) okazał się skutecznym aktywatorem kompleksów niklu w polimeryzacji MMA. Same kompleksy bez aktywatora nie wykazywały żadnej aktywności. Stwierdzono, że aktywność badanych układów katalitycznych rośnie ze wzrostem stosunku molowego Al/Ni. W wyniku polimeryzacji w stosowanych warunkach otrzymano poli(metakrylan metylu) (PMMA) z przewagą triad syndiotaktycznych charakteryzujący się stosunkowo dużym ciężarem cząsteczkowym (Mw=280 000-560 000) i rozkładem Mw/Mn od 6.07 do 7.53 oraz temperaturą zeszklenia (Tg) wynoszącą ok. 120°C. Aktywność katalizatora oraz wartości Mw i Tg otrzymanych próbek PMMA były zależne od temperatury polimeryzacji i osiągały maksymalne wartości, gdy rekcję prowadzono w temp. ok. 30°C.
PL
Opisano proces radiacyjnej konsolidacji drewna ze szczególnym uwzględnieniem drewna zabytkowego. Własne wyniki badań radiacyjnej konsolidacji skorodowanego drewna zabytkowego z wykorzystaniem metakrylanu metylu wykazały możliwość zastosowania tej metody do ratowania obiektów zabytkowych.
EN
In the paper process of wood consolidation is described with special consideration of historic wood. Own research comes to conclusion that radiation consolidation of corroded historic wood with use of methylmethacrylate is suitable to saving historic buildings.
9
Content available remote Zielone metody wytwarzania półproduktów do syntezy polimerów
PL
Dokonano przeglądu literatury w zakresie osiągnięć zielonej chemii, w części dotyczącej metod wytwarzania półproduktów do syntezy polimerów. Zaprezentowano przyjazne dla środowiska metody otrzymywania monomerów z surowców petrochemicznych i metody polegające na zastępowaniu reagentów pochodzenia petrochemicznego, reagentami pozyskiwanymi ze źródeł odnawialnych.
EN
A review with 141 refs. covering syntheses of adipic acid, ε-caprolactam, terephthalic acid, methyl methacrylate, maleic anhydride, acrylates, 1,3-propanediol, lactic acid, and dicarboxylic acids, no-phosgene syntheses of isocyanates and polycarbonates, and processing of renewable biomass (e.g. to EtOH).
10
Content available remote Polimeryzacja rodnikowa styrenu i metakrylanu metylu w reaktorze mikrofalowym
PL
Polimeryzacja mikrofalowa stanowi alternatywę dla polimeryzacji termicznej. Jej zaletą jest krótszy czas reakcji. Przedstawiono wyniki badań wpływu mocy źródła promieniowania mikrofalowego na szybkość rodnikowej polimeryzacji styrenu i metakrylanu metylu. Zbadano wpływ natury rozpuszczalnika na szybkość rodnikowej polimeryzacji metakrylanu metylu w warunkach mikrofalowych. Ustalono optymalne parametry, tj. moc promieniowania 400 W, rodzaj rozpuszczalnika i ilość inicjatora, umożliwiające skrócenie czasu reakcji polimeryzacji i zwiększenie ciężaru cząsteczkowego otrzymanych polimerów.
EN
A multimodule microwave reactor was used to radically polymerize styrene and Me methacrylate with benzoyl peroxide as initiator and poly(vinyl alcohol) as emulsifier at 200, 400, or 600 W for 10–90 min. Thermal polymn. was run for 60–240 min at 85–90°C. Irradiation power 400 W and polymn. time 90 min gave the resp. polymers in 93% and 95% yields. Nonpolars (cyclohexane, 1,4-dioxane) vs. water as solvent ensured shorter (by resp. ~65 and 25%) polymn. time and tripled yield. The higher the power and the more the initiator (0.2–0.6 g), the higher the M of polystyrene (max. 198.4 kDa; max. diff. 20%) and the lower the M of PMMA).
EN
Exposure to methyl methacrylate (MMA), total dust and health symptoms were investigated in 20 dental laboratories located in Tehran, Iran. Time-weighted average (TWA) of MMA and peak concentrations were determined, using XAD-2 tubes followed by GC-ID analysis. Total dusts were evaluated gravimetrically. Health symptoms were asked using a questionnaire. TWA for technicians with direct and indirect exposure to MMA were 327.28 ± 79.42 and 282.9 ± 41.84 mg/m3, respectively. Peak concentration of MMA for those technicians were 337.0 ± 36.81 and 328.88 ± 45.40 mg/m3, respectively. There were no significant differences between TWA of MMA and peak concentration in different weekly workdays; however, within-day variations were observed (P < .05). TWA of MMA and peak concentration correlation with the laboratory volume were 0.61–0.65. Dust exposure of technicians was 2.35 ± 2.70 mg/m3. Cough and skin dryness were the common health symptoms. Smoking and asbestos exposure history were factors influencing cough prevalence (p < .05). It is concluded that the current Short-Term Exposure Limit (STEL) is not low enough to protect technicians against the adverse effects caused by MMA.
PL
Określono warunki otrzymywania metodą prowadzonej w 1,4-dioksanie polimeryzacji rodnikowej rozpuszczalnych homopolimerów metakrylanu 3-chloro-2-hydroksypropylu (CHPMA) oraz kopolimerów CHPMA z metakrylanem metylu (MMA). Wyniki badania wpływu wyjściowego stężenia CHPMA i czasu polimeryzacji na jej przebieg wskazują, że warunkiem powstawania produktów rozpuszczalnych jest stosowanie stężenia CHPMA <5% obj. Budowę chemiczną otrzymanych homopolimerów i kopolimerów scharakteryzowano metodami IR, widm Ramana, :H NMR oraz 13C NMR. Określono też mikrostrukturę tych produktów (udziały molowe triad: syndiotaktycznej, heterotaktycznej i izotaktycznej, a także diad mezo i racemo). Uzyskane wyniki doświadczalne świadczą o tym, że bardziej reaktywnym komonomerem jest MMA. Zbadano wpływ składu kopolimerów na ich gęstość i temperaturę zeszklenia oraz określono (GPC) wartości M" iM,"/M".
EN
Conditions of preparation of soluble homopolymers of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate (CHPMA) and copolymers of CHPMA with methyl methacrylate (MMA), obtained by radical polymerization in 1,4-dioxane solution, have been determined. Results of the investigations of the effects of initial CHPMA concentration and polymerization time on the reaction course show that to obtain soluble products, concentration of CHPMA should be less than or equal to 5 vol.%. chmical structures of homopolymers; and copolymers obtained have been determined using the following methods: IR (Fig. 1), Raman spectroscopy (Fig. 2), H-1 NMR (Fig. 3) and C-13 NMR (Fig. 4). Microstructures of these products have been also determined: molar fractions of syndiotactic, heterotactic and isotactic triads and meso and racemic diads (Table 1). The exerimental results evidence that MMa is more reactive comonomer. The effect of copolymer composition on its density and glass transition temperature was investigated. M-n and M-w/M-n were determined by GPC method.
EN
The graft copolymerization of methyl methacrylate (MMA) onto amorphous ethylene-propylene copolymer (EPC) with benzoyl peroxide (BPO) as the initiator in toluene solution was studied. The influence of reaction parameters, such as MMA, EPC, BPO concentrations and temperature, on the extent of grafting were described and discussed. Solvent extraction, infrared spectra (IR), 1 H NMR, and turbidimetric tiration verified the existence of a grafted copolymer. The grafted copolymers were also characterized by their rheology behavior in xylene solutions.
14
Content available remote Polimeryzacja metakrylanu metylu fotoinicjowana azydkami ksantonu oraz fluoranu
PL
Otrzymano nowe azydki organiczne - pochodne ksantonu i fluorami [wzory (I) i (II)] - oraz scharakteryzowano ich właściwości spektroskopowe i fotochemiczne (schemat A, rys. 1-4); fotolizę otrzymanych związków przeprowadzono w etanolu i DMF promieniowaniem o długości fali X = 365 nm. Fotopolimeryzację metakryla-nu metylu w obecności omawianych azydków, benzoiny oraz ksantonu prowadzono w roztworze DMF (stężenie MMA 15%) w temp. 30+0,1°C, w atmosferze argonu; kinetykę reakcji śledzono metodą dy-latometryczną. Ustalono, że szybkość polimeryzacji MMA fotoinicjo-wanej azydkami ksantonu oraz fluorami jest większa niż w obecności ksantonu, ale mniejsza niż pod wpływem benzoiny (rys. 5). Wprowadzenie grupy azydowej do cząsteczki fotoinicjatora karbonylowego powoduje zmianę mechanizmu tworzenia rodników inicjujących. W wyniku wzbudzenia cząsteczki inicjatora zachodzi fotoliza grupy azydowej prowadząca do utworzenia rodnikowych produktów zdolnych do zainicjowania reakcji, a nie oderwanie atomu wodoru od cząsteczki donora przez grupę karbonylową. Ujawniono długotrwały efekt post-polimeryzacji w przypadku wszystkich otrzymanych fotoinicjatorów (rys. 6-11) i wyznaczono energię aktywacji "ciemnej" polimeryzacji w zakresie temperatury 22-42°C; wynosi ona 43 kj/mol. W celu wyeliminowania wpływu rozpuszczalnika zbadano też proces fotopolimeryzacji MMA w masie (rys. 12). Azydki aromatyczne niezawierające grup karbonylowych (np. azydobenzen, p,p'-diazydobifenyl, p,p'-diazydodifenylometan) nie inicjowały fotopolimeryzacji w warunkach doświadczalnych stoso-wanych w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: azydki aromatyczne, fotoliza, fotoinicjatory polimeryzacji, fotopolimeryzacja metakrylanu metylu, efekt "ciemnej" polimeryzacji.
EN
Novel organic azides were prepared, viz., derivatives of xanthone and fluorane (formulas I and II), and their photolysis initiated by radiation (X = 365 nm) was studied in ethanol and dimethylformamide (DMF) solutions in terms of IR and UV spectra (Scheme A, Figs. 1-4). A 15% methyl methacylate (MMA) solution in DMF was photopolymerized in the presence of the azides, benzoin and xanthone, and also in the bulk (to eliminate solvent effects) at 30šl°C in an argon atmosphere. The kinetics of the reaction was followed by dilatometry. The rate of polymerization of MMA photoinitiated with xanthone and fluorane azides was found to be higher than that run in the presence of xanthone and lower than that run in the presence of benzoin (Table 1, Fig. 5). Incorporation of a second azide group into the carbonyl photoinitiator (xanthone) resulted in higher reaction rates as compared with the rate observed in the presence of the monoazides. Discontinuation of irradiation was followed by the "dark" polymerization effect. The process was first accelerated and then decelerated. With xanthone or benzoin, no such effect was found to occur. The energy of activation of the "dark" polymerization with 2-azidoxanthone was estimated at 43 kJ/mol over 22-42°C. The durable effect of the "dark" polymerization and its temperature dependence were also observed in the bulk polymerization (Fig. 12). The aromatic azides containing no carbonyl group (e.g., azidoben-zene, p,p'-diazidobiphenyl, p,p'-diazidodiphenylmethane) failed to initiate photopolymerization under the present experimental conditions.
PL
Omówiono metody opracowywania pierwotnych wyników dylatometrycznych w celu uzyskania informacji o przebiegu polimeryzacji rodnikowej. Pierwotne wyniki to ciągły pomiar stopnia przereagowania monomeru (p) w ciągu czasu (t) [p(t)], a metody ich opracowywania polegają m.in. na graficznym różniczkowaniu zależności p = f(t), tj. wyznaczeniu d[p(t)/dt = f(t), na obliczaniu wartości p(t)/t dotyczącej każdego pomiaru i uśrednieniu wyników, na obliczaniu Ep(t)/LAL w odniesieniu do wszystkich pomiarów, co również uśrednia wyniki itp. Metody te są oparte na empirycznym założeniu, że na początkowym etapie polimeryzacji (< 10% wydajności) zależność p(t) = f(f) jest liniowa oraz że polimeryzacja jest opisana kinetycznym równaniem różniczkowym I rzędu (n = 1). W pracy wykazano, że metody empiryczne powodują znaczne błędy w obliczaniu szybkości polimeryzacji początkowej (stacjonarnej) zarówno nieskorelowanej (s-1), jak i skorelowanej (mol o dm-3 o s-1). Zaproponowano metodę opracowania pierwotnych wyników dylatometrycznych adekwatną do kinetyki procesu. Przedstawiono równania całkowe opisujące polimeryzację o rzędowości względem monomeru (ń) równej 1, 3/2 lub 2 w postaci rozwiązań analitycznych, odpowiednio (10), (31) i (33), a także w przypadku gdy l
EN
Methods are described for processing the primary dilatometric data to study the course of radical polymerization. The primary data include p(t), viz., the degree of monomer conversion (p) measured continuously as a function of time (t) The data processing methods include the graphical differentiation which is used to evaluate d[p(t)]/dt = f(t), the calculation of p(ti)/ti, at the ith measurement followed by averaging of results, the calculation of Ep(t)/Edeltat, which also averages the results, etc. These methods rely on an empirical asstvmption, viz., that at initial polymerization stages (yields < 10%), the function p(f) = f(t) is rectilinear and the polymerization is described by a first-order (n = 1) kinetic equation. The empirical methods are shown to produce considerable errors in the calculation of the initial stationary, both un-correlated (s-1) and correlated (mol * dm-3 * s-1), polymerization rate. A new method is suggested to process primary dilatometric data that is consistent with the kinetics of the process. Analytical integral equations are given (eqns. 10, 31, 33) that describe polymerization of the order (n) of 1, 3/2, or 2; for 1 < n < 2, approximate solutions are given (eqns. 37, 38). The left-hand side of each equation expresses directly the initial (stationary) rate of monomer depletion from its original concentration level, [M]o When multiplied by [M]o the left-hand sides of the equations express the correlated rates of polymerization, mol o dm"3 o s"1. The integral equations allow to establish the order of the polymerization reaction with respect to the monomer and also to disclose whether the order is dependent on, or independent from, [M]o. Studies on the classical and nonclassical kinetics (involving nanotubes SWCNT that modify both the kinetics of polymerization and the properties of products) in the polymerizations of acrylonitrile (AN) and methyl methacrylate (MMA) carried out in solutions of dimethylformamide (DMF) in the presence of various azo compound initiators (Figs. 1-4) are presented to illustrate the vise of the integral equations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.