Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear physics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
PL
W fizyce jądrowej zjawiskiem fuzji nazywamy łączenie jąder pierwiastków lekkich, któremu towarzyszy wydzielanie się energii. Kontrolowanej fuzji izotopów deuteru i trytu przypisuje się wielkie znaczenie dla rozwiązania problemów energetycznych. Koncepcja ta bazuje na rezultatach osiągniętych podczas kampanii eksperymentalnych prowadzonych na największym działającym tokamaku JET (Joint European Torus). Kolejnym krokiem w ujarzmieniu energii termojądrowej będzie budowany we Francji tokamak ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Rozpoczęło się projektowanie pierwszej prototypowej elektrowni fuzyjnej DEMO (DEMOnstration Power Station). Rozwój energetyki opartej na zjawisku fuzji jądrowej nastręcza jednak wiele problemów technologicznych, których rozwiązanie wciąż pozostaje wyzwaniem.
EN
In nuclear physics, the fusion is the process of binding together of the nuclei of the light elements with releasing the energy. The controlled fusion of deuterium and tritium is considered as the solution of contemporary energetic problems. This conception based on results achieved in the frame of experimental campaigns conducted on the biggest and still workable JET tokamak. The next step in thermonuclear energy controlling is the tokamak ITER that is being built in France. Currently, work is underway on design of the first prototype fusion power plant DEMO. The development of fusion power engineering carries away the complex technological problems that still have to be solved.
PL
Rok 2017 jest czasem wielu rocznic związanych z Marią Skłodowską-Curie i jej dokonaniami. 150 rocznica urodzin uczonej, 120 rocznica urodzin Ireny Joliot-Curie, 10 rocznica śmierci Ewy Curie Labouisse i 85 rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie to przyczynek do wielu wydarzeń i artykułów na temat życia, odkryć i osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie. Historia badań nad promieniotwórczością, pierwiastkami promieniotwórczymi, to historia fizyki jądrowej, chemii radiacyjnej i onkologii. Oczywiście Maria i Piotr Curie nie byli jedynymi uczonymi zajmującymi się tymi dziedzinami, ale niewątpliwie to właśnie oni, a właściwie Maria Skłodowska-Curie była inicjatorką tak nowoczesnego myślenia o atomie. To dzięki jej uporowi, odwadze w stawianiu pytań i wydawałoby się niemożliwych do udowodnienia hipotez, nauka zawdzięcza nowe metody badawcze i pierwiastki promieniotwórcze. To jej kompleksowe myślenie o badaniach naukowych i medycynie dało początek nowoczesnym metodom leczenia nowotworów, powstanie dwóch bliźniaczych placówek onkologicznych- Instytutów Radowych w Paryżu i w Warszawie otworzyło drogę do budowy całej sieci onkologicznej i kompleksowego leczenia pacjentów.
EN
Year 2017 is a year of many anniversaries connected with Maria Skłodowska-Curie and her achievements. The 150th anniversary of the birth of Maria Skłodowska-Curie, the 120th anniversary of the birth of Irena Joliot-Curie’s, the 10th anniversary of Eve Curie Labouisse’s death and the 85th anniversary of the opening of the Radium Institute in Warsaw represent a contribution to many events and articles on Maria Skłodowska-Curie’s life, discoveries and accomplishments. The history of research on radioactivity and radioactive elements is the history of nuclear physics, radiation chemistry and oncology. Obviously, Maria and Piotr Curie were not the only scientists involved in these fields, but undoubtedly they, or Maria Skłodowska-Curie actually, who initiated such modern thinking about the atom. It is thanks to her persistence and courage to ask questions, as well as her perseverance in proving hypotheses that had been almost impossible to prove, the science owes new research methods and radioactive elements. It is Maria Curie’s comprehensive thinking about the research and medicine that has given rise to modern methods of cancer treatment, the establishment of two twin oncology centres: the Radium Institute in Paris and in Warsaw. These have opened the way to building the entire oncology network and comprehensive patient treatment.
PL
W roku 2016 mija 60 lat od powstania w Dubnej (Rosja) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, uznanego w świecie międzynarodowego ośrodka badań jądrowych, w którym od początku czynnie uczestniczyli naukowcy polscy. W artykule omówiono aktualny stan wyposażenia Instytutu w duże urządzenia badawcze i ogólny profil prowadzonych w nim badań, zagadnienia naukowe, którymi obecnie zajmują się polscy pracownicy oddelegowani do ZIBJ z polskich ośrodków naukowych oraz tematykę prac prowadzonych w ośrodkach polskich wspólnie z pracownikami ZIBJ. W odróżnieniu od innych ośrodków międzynarodowych, dzięki grantom i programom Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ, na które przeznaczane jest 20% składki członkowskiej Polski, możliwe jest nieodpłatne korzystanie z istniejącej infrastruktury badawczej ZIBJ do realizacji badań prowadzonych przez polskie instytucje naukowe, gdzie polscy fizycy, chemicy i radiobiolodzy mogą realizować swoje prace niezależnie w wybranych przez nich kierunkach, uzupełniając je o komplementarne metody niedostępne w swoich macierzystych instytucjach. Konkursowy tryb przyznawania grantów i programów zapewnia tym badaniom pewną niezależność finansową od polityki prowadzonej przez dyrekcje poszczególnych laboratoriów. W ZIBJ obowiązuje także zasada zakupu materiałów i urządzeń w kraju członkowskim w wysokości nie mniejszej niż 20% składki członkowskiej, co umożliwia polskim firmom eksport aparatury i urządzeń oraz zagraniczną współpracę naukowo-technologiczną.
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna (Russia), a globally recognised international nuclear research laboratory in which Polish scientists have actively participated since its inception. In this article we briefly overview the major equipment of the JINR, its current main research directions, the research topics which Polish scientists on leave from their Polish research institutions to JINR are currently engaged in, and research topics undertaken jointly by JINR and Polish scientists in Polish institutions. Unique to the Polish participation in JINR is a competitive system of grants and programmes of the Plenipotentiary of Poland, supported by 20% of the Polish JINR membership fee, to which national collaborators may apply. This enables Polish physicists, chemists and radiobiologists to freely use the JINR infrastructure and to carry out independently their current research interests, but also using the advanced JINR facilities unavailable in Poland, without any additional charges. Thus, unlike in other large international research laboratories, their current research topics may be accomplished outside of long-term detailed research programmes typical for such laboratories. JINR also adheres to the industrial return rule, namely that no less than 20% of the membership fee is to be used to purchase materials and equipment from the member’s country. This enables Polish industry, especially in the high-tech area, to export their goods and to further extend joint international commercial venture.
5
Content available Digital nuclear shell model
EN
The subject of this thesis is a digital approach to the investigation of the digital basis of digital nuclear shell model. The shell model is partly analogous to the atomic shell model which describes the arrangement of electrons in an atom, in that a filled shell results in greater stability. When adding nucleons to a nucleus, there are certain points where the binding energy of the next nucleon is significantly less than the last one. Magic numbers of nucleons: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 which are more tightly bound than the next higher number, is the origin of the shell model. “In a three-dimensional harmonic oscillator the total degeneracy at level n is [wzór]. Due to the spin, the degeneracy is doubled and is (n+1)(n+2). Thus the magic numbers would be [wzór] for all integer k. This gives the following magic numbers: 2,8,20,40,70,112..., which agree with experiment only in the first three entries. These numbers are twice the tetrahedral numbers (1,4,10,20,35,56...) from the Pascal Triangle”. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_shell_model. The digital mechanism of shell model have been analyzed by the application of cybernetic methods, information theory and system theory, respectively. This paper is to report that we discovered new methods for development of the new technologies in nuclear physics and chemistry. It is about the most advanced digital technology which is based on program, cybernetics and informational systems and laws. The results in practical application of the new technology could be useful in physics, chemistry, bioinformatics, and other natural sciences.
6
PL
Metody nieparametryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w zagadnieniach współczesnej analizy i eksploracji danych. W artykule przedstawiono najpopularniejsze narzędzie powyższych metod - estymatory jądrowe. Poza koncepcją tychże estymatorów zaprezentowano także praktyczne aspekty estymacji oraz przykłady jej zastosowań do wyznaczania rozkładów z dziedziny fizyki wysokich energii, wykrywania uszkodzeń silnika asynchronicznego oraz analizy danych socjologicznych.
EN
Nonparametric methods find increasing number of applications in the area of data analysis and data exploration. In this paper the most popular tool of those methods was presented - kernel estimators. Beside of kernel estimators' concept, practical estimation aspects and examples of applications in determining distributions from nuclear physics experiments, induction motors' damage detection and analysis of sociological data were shown as well.
8
Content available Cosmic future of nuclear and particle physics
EN
Abstract Astronomy and nuclear or particle physics are often considered as two opposite extremes, but in fact their common part is not empty and still enlarging. In this brief review we trace their common roots and we look for their common future. We predict that soon they will de facto merge in terms of phenomena being studied, theories used to describe them as well as experimental techniques. We gave several examples, devoting special attention to the "Pi of the Sky" project searching for optical flashes of astrophysical origin.
EN
Energetic ions emitted from plasmas produced by the interaction of intense laser pulses with solid targets are currently a subject of growing interest due to the possibility of unique applications in accelerator technology, nuclear physics, material science and medicine. Depending on the kind of application, different parameters of the ion fluxes are required, and various conditions of laser-target interaction must be considered. In this paper, selected results of our recent studies of ion emission from plasmas produced by laser pulses of duration from ~ 1 ps to ~ 1 ns and of intensities from 10^10 W/cm^2 to 10^17 W/cm^2 are reviewed. The characteristics of both heavy ion fluxes emitted from massive high-Z targets and proton beams generated from thin foil targets of various structures are presented. Some basic properties of ion fluxes produced in various experimental conditions are discussed. The effect of external magnetic field on the ion emission is demonstrated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.