Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwa fotowoltaiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule dokonano oceny celowości implementacji magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,3 kW. W analizowanym przypadku prąd produkowany jest na potrzeby gospodarstwa sadowniczego oraz mieszkańców domu jednorodzinnego. Analiza, oparta na realnych danych rocznej eksploatacji systemu fotowoltaicznego, uwzględnia ilość wyprodukowanej energii nadwyżki energii przekazywanej do sieci i z niej pobieranej. Zebrane dane umożliwiły odpowiedni dobór pojemności akumulatorów. W ramach prowadzonej analizy określono ilość energii jaka możliwa jest do zmagazynowania, liczbę cykli pracy, koszty eksploatacyjne i inwestycyjne oraz koszt zaoszczędzonej energii. Przeprowadzona analiza opiera się na dwóch wariantach, wykorzystujących technologie baterii litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych.
EN
The article presents an assessment of the validity of using energy storage for a photovoltaic installation with an installed capacity of 39.3 kW. In the analysed case, electricity is produced for the needs of an orchard farm and the residents of a single-family house. The analysis, based on real data of the annual operation of the photo- voltaic system, takes into account the amount of energy produced and surplus energy transferred to and taken from the grid. The collected data enabled the appropriate selection of battery capacity. As part ofthe analysis, the amount of energy that can be stored, the number of work cycles, operating and investment costs, and the cost of saved energy have been determined. The analysis is based on tWo variants, using lithium—ion and lead—acid battery technologies.
PL
Etykieta „Made in China”, niegdyś kojarzona z tandetą, obecnie stanowi wymiar wysokiej jakości technologii i nowoczesnych rozwiązań. Podróż do Państwa Środka może przynieść nam odpowiedzi na pytania związane z postępem rozwoju technologii produkowania ogniw fotowoltaicznych i określić, jak bardzo będzie on rzutować na polskich przedsiębiorców. Informacje zaczerpnięte z obserwacji chińskiej konkurencji na rynku paneli PV stanowią swoisty kompas w poruszaniu się po globalnych trendach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w ujęciu pozyskiwania energii ze słońca.
PL
Ogniwa fotowoltaiczne, obok siłowni wiatrowych czy źródeł geotermalnych, stanowią podstawę OZE. Jednocześnie zwiększone wykorzystanie energii fotowoltaicznej będzie generowało w przyszłości znaczne ilości odpadów fotowoltaicznych - w samej Unii Europejskiej prognozuje się ich w 2050 r. 12 mln ton.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 7,2 kWp. Analiza, w tym i w następnych artykułach, zostanie przeprowadzona w świetle zmieniającego się prawa w Polsce o odnawialnych źródłach energii. W pierwszym artykule przedstawiono analizę rozliczenie wyprodukowanej energii na podstawie tzw. starego systemu, opartego na opustach w wysokości 1:0,8. W pracy podjęto próbę analizy opłacalności powyższej instalacji w wybranym wariancie oraz obliczono czas zwrotu inwestycji. W następnych artykułach zostanie przedstawiona analiza opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem nowego systemu rozliczania na rzecz sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Dodatkowo projektowana instalacja PV zostanie rozbudowana o bateryjne magazyny energii, o których mowa w znowelizowanej ustawie o OZE. Instalacje fotowoltaiczne zostały zaprojektowane na potrzeby domu jednorodzinnego, którego źródłem ciepła będzie pompa ciepła.
EN
In the article presents an economic analysis of the application of a photovoltaic system with a designed capacity of 7.2 kWp. The analysis, in this and the following articles, will be carried out in light of the changing law in Poland on renewable energy sources. The first article presents an analysis of the billing of energy produced based on the so-called old system, based on a dis- count of 1:0.8. The paper attempts to analyze the profitability of the above installation in the selected variant and calculates the payback time of the investment. The following articles will present an analysis of the profitability of the PV installation based on the new billing system for the sale of surplus energy to the grid. In addition, the designed PV installation will be expanded with battery energy storage, as mentioned in the amended RES Act. The photovoltaic installations have been designed for a single- family house, whose heat source will be a heat pump.
PL
W pierwszej i w drugiej części artykułu przedstawiono analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby domu jednorodzinnego na podtawie starego (upusty 1:0,8 lub 1:0,7 w zależności od mocy instalacji) oraz nowego systemu rozliczeniowego (tzw. net-billing). Instalacja fotowoltaiczne została zaprojektowana o mocy 7,2 kWp. Trzecia część artykułu stanowi analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z magazynami energii z wykorzystaniem systemu net-billingu
EN
The first and second parts of the article present an economic analysis of the application of a photovoltaic installation cooperating with an air-source heat pump for a single-family house based on the old (discounts of 1:0.8 or 1:0.7 depending on the power of the installation) and the new billing system (so-called net-billing). The photovoltaic installation was designed with a capacity of 7.2 kWp. The third part of the article is an economic analysis of the application of a photovoltaic installation cooperating with energy storage based on the net-billing system
EN
Hard coal or lignite mines have large surface areas, which as a result of the current energy transformation may become useless and even sometimes troublesome for economic reasons (e.g. land taxes, costs related to land maintenance etc.). At the same time, due to the specific nature of their activity, these entities show demand for electricity, and the rising costs of its acquisition and building a pro-environmental image of the company, encourage them to use available renewable energy sources. It was therefore considered appropriate to analyse what type of factors should be taken into account when planning to build a photovoltaic farm on a large area managed by the mine. Awareness of the multitude of different aspects that are important for this type of investment will make it possible to obtain an overview of the workload, time and costs involved in setting up a potential PV plant on such an area.
PL
Kopalnie węgla kamiennego czy brunatnego dysponują znacznymi areałami powierzchni, które w wyniku aktualnej transformacji energetycznej mogą stać się obszarami bezużytecznymi, a wręcz niekiedy i kłopotliwymi ze względów ekonomicznych (m.in. podatki od gruntu, koszty związane pielęgnacją terenu itp.). Równocześnie podmioty te, ze względu na specyfikę swojej działalności, wykazują duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, a rosnące koszty jej pozyskania oraz budowanie proekologicznego wizerunku firmy, skłaniają je ku wykorzystaniu dostępnych odnawialnych źródeł energii. Stąd też uznano za stosowne, aby przeanalizować jakiego typu czynniki należy uwzględnić nosząc się z zamiarem budowy farmy fotowoltaicznej na dużym powierzchniowo obszarze zarządzanym przez kopalnię. Świadomość wielości różnych aspektów, mających istotne znaczenie dla tego typu inwestycji, pozwoli na poglądowe określenie nakładów pracy, czasu a także kosztów związanych z uruchomieniem potencjalnej elektrowni PV na takim terenie.
PL
Dane uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez IEO w ramach raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” wśród sprzedawców i dystrybutorów modułów PV pokazują, że ok. 90% sprzedanych w ub.r. na polskim rynku takich urządzeń pochodzi od producentów azjatyckich. W praktyce te udziały mogą być wyższe. W całej UE udział importu modułów wynosi 97%, zaś udział modułów chińskich przekracza 70%. Jak podaje Bloomberg, ceny wytwarzanego w Chinach polikrzemu do produkcji ogniw fotowoltaicznych wróciły do cen sprzed ponad 10 lat (w ciągu ostatniego roku ceny wzrosły czterokrotnie). Ponadto w sierpniu br. zaobserwowano problemy, z którymi zmaga się globalny przemysł PV. Firmy o znaczących udziałach w rynku ogłaszają informacje o ograniczeniach produkcji komponentów i samych paneli fotowoltaicznych. Jest to spowodowane przerwami w dostawach energii elektrycznej wywołanych suszą, która nawiedza Chiny. Zmniejszenie produkcji może mieć istotny wpływ na podaż tych produktów na globalnym rynku PV.
PL
Źródła energii można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Za źródła nieodnawialne uważa się źródła, których zasoby są w ograniczone np., węgiel kamienny, ropa naftowa. Natomiast źródła odnawialne (OZE) są to źródła, których nawet długotrwałe wykorzystanie nie powoduje ich deficytu, np. promieniowanie słoneczne, wiatr. Celem badań była analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby schroniska górskiego. Przedmiotem analizy był rzeczywisty obiekt – schronisko PTTK na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim ‒ pod kątem możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Specyfiką było to, że nie jest doprowadzona do niego sieć elektroenergetyczna. Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest zasypowy kocioł na paliwo stałe, a energia elektryczna generowana jest przez agregat prądotwórczy. Na podstawie wyników analizy dobrano urządzenia wykorzystujące OZE, zapewniające niezależność i samowystarczalność energetyczną obiektu.
EN
Energy sources can be divided into renewable and non-renewable. Non-renewable sources are sources whose resources are in certain quantities, e.g., coal, oil. Renewable sources , on the other hand, are sources where the energy is common and even long-term use of the source does not cause its deficit, e.g. sunlight, wind. The aim of the research was to analyze the possibilities of using renewable energy sources in a mountain chalet. An actual object is analyzed – a PTTK mountain hostel on Hala Łabowska in Beskid Sadecki – from the point of view of application of devices using unconventional energy sources, such as: solar collectors, heat pumps, photovoltaic cells or wind turbines. The specificity of the building is that there is no electricity grid connected to the building. The heat source is a solid fuel boiler, and electricity is generated by a generator. The analysis made it possible to select equipment using renewable energy sources, ensuring ecology, independence and self-sufficiency of the facility.
PL
W artykule przedstawiono niektóre wytyczne normalizacyjne oraz wynikające z dobrej praktyki inżynierskiej zasady dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych. Na podstawie dokumentacji fotograficznej omówiono typowe błędy w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych wskazując jednocześnie przyczyny ich występowania. Analizy statystyczne uszkodzeń w różnych krajach wskazują na znaczną ich liczbę głównie w fazie dynamicznego wzrostu liczby instalacji.
EN
The article presents standardization guidelines and rules for the installation of photovoltaic installations resulting from good engineering practice. On the basis of photographic documentation, typical errors in the implementation of photovoltaic installations were discussed, at the same time indicating the reasons for their occurrence. Statistical analyses of failures in various countries indicate a significant number of failures, mainly in the phase of dynamic growth in the number of installations.
10
Content available remote Solar-wind hybrid power system analysis using Hmer for Duhok, Iraq
EN
The government of Iraq recently joined the Paris Climate Agreement, it has now begun to encourage the participation of small and large consumers to generate electricity from renewable energy resources. This article analyses a hybrid solar-wind electrical system for Duhok city northern part of Iraq to know the feasibility of this system compared to the local electrical network. Firstly, an access to solar and wind resources have been ensured for Duhok. For evaluation and optimization study, both stand-alone (off-grid) and grid connecting (on-grid) systems taken into consideration to be optimized. HOMER is a software application employed to perform the power and cost analysis based on wind speed, solar irradiance and load profile. According to the numerous configurations. Simulation outcomes have been shown that the on-grid hybrid solar-wind energy system at Duhok site is most cost-effective than off-grid design for the same load, also it is better cost efficient than Duhok residential power grid, as our system cost unit COE is (0.0109 $\kWh) while Duhok residential electricity COE is 0.1$\kWh.
PL
Niedawno rząd Iraku dołączył do paryskiego porozumienia klimatycznego, teraz zaczął zachęcać małych i dużych odbiorców do udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ten artykuł analizuje hybrydowy system energii słonecznej i wiatrowej dla północnej części Iraku w mieście Duhok, aby poznać wykonalność tego systemu w porównaniu z lokalną siecią elektryczną. Po pierwsze zapewniono Duhok dostęp do zasobów energii słonecznej i wiatrowej. Do oceny i badania optymalizacyjnego brane są pod uwagę zarówno systemy autonomiczne (poza siecią), jak i systemy przyłączania do sieci (w sieci). HOMER to aplikacja służąca do przeprowadzania analizy mocy i kosztów w oparciu o prędkość wiatru, nasłonecznienie i profil obciążenia. Według licznych konfiguracji. Wyniki symulacji wykazały, że hybrydowy system energii słonecznej i wiatrowej w sieci w Duhok jest najbardziej opłacalny niż projekt poza siecią dla tego samego obciążenia, a także jest bardziej opłacalny niż mieszkaniowa sieć energetyczna w Duhok, ponieważ koszt naszego systemu jednostka COE wynosi (0,0109 $\kWh), podczas gdy wskaźnik COE energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych Duhok wynosi 0,1 $\kWh.
PL
W artykule opisano najbardziej popularne rozwiązania technologiczne w budowie oraz produkcji ogniw fotowoltaicznych. Celem artykułu jest przegląd aktualnych technologii, ich porównanie oraz przedstawienie wniosków. Przeanalizowano technologię (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC, która za pomocą pasywacji chemicznej i przechodzenia światła w zakresie fali od ok. 1000 nm, do ok 1200 nm pozwoliła na podniesienie współczynnika odbicia o 10%, skutkując osiągnięciem ponad 1% całkowitego zysku pod kątem wydajności. Poświęcono także uwagę na bardziej zaawansowaną technologię (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, która różni się od PERC zapobieganiem ucieczki większej ilości elektronów, co pozwala na dodatkowe zwiększenie uzysku energii. Wraz z technologią PERT przeanalizowano również szereg zalet, takich jak odporność na rozkład spowodowany światłem (LID) oraz wysoką temperaturą (anti-LeTID). W dalszej części pracy sklasyfikowano budowę modułów na P-TYPE oraz N-TYPE i przeanalizowano przewagę budowy N-TYPE. Artykuł także porusza problematykę łączenia ogniw w moduły w „Merlin” oraz „Multi Busbar Connector” i przedstawia wpływ ich ilości na parametry pracy ogniwa.
EN
The article describes the most popular technological solutions in the construction and production of photovoltaic cells. The aim of the article is to review the current technologies, compare them and present conclusions. The technology (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC was analyzed, which by means of chemical passivation and light transmission in the wavelength range from about 1000 nm to about 1200 nm allowed to increase the reflectance by 10%, resulting in over 1% of the total gain in terms of efficiency . Attention has also been paid to a more advanced technology (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, which differs from PERC in preventing more electrons from escaping, which allows for an additional increase in energy yield. Along with the PERT technology, a number of advantages were also analyzed, such as resistance to light-induced degradation (LID) and high temperature (anti-LeTID). In the further part of the work, the construction of modules was classified into P-TYPE and N-TYPE and the advantage of N-TYPE construction was analyzed. The article also addresses the issue of connecting cells into modules in “Merlin” and “Multi Busbar Connector” and presents the impact of their number on the cell’s operating parameters.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
13
Content available remote Influence of dispersed generation on reliability of electric network
EN
The article analyzes the pace of increase in the generation of photovoltaic stations in the context of the combined electricity system of Ukraine and the energy supply company of PJSC "Vinnytsyaoblenergo". An analysis of existing regulatory documents regulating the work of photovoltaic stations has been carried out. Within the framework of the considered documents, the criteria for assessing the reliability of the operation of electric networks, namely, the length of long breaks in electric power supply of consumers of electric energy SAIDI are defined. The interconnection of the change of reliability indices of electric networks operation with the increase in the number and installed capacity of renewable energy sources, in particular photovoltaic stations (PV), is shown. In order to increase the reliability of power supply, a method of its renewal has been proposed, due to the joint use of generation of small hydroelectric power stations and PV stations.
PL
W artykule analizowano kombinowany system energetyczny na Ukrainie zawierający ogniwa fotowoltaiczne. Na podstawie dokumentacji analizowano niezawodność systemu biorąc pod uwagę przerswy w dostawie energii. Zaproponowano poprawę przez dołączenie małych elektrowni wodnych.
EN
The communityall over the Worldhasto tackle the problem of depletion of fossil fuels,overusing the natural resources,and growing emissionof greenhouse gases into the atmosphere. It is related to the growing demand for electricity due to global development in every field. The solution tothis problem can be production clean, solar energy with the use of photovoltaic modules. However, the installation of PV system in urban areasis very oftenimpossible because ofhigh-density citie’s architecture. The objective of this study was to analyze building applied photovoltaic system configurationsfor the flat rooftop of the detached house in Warsaw, Poland. Four configurationswere analyzed taking into consideration the area of the rooftop, different tilt angles of PV modules,and shading areas. The system configuration as well as monthly energy output were carried out by the use of DDS-Cad software.The ecological aspect of the photovoltaic installation was also analyzed. A significant reduction of greenhouse gases wasobservedbased onconducted calculations.
PL
Społeczeństwo na całym świcie musi zmierzyć się z problememamidotyczącymiwyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, zbyt dużego wykorzystywania naturalnych zasobów oraz rosnącej emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Związane jest to bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną z uwagi na globalny rozwój w każdej dziedzinie. Rozwiązaniem tego problemu może być produkowanie „czystej” energii ze Słońca za pomocą modułów fotowoltaicznych. Jednakże, zastosowaniesystemów fotowoltaicznych na obszarach miejskich bardzo często może być wręcz niemożliwa z powodu bardzo gęstej zabudowy miejskiej. Celem niniejszej pracy była analiza konfiguracji systemów fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku wolnostojącego w Warszawie, Polska. Cztery konfiguracje systemu zostały poddane analizie przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni dachu, kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych oraz stref zacienienia. Konfiguracja systemu, jak również miesięczne uzyski energii elektrycznej zostały wykonane przy pomocy programu DDS-Cad. Ekologiczne aspekty zastosowaniasystemów fotowoltaicznych zostały również przeanalizowane w niniejszej pracy. Znacząca redukcja gazów cieplarnianych została zaobserwowanana podstawie przeprowadzonych obliczeń.
PL
W niniejszej pracy analizie poddano zagadnienie wpływu rozkładu widmowego padającego promieniowania, na charakterystyki prądowo-napięciowe oraz moc wyjściową ogniw i paneli fotowoltaicznych. Zaprezentowano konstrukcję prostego urządzenia pozwalającego na przybliżony pomiar rozkładu widmowego promieniowania, na podstawie sygnału generowanego przez odbiornik wyposażony w diody RGB. Zakres pomiarowy odbiornika rozszerzono poprzez stosowanie filtrów szarych. Dokonano pomiarów rzeczywistych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw, zarówno przy stosowaniu źródeł LED, jak i w różnych warunkach pogodowych.
EN
The paper deals with the analysis of the influence of spectral distribution of incident light (radiation) on current - voltage characteristics and output power generated by photovoltaic cells and panels. The design of simple device that enable for approximate measurements of incident radiation wad detailed. Device uses the receiver composed of three RGB diodes. Measuring range of developed device was extended by using the grey filter. Additionally measurements of real output characteristics were performed using LED light source and sunlight in different weather conditions.
PL
Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infrastruktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów doprowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowania energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do baterii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych układów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja stacji współpracującej z hybrydowym system wytwórczym opartym na odnawialnych źródłach energii.
EN
The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the bus additionally supports the opportunity to use well technologically developed renewable energy sources, in particular photo-voltaic cells that convert solar energy into possible for use in electric energy charging systems. The purpose of this article is to present regulations and legal acts supporting the process of introducing electric buses in public transport as well as available technologies and charging systems of such vehicles. In addition, the concept of a station cooperating with based on renewable energy soruces system will be presented.
17
EN
Building designers have to think about new strategies to achieve the best sustainable building designs. Well-planned passive solar heating strategies in building design may reduce a building’s energy consumption significantly. In this paper, a proposed design of the south façade of a room by integrating a hybrid solar wall and a window to passively heat a room is studied. The simulations for the three-dimensional model of BIPV Trombe wall system were carried out for December 10th, 2015. The temperature and velocity distribution of indoor air in different positions inside the room are obtained from the simulation results. The obtained results show that the temperature difference between the inlet and the outlet of the solar wall can reach 9°C. The 3D analysis of the proposed model clearly shows that the window’s thermal effect on the passive heating cannot be neglected. Meanwhile, the simulation’s daily electrical efficiency conversion and average indoor air temperature of this system can reach 18% and 28°C, respectively for maximum solar radiation of 470 W/m2.
PL
Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum w Katowicach to miejsce, w którym innowacyjny biznes łączy się z nauką i nowoczesną technologią, aby rozwijać branżę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Na terenie Euro-Centrum znajduje się nowoczesne zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu technologie energooszczędne stale podnoszą swoją jakość.
PL
Przedstawiono tendencje w rozwoju ogniw fotowoltaicznych. Zaprezentowano założenia i przeanalizowano uwarunkowania działania mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach. Przedstawiono schemat procesowy projektowania i doboru elementów składowych instalacji fotowoltaicznej on-grid.
EN
Trends in the development of photovoltaics cells have been presented. The assumptions were presented and the conditions of photovoltaic micro installations in buildings were analyzed. The process diagram of designing and selection of on-grid photovoltaic system components is presented.
PL
Tlenek cynku jest obiecującym materiałem do budowy anod ze względu na możliwość uzyskiwania go w postaci różnych nanostruktur oraz doskonałą ruchliwość elektronów. W celu poprawy działania ogniw fotowoltaicznych otrzymano nanostruktury ZnO i zastosowano je w elektrodach półprzewodnikowych. Jako podłoże warstwy ZnO zastosowano szkło z tlenku cyny domieszkowanego fluorem FTO (fluorine-doped tin oxide). Po wyżarzaniu pokryto je warstwą składającą się z mikrokulek polistyrenowych wytworzonych in situ metodą polimeryzacji wolnorodnikowej. Zarodki ZnO hodowano w mieszaninie azotanu cynku i heksametylenotetraaminy w celu wytworzenia różnych typów nanostruktur ZnO (struktura siatki 3D i struktura nanodrutu-nanocząstki) o dużej powierzchni właściwej. Warstwę kompozytową uczulono barwnikiem N719 i zastosowano w ogniwach słonecznych. Uzyskano efektywność konwersji energii 3,91%.
EN
ZnO was deposited from Zn(OAc)2 soln. on F-doped SnO glass substrate by spin coating. After the procedure was repeated 4 times, the layer was annealed at 400°C for 1 h and covered with template layer consisting of polystyrene microspheres in-situ produced by free radical emulsion polymerization. The seed layer was grown in the mixt. of Zn(NO3)2 and hexamethylenetetramine to produce ZnO of nanowire-nanoparticle structures with high sp. surface area. The template layer was then removed by heating at 500°C for 1 h under formation of ZnO nanostructures. Di(tetrabutylammonium)cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’- bipyridyl-4,4’-dicarboxylato)ruthenium(II) (N719 dye) was then deposited from its soln. on the composite surface and sensitized in dark for 1 h. The product was characterized by X-ray diffractometry, elec. impedance spectroscopy and scanning electron microscopy and then successfully used as a semiconductor electrode in a solar cell of improved performance.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.