Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykres Gantta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z redukcją czasu przezbrojenia prasy korbowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy użyciu techniki SMED. Wdrożenie umożliwiło skrócenie czasu przezbrajania bez konieczności przeznaczania na to znacznych środków. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wdrażania koncepcji SMED, a także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy, umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej, oraz wykresu Gantta, dzięki któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. W podsumowaniu zawarto rezultaty wprowadzanych zmian.
EN
The article presents issues related to the reduction of changeover time of a crank operated press in a manufacturing company using the SMED methodology. Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The article presents the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z redukcją czasu przezbrojenia tokarki CNC w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy użyciu techniki SMED. Wdrożenie umożliwiło skrócenie czasu przezbrajania, bez konieczności przeznaczania na to znaczących inwestycji. W artykule przedstawiono poszczególne etapy wdrażania koncepcji SMED, a także możliwość wykorzystania diagramu Ishikawy umożliwiającego przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo-skutkowej oraz wykresu Gantta dzięki, któremu możliwa jest kontrola realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. Pracę zakończono podsumowaniem, zawierającym najistotniejsze rezultaty wprowadzanych zmian.
EN
The paper presents issues related to the reduction of changeover time of a CNC lathe in a manufacturing company using the SMED methodology Implementation of this method enabled the reduction of changeover time, without committing to a significant investment. The paper presents also the different stages of implementation of the SMED concept, as well as the possibility of using Ishikawa diagram, enabling a thorough cause and effect analysis, and the Gantt diagram through which it is possible to control the implementation of the planned project. The work was completed with a summary with the key results of the changes.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku działalności wybranego przedsiębiorstwa branży krawieckiej w obszarze logistyki produkcji. Celem artykułu była analiza realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów produkcyjnych oraz wskazanie metod usprawnień w wybranych obszarach. Stwierdzono, że brak właściwej analizy materiałów potrzebnych do produkcji, którą charakteryzuje długi cykl produkcyjny, powoduje brak mechanizmów kontroli jego czasu trwania. W przypadku powstawania problemów nie analizuje się ich przyczyn i dlatego powiela się dotychczasowe błędy. Procesy przygotowania produkcji typu projektowanie, tworzenie dokumentacji procesu, szablonów - wykonywane są ręcznie i bardzo czasochłonne. Zaproponowano zastosowanie standardowych metod sterowania procesami poprzez wykorzystanie wykresów Gantta, diagramów przyczynowoskutkowych Ishikawy oraz zastosowanie wspomagania komputerowego w postaci oprogramowania CAD. Całość zakończono wnioskami.
EN
The article presents a case study of the selected company's activity from tailoring sector in the area of production logistics. The aim of the article was the analysis of the company's production processes and identification of methods for improvement in some areas. It was found that the lack of proper analysis of the materials needed for the production, which is characterized by long production cycle, resulting in a lack of mechanisms to control its duration. Because of any emerging problems are not analyzed because of their causes, and therefore previous mistakes are replicated. Production preparation processes such as design, create process documentation, templates - are handmade and very time consuming. In the article the standard methods of process control by using Gantt charts, cause-and-effect diagrams of Ishikawa and the use of computer aided in the form of CAD software has been proposed. The whole was completed with conclusions.
EN
Risk management is the process of identification, measurement, and risk assessment, followed by development of risk management strategies (internal/organizational management). Emergency situation - exceptional event, nonmilitary nature, that by scale and intensity threatens the lives and health of the population, environment, important materials and cultural values and to restore normality are necessary measures and urgent action, the allocation of additional resources and unified management of forces and means involved. Emergency situation management means identifying, recording and evaluating the types of risk and the underlying factors, stakeholder notification, warning people, limitation, removal or counteracting risk factors and negative effects and impact of these exceptional events. In the emergency response and restoration (Short-term recuperation period) the information about the hazard damages, and the restoration strategy becomes highly uncertain (ICP problems). Project management is the application of knowledge, skills, instruments and techniques on their project activities to meet requirements. The project fits into the concept of local management of emergency situations, seeking lines of organization and functioning of the National System of Management of Emergencies, namely: prevention and emergency management, insurance and coordinate human, material, financial and otherwise needed to restore a state of normality. Project aims to rationally exploit the full potential of the relief, economic and social characteristics given by the area of interest to efficiently and effectively managing risk.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procesem identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka, poprzedzonym przez rozwój strategii zarządzania ryzykiem (wewnętrzne/organizacyjne zarządzanie). Sytuacja krytyczna - nadzwyczajne zdarzenie o niemilitarnym charakterze, które przez swoją skalę i intensywność zagraża życiu i zdrowiu populacji, środowisku, ważnym materiałom i wartościom kulturalnym. Aby przywrócić stan normalności niezbędne są pomiary i natychmiastowe działania, przydział dodatkowych środków i ujednolicone zarządzanie siłami i innymi środkami. Zarządzanie sytuacją krytyczną oznacza identyfikację, rejestrację i ocenę różnych typów ryzyka i ukrytych czynników, zawiadomienie wspólników, ostrzeganie ludzi, ograniczanie i usuwanie towarzyszących ryzyku czynników i negatywnych efektów i skutków tych nieprzewidzianych wydarzeń. W systemach reagowania na zagrożenia i przywracania (krótki okres powrotu do stanu pierwotnego), informacja o niebezpiecznych zniszczeniach i strategia przywracania stanu pierwotnego jest bardzo niepewna (problemy ICP). Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w przypadku zaplanowanych działań w celu spełnienia wymogów. Projekt wpisuje się w koncepcję lokalnego zarządzania sytuacjami krytycznymi i funkcjonowanie Narodowego Systemu Zarządzania Sytuacjami Krytycznymi: zapobieganie sytuacjom krytycznym i zarządzanie nimi, ubezpieczenie i organizacja ludzi, przywracanie stanu normalności. Celem projektu jest racjonalne wykorzystanie całego potencjału pomocy humanitarnej i charakterystyki terenu będącego przedmiotem zainteresowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
5
Content available remote Systemy membranowe a wykresy Gantta - próba powiązania
PL
W pracy zaproponowano uogólnienie wykresów Gantta na przypadek systemów z ewoluującą strukturą.
EN
In the paper a generalization of Gantts charts is proposed. It corresponds to some modiflcations of the notion of membranes system in which the appropriate process may run.
6
Content available remote Techniki harmonogramowania prac w zarządzaniu projektami
EN
The main elements of a project are planning and control. Before any project begins it should be planned. There are some very specific tools available to help plan and manage projects. This group of tools includs two main: network diagrams (PERT charts, CPA/CPM) and GANTT charts. A network chart is a diagram showing the sequence in which the activities in the project must be carried out, the durations of each task, the critical path and slacks for this tasks, which are not on the critical path. GANTT chart shows the tasks on a time-scaled diagram. It is an ideal communication tool, because of an easiness in construction and interpretation. Both of above named tools answer the questions what is to be done, when and in which order. They are coverd in depth in this article.
7
Content available remote Zarządzanie kosztami jako element zarządzania projektem informatycznym
PL
Zarządzanie kosztami obok zarządzania integracją (struktury organizacyjne), czasem, zakresem, kadrami, jakością, ryzykiem, komunikacją oraz podwykonawcami i kooperantami projektu stanowi ważniejszy element w prowadzeniu całości przedsięwzięcia. Dzięki zastosowaniu odpowiednich parametrów w odniesieniu do kosztów realizacji projektu możliwe jest nie tylko monitorowanie na bieżąco kosztów w odniesieniu do założonego budżetu, ale również określenia, który z przewidywanych "przyszłych scenariuszy rozwoju projektu" jest najbardziej optymalny z punktu widzenia ponoszonych kosztów.
EN
Cost Management among the project management of integration (organisational structures), time, scope, resources, quality, risk, communication and procurements is the most important issue in the whole effort. Using the appropriate parameters associated with project realisation costs, it is possible to real-time monitoring costs in comparison to the assumed project's budget and find-out which of the "proposed future scenarios" is the most cost efficient.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.