Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gypsum plaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku nowego fotokatalizatora w postaci modyfikowanego azotem tlenku tytanu oraz komercyjnego fotokatalizatora w postaci tlenku tytanu na właściwości oczyszczające i wybrane właściwości techniczne tynku gipsowego. Dodatek obu fotokatalizatorów pozwolił otrzymać tynki o właściwościach oczyszczających powietrze ze szkodliwych tlenków azotu. Fotokatalizator modyfikowany azotem zwiększył wodożądność tynku o ok. 9% przy 5% dodatku, podczas gdy fotokatalizator komercyjny już przy dodatku 1% zwiększył ją o 20%. Przy zachowaniu stałej konsystencji fotokatalizator modyfikowany azotem skracał czas wiązania tynku, podczas gdy komercyjny fotokatalizator go wydłużał. Zastosowanie dodatku fotokatalizatora modyfikowanego azotem w ilości 1% - 3% umożliwia produkcję tynku o właściwościach oczyszczających powietrze i zadowalających właściwościach technicznych.
EN
The paper presents results of research on the effect of the addition of a new photocatalyst in the form of nitrogen-modified titanium oxide and a commercial photocatalyst in the form of titanium oxide on photocatalytic properties as well as selected technical properties of gypsum plaster. The addition of each photocatalysts allowed to obtain plasters able to purify the air from harmful nitrogen oxides. Addition of 5% of nitrogen-modified photocatalyst increased the water demand of plaster by about 9%, while the commercial photocatalyst increased it by 20% with just 1% addition. While maintaining a constant consistency, the nitrogen-modified photocatalyst reduced the setting time of the plaster, but the commercial photocatalyst increased it. The addition of a nitrogen-modified photocatalyst in the amount of 1% - 3% enables the production of plaster with photocatalytic properties and satisfactory technical properties.
3
Content available remote Błędy wykonawcze przyczyną uszkodzeń tynków gipsowych
PL
Tynki gipsowe nakładane metodą mechanicznie są od ponad dwudziestu lat powszechnie stosowaną technologią wykańczania wnętrz w Polsce, np. we Wrocławiu stanowią przeszło 95% wewnętrznych powierzchni przegród nowych obiektów. Pomimo dużej popularności tej metody tynkowania, w praktyce często spotyka się problemy spowodowane brakiem przestrzegania przez wykonawców podstawowych zasad technologicznych. W artykule opisano przykłady uszkodzeń tynków gipsowych, z którymi spotkałem się w ostatnich latach. Przedstawiono przyczyny ich powstania i podano wskazówki dotyczące prawidłowego wykonania, których przestrzeganie pozwala uniknąć przyspieszonych prac remontowych w nowych budynkach.
EN
Machine gypsum plasters are for around twenty years a commonly used technology of finishing inner surfaces of walls and ceilings in Poland. For example in Wroclaw more than 95% of new buildings inner surfaces finishing is made with use of this technology. In spite of big popularity of this plastering method, in practice problems caused by disregarding the basic technological rules by the contractors. In the paper has been presented the examples of gypsum plasters damages met by the author in the last years. Causes of their arise and advices to the proper execution of work, that allows to avoid accelerated repairs in the new buildings has been presented.
4
Content available remote Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża
PL
W artykule przedstawiono trzy przypadki uszkodzeń tynków gipsowych wykonanych na stropach żelbetowych. W jednym przypadku miały one charakter fizyczny, w dwóch pozostałych przykładach niekorzystne zjawiska fizyczne (zwiększenie ciśnienia) były efektem zachodzących w materiale reakcji chemicznych. Badania przyczepności przez pomiar naprężenia odrywającego tynk od podłoża, wykonywane po awarii tynku, mogą być mało przydatne. W praktyce za bardziej wartościowe uznano badania wilgotności podkładu i porowatości tynku gipsowego.
EN
In the contents of the article, three cases of failing gypsum plasters made on reinforced concrete ceilings are presented. In one case, the causes of the failure were physical, in two other ones the unfavourable physical phenomena (pressure growth) were effects of chemical reactions taking place in the material. Tests of adhesion based on measurement of tension pulling plaster from the surface, performed after the gypsum failure, can be challenged as not too useful. The measurements of underlying surface moisture and plaster porosity are accepted as more meaningful.
EN
The article presents the results of the impact assessment of mould species Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum on materials gypsum unmodified and modified with various additives. The results showed, that the polymer modifier has caused a slight growth of the fungus in comparison with other gypsum materials. Intensive development of these microorganisms significantly influence the mass humidity and water absorption of gypsum materials. Therefore, the presence of the fungi significantly affect the lowering of performance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych.
6
Content available remote Gładzie na bazie spoiwa gipsowego
PL
Istotną cechą obecnego budownictwa jest stosowanie lekkiej konstrukcji oraz większych powierzchni oszklonych, co prowadzi do przegrzania lub wychłodzenia budynków, w zależności od warunków atmosferycznych. Z drugiej strony, mieszkańcy budynków spędzają znaczną część czasu w pomieszczeniach zamkniętych, w wyniku czego wzrasta zużycie energii do celów chłodniczych lub grzewczych. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie w konstrukcji budynku materiału budowlanego zmieszanego z materiałem zmiennofazowym (PCM), który przechowuje energię w formie utajonej, w procesie przemiany fazowej topnienia lub krzepnięcia. Powszechnie wiadomo, że właściwości termofizyczne materiałów budowlanych będą miały wpływ na zużycie energii w budynku. W związku z tym interesujące jest zbadanie nie tylko możliwości wykorzystania PCM-u jako materiału zwiększającego pojemność cieplną, ale i jego wpływu na właściwości cieplne, takie jak przewodność cieplna materiału budowlanego. W pracy wyznaczono współczynnik przewodzenia ciepła mieszaniny tynku gipsowego i organicznego materiału zmiennofazowego.
EN
The important features of the present construction industry are lightweight design and large glazed surfaces. Those aspects may lead to either overheating or cooling the buildings according to the weather. On the other hand people tend to spend a lot of time in confined spaces what results in increased energy consumption for both heating and cooling purposes. A solution of this problem could be the use of phase change materials in the building constructions. These materials store energy in a latent form (constant temperature) in the melting and solidification processes. It is commonly known, that thermophysical properties of the construction materials have an impact on the energy consumption. Therefore, it is interesting to investigate not only the possibility of using PCM to increase the heat capacity, but also to study its effect on the properties such as the thermal conductivity of building materials. In this paper, the thermal conductivity for mixture of gypsum plaster and organic phase change material was determined.
9
Content available Współczesne powłoki tynkarskie
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z powłokami tynkarskimi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania dwóch, najczęściej stosowanych dzisiaj, rodzajów tynków: cementowo-wapiennego oraz gipsowego. Te dwa wybrane tynki poddano ocenie kosztowej, porównując materiały dostępne na polskim rynku. Do kalkulacji przyjęto powierzchnię robót równą 100 m2. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
EN
This article addresses issues relating to plaster coatings. It makes a comparison, in technical and cost terms, of the two types of plaster most commonly used today: cement-lime plaster and gypsum plaster. These two selected types are evaluated on the basis of cost, comparing the materials available on the Polish market. The calculations assume a working surface area of 100 m2. These issues are presented here in view of the limited number of publications available on this subject.
10
Content available Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych
PL
Wpływ na przyczepność gipsowych wypraw tynkarskich do podłoża betonowego mają zarówno procesy fizyczne i chemiczne zachodzące na styku gips–beton, jak i wewnątrz warstwy tynku gipsowego. Z przeprowadzonych przez Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych licznych ekspertyz i badań wynika, że zazwyczaj awarie budowlane spowodowane są błędnym wykonawstwem, rzadziej złą jakością tynku gipsowego. W pracy omówiono mechanizmy powodujące spadek lub zupełną utratę wytrzymałości tynków gipsowych. Do najczęściej spotykanych należy zaliczyć procesy karbonatyzacji, powstawania faz ekspansywnych, rekrystalizacji i uwadniania.
EN
Physical and chemical processes occurring both at the interface between gypsum and concrete and inside the gypsum plaster layer have effect on adhesion of gypsum plaster to concrete. Numerous expert studies and research conducted in OSiMB point out that construction accidents are usually caused rather by faulty workmanship than because of poor quality gypsum plaster. In the paper the mechanisms causing decrease or complete loss of gypsum plasters durability are discussed. The most common processes include carbonation processes, formation of expansive phases, re-crystallization and hydration.
11
Content available remote Tynki gipsowe o zwiększonej twardości powierzchni
12
EN
The study presents results of laboratory tests of rheological properties of fresh pastes made of building gypsum at a wide range of water-gypsum ratios W/G = 0.4-1.5. The tests were carried out in a rotary-type viscosimeter RHEOTEST-2. The rheograms characterize dynamic changes in shearing stress τ of the gypsum pastes in the course of setting. By the addition of setting retarders rheostable gypsum pastes were obtained for the period of the experiments, which enabled the taking of rheograms of the shearing stress t, described by analytical functions based on Bingham's and Herschel-Bulkley's plastic bodies. There were determined relations between the yield stress τ0 as well as plastic viscosity ηpl and the W/G ratios. The results have considerable heuristic and practical values for rheology of fresh gypsum pastes.
14
Content available remote Trwałość gipsowych wypraw tynkarskich na podłożu betonowym
15
Content available remote Technika wykonywania wewnętrznych tynków gipsowych
16
Content available remote Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych
17
Content available remote Gipsowe wyprawy tynkarskie na podłożach betonowych
18
Content available remote Czy tynki gipsowe rzeczywiście odpadają od podłoży betonowych?
PL
Autor artykułu próbuje sprostować błędne informacje, które zostały jego zdaniem, zamieszczone w nr 12 "Materiałów Budowlanych" z 2001 r. Stwierdza on, między innymi, że nie ma możliwości pęcznienia i odpadania tynku gipsowego z powodu hydratacji anhydrytu II. Tynk gipsowy jest tworzywem bardzo porowatym nie tylko z tego powodu, że stwardniały gips jest porowaty, lecz specjalne dodatki do tynku, zwykle etery celulozy, dodatkowo tę porowatość zwiększają. Jednocześnie dodatek perlitu rozładowuje naprężenia w tynku, częsciowo je amortyzując.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.