Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trawy gazonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badańia systemów korzeniowych i części nadziemnej traw gazonowych przeprowadzono w latach 2007-2009 w IHAR w Radzikowie na powierzchniach trawnikowych założonych w 2002 r. Obiektami doświadczenia były wybrane gatunki traw gazonowych, to jest Lolium perenne (Lp) odmiana Stadion, Poa praterisis (Pp) odmiana Conni, Deschampsia caespitosa (Dc) odmiana Brok i Fe-stuca rubra (Fr) odmiana Nimba. W doświadczeniu zastosowano dwa czynniki, to jest zróżnicowane dawki nawożenia mineralnego oraz zróżnicowana wysokość koszenia runi, to jest 3 i 6 cm. Oceniane gatunki i odmiany traw zależnie od nawożenia mineralnego jak i wysokości koszenia, różniły się istotnie masą wytworzonych korzeni i tempem ich wzrostu. Intensywne nawożenie mineralne i koszenie traw na wysokości 3 cm sprzyjało zwiększaniu masy korzeni u odmian życicy trwałej i kostrzewy czerwonej. Natomiast trawy koszone na wysokości 6 cm wyższą masę korzeni uzyskały w warunkach użytkowania ekstensywnego, zwłaszcza odmiany wiechliny łąkowej i śmiałka darniowego. Najwyższą masą korzeni, ze wszystkich ocenianych traw charakteryzowała się Poapratensis (od 1,03 kg- m-2do 1,25 kg- m-2), niezależnie od wariantu doświadczenia a najmniejszą Loliurn perenne (od 0,46 kg- m-2 do 0,83 kg- m-2), głównie w warunkach niskiego koszenia i nawożenia mineralnego. Największe tempo wrastania korzeni w glebę w zależności od wariantu doświadczenia stwierdzono u Lolium perenne i Deschampsia caespitosa, a najmniejsze u Festuca rubra.
EN
The research on root systems as well as aboveground parts of lawn grasses was conducted in 2007-2009 at the Plant Breeding and Aclimatisation Institute in Radzikowo (IHAR) on lawn grasses parcels set in 2002. The experiment subjects were represented by selected species of lawn grasses i.e. Lolium perenne (Lp) cultivar Stadion, Poa pratensis (Pp) cultivar Conni, Deschampsia caespitosa (Dc) cultivar Brok and Festuca rubra (Fr) cultivar Nimba. The experiment factors were: differentiated doses of mineral fertilisers and differentiated mowing height i.e. 3 and 6 cm. The evaluated species and cultivars of lawn grasses differentiated significantly in the mass of root systems and growth rate according to the mineral fertilisation and mowing height. Intensive fertilisation and mowing on a hight of 3 cm resulted in the increase of root system mass in both grasses: Lolium perenne and Festuca rubra. On the other hand, grasses mowed on a height of 6 cm achieved more root mass in extensive cultivation, especially varieties of Poa pratensis and Deschampsia caespitose. The largest mass of roots among the all evaluated species was characterised by Poa pratensis (from l,03 kg- m-2 to l,25 kg- m-2), irrespectively of the experiment variant, while the smallest by Lolium perenne (from 0,46 kg- m-2 to 0,83 kg- m-2), especially in low height of mowing and mineral fertilisation. The highest rate of root growth into a soil according to the experiment variant was stated in Lolium perenne and Deschampsia caespitosa, while the lowest in Festuca rubra.
EN
The aim of this study was to determine the effect of various doses of municipal sewage sludge on the growth of biomass of aboveground parts of lawn grass mixtures and their macronutrients and chlorophyll content. Four experiments on the lawns along the main roads of Bialystok (at Popieluszki, Hetmanska, Piastowska and Raginisa Strs.) were founded. Three doses of sewage sludge (0.0 – control; 7.5 and 15.0 kg m–2) and two grass mixtures: Eko and Roadside were factors in experiment. Samples of aboveground part of grasses were collected 3 times: in June, August and October 2011, after that dry matter of the aboveground part of grasses from 1 m2, the total nitrogen content, total phosphorus content, total potassium content and chlorophyll a and b content were determined. The dose of sewage sludge significantly influenced N and K accumulation in the grasses. The maximum average nitrogen content (2.82 % of d.m.) was observed in grass from plots with the highest dose of sewage sludge, while the potassium from plots with sewage sludge dose 7.5 kg m–2. The accumulation of biomass of grasses in the study period was mainly differentiated by the sewage sludge dose and the sampling time. The average summary yield for the three months study (June, August and October) was from 229.83 to 430.70 g m–2. The highest results were obtained at a dose of sewage sludge 15.0 kg m–2. The sampling time and dose of sewage sludge significantly influenced chlorophyll a and b content. The average chlorophyll a content in June, August and October was: 0.60; 0.64 and 0.54 mg g–1 of f.m. respectively, while chlorophyll b: 1.00; 0.94; 0.39 mg g–1 of f.m. It was found a low average ratio of chlorophyll a to b in mixtures of grasses, which ranged from 0.54 in June to 1.82 in October to mixture Eco and 0.57 in June to 1.68 in October to mixture Roadside. Plants of the control plots showed higher average ratio of chlorophyll a to b in comparison with plants from plots with sewage sludge amendment.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych dawek komunalnego osadu ściekowego na przyrost biomasy części nadziemnych, a także na zawartość makroskładników oraz chlorofilu w mieszankach traw gazonowych. Założono cztery doświadczenia na trawnikach wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Białegostoku: przy ul. Popiełuszki, Hetmańskiej, Raginisa i Piastowskiej. Czynnikami w doświadczeniu były trzy dawki osadu ściekowego: 0 (kontrola), 7,5 i 15 kg m-2 oraz dwie mieszanki traw gazonowych: Eko i Roadside. Próbki części nadziemnych traw pobrano w trzech terminach: w czerwcu, sierpniu i październiku 2011 r., po czym oznaczono w nich: ilość biomasy części nadziemnych traw z 1 m2, ogólne formy azotu, fosforu i potasu oraz określono zawartość chlorofilu a i b. Osad ściekowy wpłynął istotnie na akumulację N i K w trawach. Maksymalną średnią zawartość azotu (2,82 % s.m.) zaobserwowano w trawach z poletek z największą dawką osadu, z kolei potasu - w trawach z poletek z dawką osadu wynoszącą 7,5 kg m-2. Gromadzenie biomasy traw w okresie badań było różnicowane głównie przez ilość dawek osadu ściekowego oraz termin pobierania próbek. Średni sumaryczny plon suchej masy roślin dla trzech miesięcy badań (czerwiec, sierpień i październik) wynosił od 229,83 do 430,70 g m-2. Najlepsze efekty uzyskano przy zastosowaniu dawki osadu ściekowego wynoszącego 15 kg m-2. Termin zbioru oraz dawka osadu wpłynęły istotnie na zawartość chlorofilu a i b w badanych trawach. Średnie zawartości chlorofilu a w czerwcu, sierpniu i październiku wynosiły odpowiednio: 0,60; 0,64 i 0,54 mg g-1 ś.m., z kolei chlorofilu b: 1,00; 0,94; 0,39 mg g-1 ś.m. Stwierdzono niski średni stosunek chlorofilu a do b w badanych mieszankach traw, który wynosił od 0,54 w czerwcu do 1,82 w październiku dla mieszanki Eko oraz od 0,57 w czerwcu do 1,68 w październiku dla mieszanki Roadside. Rośliny z poletek kontrolnych wykazywały wyższy średni stosunek chlorofilu a do b w porównaniu do roślin z poletek użyźnionych osadem.
3
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
4
Content available remote Wpływ kadmu i ołowiu na plonowanie wybranych gatunków traw
PL
W sztucznie zanieczyszczone kadmem i ołowiem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewę czerwoną Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewę trzcinową Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘Asterix’ oraz wiechlinę łąkową Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki kadmu i ołowiu zastosowane w doświadczeniu odzwierciedlają różny stopień zanieczyszczenia: 1 mg dm-3 Cd i 100 mg dm-3 Pb – zawartość podwyższoną, 5 mg dm-3 Cd i 500 mg dm-3 Pb – słabe zanieczyszczenie, 10 mg dm-3 Cd i 1000 mg dm-3 Pb – średnie zanieczyszczenie. Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie wpływu wzrastających dawek kadmu i ołowiu na plonowanie badanych roślin. Dawka kadmu w ilości 10 mg dm-3 Cd i ołowiu w ilości 1000 mg dm-3 Pb miała wpływ na zmniejszenie plonu kostrzewy trzcinowej Festuca arundinacea Schleb., odmiana ‘Asterix’ oraz wiechliny łąkowej Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Wzrastające dawki kadmu i ołowiu nie wpływały na plonowanie kostrzewy czerwonej Festuca rubra L. sensu lato,odmiana ‘Jasper’.
EN
Three species of grass: Festuca rubra L. sensulato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by cadmium and lead. Doses of cadmium and lead applied in the experiment represent different degrees of contamination. The dose of 1 mg dm-3 Cd and 100 mg dm-3 Pb – indicates raised content; 5 mg dm-3 Cd and 500 mg dm-3 Pb – small contamination; 10 mg dm-3 Cd and 1000 mg dm-3 Pb – medium contamination. The objective of the presented studies was the influence of increasing doses of cadmium and lead on the yielding of studied plants. The dose of cadmium in amount 10 mg dm-3 Cd and the dose of lead in amount of 1000 mg dm-3 Pb has big influence on decrease the yield of Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’. Increasing doses of cadmium and lead had no effect on yield of Festuca rubra L. sensulato, variety ‘Jasper’.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.