Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy jest przedstawienie właściwości technologicznych glikozydów stewiolowych, możliwości ich wykorzystania w produktach spożywczych oraz ocena dostępności wyrobów słodzonych glikozydami na polskim rynku. Właściwości technologiczne glikozydów stewiolowych omówiono na podstawie literatury. Dostępność produktów słodzących oraz innych produktów spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe oceniono na podstawie oferty wybranych skle pów detalicznych i sprzedaży internetowej. Na przykładzie oferty rynku warszawskiego można stwierdzić, że na polskim rynku jest niewielki wybór produktów z udziałem glikozydów stewiolowych. Obejmuje ona głównie słodziki, wyroby czekoladowe oraz napoje bezalkoholowe, których wartość energetyczną obniżono średnio o ok. 30%. Wydaje się, że rynek produktów z udziałem glikozydów stewiolowych ma duże możliwości dalszego rozwoju.
EN
The aim of this paper is to present the technological properties of steviol glycosides, the possibilities of their use in food products, as well as the assessment of the availability of products with glycosides on the Polish market. The technological properties of steviol glycosides were discussed on the basis of literature data. The availability of sweeteners and other food products containing steviol glycosides was determined on the basis of the offer of the selected retail stores and on-line sales. On the example of the Warsaw market offer, it can be stated that there is a small assortment of products with steviol glycosides on the Polish market. It mainly includes sweeteners, chocolate products and soft drinks, whose energy value (calories) has been decreased by an average of about 30%. It seems that the market of products sweetened with steviol glycosides has a great potential to be further developed.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1543--1549, CD1
PL
Artykuł zawiera treści związane z działami, które zapewniają bezpieczeństwo żywności. Zaprezentowane zostały instrumentu i narzędzia, których użycie zmniejsza prawdopodobieństwo dostania się na rynek żywności, która szkodzi człowiekowi i środowisku oraz firmie.
EN
The article contains material related to departments that ensure food safety. The author presented instruments and tools that can reduce the probability that the food which is harmful to the people, environment and the company will enter the market.
PL
Przemysł spożywczy i sektor dań gotowych jest zaliczany do sektorów niskich technologii, lecz posiada on największy udział w produkcji przemysłowej w Polsce. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano relacje pomiędzy innowacyjnością w sektorze dań gotowych a odbiorem konsumenta na nowości rynkowe. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 2010 młodych konsumentów mające na celu potwierdzenie tezy, że innowacje wprowadzone w przemysł spożywczy powodują rozwój rynku żywności.
EN
Food and ready meals sector is considered to be one of the low-tech sectors, but it has the highest share in industrial production in Poland. In this paper the writer presented the influence of innovation on ready meals sector. The author conducted a survey among 2010 young consumers to confirm the thesis that the innovations in the food industry cause the development of the food market.
PL
Na światowych rynkach rolnych i żywnościowych ponownie notuje się duże podwyżki cen, których wielkość jest podobna do notowanej w pierwszej fazie światowego kryzysu żywnościowego. Skutki tego widoczne są już na polskim rynku zbóż, mleka oraz rzepaku i tłuszczów roślinnych, a także na rynku żywności. Może to powodować osłabienie tempa wzrostu krajowego popytu na produkty zbożowe, mleczne i olejarskie, a więc także spowolnieniem rozwoju przemysłowej produkcji żywności. Wzrost cen zbóż i śrut oleistych skutkuje gwałtownym pogorszeniem relacji cen trzody i drobiu do cen pasz.
EN
On the world agricultural and food markets, great price rises are being registered again, of which the scale is similar to that one, recorded in the first phase of the food world-wide crisis. Its effects are visible already on the Polish market of cereal crops, milk and rape and vegetable fats; they are also becoming apparent on the market of the food. It can result in weakening the rate of growth of the domestic demand for cereals, dairy and oil products, that is, also in slowing down the pace of development of the industrial manufacture of foodstuffs. The rise in prices of cereal crops and oil meals results in violent worsening of the relation of prices of pigs and chickens up to the prices of fodders.
PL
Rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce jest wciąż jeszcze na początkowym etapie rozwoju. Pomimo, że obserwuje się rosnący popyt na żywność ekologiczną jej udział w ogólnej sprzedaży żywności utrzymuje się na niskim poziomie. Stąd też podstawowym celem pracy było określenie czynników, które mogą stanowić bariery zakupu tej kategorii żywności. Z przeprowadzonych badań ilościowych wynika, że w opinii konsumentów nie kupujących żywności ekologicznej dominują bariery związane z dostępnością do żywności ekologicznej oraz informacją na temat jej znakowania i miejsc sprzedaży. Wyniki badań jakościowych wśród konsumentów żywności ekologicznej wskazują, że mają oni sceptyczne nastawienie do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym oraz żywność ekologiczna nie w pełni spełnia ich oczekiwania związane z walorami sensorycznymi. Kwestie te wymagają dalszego pogłębienia tak, aby stworzyć rekomendacje w tym zakresie dla różnych uczestników rynku żywności ekologicznej.
EN
The development of organic food market in Poland is still at an early stage of development. Although the observed increasing demand for organic food has its share of total food sales remained at a low level. Hence, the primary objective of this study was to identify factors that may constitute barriers to purchase this food category. The quantitative studies revealed that non organic consumers perceive as the main barrier to buy the availability of organic food and information on its labeling and sales channels. The results of qualitative research among consumers of organic food indicate that they have a skeptical attitude to the control system in organic farming and organic food does not fully meet their expectations related to sensory qualities. These issues require further exploration in order to make recommendations in this regard for the various participants in the organic food market.
PL
Polski rynek rolno - żywnościowy podlega dynamicznym zmianom po 1989 roku, a zwłaszcza po akcesji Polski do UE. Zmieniła się i nadal się zmienia podaż produktów rolno-żywnościowych pochodzących z krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz z importu. Popyt polskiego konsumenta na żywność także ulega zmianom. Zaobserwować można korzystne zmiany w polskej diecie, np. rośnie spożycie tłuszczów roślinnych. W niewielkim stopniu zmienił się poziom spożycia przetworów zbożowych, warzyw, mięsa, cukru. Wynika to zarówno z tradycji konsumpcji danych rodzajów żywności, jak i ograniczeń budżetów domowych, o czym świadczy względnie niskie spożycie mięsa i przetworów. Widoczny jest już pewny, chociaż ciągle nieznaczny, wpływ kryzysu gospodarczego na ograniczenie konsumpcji żywności. Kryzys gospodarczy w połączeniu z obserwowanym (w 2009 roku) wzrostem cen żywności może zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu, jakości i zdrowotności produktów żywnościowych (food quality, food safety). Niestety daje się zauważyc spadek konkurencyjności polskiej żywności w eksporcie, co jest uwarunkowane częściowo wzrostem jej cen oraz kryzysem gospodarczym, zwłaszcza w najbogatszych państwach unijnych.
EN
The Polish agricultural-food market are subject to very dynamic changes after 1989 year especially when Poland has accessed to the European Union. From one side, the supply of agricultural – food products has been changed and still has been changing( both produced by the Polish agriculture and agriculture-food industry and from imports). On the other side, the Polish consumer food demand has been changing too. One may notice positive changes in the Polish diet (for example the growing share of vegetable oil consumption). Despite these changes, the consumption of cereal preserves, vegetables, meat, sugar has been slightly changed. It is caused by both the tradition of consumption of certain food kinds and consumer budget constraint, for example the relatively low consumption of meat and meat preserves shows it. One may notice some although still insignificant impact of economic crisis on reduction of food consumption. The economic crises together with the observed (in 2009 year) food price increase in Poland may threaten food safety, food health & quality of consumed food products. Unfortunately, the Polish food exports has become less competitive. It is partially caused by food price increase in Poland and economic crisis especially in the richest countries in the European Union.
PL
Lata 2003-2008 były okresem szybkiego rozwoju sektora żywnościowego. Pod wpływem korzystnego cyklu koniunkturalnego i integracji z UE poprawiła się sytuacja dochodowa konsumentów i rolników, przetwórców i innych podmiotów działających w otoczeniu rolnictwa i przetwórstwa. Sytuacja jednak zmieniła się w połowie 2008 r. Pod wpływem zjawisk globalnych polska gospodarka żywnościowa utraciła wysoką dynamikę rozwoju, ale dotychczas skutecznie broni się przed recesją i kryzysem gospodarczym. Zagrożenia te są mniejsze niż w innych działach polskiej gospodarki.
EN
The years 2003-2008 were the period of quick development of food sector. As affected by favourable situation cycle and integration with the EU, income situation of the consumers and farmers, processors and other entities, acting in the surroundings of agriculture and processing sector was improved. The situation was, however, changed in the half of 2008. As affected by the global phenomena, Polish food sector lost its high dynamics of development but it has effectively defended against recession and economic crisis. The mentioned threats are smaller than in other sectors of Polish economy.
PL
Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
EN
The modern marketing communication reaching the customer in the purpose is using very much diverse, often unconventional forms of the message. Food processing enterprises are still taking advantage of traditional advertising forms on the account of mass character of produce (e.g. the advertisement in radio, television or the press). They more and more reach for custom forms of the marketing communication every now and then, such as ambient media, guerilla marketing, the whispered marketing or tryvertising. The aim of this study is characteristics of non standard forms of the advertising and their use in food products promotion as well as their influence on the consumer.
PL
Od 2004 r. utrzymuje się w Polsce tendencja relatywnego wzrostu cen towarów spożywczych. Analiza sytuacji cenowej i podażowo-popytowej na poszczególnych rynkach branżowych żywności w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje, że także w br. wzrost cen żywności będzie głównym czynnikiem powodującym inflację. Należy się liczyć z wydatnym wzrostem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz tłuszczów wieprzowych, ryb, cukru i jaj.
EN
An upward tendency in relative food prices has been observed in Poland since 2004. Conducted analysis of prices and fundamentals of main agricultural markets points out that food products are a main factor of inflation also in 2009. Major price rises are expected in the case of pork and swine fats, poultry, fish, sugar and eggs.
PL
Neuromarketing dotyczy wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu człowieka do zwiększania skuteczności i efektywności działań marketingowych. Wyniki najnowszych badań dowodzą, że zachowania konsumentów mają głównie charakter emocjonalny, a tylko w niewielkim zakresie racjonalny. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania neuromarketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej producentów artykułów żywnościowych.
EN
Neuromarketing employs the knowledge on human brain functioning to increase efficiency of marketing activities. Results of new research prove that consumers' behaviors are mainly emotional and only on limited scale, rational. Knowing neuromarketing rules, one can build competitive domination on food producers' market.
11
Content available Biomasa kontra rolnictwo
PL
Kryzys energetyczny. Czynniki ograniczające i uwarunkowania energetycznego wykorzystania biomasy rolniczej i leśnej. Konkurencyjność żywności, ograniczenia powierzchni rolniczych, zmiany cen. Biomasa organiczna jako źródła energii cieplnej, elektrycznej, surowce dla wytwarzania biopaliw, doskonalenie technologii, uwarunkowania środowiskowe. Prognozy ilościowe w krajach UE 27 i RP. Energetyczne perspektywy biomasy, węgla, energii jądrowej i wodoru.
EN
Energy crisis. Limiting factors and determinants of agricultural and forest biomass use for energy purposes. Food competitiveness, limitations of agricultural land, price changes. Organic biomass as a source of thermal and electric energy, raw material for biofuel production, technology improvement, environmental determinants. Quantitative forecasts for the EU 27 countries and the Republic of Poland. Energy prospects for biomass, coal, nuclear energy and hydrogen.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw żywności (Food Supply Chain & Network – FSCN), znajdujących zastosowanie w budowie nowoczesnych systemów dystrybucji żywności świeżej i przetworzonej (mrożonej). Wprowadzenie koncepcji traceability umożliwia analizę ruchu ładunków i ich pochodzenia, a dzięki temu śledzenie ruchu żywności oraz ich składników przez wszystkie fazy jej produkcji i dystrybucji. Ujednolicenie w skali globalnej systemów kodów kreskowych pozwala zidentyfikować miejsce produktu żywnościowego w przestrzeni i w czasie, jego nadawcy i przeznaczenia w łańcuchu żywnościowym. Temu służy wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communication Technology – ICT). Przedstawione zasady spójności i "przezroczystości" wymiany danych, a także informacji pomiędzy uczestnikami łańcuchów oraz sieci dostaw stwarzają warunki do efektywnego i skutecznego funkcjonowania systemów dostaw żywności, zapewniając im bezpieczeństwo oraz jakość, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dzięki elastyczności reakcji wobec zmian zachodzących na rynku.
EN
In the paper the concept of Food Supply Chain & Network Management is applied to build modern logistics systems for fresh agricultural products and for processed food products (chilled salads). According to traceability concept's the idea of tracking and tracing gives the opportunity to determine where a certain item is located as well as to trace a history of that item throughout all stages of food supply chain from food processing to its distribution. To create global standards European Article Number Association was merged with Uniform Code Council standards. As a result the possibility to identify location of food product item, and its suppliers and end customers in food supply chain was established. The Information & Communication Technology is the instrument to build such global system. The principles of consistency and transparency for data circulation between all stakeholders of food supply chains to guarantee food quality and safety and the use of resources of such systems efficiently and effectively as a result of market dynamics were presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
EN
The aim of this study was to present the selected determinants of development of frozen food market. The size of sale, role of the brand and innovations was presented in relation to frozen pizza, frities, ready dishes, vegetables and mixed vegetable.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wpływające na zachowania konsumenta na rynku żywność Podano przykładowe grupy konsumentów. Scharakteryzowano celowość badań preferencji konsumenckich, metodykę badań czynniki determinujące zachowania konsumenckie. Przedstawiono wybrane czynniki wpływające na konsumenta mięsa i przetworów mięsnych.
EN
Paper presents selected issues, having influence a consumer's behaviour on food market. An example of consument groups is given. The aim of research of consumer's preferences, methods of the research and factors determining consumer behaviour are characterised. Selected factors, which influence a consumer of meat and meat products, are presented.
PL
Największą grupę produktów o wzbogaconej wartości odżywczej stanowiły soki i napoje owocowe, a następnie koncentraty spożywcze i przetwory mleczarskie. Analizowane produkty najczęściej wzbogacano w witaminy, a następnie składniki mineralne i inne substancje, takie jak: l-karnityna, kofeina, błonnik, probiotyki.
EN
The biggest group of products of enchired nutritive value contained juices and fruit drinks, then there were instant food and dairy products. The analysed products were predominantly enchired in vitmains, mineral elements and other substances, such as L-carnitine, caffeine, fibre and probiotics.
PL
Zmiana pozycji małych i średnich przedsiębiorstw na rynku w wyniku procesu konsolidacji handlu jest źródłem licznych zarzutów. Autor charakteryzuje tendencje na rynku zywności, podkreśla znaczenie marki i potrzebe organizacji producentów w budowie znanej marki. W procesie budowy marki regionalnej Autor wyróżnia formalny wzór jakościowy produktu i markę regionalną, podkreśla, że polityka budowy marki regionalnej powinna uwzględniać maksymalizacji zysku również etyczną stronę działalności przedsiębiorstwa, potwierdzoną zaufaniem odbiorcy do produktu.
EN
Retailers have become more concentrated and consolidated. This process eliminates market position of smallmanufacturers suppliers and becomes the basis for many complaints. The all discusses recent developments on the Polish food market and the role of standards. In the case of regional product quality recognizes informal and legal standards - enforced by law, stresses that the regional standardsbuilding policy must involve and besides profit maximization task.
PL
Od ponad 25 lat w większości krajów obserwowany jest proces systematycznego wzrostu odsetka osób starszych (tj. 60 lat i powyżej), a takie ludności zaawansowanej wiekiem (tj. 75 lat i powyżej). Zjawisko to, określane przez demografów jako starzenie się ludności od kilku lat ma miejsce również w Polsce. Szacuje się, że osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią obecnie 16,4% ludności, natomiast w 2030 r. ich udział zwiększy się do ponad '/4 polskiego społeczeństwa. Różnicowanie się struktury populacji ma istotny wptyw na funkcjonowanie całej gospodarki, stwarza również nowe wyzwania dla rynku żywności. Artykuł rozważa przyczyny i skutki tego procesu. Rozpatruje nowe szansę i zagrożenia wynikające ze zmian demograficznych dla sfery żywności i żywienia w Polsce.
EN
The increase of population over 60 has been observed for last 25 years. Tliisprocess called, by specialists "ageing of population" also exist in Poland. In 1998 the older people madę up 16,4% of all Polish population, by 2030 they will account for about one quarter of it. The diversification of population's structure leads to new demands and needs for the whole economy, including the food market. This article deals with causes and effects of the ageing process. It also gives a view on opportunities and threats for Polish food market, which are connected with demographic changes in the society.
PL
Oceniono zmiany w przeciętny spożyciu artykułów żywnościowych na mieszkańca w Polsce w latach 90. z punktu widy-nią ich wpływu na wartość energetyczną i odżywczą przeciętnej dziennej diety. Wykazana, że choć ogólna ilość energii z żywności niewiele się zmieniała, to jednocześnie następowały przesunięcia w jej strukturze na korzyści rosnącego udziału energii z artykułów roślinnych. Podobne przesunięcia, choć znacznie istotniejsze, dotyczyły struktury spożycie tłuszczu. Wynikały one, przede wszystkim, ze znacznego wzrostu spożycia margaryn i olejów, przy ograniczeniu spożycia masła. Porównano spożycie żywności w latach 1990 -1998 w Polsce oraz w krajach członkowsko. Unii Europejskiej, wykorzystując do tego celi dane z systemu FAOSTAT, utworzonego i pn-wadzonego przez FAO. Porównanie przeciętnego spożycia na mieszkańca w Polsce ze średnim ważonym spożyciem na mieszkano: w UE ujawniło duże różnice w tym zakresie. Szczególnie duże, na niekorzyść Polski, dotyczyly owoców i ryb. Jednocześnie, spożydt mięsa wieprzowego w Polsce przewyższało średnie ważone spożycie w UE.
EN
Developments in food consumption per capita in Poland over the 1990s were examined in the context of their impact on the energy and nutrient content of the diet. It wm found that the total energy amount derived from food was subject to quite small change, but an evident shift in the structure of that amount towards growing proportion of energy of vegetable origin was observed. Similar shift but more pronounced applied to structure of fat intake resulting predominantly front considerable increase in vegetable fats and oils consumption and simultaneous reduction in butter consumption. Food consumption per capita in Poland k 1990-1998 was compared with weighted average for the EU countries calculated on the basis of the data derived from FAOSIR system established and managed by the FAO. The results of the comparison showed large differences between Poland and EU. They were particularly high, to the disadvantaged Poland, for fruit and fish. On the other hand consumption of pork meat per capita in Poland was higher as compared to weighted average for the EU.
PL
Mrożonki owocowe i warzywne, obok soków pitnych i zagęszczonych stanowią podstawę polskiego przetwórstwa owocowo-warzywnego. Produkcja krajowa kierowana jest głównie na eksport, choć zwiększa się wykorzystanie mrożonek na rynku wewnętrznym - mrożonek warzywnych w konsumpcji bezpośredniej, a mrożonych owoców - w produkcji dżemów i jako dodatków w produkcji wielu innych artykułów spożywczych. W najbliższych lalach zwiększy się zapotrzebowanie na polskie mrożonki na rynku UE w następstwie eliminacji kwot taryfowych i obciążeń celnych w eksporcie większości mrożonek do tego ugrupowaniu Wzrośnie także, w wyniku wychodzenia z kryzysu gospodarczego krajów b. 7SRR, eksport na rynki wschodnie. Na rynku krajowym utrzyma się tendencja wzrostowa w konsumpcji mrożonych warzyw, nie wzrośnie natomiast w sposób zasadniczy zużycie mrożonych owoców. Integracja z UE, wobec niemal całkowitego już zliberalizowania eksportu polskich mrożonek do Wspólnoty, nie wpłynie na zmianę warunki w handlu. Zwiększy się natomiast eksport do nowych krajów członkowskich - głównie obecnych krajów CEFTA.
EN
Besides juices and juice concentrates froze fruits and vegetables are crucial commodities in Polish fruit and vegctable processing industry. Domestic production of frozen fruits and vegetables is channeled mainly for exports but their domestic use for direct consumption vegetables) and in the production of jams and as additives in the production of Various food products (fruits). Due to abolishment of tariff quotas and other custom charges on exports of majority of frozen fruits and vegetables the EU market is expected to show increasing demand for these products imported from Poland. Reflecting slow recovery from the crisis observed in Russia and farmer USSR republics the export to Easter markets is also expected to rise. An upward in domestic consumption of frozen vegetables is likely to remain, while no significant changes are forecasted in case of the consumption of froze fruits. Having already foreign trade with the EU almost liberalized, integration with the EU will not affect the volume of trade. But the exports to new member countries (particularly present CEFTA countries) will increase.
PL
Konsekwencją spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju jest obniżenie tempa wzrostu przemysłu spożywczego z ok. 10% rocznie w latach 1994-1998 do 1,5% w ostatnich trzech latach. W ślad za tym obniżyła się rentowność i stopa inwestowania. W najbliższych kilku latach nie nastąpi radykalna poprawa aktywności gospodarczej producentów żywności. Możliwości szybszego niż obecnie rozwoju przemysłu spożywczego zależą glównie od przebiegu procesów uprzemysławiania przetwórstwa (glównie ubojów zwierząt i przerobu mleka) oraz od zdolności rozwijania przez przemysł oferty towarowej nowych wyrobów wysoko przetworzonych, wygodnych w użytkowaniu i spełniających wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
EN
The slowing down of the country economic development has resulted in reduction of the food industry growth rate from 10% per year in the period 1994-1998 to 1.5 % in three last years. As a consequence, the level of profitability and investment outlays ratio of the industry has gone down. Improvement of economic activity of food producers is not expected to take place in next few years. The opportunities for accelerating the food industry development depend mainly on the advancement in industrialization of processing (especially in animal slaughtering and milk processing) as well as on the industry invention to develop new high-processed, easy to use and healthy products.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.