Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orientacja rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The foremost aim of this paper is to examine the right linkage of specific market orientation, innovation strategy and organizational performance of 114 hotels in Malaysia. Data were drawn from census method on 475 hotels’ top and middle managers who are responsible for the progress of innovation and market orientation of their hotel. These research findings confirmed that all hypotheses give valuable indications on the strategic linkage of specific market orientation and innovation strategy to pursue for improved organizational performance. The results highlighted hotels pursuing competitor orientation focused on process innovation. Hotels that pursue customer orientation focused on service innovation. The result shows that competitor orientation, customer orientation, process innovation and service innovation have a significant effect on organizational performance. Remarkably, this research found process innovation partially mediates the association between competitor orientation and performance, while service innovation partially mediates the association of customer orientation and performance. The paper develops an integrated model that link specific market orientation, innovation strategy and organizational performance of hotels in Malaysia.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie właściwego powiązania konkretnej orientacji rynkowej, strategii innowacji i wyników organizacyjnych 114 hoteli w Malezji. Dane pochodzą z metody spisu powszechnego w ktorych uczestniczyło 475 najwyższych i średnich menedżerów hoteli, którzy są odpowiedzialni za postęp innowacji i orientację rynkową swojego hotelu. Wyniki badań potwierdziły, że wszystkie hipotezy dostarczają cennych wskazówek na temat strategicznego powiązania konkretnej orientacji rynkowej i strategii innowacji w celu poprawy wyników organizacji. Uzyskane wyniki wyróżniły hotele dążące do zorientowania się na konkurencyjność, ukierunkowane na innowacje procesowe. Hotele zorientowane na klienta koncentrują się na innowacjach usługowych. Wynik pokazuje, że orientacja na konkurencyjność, orientacja na klienta, innowacje procesowe i innowacje usługowe mają znaczący wpływ na wydajność organizacji. Co ciekawe, badania wykazały, że innowacje procesowe częściowo pośredniczą w powiązaniu między orientacją konkurencyjną a wydajnością, podczas gdy innowacje usługowe częściowo pośredniczą w powiązaniu orientacji na klienta i wydajnością. W artykule opracowano zintegrowany model, który łączy orientację rynkową, strategię innowacji i wydajność organizacyjną hoteli w Malezji.
EN
In-depth study on the role of leadership, particularly digital leadership on the creation of strategic alliances and dynamic capabilities have not been explored. Hence, this paper examines the roles of digital leadership in developing strategic alliance and dynamic capability based on the market orientation. It is put forward that digital leadership behaviors have a stronger influence on the development of strategic alliance in order to drive dynamic capabilities based on market orientation. A quantitative method was used, comprising 88 senior leaders of Indonesian telecommunication companies. Purposive sampling method was used with the Smart PLS statistical tool. The findings confirm the direct and indirect significant effects between digital leadership and the development of strategic alliance and dynamic capabilities based on market orientation. The study has practical implications to take priority in developing digital leadership to enforce the transformation. The limitations of the study are identified to be the sample, time and statistical tool used, hence longitudinal study is suggested in the future with a more extended sample quantity and time frame.
PL
Dotychczas nie przeprowadzono dogłębnej analizy roli przywództwa, w szczególności cyfrowego przywództwa w tworzeniu strategicznych sojuszy i dynamicznych zdolności. Dlatego też niniejszy artykuł analizuje rolę przywództwa cyfrowego w rozwijaniu sojuszu strategicznego i zdolności dynamicznych w oparciu o orientację rynkową. Postuluje się, że cyfrowe zachowania przywódcze mają większy wpływ na rozwój sojuszu strategicznego w celu napędzania dynamicznych zdolności opartych na orientacji rynkowej. Zastosowano metodę ilościową obejmującą 88 starszych liderów indonezyjskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Zastosowano celową metodę próbkowania za pomocą narzędzia statystycznego Smart PLS. Odkrycia potwierdzają bezpośrednie i pośrednie znaczące skutki między przywództwem cyfrowym a rozwojem sojuszu strategicznego i zdolności dynamicznych opartych na orientacji rynkowej. Badanie ma praktyczne implikacje, aby priorytetowo traktować rozwój cyfrowego przywództwa w celu egzekwowania transformacji. Ograniczenia badania są określane jako przykładowe narzędzie czasowe i statystyczne, stąd w przyszłości sugerowane jest badanie podłużne z bardziej rozszerzoną ilością próbek i ramami czasowymi.
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań analizy mediacyjnej, dotyczącej zależności między zarządzaniem wiedzą a efektywnością funkcjonowania MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Na podstawie badań literatury jako zmienną pośredniczącą przyjęto orientację rynkową. W badaniach empirycznych jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do właścicieli/menedżerów MŚP. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie i istotę zmiennych mediujących. Druga część przedstawia charakterystykę przeprowadzonych badań empirycznych. W trzeciej części artykułu zaprezentowane zostały wybrane elementy analizy mediacyjnej zależności między zarządzaniem wiedzą, orientacją rynkową a efektywnością funkcjonowania w MŚP. Zaprezentowano kierunki dalszych badań.
EN
This article contains selected results of mediation analyses concerning the relation between managing knowledge and the business efficiency of SMEs (small and medium-sized enterprises). Based on literature research, market orientation was chosen as the intermediary variable. Empirical studies took advantage of survey questionnaires as research tools aimed at owners/managers of SMEs. The first part of the article discusses the concept and nature of mediator variables. The second part discusses the characteristics of conducted empirical studies. The third part of the article presents selected parts of mediation analysis of the relation between knowledge management, market orientation and SME business efficiency. Further research directions are indicated.
EN
This research aims to investigate the influence of the orientation of market on the relationship between type of innovation and the company performance with furniture industry in the context of feast in Solo Raya, Central Java, Indonesia. The population is the owner or manager of furniture in micro scale, small and medium-sized enterprises (SMEs) in Solo Raya. Total of sample is 200 respondents. The analysis techniques using Structural Equation Modeling (SEM). The conclusions are proactive market effect on the orientation of different type of innovation in companies: organizational innovation, process of innovation, marketing innovation and product innovation. Responsive market orientation impact on organization innovation and marketing innovation, but not indicating the presence of the effect on process innovation and product innovation. Organizational innovation, the process of innovation, as well as product innovation of its effect on the achievement of the performance of innovative, while marketing innovation not indicating the presence of the effect on the performance of innovative. Responsive market orientation and proactive market orientation shows that there has been an influence upon the achievement of the performance of innovative.
PL
Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu orientacji rynku w relacji między typem innowacji i wydajnością firmy z branży meblarskiej w kontekście święta w Solo Raya w Indonezji (Jawa Środkowa). Populacja to właściciel lub kierownik firmy meblarskiej w skali mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Solo Raya. Całkowita próba liczy 200 respondentów. Techniki analityczne wykorzystują modelowanie równań strukturalnych (SEM). Reasumując rynek proaktywny wpływa na orientację innego rodzaju innowacji w firmach: innowacji organizacyjnych, procesu innowacji, innowacji marketingowych i innowacji produktów. Reaktywna orientacja rynku wpływa na innowacyjność organizacji i innowację marketingową, ale nie wskazuje na obecność wpływu na innowację w zakresie procesu i produktu. Innowacje organizacyjne, proces innowacji, jak i innowacyjność produktu mają wpływ na osiągnięcie wydajności innowacyjnej, podczas gdy innowacje marketingowe nie wskazują na obecność wpływu na wydajność innowacyjną. Reaktywna orientacja rynkowa i proaktywna orientacja rynkowa pokazują, że nastąpił wpływ na osiągnięcie wydajności innowacyjnej.
6
Content available Perspektywa behawioralna orientacji rynkowej
EN
Market orientation is an interdisciplinary concept which can be considered as an approach to organizational culture as well aa set of organizational behavior arising from the organization formed in philosophies of doing business. Most of all market orientation is a set of measures aimed at efficiency in the accumulation and dissemination of information necessary to achieve long-term viability and attract new customers to the market. The implementation of market orientation in an organization requires time and changes in organizational culture. Moreover the implementation of market orientation needs applying the process of changes including all functional areas and all levels of employees.
PL
Orientacja rynkowa to interdyscyplinarna koncepcja, którą można traktować jako podejście do kultury organizacyjnej, jako zestaw zachowań organizacyjnych, wynikających z ukształtowanej w danej organizacji filozofii prowadzenia biznesu, ale przede wszystkim jest to zbiór działań ukierunkowanych na skuteczność w gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji niezbędnych do osiągnięcia długoterminowej rentowności i pozyskania rynku nowych odbiorców. Wdrożenie orientacji rynkowej w organizacji wymaga zarówno czasu, jak i zmiany kultury organizacyjnej oraz wdrożenia procesu zmian, które obejmują wszystkie obszary funkcjonalne, a także pracowników wszystkich szczebli.
PL
Jednym ze sposobów osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo jest wdrożenie orientacji na klienta, umożliwiającej rozpoznanie i zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań. Orientacja na klienta, będąca kluczowym elementem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, poza trwałym miejscem i znaczącą rolą w marketingu, w ostatnich latach, coraz częściej uwzględniana jest w koncepcji logistyki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych wyznaczników orientacji na klienta, możliwości „osadzenia" tej orientacji w logistyce, a także próbę oceny znaczenia obsługi logistycznej w kształtowaniu orientacji na klienta. Przejawy i efekty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane z wdrożeniem orientacji na klienta zostały przedstawione w świetle badań empirycznych przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.
EN
One of the ways of getting and maintaining sustained competitive advantage by a company is to implement customer orientation, which facilitates identification and satisfaction of customer’s needs and wants. Apart from the important place and role in marketing concept, customer orientation as a key component of market orientation has been more and more frequently taken into consideration in logistics concept in recent years. The article attempts to identify basic dimensions of customer orientation and possibilities of embedding customer orientation in logistics. An important role in customer orientation development plays logistics service. The symptoms and effects of business management changes connected with customer orientation implementation have been presented in the light of empirical research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland.
8
Content available remote Degree of internationalization in logistics sector and strategic orientations
EN
Backround: Turkey has an important transfer center among Middle East, Europe and Asia. Turkey intends to reach $ 500 billion export target in 2023. Turkish logistics sector has been rapidly grown. Both national and international companies invest their presence and service in the country. The study firstly aims to evaluate the degree of internationalization of firms in the Turkish logistics sector. The second aim of the study is to determine whether or not there is difference between international and national logistics firms' market and entrepreneurship orientation. Finally, the study is to investigate the links among market orientation, entrepreneurship orientation, and the degree of internationalization. Material and methods: The convenience sampling method was used to send the questionnaires. A total of 91 eligible questionnaires were received. The research hypotheses are tested using data collected from questionnaire and by multiple regression analyses and independent-sample t test. Results and conclusions: The results indicate evidences that there is a difference between the levels of strategic orientation of the international and national firms. From research findings, we offer implications for managers.
PL
Wstęp: Turcja jest ważnym punktem transferowym pomiędzy Bliskim Wschodem, Europa i Azją. Zamierza ona osiągnąć poziom eksportu równy 500 bilionów dolarów w 2023 roku. Turecki sektor logistyczny charakteryzuje się gwałtownym wzrostem. Zarówno krajowe jak i międzynarodowe firmy inwestują w swój rozwój w tym kraju. Jednym z celów pracy jest ocena stopnia umiędzynarodowienia firm działających w tureckim sektorze logistycznym. Drugim celem jest zbadanie istnienia różnic w kierunkach działania firm krajowych i międzynarodowych operujących na rynku logistycznym. Trzecim celem była ocena powiązań pomiędzy orientacją rynkową, orientacją przedsiębiorstwa oraz stopień umiędzynarodowienia. Materiał i metody: zostały wysłane ankiety do losowo wybranej grupy. 91 poprawnie wypełnionych ankiet zostało odesłanych. Hipoteza badawcza została przetestowana na podstawie danych zebranych poprzez ankiety przy wykorzystania analizy regresji oraz niezależnego testu t. Wyniki i wnioski: Wyniki wskazują na istnienie różnicy pomiędzy poziomem orientacji strategicznej w firmach krajowych i międzynarodowych. Na podstawie wyników zostały opracowane zalecenia dla zarządzających.
PL
W artykule przedstawiono analizę zależności między orientacją rynkową, urządzaniem wiedzą a wzrostem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Vnówiono dwa główne podejścia do orientacji rynkowej, kulturowe i behawioralne, przedstawiono narzędzie badawcze do pomiaru orientacji rynkowej oraz wskazano na specyfiki orientacji rynkowej i zarządzania wiedzą w MSP.
EN
The paper presents relationships between market orientation (MO), knowIedge management (KM) and growth and development of smali and medium-sized enterprises (SMEs). Two main perspectives on market orientation, cultural and behavioral, were discussed. Moreover, the MARKOR scale of market orientation and specific character of MO and KM in SMEs were presented.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa pozostają pod działaniem dwóch zasadniczych czynników: rynku, którego potrzeby mają zaspokajać poprzez skuteczny marketing i postępu technicznego. Postęp techniczny owocuje nowymi technologiami i innowacjami umożliwiającymi nie tylko lepsze zaspokajanie aktualnych potrzeb na wyższym poziomie, ale nawet kreowanie i zaspokajanie przyszłych potrzeb (por. [23, s. 303]). W konsekwencji wewspółczesnej gospodarce, o hybrydowej strukturze (por. [1, s. 15]), w coraz większym stopniu kładzie się nacisk na produkty (i usługi) oparte na nowych technologiach. Dlatego firmy działające w branżach nowych technologii (ang. high-technology industries) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w światowej gospodarce (np. branża informatyczna, telekomunikacyjna, elektronika powszechnego użytku). Wiele - także polskich - firm, w tym o małej i średniej wielkości (por. np. [5]), w dą- żeniu do oferowania klientom dużej wartości, w coraz większym zakresie i coraz większej częstotliwości wprowadza innowacje opartena nowych technologiach.
EN
Today's information-intensive economy places increased importance on high-technology products, and this is shown in high-tech firms' increasingly expanded role in the global economy. Markets of high-technology products are characterized by a combination of the specific attributes. As a result of thesecharacteristics, marketing management should be adapted to effectively handle the complicated environment in which customer decisions, and the firm's marketing decisions are made. Especially marketing must be effectively integrated with other managerial areas. In this context the paper focuses on the value of being market-oriented in high-tech markets. The need for integration marketing function with other management areas is formulated and explained. The conclusions are added to provide some recommendations for high-tech companies how to integrate marketing with other management areas.
PL
Dyskusje dotyczące wejścia Polski do UE i przyszłości polskiego rolnictwa i przetwórstwa zwróciły uwagę na słabe strony braku długofalowej wizji rozwoju obydwu tych dziedzin. Natomiast krótkookresowy charakter rynkowego mechanizmu alokacyjnego zasobów ukazał, że nie prowadzi on do przekształceń strukturalnych ważnych z makroekonomicznego punktu widzenia. Niezbędna jest zatem analiza i ocena warunków otoczenia rynku, w którym działają przedsiębiorstwa. Dopiero wieloletnia strategia osłabia niedomagania mechanizmu rynkowego, ukazując znaczenie kontaktu ze światowymi procesami innowacyjnymi. Rewolucja informatyczna zmienia charakter działalności gospodarczej. Jej nową cechą jest globalny charakter. Globalny wymiar zyskuje również masowa kultura konsumpcyjna, ukazując także stany nadkonsumpcji z niedożywieniem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.